Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

Gengivelsen af Brevene sker med faa, angivne Undtagelser efter egenhændige Originaler. Brevene fra Johan Ludvig Heiberg er trykt nøjagtigt, som de foreligger, bortset fra Rettelse af øjensynlige Skrivefejl 0. l., men overfor Brevene fra Fru Heiberg har en særlig Betragtning maattet gøre sig gældende. Hendes Forældre var begge tyskfødte og lidet boglig dannede, Forholdene i det fattige Hjem var urolige, hvad Børnene i deres Barndom tilegnede sig af Kundskaber helt tilfældigt; Fru Heiberg har næppe regelmæssigt besøgt nogens. 8Skole. Hun lærte ikke ordentlig Retskrivning og Tegnsætning og kunde, som Heiberg engang i 1854 skrev til hende, 1) »ikke komme efter hvad enhver lille Skoletøs kan lære«. Hendes Skrift var i Ungdomsaarene daarlig, og alt dette voldte naturligvis Vanskeligheder, da hun kom til at indtage en Position, hvor slige Mangler i den formelle Dannelse blev paafaldende. Da hun begyndte at skrive til Heiberg, bad hun ham om Undskyldning for sin daarlige Skrift, 2) og de ortografiske Besværligheder generede hende stedse. Han skrev engang til hende »om den forbandede Orthographi, som han for sin Part ikke brød sig om, men som Fremmede dog burde have efter den rigtige Recept«. 3) I Reglen var han jo selv ved Haanden, men han bad hende, naar de en sjælden Gang ikke var sammen, helst lade en eller anden hjælpe sig, naar hun skrev til andre. Efter hans Død blev A. F. Krieger ved Affattelsen af vigtige Skrivelser hendes Hjælper.