Uddrag fra Den Patriotiske Sandsigers Første Deel. Indeholdende: Religionen, dens Sammenhæng med Regieringen, de geistlige Personer og Embeder, og de Anstalter, som sigter til at vedligeholde Religionen og at danne Geistlige.

Den sande Religion var i al denne lange Tid ligesom indsvøbt og giemt, fornemmelig i den Ceremonialske Lov, hvilken var Skyggen af Christo, som selv var Legemet; det gik derfore med det gamle Testamentes Religion ligesom med Maanen, som vel har en Glands og Herlighed, dog ikke af sig selv, men af Solen, hvis Speyl den er, men naar Solen kommer op, baade mister den sin Glands og gaaer gandske under. Saaledes og da Messias kom, rensede han baade Lovens Lærdom fra de gamle Pharisæers Vildfarelser, saa ogsaa forkyndede det Evangelium med tydelige Ord, som tilforn paa en forblommet Maade var bleven lært ved den Ceremonialske Lov.