Kap. VIII.

Kap. VIII.

§ 85.

Med Henfyn til Politiets Ordning og Virksomhed i Kjøbenhavn forbliver det indtil videre ved de nugældende Bestemmelser. Embedet som Vicepolitidirektør i Kjøbenhavn opretholdes.

§ 86.

I øvrigt deles Riget i Politikredse, der hver for sig forestaas af en Politimester.

Enhver Underretskreds udenfor Kjøbenhavn udgør een Politikreds, naar ikke andet særlig er bestemt.

Politimestrene, der beskikkes af Kongen,

31

maa fyldestgøre de i § 28, 2det Stykke, jfr. bog § 30, sidste Punktum, angivne. Fordringer.

§ 87.

Politiets Virksomhed omfatter dels udenfor Retsplejen Omsorg for offentlig Orden og Vel samt Lovenes Haandhævelse overensstemmende med de gældende Love og Vedtægter, dels Virksomhed i Retsplejen efter Lovene om denne, herunder særlig Efterforskning og Forfølgning af Forbrydelser smut Bestyrelse af Arresthusene.

Andre Forretninger end de forannævnte, som efter den hidtil gældende Net have været henlagte til Herredsfogden, Birkedommeren eller Byfogden, og som ikke ifølge Reglerne i denne Lovs 1ste Afsnit gaa over til Retterne, varetages indtil videre af Politimesteren, dog at udenfor Kjøbenhavn den øvrigheden efter D. L. 3—16—3 tilkommende Afgørelsesret gaar over til vedkommende Amtmand.

I de Kommuner, i hvis Bestyrelse Underøvrigheden paa Laudet efter de hidtil gældende Regler indtræder som Formand med samme Stilling som Borgmesteren i Købstæderne, beskikkes Formanden for Fremtiden af Kongen, indtil anderledes bestemmes ved Lov.

§ 88.

Ten eller de af Politimesteren antagne Fuldmægtige kan der af Amtmanden meddeles Autorisation til paa Politimesterens Ansvar at udføre dennes Forretninger. For at kunne autoriseres som saadan udkræves, at den Paagældende fyldestgør de i § 86, 3die Stykke, stillede Betingelser.

§ 89.

I enhver Politikreds udenfor Kjøbenhavn ansættes det fornødne Antal Politibetjente, idet der for hver Kjøbstadkommune og Handelsplads i Kredsen med indtil 3000 Indbyggere beregnes 2 Politibetjente og for Købstæder og Handelspladser med et større Indbyggertal desuden 1 for hver over-

32

flydende 1500 Indbyggere, dog ikke mere end 8 i alt, samt for Landet 1 bereden Politibetjent for hver 5000 Indbyggere, saaledes at et overskydende Antal regnes for fulde 5000, naar det overstiger Halvdelen. — En Forøgelse af det fastfatte Antal Politibetjente kan med Justitsministerens Samtykke finde Sted, naar vedkommende Købstad eller Amtsraad bevilger de dertil fornødne. Midler.

Politibetjentene, der skulle have Indfødsret og være vederhæftige Mænd af uplettet Rygte, ansættes Paa 3 Maaneders Opsigelse. De antages og afskediges af Amtmanden efter Politimestrenes Indstilling.

Sognefogderne og lignende Bestillingsmænd bistaa Politiet efter de gældende Regler. Det færegne Kystpoliti bortfalder.

§ 90.

I enhver Politikreds stal der være Station, med Vagtstue, Kontor og Opholdssted for Anholdte, paa det Sted, hvor Tingstedet eller, hvis der er flere Tingsteder indenfor Politikredsens Omraade, Hovedtingstedet i Kredsen er. Her skal ogsaa Politimesteren have Bolig.

§ 91.

Politimyndighederne ere Justitsministeren underordnede og staa under hans øverste Tilsyn.

Politiet udenfor Kjøbenhavns Politikreds staar i sin Virksomhed for Efterforskning og Forfølgning af de Forbrydelser, som høre under Overanklagerens Virkekreds, under dennes Overtilsyn. Med Hensyn til fin øvrige Virksomhed staar Politiet udenfor Kjøbenhavns Politikreds under Amtmandens Overtilsyn.

33