Stub, Ambrosius Uddrag fra Digte

Da Ambrosius Stubs digteriske Produktion først blev bragt frem for Offentligheden flere Aar efter hans Død, har Udgaverne fra første Færd maattet bygge paa skriftlig og mundtlig Tradition. Hver ny Udgave har som Regel fremskaffet nyt Materiale. Dette er ogsaa Tilfældet med nærværende Udgave. Ved Forberedelsen af denne er de offentlige Samlinger blevet gennemgaaet, og flere nye Digte er fundet, deriblandt det længste hidtil kendte Digt af Ambrosius Stub, foruden en Række Genparter af allerede kendte Digte. En Efterlysning i Berlingske Tidende i Foraaret 1970 bragte et Par Smaavers frem, indført i 18. Aarhundrede i et Eksemplar af den første Udgave af Stubs Digte fra 1771. Versene giver Varianter til to tidligere kendte Vers fra Stubs Ribetid. Jeg bringer hermed Redaktør Hans Andersen min Tak for den venlige Tilsendelse. Ikke mindst skylder jeg dog Fru Gerda M. Rasmussen og hendes Datter Fru Kirsten Pilgaard Tak, fordi de har tilladt mig at benytte afdøde Direktør Holger M. Rasmussens betydelige Samlinger vedrørende Ambrosius Stub, som blandt andet omfattede enkelte ikke tidligere publicerede Digte. Mulighederne for, at der kan findes hidtil ukendte Afskrifter af Stubdigte, er dog næppe udtømte. Skulde saadanne fremkomme, vil Forlaget med Tak modtage Meddelelse derom.