Podebusk, Mourits Clausen BREV TIL: Gøye, Christoffer FRA: Podebusk, Mourits Clausen

Movrids Podebusk (?) til Kristoffer Gøje.
Angaaende Pengene for Bygningen paa Klavsholm; han beder om at maatte faa Hovedstolen og Rente.

ofer et mit for meg i Køge, som ieg haff… afferdiget til din gaard, før ieg uiste, du komst til Kiøp[ne]haffnn, saa drager ieg nu i dag til Ualø och taler mett Børg… Per Bildes 1 och i afften til hindis moder 2, och derffor haffuer afferdiget dene mit bud til deg om di penge for den bøgning paa Klausholm, bedin[dis] deg gierne, at ieg mote bekome hoffuidstoelen och rente, thi jeg derom haffuer bekomet min søsterers skriffuelse, di uil intet affstaa, at du derfor uile giøre, som ieg deg tiltror, at ieg bekomer denom mett dete bud. Gud befaler ieg deg altid.

m. p. 3
e. h.