Stub, Ambrosius Menneskets Levnets Lob

Menneskets Levnets Lob

Fødes. Græde. Svøbes. Ammes.
Vugges. Tumles. Bæres. Gaae.
Glædes, under Tvang annammes.
Leege. Voxe. Tanker faae.
Elske. Beyle. Giftes. Aves.
Immer halte ved et Haab.
Ældes. Svækkes. Døe. Begraves.
Det er alt vort Levnets Lob.

* 191

Fødas, gråta, di och lindas,
Jolra, krypa, ragla, gå,
Agas och til lexan bindas,
Leka, stadgas, tankar få,
Älska, giftas och fullbordas,
Dras med lycka, sinne, kropp,
Sjukna, plågas, dö och jordas:
Det år alt vårt lefnadslopp.

I den danske Oversættelse maa Verset have faaet en betydelig Udbredelse, idet det er bevaret i flere Tryk og Haandskrifter og desuden som Indskrifter paa Væggene i Bøndergaardene flere Steder i Landet. Da Verset af Chr. Stub er optaget blandt Faderens Digte, kan det være en Oversættelse af Ambrosius Stub. Til Verset er paa et eller andet Tidspunkt blevet knyttet en lang Række Vers, som nærmere udfører de enkelte Led af 1. Vers. Digtet er i denne udvidede Form trykt i Arier og Sange II 1777 S. 258. Ogsaa Tilføjelsen blev af Barfod tilskrevet Stub. Oplysningen i Overskriften »Componeret [sat sammen] i Dramen« viser dog, at Digtet i denne Form er blevet til i Norge; se Indl. S. 52 og Tillæg III.

I Overskr.] mgl. DFG; Det menneskelige Livs omvexlinger E. 2 Græde. Svøbes] svøbes, vugges FG. 3 Vugges.. Gaae] lege, vokse, tancker faae FG; jf. L. 5. 4 Glædes, under] Tugtes, og til E. - Glædes] Kledes D. 5 Leege.. faae] elske, beyle, giftes saae FG; jf. L. 6. 6 Elske.. Giftes] le och lyde, rettes F; leve, lyde, rettes G. - Aves] i Trykfejlslisten i D (Arier og Sange 2. Bd.) rett. til Mages; jf. Tillæg III. 7 Immer.. Haab] Lykken veltes op og ned E. 8 Døe] død E. 9 Det.. Lob] Her man Levnetsløbet veed E. - Det.. alt] saa omtrent FG. - vort] er G. - Lob] Løb D; Laab EF; Lob regnes alm. for en Svecisme (jf. Brix), Formen var dog alm. i Danmark i 18. Aarh. og kendes endnu i Dialekter, jf. Ordb. o. det da. Sprog XIII Sp. 488 og Ottosen. C etc. har Komma mellem de enkelte Led i St. f. Punktum.

192