Krogh, Georg Frederik von BREV TIL: Frederik 6 FRA: Krogh, Georg Frederik von (1809-01-28)

Fra den kommanderende General i Trondbjems Stift
til Kongen.
Trondhjem, den 28de Januar 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Trondhjems Stift var i afvigte Aar saa heldigt at erholde saa betydelige Tilførsler af Rug fra Archangel, at Mangelen i Nordlandene og Finmarken nogenledes er bleven afhjulpen; ligesaa er det kongelige Magasin blevet forsynet dermed, saa at Tropperne for et Aar ere betryggede for Brødmangel; men af Byg og Havre haves alt for ubetydeligt. Ingen Tilførsler ere ellers ankomne, ihvor meget end Kjøbmændene her have søgt at tilvejebringe samme. For noget at afhjælpe den store Mangel søndenfjælds afsender jeg 3000 Tønder archangelsk Rug til Hans højfyrstelige Durchlauchtighed Prins Christians Disposition, som er alt, hvad jeg tør vove. Mangfoldige Transporter af givne Proviantsorter ere ogsaa afsendte til Tropperne; men herover skal jeg i sin Tid allerunderdanigst indsende en nøjagtig Liste, der vil vidne om dette Stifts hæderlige Anstrængelser.

Nu ere Kjøbmændenes ved Krigens Udbrud betydelige Forraad forbrugt, og upaatvivlelig vil en grænseløs Mangel finde Sted, og de deraf flydende Onder blive en Følge, dersom ikke nye og større Tilførsler i Sommer kan bevirkes fra Archangel.

Næppe kan man haabe, at Sørøverne i Aar skulle undlade at afværge det, hvorfor jeg allerunderdanigst ansøger Deres Kongelige Majestæt, at De allernaadigst vilde udvirke de der fra aldeles fornødne Tilførsler, og at de ved russiske Krigsskibe maatte blive konvojerede fra Archangel til Nordkap, hvor fra de siden kunne gaa indenskjærs. Vanskeligt vil det blive at erholde Skibe nok til denne, og bedst var det vist, naar man kunde formaa de russiske Skibe og Fartøjer at bringe Ladningerne lige her til. Tilførslen maatte om muligt blive saa betydelig, at man dog noget kunde forsyne det Søndenfjældske, hvis man der ej andensteds fra kunde erholde det nødvendige, hvilket nu er Tilfældet.

Vi have her haft et rasende Vejr og Snefog, ledsaget af henved 30° Kulde. Grænseposterne have derved lidt utroligt; dog ere vi saa heldige ikke endnu at kunne klage over Sygdomme. I øvrigt er intet af Vigtighed forefaldet siden min allerunderdanigste Rapport af 7de Januar dette Aar.

I dette Øjeblik modtog jeg en Rapport fra Røros, hvoraf jeg erfarer, at ved en Feltvagts Afløsning én Mand er ihjelfrossen og to meget forfrosne.

Allerunderdanigst
G. F. v. Krogh.

2