Uddrag fra Den Patriotiske Sandsigers Første Deel. Indeholdende: Religionen, dens Sammenhæng med Regieringen, de geistlige Personer og Embeder, og de Anstalter, som sigter til at vedligeholde Religionen og at danne Geistlige.

sig fore at betragte Religionen, dens Sammenhæng med Regieringerne, de Geistlige Personer og Embeder, og de Anstalter som sigter til at vedligeholde Religionen og at danne Geistlige, saa meener han at de gode Herrer Subscribentere selv indseer, at Theologien kan i dette Hæfte ingenlunde undværes; ja, den kan ikke i de andre Hæfter gandske forbigaaes; thi iblant Guds Folk bør Theologie at blande sig i alle Ting. Og han troer ogsaa om dem, at de ingenlunde ere Hadere af Theologie, efterdi de selv har subscriberet paa det, som de i Forveyen kunde indsee at ville blive meget Theologisk. Imidlertiid vil de finde ham ligesaa Borgerlig, dog Re-