Stub, Ambrosius Digte

Forord

Da Ambrosius Stubs digteriske Produktion først blev bragt frem for Offentligheden flere Aar efter hans Død, har Udgaverne fra første Færd maattet bygge paa skriftlig og mundtlig Tradition. Hver ny Udgave har som Regel fremskaffet nyt Materiale. Dette er ogsaa Tilfældet med nærværende Udgave. Ved Forberedelsen af denne er de offentlige Samlinger blevet gennemgaaet, og flere nye Digte er fundet, deriblandt det længste hidtil kendte Digt af Ambrosius Stub, foruden en Række Genparter af allerede kendte Digte. En Efterlysning i Berlingske Tidende i Foraaret 1970 bragte et Par Smaavers frem, indført i 18. Aarhundrede i et Eksemplar af den første Udgave af Stubs Digte fra 1771. Versene giver Varianter til to tidligere kendte Vers fra Stubs Ribetid. Jeg bringer hermed Redaktør Hans Andersen min Tak for den venlige Tilsendelse. Ikke mindst skylder jeg dog Fru Gerda M. Rasmussen og hendes Datter Fru Kirsten Pilgaard Tak, fordi de har tilladt mig at benytte afdøde Direktør Holger M. Rasmussens betydelige Samlinger vedrørende Ambrosius Stub, som blandt andet omfattede enkelte ikke tidligere publicerede Digte. Mulighederne for, at der kan findes hidtil ukendte Afskrifter af Stubdigte, er dog næppe udtømte. Skulde saadanne fremkomme, vil Forlaget med Tak modtage Meddelelse derom.

1967 udgav jeg en lille Bog »Ambrosius Stub og hans ærøske Forbindelser«, som skildrede Baggrunden for Stubs Ophold paa Taasinge og Ærø. De omfattende Arkivstudier, som Arbejdet med denne Bog medførte, har muliggjort et Forsøg paa en 8 kronologisk Ordning af Digtene, hvad der utvivlsomt vil bidrage til en bedre Forstaaelse af de mange personligt farvede Digte.

For den økonomiske Støtte til Arbejdet, som jeg har modtaget fra Carlsbergfondet og gennem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab fra Forskningsraadet, bringer jeg hermed min bedste Tak.

Lensbaron C. Iuel-Brockdorff og Lensbaronens Moder Fru Ada Kiær bringer jeg en varm Tak for den beredvillige Hjælp, de har ydet ved Eftersøgning af Arkivalier paa Valdemarsslot vedrørende Ambrosius Stub.

En Tak skylder jeg endelig de af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udpegede Tilsynsførende, Professor Johs. Brøndum-Nielsen og Førstebibliotekar Kåre Olsen, for den værdifulde Hjælp, de har ydet mig ved Udarbejdelsen af Manuskriptet og ved Korrekturlæsningen.

E. Kroman.

9