Bølle, Erik Madsen BREV TIL: Gøye, Christoffer FRA: Bølle, Erik Madsen (1561-06-22)

Tersløse22 Juni 1561.
Erik Bølle til Kristoffer Gøje.
Indbydelse til hans Bryllup.

Wennlig hiellsziønn kierligiinn forszenntt mett wor herre. Kierre Chriistoffiirr Gøde, kier szønn oc synndirlige s. 3goude wenn, nest all wennlig tacksiigiillszee for alltt gott, kierre Christoffiirr, giffuir ieg ediir wennligin thilkenndee, att ieg agttiir wdj thee helliige thre foldighetts naffnn att giør mitt brylupp wdj Kiøghe thenn sønndag nest epter sancthj Bertholomej dag nu nest komindis 1 mett erlige oc welbiurdige jomfru Margrette Vgerupp 2. Saa er minn wenlige bønn thiill edirr, att y wiille haffue den wmage oc møde meg wdj Kiøghe om fredaginn thillfornn oc følle meg om løffuirdagin wdtt modtt minn brudtt och sidin giørre edir glade mett meg oc mett flerre goude wenniirr, som meg forhobbiis paa samme thiidtt forrsammlindis wordiirr. Thett forskiilliir jeg giernne y lige oc anndre maade, huor y meg thiillsiigiindes wordiirr. Her mett edirr gudtt beffalliindis, giørrendis giernne, hues edirr lefft 3 er. Skreffuedt aff Thersløse thenn sønndag nest før sanncthe Hannszee dag midszommirr anno Christi mdlxj.

Eriick Bøllerr.

Udskrift: Erliig oc welbiurdige manndt Christoffiir Gøde tiill Gundisløff, kierr sønn oc syndirlige goude wenn, vennligin tilschreffuit 4.