Heiberg, Johan Ludvig BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise FRA: Heiberg, Johan Ludvig (1829-07-16)

Christianshavn, d. 16. Juli 1829.

Kjære Hanne! Hvis Papiret var større og Tiden længere, vilde jeg have meget at sige Dem. For denne Gang indskrænker jeg mig til et Par Ord. Jeg beder Dem hilse Hr. Foersom og takke ham, fordi han har anmodet Konsul Duborgh fra Christiania om at besøge mig og tage Bud med til min Fader. 6) Samme Mand viste mig Deres Comedie-Plakat fra i Mandags: Axel og Valborg. Den Dag har De jo haft Ferie. Indstillingen fra Direktionen til Kongen om at gjøre Dem til Skuespillerinde er i disse Dage afgaaet. De er indstillet tils. 50300 Rbdl. aarlig. 1) Men ikke mine Ord igjen! Vogt Dem for at ride paa norske Heste og med norske Ryttere. Lev forresten saa vel, som det ønskes Dem af

Deres hengivne
J. L. H.

I Christiania havde Jfr. Pätges gjort Lykke, vundet nye Beundrere og Venner. Efter Hjemkomsten begik hun det, som hun i sine Erindringer, hvor hun udførligt dvæler derved, kalder »en Ubesindighed«. Hun gjorde det Rygte, som Heiberg i sit første Brev til hende havde omtalt, til Sandhed, idet hun sidst i September forlovede sig med sin elskværdige og smukke, men meget ubetydelige unge Skuespillerkollega, Christopher Hvid. Det følgende Brev fra Heiberg viser, hvorledes han overfor hende tog dette.