Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Da jeg, vel alt for et Par Aar siden, saae en Priis paa 1000 Daler udsat for en god Skolebog i Verdenshistorien, da glædede det mig naturligviis at see Majestætens Opmærksomhed henvendt paa denne for Dannelsen høist vigtige Sag; men jeg ventede ikke noget heldigt Udfald, saa det undrede mig slet ikke, da jeg for et Par Dage siden saae, at Intet af de indsendte Arbeider var paa nogen Maade fundet fyldestgjørende. Deels troer jeg nemlig, at denne Sag mindre egner sig til en Priis-Udstilling, og deels var der et Vilkaar tilføiet, husker jeg ret, af Universitets-Directionen, som i mine Øine gjorde det aldeles urimeligt, at nogen Mand, der var Arbeidet voxen, vilde indlade sig derpaa.