Urup, Arild; Urup, Erik; Urup, Jørgen BREV TIL: Gøye, Christoffer FRA: Urup, Arild; Urup, Erik; Urup, Jørgen (1561-06-22)

Färlöfholm22. juni 1561.
Erik, Arild og Jørgen Urup til Kristoffer Gøje.
Indbydelse til deres Søster Margretes Bryllup.

Venligh, kierligh hilsen nu oc a[ltid forsent] med vor herre. Kiere Cristoffer, syn[derlig gode wenn], nest en s. 4venligh tacksigelse for al[t ere oc go]th giffue wy ether venligen till kende, ath erligh oc welbyrdigh mandt Erick Bølge till Tersløsse acther vdi the helgetrefoldighedzs naffn ath giøre sith bryllupe meth vore kiere søster, jomfru Margrette Wggeruppe vdi Kiøgge then søndag nest effter sancti Bartholomej dagh først kommendis. Thi ere vor wenligen bøn till ether, atti wille vell giøre oc haffue then vmage oc møde oss vdi Kiøbenhaffn then fredagh tillforne oc om løffuerdagen giøre vore kier søster then ere oc følge oss till Kiøgge och ther giørindis ether glade med oss oc flere vore gode wenner, som oss forhobbis, ther paa samme tid forsammeli[n]dis vorder. Ther forskille vy altid giernne vdi slige maade oc andre, om y oss till sigendis worder. Ther med ether gud befalendis. Ex Feritzsluffholom then søndagh for sancti Hans dagh midsommer aar etc. 1561.

Erich
Arildt Vggerup.
Jørgenn

Udskrift: Erlig och welbyurdig mandt Christoffer Giøde till Gundersluff, synn synderlige gode wenn, wenligenn tilschriffuit 1.