Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

Efter et Dødsfald 1 Januar 1936 ryddedes Pulterkamret af Hensyn til en ny Flytning af et Par tilfældig tilkaldte Flyttemænd, medens en Klump Papirer glemt i et Møbel, der sendtes til Reparation, uden Ejerens Vidende blev taget af en Person, der siden under falsk Navn søgte at gøre Papirerne i Penge. En af Flyttemændene kørte en eller flere Sække paa Lossepladsen efter at have taget nogle Læg, der syntes ham interessante, fra og solgt dem til en Antikvar. Saa dukkede noget senere 1 Foraaret 1936 enkelte Breve og Digte, Brudstykker af Heibergske Manuskripter op paa en Auktion, og da et interesseret Medlem af Familien, Hr. Direktør H. P. Prior, blev gjort opmærksom derpaa, købtes de tilbage. Siden kom den anden af de to Flyttemænd, der havde ryddet Pulterkamret, og hvis Interesse var blevet vakt ved kendte Personers Navne paa Brevene, som han derfor havde ladet ligge, og falbød en mindre Samling til Teatermuseets interesserede og omsigtsfulde Leder Hr. Robert Neiiendam. Han saa, at der bl. a. var vigtige, skriftlige Minder om det Heibergske Ægteskab, og erhvervede straks Samlingen. Imidlertid blev Videnskabernes Selskabs Arkivkommission af Hr. Neiiendam gjort opmærksom paa Sagen, og med Støtte fra forskellige Sider, bl. a. af den snart efter afdøde Direktør Prior, foretoges en omfattende Eftersporing af de saa sørgelig spredte Papirer. Denne Eftersøgning er fortsat lige til de sidste Dage og har strakt sig fra skumle Oplagsrum i København til Proprietærgaarde i Jylland. Resultatet har været, at en Del af de Ungdomsbreve, vekslede mellem Heiberg og Fru Heiberg, som hun lagde saa megen Vægt paa, enkelte Breve til hende fra Mænd som Henrik Hertz ogs. 31andre, Brudstykker af Heibergs Manuskripter og af Fru Gyllembourgs Papirer etc., etc., ved Kommissionen er reddet og overgivet Rigsarkivet. Men ak, disse Brudstykker vidner om, at meget andet er gaaet tabt. Det er konstateret, at hele Sække med Breve og lignende er gaaet paa Losseplads eller i Papirmølle. Et eller andet kan vel være taget fra og kan maaske engang dukke op, men der maa regnes med, at mange af de skriftlige Minder fra vor Litteraturs og Kunsts Guldaldertid, som Fru Heiberg vaagede over, er gaaet tabt. Ogsaa det Interieur fra det Gyllembourg-Heibergske Hjem, der vakte Samtidens Beundring, Møbler, Pretiosa o. a. er, som bekendt bl. a. ved en Auktion i de sidste Aar spredt for alle Vinde. Ganske kort efter Fru Heibergs Død var hendes Bogsamling blevet solgt til en Bogantikvar og Kunsthandler Lefèvre for 200 Kr. Den indeholdt en Mængde Bøger med Dedikationer fra Forfatterne til Fru Gyllembourg, Heiberg og Fru Heiberg, ofte Vers eller hele Digte af Samtidens berømteste Forfattere. Hovedmassen af disse Bøger solgtes straks videre; enkelte, hvorom Fru Heiberg havde taget særlig Bestemmelse, ønskede Arvingerne senere, men for sent, at tilbagekøbe. Hvad der blev hos Arvingerne var meget lidt, og nu er der intet. Bøger fra det Heibergske Bibliotek med interessante Dedikationer dukker ikke sjældent op paa Bogmarkedet. 1)