Kap. XII.

Kap. XII.

§ 113.

Denne Lov træder i Kraft 2 Aar fra den Dag at regne, da det Nummer af Lovtidenden udgaar, hvori den kundgøres.

De i §§ 12, 22 og 23 ommeldte Anordninger og Bekendtgørelser udgaa i betimelig Tid før det Tidspunkt, da Loven efter foranstaaende Bestemmelse træder i Kraft. Fremdeles bliver der før det nævnte Tidspunkt at drage Omsorg for Affattelsen af de i Kap. IV og V omtalte Lister.

41

Loven gælder ikke for Færøerne; den sjællandske Landsret er Overret for Færøerne.

§ 114.

De Spørgsmaal, som opstaa ved Sammenligning eller Deling af hidtilværende Underretskredse med Hensyn til Bidrag til Arresthuses Opførelse eller Vedligeholdelse og andre for en Retskreds følles Anliggender afgøres af Iustitsministeren i Forening med Indenrigsministeren efter Forhandling med vedkommende kommunale Myndigheder.

§ 115.

Naar flere hidtilværende Underretskredse sammenlægges, gaa deres Skøde- og Panteprotokoller over til Hovedtingstedet for at afbenyttes for hele Retskredsen. Deles en hidtilværende Underretskreds, blive de fornødne Afskrifter af Skøde- og Pantebøgerne at udfærdige og Betalingen Herfor at udrede af Statskassen.

§ 116.

Sager og Anliggender, som paa den Tid, da nærværende Lov troeder i Kraft, svæve for Retten, gaa over fra de hidtil bestaaende Retter til de nye efter følgende Regler:

1) Sager og Anliggender, som svæve ved en Ret i første Instans, gaa efter Beskaffenheden af de Regler, der sinde Anvendelse paa den fortfatte Behandling, over enten til den Landsret eller den Underret, under hvilken den paagældende Retskreds henlægges. Finder en Deling Sted af en hidtilværende Underretskreds, sker Overgangen i alle Tilfælde, hvor Værnetinget beror paa stedlige Hensyn, til den Ret, under hvilken den paagældende Del af Retskredsen henlægges, i andre Tilfælde til den Ret, under hvilken den større Del af Retskredsen er henlagt;

2) Sager, som svæve ved Landsoverretten i Kjøbenhavn eller i Viborg, gaa over

henholdsvis til den sjællandske Lands

ret eller den jydsk-fynske Landsret.

42

§ 117.

De nuværende Dommere og andre Embedsmænd ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn, Kriminal- og Politiretten samt Sø- og Handelsretten sammesteds og Landsoverretten i Viborg ere pligtige at modtage Beskikkelse ved de nye Landsretter og Kjøbenhavns Stadsret, og de nuværende Underdommere og Underretsskrivere at modtage Beskikkelse ved de nye Underretter, dog uden Formindskelse i deres hidtil haste Embedsindtægter og saaledes, at den Embedstid, der med Hensyn til Beregning af Alderstillæg har været lagt til Grund for Udregningen af Embedslønningen i den Stilling, de hidtil have beklædt, ogsaa kommer dem til Gode i de nye Stillinger, i hvilke de saaledes ere pligtige at modtage Beskikkelse.

Forsaavidt der i nærværende Lov stilles strængere Fordringer i Henseende til juridisk Eksamen for Dommere og andre Retsembedsmænd end efter de hidtil gældende Regler, forbliver det dog ved disse med Hensyn til de Mænd, der alt ere beskikkede som saadanne.

§ 118.

De Spørgsmaal, som opstaa ved Sammenligning eller Deling af hidtilværende Politikredse med Hensyn til de for en Politikreds fælles Anliggender, afgøres af Iustitsministeren i Forening med Indenrigsministeren efter Forhandling med vedkommende kommunale Myndigheder.

§ 119.

De nuværende Underretsdommere ere pligtige at modtage Beskikkelse som Politimestre, dog uden Formindskelse i deres Embedsindtægter og saaledes, at den Embedstid, der med Hensyn til Beregning af Alderstillæg har været lagt til Grund for Udregningen af Embedslønningen i den Stilling, de hidtil have beklædt, ogsaa kommer dem til Gode i de nye Stillinger, i hvilke de saaledes ere pligtige at modtage Bestikkelse.

43

§ 120.

Med Henfyn til dc Auktioner, der ikke ere omhandlede i Loven om den borgerlige Retspleje, forbeholdes det ved færlig Lov at træffe nærmere Bestemmelser om, ved hvem og under hvilke Former de blive at afholde.

§ 121.

I det første Aar efter denne Lovs Ikrafttræden bliver, forsaavidt den Paagældende iøvrigt opfylder de Betingelser for at stedes til Sagførervirksomhed, som denne Lov foreskriver, Sagførerbeskikkelse at meddele Vedkommende, selv om han kun har gjort 3 Aars Tjeneste som Fuldmægtig hos en Amtmand eller som autoriseret Dommerfuldmægtig eller som autoriseret Fældmægtig hos en Sagfører.