Andresen, Kresten BREV TIL: Andresen, Johan; Andresen, Marie Vilhelmine FRA: Andresen, Kresten (1916-06-30)

30. 6. 1916.

Kære Far og Mor!

. . . Jeg har det endnu godt. Arbejder ude i de gamle Løbegrave. Engelskmanden skyder af og til paa dem, og saa maa de jo bødes igen. Enkelte af disse Løbegrave er meget idylliske. En fører om langs en dejlig Bæk, gennem en gammel Vandmølle med et stort mosset Vandhjul, og derfra gennem en lille Skov, hvor store Træer, der er huggede glat af af Granater, ligger væltede paa Kryds og Tværs. Saa er alt saa frodigt grønt, at man næsten synes, man færdes i en Urskov. Tit kan man slet ikke begribe, at der er Krig endnu; men til andre Tider faar man det saa revet temmelig stærkt i Næsen. . . . Nu er alle inde paa, at der er Fred den 17. August. Den Dato holder sig meget haardnakket, skønt vi jo efterhaanden rykker den betænkelig nær. Inden den Tid skal der staa et stort Søslag. Nu vil vi se, hvad det bliver til: forhabentlig gaar det saadan.