Krogh, Georg Frederik von BREV TIL: Frederik 6 FRA: Krogh, Georg Frederik von (1809-07-01)

Fra General Krogh til Kongen.
Trondhjem, den 1ste Juli 1809.

Allerunderdanigst Rapport!

Jeg fordrister mig allerunderdanigst at tilmelde Deres Kongelige Majestæt, at efter Overlæg med Hs. Højfyrstelige Durchlauchtighed Prins Christian til Slesvig-Holsten, kommanderende General i den norske Armés 1ste Divisionsdistrikt, indrykker udi Jemteland de i vedlagte Marcheroute bestemte smaa Troppekorpser under Anførsel af min Divisions-Adjudant, som til den Ende har min fuldstændige Instrux.

Jeg har været nødsaget at vælge ham, som baade kyndig og talentfuld, sindig og tjenstivrig Officer, der ved tilstødende Vanskeligheder véd at fatte sig, og naar han erholder Lejlighed, da som Parlementær at overlevere det ham leverede Brev til den russiske General, da han ene af de til Korpset henhørende Officerer kan tale Fransk, som vel [er] det eneste Sprog, hvorved man for Russerne kan gjøre sig forstaaelig.

Allerunderdanigst vedlægges en Gjenpart af nævnte Brev 1), ligesaa et Exemplar af min Proklamation til det svenske Folk, hvoraf enhver Kolonnes Anfører medgives en Del Exemplarer til Uddeling. Naar samtlige Kolonner ved Jerpen Skanse forenes, overtager Major G. F. v. Coldevin af 1ste Regiment, som ældste Officer, Kommandoen.

s. 113Allerunderdanigst lader jeg følge en Gjenpart af mit nu afsen- dende Brev til Hans Højfyrstelige Durchlauchtighed Prins Christian 1) af hvis Indhold Deres Kongelige Majestæt allernaadigst vil erfare det fornødne om Major von Krabbes Korps, som den 6te d. M. ind- rykker over Grænsen til Herjedalen. Usigelig lykkelig vilde jeg skatte mig, i Fald det hele maatte finde Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Bifald.

Allerunderdanigst
Krogh.