Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

I Fru Heibergs sidste Aar og efter hendes Død fik A. D. Jørgensen Adgang til alle hendes skriftlige Efterladenskaber. Han brugte dem under Revisionen af Manuskripterne ved den endelige Tilrettelægning af Udgaven af Et Liv, som den fremkom 1891-92, og ved Udarbejdelsen af de Oplysninger og Bemærkninger, han gav som Tillæg dertil, samt til sine kortfattede Indlæg overfor Angreb paa Livserindringerne. Efterladenskabet blev foreløbig kun med store Indskrænkninger tilgængelig for Forskningen. Et enkelt særlig fremdraget Sted i Originalmanuskriptet til Et Liv har Robert Neiiendam senere sammenlignet med Udgaven. 1) Skønt de tre Oplag af Værket forlængst er udsolgte, har vi endnu ikke faaet en kritisk Udgave, der tager Hensyn til de bevarede Udkast og giver udførlige Oplysninger til dette Hovedværk i dansk Aandshistorie paa Grundlag af hele det samtidige Kildestof, i første Linie Fru Heibergs øvrige Papirer. En saadan fyldestgørende Nyudgave bør tilvejebringes, f. Eks. ved Samarbejde mellem vor kyndigste Teaterhistoriker Robert Neiiendam og Forskere, der kender andre Sider af det 19. Aarhundredes danske Historie. Men naar det sker, vil man staa overfor dets. 27vigtige Spørgsmaal om, hvad der blev af det skriftlige Efterladenskab, der laa i de Gyllembourg-Heibergske Hjem, da det sidste af disse lukkedes.