Grundtvig, N. F. S. Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

En del af punktkommentarerne og bibelstedshenvisningerne i læseteksten er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Brorson: Samlede Skrifter, bind 1-3 (1951-1956); Grundtvig: Sang-Værk. Varianter, noter og registre (1956-1964), Dahn: Salmehåndbogen (1984); Kingo: Samlede Skrifter. Kommentarer til Bind III-V. Tillæg. Registre, bind VI B (1974-1975) samt Kjærgaard: Salmehåndbog (2008).

hjemmene.

Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog eller Kingos salmebog (1699), der blev brugt på landet; evt. hentydning til Psalme-Bog eller Guldbergs salmebog (1778), der blev brugt i købstæderne.

allerede.

Septuaginta, den græsksprogede udgave af Bibelens gammeltestamentlige bøger fra 200- og 100-tallet f.Kr. (septuaginta, lat. halvfjerds).

vist nok; helt sikkert.

udvalgt, sammensat.

dvs. blidt.

yndigt, tiltrækkende.


kom, søg opad el.lign. (opfordring).

strømmer frem.

søg opad, kom el.lign. (opfordring).

rodskud; ætling.

lyt efter (imperativ pluralis).

retfærdighedens scepter eller sværd.

søg opad el.lign. (opfordring).

lovprisning.

udbredelse.

rimet bøn.

sammenfatning; hovedindhold.

hofmanden.

personer med mørk eller sort hudfarves.

fangevogteren.

går på hæld, lakker mod enden.

jammer; klagesang.

morgenbøn.

slummer, blund.

aftenbøn.

måltid.

rimet bøn.


👤Hans Adolph Brorsons salme “Op! Ald den Ting / som Gud har giort” blev trykt første gang i Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og Hans Kircke til opmuntring (1734), hvorfra den blev optaget i 👤Brorsons Troens Rare Klenodie (1739) som nr. 77. Versionen i 👤Hagens udgivelse er sandsynligvis bearbejdet af Grundtvig.

kom, søg opad el.lign. (opfordring).

skal jeg da stille op.

kun lidt kan gennemskue.

sving af fugles flugt.

havdybene; havbundene; her også: Guds planer, hensigter etc. med det skabte.

søge at finde ud af.

fiskegab; her også: levende væsener i havet.

kigge (undersøgende) op.

lysende, funklende.

Gudsrige; magt.

pris (imperativ pluralis).

alle dem.

lovprisning.

stem, lyd harmonisk (imperativ pluralis).

gid (himlen) svarer (optativ).


👤Hans Adolph Brorsons salme “Den luft hvori vi gaae” blev trykt første gang i Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og Hans Kircke til opmuntring (1734), hvorfra den blev optaget i 👤Brorsons Troens Rare Klenodie (1739) som nr. 78. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

hav og bække danner grænse som en mur, jf. Nah 3,8.

hvælving; himmel.

gods, ejendom.

uberørthed.

bryllupssale.

dvs. herren.

bestemte (til), pålagde som livsopgave.

sceptre.

på denne måde, således.

alles forstand, fatteevne.

derfor.

kommer Han ikke i knibe.

her: mennesket.

sind, tænkemåde.

dvs. kigger; ser undersøgende hen; her: søger at finde ud af Guds hensigter og lign. med det skabte.

ernæring, forplejning.

den klassifikation eller slags, dyret tilhører if. sin skabelse, jf. 1 Mos 1,24 (Biblia 1787).

navngive.

gennemskue.

efter.

jordens indre; naturen.

lovprisning.

dvs. leje; det at sove.

det at sidde.

således.

være ked af.

her: legeme.

ernære.

lovprisning.

skaffet.


Kain pløied' rask i Vaar” blev trykt første gang i Theologisk Maanedsskrift, bind 13, s. 163-167, der udkom omkring den 26. september 1828. Det bibelhistoriske digt indgik i Grundtvigs “Studier til en bibelsk Rimkrønike”, s. 145-181. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Naar Nat udvælder” blev trykt første gang i Theologisk Maanedsskrift, bind 13, s. 168-181, der udkom omkring den 26. september 1828. Det bibelhistoriske digt indgik i Grundtvigs “Studier til en bibelsk Rimkrønike”, s. 145-181. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


Abraham sad i Mamre Lund” er førstetrykket af Grundtvigs bibelhistoriske sang. Sangen er skrevet over 1 Mos 18,1-15.

dvs. hyrdekonge, den største blandt hyrder.

i din slægt, jf. slægtsbogen for 👤Jesus Kristus, Matt 1,1-17.

menneskeslægten.

stemme overens med, passe til.

dvs. 👤Abraham, der kan tiltale Herren som en ven, jf. 1 Mos 18,22-32 og Es 41,8.

også.

dvs. hyrdekonge, den største blandt hyrder.

efter anstrengelserne.

fandt behag i.

samtidig med at.

sådan.

forstod; tog imod.

styrer alt.


👤Hans Adolph Brorsons digt “Goliath drog fra Gath” blev trykt første gang i Svane-Sang (1765), nr. 40, s. 52-54, med tilføjelsen “En Kiempe-Vise om Goliath og David”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er sandsynligvis bearbejdet af Grundtvig.

bred.

tung.

begyndte.

(det var) bedre (om I) lå, dvs. gik, bag jeres stude (og pløjede).

under våben, forberedt på kamp.

kamp mellem kæmper; alvorlig, hård kamp.

strides, kæmpe om hinandens landområder, dvs. at det skal afgøres på samme måde, som når to parter trækker i reb ved tovtrækning.

nu bidt i jer eller tålt min spot, hån.

enhver.

hærskarers Herre (hebraisk: Zebaoth, da. hærskarer). Udtrykket anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

praleri.

vrede, onde.

ravneflok.

(en) der gnaver ben, dvs. en hund.

siden, eftersom.

dræbt.

dvs. jorden.

rystede.

dvs. folks.

helvede.

(hebraisk, da. Gud med os) jf. Es 7,14; skriftstedet gentages i Matt 1,23, hvor navnet bruges om 👤Jesus Kristus.


“Mellem Brødre kaldt den Lille” er førstetrykket af Grundtvigs bibelhistoriske sang. Sangen er skrevet over Sl 151 i Septuaginta.

strengeinstrument.

særlig, speciel.

mens, hvorimod.

dvs. guldkrone.

dygtig; fingernem.

her: kæmpen 👤Goliat.


👤Hans Adolph Brorsons salme “Er der nogen, som vil see” blev trykt første gang i Nogle Psalmer om Troens Grund. (Den anden Deel) (1735), hvorfra den blev optaget i 👤Brorsons Troens Rare Klenodie (1739) som nr. 126. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

bryd nu frem.

en lidelse for sin samtid.

kendt til.

at kunne tale nedsættende.

her: kana'anæerne; egl. folk, som ikke er kristne, jøder eller muslimer.

dvs. folks.

hærdet som stål, stålhårdt.

sind.

passende grænser, mådehold.

tænk jer (imperativ pluralis).

sigter til kong 👤Hizkija.

nedstyrtede, kastede omkuld.

offerhøje.

lænker.

hårde, tunge.

undslap.

da.

lænker, fangenskab.

klemte, knugede.

forknytte; nedslåede, nedtrykte.

af.

fortvivlelses, håbløsheds.

må tænke (optativ).

yndest, gunst.

man kan synde i forventning om Guds godhed og tilgivelse.

bestemt, helt sikkert.

afgrunden; gabet, nedgangen til helvede.

indgød, indgav.

endnu.

til det, dvs. til trodsigheden.

helt sikkert, ganske bestemt.

gør Gud vred.

omvend jer (imperativ pluralis).


“Ved Babylons Floder” er førstetrykket af Grundtvigs bibelhistoriske salme. Salmen er skrevet over Sl 137.

bristende.

opfordrede indtrængende til.

krigere.

gid (da) min højre (hånd) kunne glemme eller ikke tage vare på sig selv (verbet i optativ).

(kunne) svinde hen; lammes (optativ).

gid du husker (optativ singularis).

her: ulykkesdag, kampdag (jf. Kruse-Blinkenberg 1977, s. 210).

jf. ordsproget “Ondt gjør kun Ondt værre”, Mau 1879, nr. 7.189.

dvs. til behag for edomitterne, eftersom de stod på babylonernes side, jf. Obad 11-14. Edomitterne blev betragtet som et broderfolk og mentes at nedstamme fra 👤Esau.

jævn (imperativ pluralis).

sløjf, tilintetgør (imperativ pluralis).

levn (imperativ pluralis).

dvs. datter.

lidelsesfuldt, sorgfuldt.

vilkår.

dvs. godter.

skæbnetime, dødsstund.

falder i slag.

selv at blive offer for den fortræd, du havde planlagt mod os.


👤Thomas Kingos salme “OP, glædes alle, glædes nu!” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 99. Salmen blev skrevet som epistelsalme til fjerde søndag i advent. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

kom (imperativ pluralis).

søg opad, kom el.lign. (opfordring).

glæd jer (imperativ pluralis).

opfyld (imperativ pluralis).

tanker, tænkemåde.

plag, skad.

dvs. ham (gl. bøjningsform).

forstand.

gid (den) vil tage vare på, bevare (optativ).

kan bestå, vedvare.


👤Thomas Kingos salme “FRyd dig i Guds Behag” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 108-110. Salmen blev skrevet som epistelsalme til første juledag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

velbehag.

her: gammeltestamentlige profetier.

som et billede, figur, type. Udsagn i Det Gamle Testamente opfattes i Det Nye Testamente som forvarsler om 👤Jesus Kristus, jf. Hebr 1,1-3.

bragt til verden, født.

nådeåret, dvs. det særlige år, hvor Guds nåde tilbydes mennesker; en åndeligt rig tid (speciel betydning hos Grundtvig).

(hebraisk, da. Gud med os) dvs. 👤Jesus, jf. Matt 1,23, der peger hen på den messianske fyrste, hvis fødsel forudsiges i Es 7,14.

(så at) jeg kan.

gå (gl. infinitiv, en sideform til ‘gå’).

lovprisning.

synge, udtrykke i sang.


“Et Barn er født i Bethlehem” blev trykt første gang i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, den 23. december 1820, nr. 103, spalte 1633 f., under titlen “Jule-Sang for christne Børn”. Grundtvigs salme har forlæg i en ældre salme, der kendes i flere varianter. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


👤Hans Adolph Brorsons salme “HEr kommer dine Arme Smaa” blev trykt første gang i Nogle Jule-Psalmer, GUD til Ære og Christne-Siæle, i sær siin elskelige Meenighed til Opmuntring Til den forestaaende Glædelige Jule-Fest (1732). Herfra blev den optaget i 👤Brorsons Troens Rare Klenodie (1739) som nr. 11 med tilføjelsen: “En liden Psalme for børnene. Have I aldrig læst, at af de umyndiges og diendes mund skal du berede en lof [dvs. lovsang]. Matth. 21. v. 16”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

kysser jorden i ærefrygt og tilbedelse.

muligvis en oversættelse af lat. in valle lacrymarum (da. i tårernes dal) fra Sl 84,7 i den latinske bibeloversættelse Vulgata (Kjærgaard 2008, s. 132).

tænke nøje over, gennemtænke.

særegne, særlige.

dvs. dåbspagt, pagten mellem Gud og menneske i dåben.


“Søde Jesu, Davids Rod!” blev trykt første gang i 👤L.C. Müllers Udvalg af Danske Psalmer (1831), s. 7. Grundtvigs salme har forlæg i 👤Thomas Kingos salme “STore Gud og Frelsermand”, strofe 4, der har førstetryk i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 101 f. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


👤Hans Adolph Brorsons salme “I denne søde Jule-Tiid” blev trykt første gang i Nogle Jule-Psalmer, Gud til Ære og Christne-Siæle, i sær siin elskelige Meenighed til Opmuntring Til den forestaaende Glædelige Jule-Fest (1732). Herfra blev den optaget i 👤Brorsons Troens Rare Klenodie (1739) som nr. 6 med tilføjelsen: “Ære være Gud i det høyeste, og fred paa jorden, i menniskene en velbehagelighed. Luc. 2. v. 14.”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

dejlige; behagelige.

er det passende, tilladt (at).

glæde sig på rette måde.

kunnen, åndsevner.

lovprise.

lovprisningen af dig.

👤Jesus Kristus er Guds søn og samtidig en ætling af kong 👤David, jf. Åb 22,16.

meget underfuldt.

forklare, udlægge.

dejlige; behagelige.

gå under.

hebraisk, da. pris Herren! eller lovet være Gud!.

dvs. lejr.

derfor.

I Det Gamle Testamente er Guds indgriben ofte styret af vrede; udsagn om 👤Kristus i Det Nye Testamente frigør den troende fra vreden, jf. Rom 5,9 og 1 Thess 1,10 (Kjærgaard 2008, s. 116).

lad det blive (optativ).

smerte.

nød; fare.

kærlige.

(at) den ikke.

således.

blevet (perfektum participium).

endog, endda.

modgangens; lidelsens.

Harpen bruges ved salmesang i Bibelen, f.eks. i Sl 33,2 og Åb 5,8.

hebraisk, da. pris Herren! eller lovet være Gud!.

nedtrykt, beklemt.

hebraisk, da. pris Herren! eller lovet være Gud!.


👤Hans Adolph Brorsons salme “Den yndigste Rose er funden” blev trykt første gang i Nogle Jule-Psalmer, Gud til Ære og Christne-Siæle, i sær siin elskelige Meenighed til Opmuntring Til den forestaaende Glædelige Jule-Fest (1732). Herfra blev den optaget i 👤Brorsons Troens Rare Klenodie (1739) som nr. 10 med tilføjelsen: “Jeg er en rose i Saron. Cant. 2. v. 1.”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

skudt, kommet frem.

unge plante; podekvist.

lige siden.

frugterne hos mennesket, skabt i Guds billede, jf. 1 Mos 1,26-27, dvs. livet i lydighed mod Gud før syndefaldet, 1 Mos 3.

udsæden, et billede på 👤Kristus: hentydning til kvindens afkom i 1 Mos 3,15, der i kristen tradition er opfattet som en forudsigelse af 👤Kristus, jf. Gal 3,16. Bindeleddet er den gammeltestamentlige forjættelse om Messias, jf. f.eks. 1 Mos 22,18 og ApG 3,25.

formilde, gøre lettere at bære.

vækstens; et billede på den menneskelige eller menneskeslægtens udvikling.

dvs. fornemmet, opfattet.

billedstøtter; stenstøtter.

søg (imperativ pluralis).

lavtliggende.

altid.

elskelighed, dejlighed.

(tilværelsens) modgang, lidelse.

formilder, gør lettere at bære.

her: det jordiske, forgængelige.

frarøve, fratage.

jf. talemåden “Enten maa det bugne eller briste”, der er brugt om den, der vover det yderste, Mau 1879, nr. 981. Bugne betyder at give efter eller bøje sig under vægten.


“Velkommen igjen, Guds Engle smaa” blev trykt første gang i Grundtvigs Christelige Prædikener eller Søndags-Bog (1827-1831), bind 3, s. 98 f., der udkom den 21. juli 1831. Salmen var sidste del af prædikenen “Advents-Nat og Jule-Morgen”. En kommenteret udgave af førstetrykket er under udarbejdelse.


“Deilig er den Himmel blaa” blev trykt første gang i Sandsigeren eller den danske Huusven, nr. 12, den 10. april 1811, s. 184-187. Det kommenterede førstetryk af Grundtvigs salme kan læses i sin helhed ved at klikke her.


👤Hans Adolph Brorsons salme “Et helligt liv, en salig død” blev trykt første gang i Troens Rare Klenodie (1739), nr. 26. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

fra det dybe, jf. Sl 130,1.

mildt, svagt sød.

således.

gå bort, dø.

meget kære mand.

vandring mod himlen.

være synlig, til skue.

her: snehvide hår.

fordi.

dejlige.

endnu.

tages i favn.


“Hvor stor er dog den Glæde” blev trykt første gang i Bibelske Prædikener, s. 321 f., der udkom i juni 1816. Salmen var sidste del af prædikenen “Jesus i Templen. Prædiken i Frederiksberg Kirke paa Første Søndag efter Hellig-Tre-Kongerdag 1815”, s. 299-322. Grundtvigs salme har forlæg i 👤Thomas Kingos evangeliesalme over Luk 2,41-52 til samme søndag, “HVor stoor er dog dend glæde”, der har førstetryk i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 201-203. En kommenteret udgave af førstetrykket af Grundtvigs bearbejdelse er under udarbejdelse.

vedholdende.


👤Thomas Kingos salme “MIg lyster nu at træde” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 343-346. Salmen blev skrevet som evangeliesalme over Matt 3,13-17 til fastelavns søndag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lovprisning; herlighed.

dvs. jeg har lyst til.

uddelt.

(fyldeord næsten uden betydning).

bygger i form af en hvælving.

bolig i bølgerne.

undre sig over.

selv om, skønt.

i høj grad.

på den måde.

billedlige udtryk for dødelige mennesker.

mon.

forkert.

mønster, forbillede.

bad for sjælen; dåb.

rundt omkring i verden.

som følge deraf, således.

Guds podekviste, dvs. Guds børn; jf. udtrykket ‘indpodet i 👤Kristus’ fra faddertiltalen ved dåben i folkekirken samt Joh 15,5 og Rom 11,23.

af gr. Παράκλητος (da. trøster, egl. kaldt til hjælp), der i senere bibeloversættelser gengives med talsmand.


👤Thomas Kingos salme “HVad er det for en Snekke” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 268-270. Salmen blev skrevet som evangeliesalme over Matt 8,23-27 til fjerde søndag efter helligtrekonger. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lovprisning; herlighed.

dæk af bølger.

udvej, hjælp.

i stedet for.

dæksforhøjningen i agterstavnen, hvor skibets fører havde sin plads.

ung mand.

ti stille.

således.

dvs. hårdt.

sover (gl. konstruktion med hjælpeverbum).

udsætter for prøvelse; ransager, gransker.

vil få (optativ).

kæmper; helte, krigere.

lidt.

her: det ny Jerusalems.

lovprise.


Salmen “FRyd dig du Christi Brud”, hvis forfatter er ukendt, havde sit første kendte tryk i en udgivelse af 👤Anders Rasmussen Gryderups Nogle Merckelige oc Aandelige Psalmer, blad 105 recto - 106 recto, fra 1632. Salmen er sandsynligvis oprindeligt dansk og skrevet ca. 1570-1580 (se Malling 1962-1978, bind 1, s. 444-447). Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

kirke, menighed, jf. 2 Kor 11,2.

i forhold til, over for.

inden for rækkevidde.

dvs. konge.

stå op (gl. imperativ singularis).

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.911, og Grundtvig 1845, nr. 2.630. Savn er en gl. stavemåde for sagn.

dvs. konge.

Jerusalem; den kristne menighed.

dvs. konge.

æsel.

dvs. ham (gl. bøjningsform).

dvs. bærer.

en fornem persons optog sammen med sit følge.

dvs. konge.

sindsstemning; sindelag.

bringe, føre frem.

dvs. konge.

åbn.

dvs. konge.

(lad) istemme (optativ pluralis).

skal svare (optativ pluralis).

dvs. konge.


👤Thomas Kingos salme “FRa HErrens egen Mund og Ord” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 574-578. Salmen blev skrevet som epistelsalme til skærtorsdag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er sandsynligvis bearbejdet af Grundtvig.

undertvunget, overvundet.

åbnede.

tag (imperativ pluralis).

spis (imperativ pluralis).

ret fra Himlen.

spiser.

også.

tilføjede, lagde til.

drik (imperativ pluralis).

bliv læsket (imperativ pluralis).

kom (imperativ pluralis).

her: led døden; jf. talemåde, Mau 1879, bind 2, s. 251.

sådan.

her: værdigt (adverbium).

undtagen.

således.


👤Thomas Kingos salme “HØrer til I høye Himle” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 349-352, under titlen “Om JEsu Lovsang”. Salmen blev skrevet til den første uge i fasten og var indledningssalme til “Psalmer over Christi Lidelse”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lidende, grebet af tørst.

lyt efter (imperativ pluralis).

hør (imperativ pluralis).

tænkeevne; sanser.

skal nu belave sig på (optativ).

(den) ene (der er) mere.

ti (imperativ pluralis).

have, få fremgang; komme til.

klare op af fryd.

da.

overtog fra Jesu mund, dvs. (dengang da) Jesus sang for og disciplene stemte i.

Sl 113-118, der synges ved det jødiske påskemåltid som lovprisning af israelitternes gud for udfrielsen fra Egypten.

udfrielsen fra Egypten, jf. 2 Mos 1-15.

her: det israelitiske folks indvandring og overtagelse af det kana'anæiske landområde.

dejlige.

her: 👤Jesus.

på rette måde.

dejlige.

lige da, i det samme som.

gik ud af, forlod.

ris (afstraffelsesredskab), jf. Klages 3,1 ( Biblia 1787).

stem, drej (som ved stemning af et musikinstrument); sæt i stemning.

dvs. drej (som ved stemning af et musikinstrument).

fordrive, jage bort.

lad det lyde.

dvs. brod.


👤Thomas Kingos salme “OVer Kedron JEsus træder” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 353-358, under titlen “Om JEsu Sveed udi Urtegaarden”. Salmen blev skrevet til den første uge i fasten og indgik i “Psalmer over Christi Lidelse”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lidende, grebet af tørst.

villig, redebon.

sind, hu.

græd (imperativ pluralis).

forholdene har forandret sig.

det jødiske folk.

sorg; græmmelse.

flygtning, flygtende.

oliven og blade fra oliventræet var symbol på fred og gode tider, jf. 1 Mos 8,11.

tortur, pinsel; lidelse.

bryde frem.

gøre klar.

jf. 👤Adams syndefald i Paradisets have, 1 Mos 3.

👤Kristus med både guddommelig og menneskelig natur.

plager, piner.

ind i.

klemmer, snører til.

her: inderste del af hjertet.

stikker.

fuld af smerte, kval.

her: bægeret fuldt af lidelse og smerte.

forsvinde.

rolig; stillet tilfreds.

giftslangen.

jf. den fra oldtiden overleverede forestilling om, at psykiske tilstande skyldtes forhold i de fire legemsvæsker, bl.a. i blodet.

dvs. drypper.

porer ved svedkirtler.

her: billedlig betegnelse for legemsvæsken blod; egl. dug, fortættet vanddamp.

dvs. på.

her: blod; egl. dug, fortættet vanddamp.

brød frem; spirede frem.

har ingen fortrin ift. jer.

dvs. en blomst.

miste bevidstheden.

hørligt, højlydt.


👤Thomas Kingos salme “LÆnge haver Satan spundet” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 423-428, under titlen “JEsus føres bunden udi Annas og Caiphas Huus”. Salmen blev skrevet til den tredje uge i fasten og indgik i “Psalmer over Christi Lidelse”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lidende, grebet af tørst.

garn til en snare, løkke; fælde.

dvs. kraftigt, energisk.

fangelænker til eller i helvede.

lænker, egl. fangelænker og bastreb.

arresteret.

dvs. drevet, gennet.

dvs. ham (gl. bøjningsform).

slæber, trækker.

endnu.

skurk; afskum.

skubber; tvinger.

rammer ham.

jf. den fra oldtiden overleverede forestilling om, at psykiske tilstande skyldtes forhold i de fire legemsvæsker; galde blev bl.a. forbundet med vrede.

allerede.

gået ned; egl. under eller bag ved skråningen af en bakke eller et bjerg.

foran.

domstol for gudsbespottelse, jf. Matt 26,63-66; bespottelige domstol.

dem (gl. bøjningsform).

her: ypperstepræster.

usandhed, vrøvl.

lære.

særlig; udpræget.

over for.

vigte sig, blære sig.

(lettere) slag på munden.

skurk; afskum.

et forgængeligt menneske, jf. 1 Mos 18,27.

dvs. folks.

lumsk, upålidelig person.

nærmest.

således.

vedtaget, besluttet.

plan.

hør (imperativ pluralis).

også.

bagvaske, håne.

(lettere) slag på munden.

foragt, hån.

også.

da.

dommen til døden.

undgås.

så; således.

modgang; lidelse.

formilde, gøre lettere at bære.


👤Thomas Kingos salme “INgen Høyhed, ingen Ære” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 428-432, under titlen “Om St: Peders Fald”. Salmen blev skrevet til den tredje uge i fasten og indgik i “Psalmer over Christi Lidelse”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lidende, grebet af tørst.

ophøjet værdighed; ophøjethed af guddommelig art.

mod.

verdsligt erhverv eller beskæftigelse.

mest trofaste, pligtopfyldende; mest troende.

skal gøre.

tillid, tryghed ved vores egen styrke.

det vilde hav.

selvom han.

hellige personer.

menneskehedens eller menneskets krop og klæder, dvs. skrøbelige og syndige natur.

gaver fra Himlen, dvs. evner.

menneskekroppe, jf. 1 Mos 2,7.

da.

her: opfyldelsen af hans forsikringer.

forstår.

indre (som sjælens og følelsernes sted).

tjenestepige.

👤Jesus, der kom til at lide offerdøden for verdens frelse, jf. Joh 1,29.

fornægter.

ved at begå en synd.

ønsker himlens straf over sig, hvis han ikke taler sandt.

dvs. sværger.

ordspil på Petrus, (lat.) klippe (efter gr. Πέτρος, da. klippe).

er (gl. præsens 2. person singularis).

hvordan.

svigte, ikke holde fast.

dvs. rykkes.

dvs. sorg.

også.

oprejst, genoprettet.

jf. talemåden “at lette, vælte en Stén fra Ens Hjærte”, Mau 1879, bind 2, s. 357. Barm betyder bryst.


👤Thomas Kingos salme “PEngene, som Judas slengte” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 461-464, under titlen “Om Pottemagerens Ager”. Salmen blev skrevet til den fjerde uge i fasten og indgik i “Psalmer over Christi Lidelse”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lidende, grebet af tørst.

hængte sig.

ordspil på den dobbelte betydning: forbrød sig, syndede og brød ud, bristede itu.

pengekiste.

delvist lukket beholder til indsamling af almisser.

således.

til salg.

også.

jordstykke at stedes til hvile i, gravplads.

dem (gl. bøjningsform).

forstand.

vurderes; værdsættes.

verden, verdens omkreds.

jf. længdemålet fod (31,4 cm).

glemmes.

er (gl. præsens 2. person singularis).

drejeskiven.

vidunderligt; underfuldt.

menneskelegeme, jf. 2 Kor 4,7.

vil bære (optativ).

mestermærket, der er præget eller stemplet af Almagten, dvs. Gud; jf. menneskets gudbilledlighed, se 1 Mos 1,27.

‘gid Gud vil forbedre det!’ eller ‘ak, desværre!’; talemåde, jf. Mau 1879, bind 1, s. 59.

forfædre.

for.

i slægt med Gud, jf. at israelitterne er Guds udvalgte folk eller børn, og at de kristne er blevet Guds børn, se f.eks. Hos 2,1 og Rom 9,24-26; Rom 8,14-17.

her: kristne, der i livet på jorden er på vej til det himmelske hjem.

tage af, aftage.

tøjet brugt på (pilgrims)vandringen.

(gid) vi måtte.

legeme.

måtte.

iler, søger hen (til); nærmer mig.


👤Thomas Kingos salme “JEsus, som skal Verden dømme” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 465-470, under titlen “Om JEsu i Pilati Domhuus”. Salmen blev skrevet til den fjerde uge i fasten og indgik i “Psalmer over Christi Lidelse”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lidende, grebet af tørst.

jødiske lænker.

(i) tømme (som ved en hest).

over for.

stryger kul over med kridt, dvs. gør sort til hvidt, forholder jer hyklerisk.

morads af åndeligt og moralsk fordærv.

helt; fuldkomment.

knuser.

offerlammets, dvs. 👤Kristi.

underkuer på en vanærende måde.

endog; selv.

(at) han ikke.

forhører sig.

lidt.

anklage.

overtrædelse, skyld.

slangetunger.

grundvold, fundament.

betale skat.

en dom i sig selv.

falder fra.

om vej eller vejen, jf. Joh 14,6.

inden for.

ypperstepræsternes love.

dvs. sagesløs, uskyldig.


👤Thomas Kingos salme “RÆttens Spiir det alt er brekked” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 531-535, under titlen “JEsus dømmes til at Korsfestes”. Salmen blev skrevet til den sjette uge i fasten og indgik i “Psalmer over Christi Lidelse”. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lidende, grebet af tørst.

retfærdighedens scepter eller sværd, jf. Hebr 1,8-9 og Sl 45,7-8. Jf. også retfærdighedens gudinde, Justitia, med hendes attribut, sværdet.

tilsløringen, masken.

hårdhed, genstridighed.

dvs. iført.

beklæder.

himmelhvælvingen.

hvælvede.

retfærdig.

tab af livet.

ganske vist.

hævder; anfører som undskyldning eller bevæggrund.

endogså; selv (hvis).

sort i hjertet.

mere lyst, tilbøjelighed.

lad 👤Jesu blod (komme) over os! (optativ).

gid (det) må hævnes (optativ).

således.


👤Thomas Kingos salme “GAk under JEsu Kors at staa” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 595-600, under titlen “Om de syv Ord JEsus talede paa Korset”. Salmen blev skrevet til langfredag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

længsel; stærk trang, lyst.

tilgiv.

også.

dernæst.

krop.

sværd til at nedlægge og kniv til at slå ihjel med (som ved en jagt).

som din egen Moders.

til (dig).

også.

(bærende) på lidelser, modgang som 👤Jesus, der bar sit kors på vej til Golgata if. Joh 19,17.

her: røvere og tyve.

en kristen.

tager mig til sig; accepterer mig.

fæstede.

ære, ry; lovprisning.

hurtigt; viljefast.

gav løfte om, lovede.

også.

tillige en (brændende hed) ild (der fremkalder sved; jf. den fra oldtiden overleverede forestilling om sammenhængen mellem psykiske tilstande, de fire legemsvæsker og de fire elementer).

således.

ordspil på den dobbelte betydning: med eddikens sure drik og med den tilmålte lidelse; jf. talemåden “Dødens bitre Skaal”, Mau 1879, bind 2, s. 251.

jf. ordsproget “Tit er Gift og Galde under Honningtale”, Mau 1879, nr. 1.900.

den beske plantesaft; galden som én af de fire legemsvæsker, der i en overlevering fra oldtiden er blevet forbundet med menneskets psykiske tilstande.

her: Moselovens krav om sonoffer, (der er opfyldt) i overensstemmelse med profetien i Es 53 (jf. Kjærgaard 2008, bind 2, s. 202).

får storm til at lægge sig.

betror.

gid (det) trænger (optativ).

gid (det) bliver (optativ).

således.


“I Døden Jesus blunded” blev trykt første gang i Grundtvigs Roskilde-Saga (1814), s. 122 f. Salmen udgjorde slutningen af det indlejrede digt “Du lille Fugl, som Gud mig naadig gav”, s. 112-123. Grundtvigs salme har forlæg i den af 👤Søren Jonæsen fordanskede salme “I døden Jesus blundet”, der har førstetryk i 👤Jonæsens [Udkast til en Kirkesalmebog] (1693), nr. 157 (læst efter Malling 1962-1978, bind 2, s. 345-347). En kommenteret udgave af førstetrykket af Grundtvigs bearbejdelse er under udarbejdelse.


👤Thomas Kingos salme “SOm dend Gyldne Sool frembryder” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 646-650. Salmen blev skrevet til første påskedag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

skyder ud, udsender.

nattemørket, mørke og uvejrssky; formørket sindsstemning af sorg, smerte.

således.

indespærre.

opholdssted (bibelsk sprogbrug, jf. f.eks. 2 Pet 1,13 og ‘himlen som et telt’, Sl 104,2).

lovprisning, lovsang.

udsynge.

mærke, føle.

grav.

vånder jeg mig.

plaget, forpint.

helt, aldeles.

ophold, bolig.

dvs. begravede.

trøst, hjælp; stav til støtte, stok.

opstandelses.

således.

styre, lede.

falde, styrte ned; synke kraftesløs ned.

afgrund; (opspilede) gab, indgang til helvede, jf. Hab 2,5.

dvs. rykkede.

da.


👤Thomas Kingos salme “OP Siæl, bryd Søvnen aff” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 633-637. Salmen blev skrevet som evangeliesalme til første påskedag over Mark 16,1-8. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

søg opad el.lign. (opfordring).

forseglede.

dvs. genner, danner hindring for.

kan (gl. præsens 2. person singularis).

dvs. indelukke, spærre inde.

på den måde.

give efter, bøje sig.

her: engel; egl. ordspil på den dobbelte betydning: ‘tjener for liv’ og kammertjener.

her: engle; krigere.

således.

svinder hen.

sollys om morgenen; jf. 👤Jesus, den lysende morgenstjerne, Åb 22,16.

forstand.

skarer.

lad være (optativ).

jorden som en kvindes livmoder, jf. 1 Mos 3,19; jordens dyb.

legeme.

nøgne legeme; vanære, skændsel, jf. 1 Mos 9,22-23.

på en sådan måde.

lyst til at synde.

(så at) jeg kan stå op (dagligt); opstå (i evigheden).

bringe, fremføre.


“Tag det sorte Kors fra Graven!” er førstetrykket af Grundtvigs salme. Salmen er skrevet over Joh 20,11-18.

kirkegården.

spirer (præsens pluralis); lad spire (optativ pluralis).

konkrete gravudsmykning; billedligt om den afsluttede livsvandring, døden.

urne.

da.

mistede farve; døde, svandt hen.

døde hen, veg bort.

i et strålende lys; i en lysende skikkelse, jf. skikkelsen på forklarelsens bjerg, Matt 17,2.

👤Jesus Kristus, der er både Gud og menneske (Grundtvigs udtryk).

så at selv sten bliver følelsesmæssigt berørt; så at sten kan bevæge, flytte sig, jf. Mark 16,3.

smilet fra en engel; smilet som fra en engel.

brist (imperativ pluralis).

hellige menneskers grave.

i livet på jorden, hvor sorg, smerte og død råder, jf. at “vandre i dødens skygges dal” (Sl 23,4; Biblia 1787).

👤Jesus Kristus, der er både Gud og menneske (Grundtvigs udtryk).

lænker.

hjælp, trøst.

stå (imperativ pluralis).

tilsyneladende døde, men liggende i dvale, hvorfra de kan vækkes; ‘dvale’ er af Grundtvig brugt om en unaturlig søvntilstand, jf. Toldberg 1950, s. 117.

stå (imperativ pluralis af ‘stande’; poetisk sprogbrug).

se (imperativ pluralis).

styrelse.

forklarede, herliggjorte; strålende.

kreds af vidner, jf. ApG 10,46.

il (imperativ pluralis).

her: billede på Guds omsorg, jf. 5 Mos 32,11.

il (imperativ pluralis).

fodspor.

det dødelige menneskes.

moder Jord; jorden som et forgængeligt, kvindeligt væsen.

dine slægtninge menneskenes vilkår, jf. at mennesket er dannet af jord (1 Mos 2,7).

dannet.


👤Johan Nordal Bruns salme “Jesus lever, Graven brast” blev trykt første gang i 👤Bruns Evangeliske Sange (1786), s. 45. Salmen blev skrevet til første påskedag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

👤Jesus Kristus, jf. Joh 1,4-5.

mørkets fyrste, Satan.


👤Thomas Kingos salme “HVor lifligt er det dog at gaa” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 654-657. Salmen blev skrevet som evangeliesalme til anden påskedag over Luk 24,13-35. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

dejligt.

talende om det, 👤Jesus har sagt.

grunde over, søge at forstå.

behagelig.

fik (præteritum pluralis af ‘fange’, en sideform til ‘få’).

gik (præteritum pluralis af ‘gange’, en sideform til ‘gå’).

dæmpe, kølne.

troede var.

opstået.

dybtgående forklaring.

indbød.

da.

genkendt.

da.

takkede Gud, jf. Matt 26,26-28.

genkendte.

da.

udlagde.

gik (præteritum pluralis af ‘gange’, en sideform til ‘gå’).

også.

belære.

(en) kristen, der i livet på jorden er på vej til det himmelske hjem.

(med) borgerskab (i himlen), jf. Fil 3,20.

år i verden.

bekymringer.

fodspor.

tilskynd.

ivrig, redebon.

alderdom.

således, på den måde.


👤Thomas Kingos salme “MIn Siæl og Aand opmuntre dig” blev trykt første gang i Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog eller Kingos salmebog (1699), s. 397-401. Salmen blev skrevet til Kristi himmelfartsdag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

således.

(til) at.

ind.

først.

ivrigt eftertragter, søger efter.

dvs. kigger; ser undersøgende ind.

tildække.

(så at) jeg ikke kan.

da.

dvs. herredømme, rige.

dvs. ville, skulle.

herliggøre.

overhoved, dvs. 👤Kristus, jf. Ef 5,23.

også.

sejrskrans; tegn på salighed, sejr og ære.

på samme måde.


👤Thomas Kingos salme “LOv og Tak og ævig Ære” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 145. Salmen blev skrevet til tredje juledag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig, som tilføjede en ekstra strofe, der er en variant af strofe 10 i 👤Kingos salme “SOm dend Gyldne Sool frembryder”.

lidende, grebet af tørst.

lovsang, lovprisning.

gid (det) sker (optativ).

👤Adams slægt; menneskene.

lidelse; modgang; evt. prøvelse, hvor det enkelte, kristne menneske viser sin religiøse overbevisning gennem efterligning eller efterfølgelse af 👤Kristi lidelser.

formilder, gør (det) lettere at bære.

gavn.

vand, himmelske væde.

nadver, alterets sakramente.

sejrskransen.


“Vai nu Dannebrog paa Voven” er førstetrykket af Grundtvigs salme.

lidende, grebet af tørst.

syng (imperativ pluralis).

bedre end, fremfor.

saml (imperativ pluralis).

mens, idet; ligesom.

her: Menneskesønnen, 👤Kristus; jf. at det forgængelige menneske er dannet af støv eller jord, 1 Mos 2,7 og 1 Mos 3,19 (Biblia 1787).

graven som en kvindes livmoder.

for til himmels.

formelagtig opfordring til lovprisning af Gud i gammeltestamentlig poesi (se f.eks. 1 Krøn 16,23; Sl 96,1-2 og Jer 20,13), der bliver videreført i nytestamentlig sammenhæng, jf. Ef 5,19.

lad dyrke (optativ); dyrker (præsens pluralis).

sigter til 👤Kristus.

hædersplads.

her: mennesket.

nærmest ved.

klokkespil.

sandt, til at stole på.

her: den dødelige menneskeheds.

overhoved, dvs. 👤Kristus, jf. Ef 5,23.

👤Kristus med både guddommelig og menneskelig natur.

her: dødelige mennesker.

her: sin menighed, kirken (jf. Kol 1,18; Ef 1,22-23 og 1 Kor 12,27).

himlen.

sin hædersplads, den fornemste plads.


Den af 👤Hans Adolph Brorson fordanskede salme “DRag, Jesu, mig” blev trykt første gang i Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer, Gud til Ære og hans Kircke til Opmuntring (1734). Herfra blev den optaget i 👤Brorsons Troens Rare Klenodie (1739) som nr. 57. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

sorg.

her: verdens.

Jerusalems bryllupsgæster, her: den troende kristne menighed.

dødens rige, jf. Matt 4,16.


udbredelse.

👤Thomas Kingos salme “NU nærmer sig vor Pintze-Fest” blev trykt første gang i Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog eller Kingos salmebog (1699), s. 405 f. Salmen blev skrevet til sjette søndag efter påske. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

jf. den nikænske trosbekendelse: “[Jeg (vi) tror på én Gud ... Og på én Herre ...] Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen”.

vidnesbyrd.

således.

veje, der er lysende klare, oplyste; forklarede.

mennesker.

her: forgængelige.

kærlige.

prøvelse, lidelse, modgang.

mangelsituation, trængsel.

er (gl. præsens 2. person singularis).

under prøvelse, lidelse; jf. 👤Jesu gang med korset til Golgata, Joh 19,17.

jf. menneskets levevilkår efter syndefaldet, 1 Mos 3,18 (Biblia 1787).

når, kommer.

her: Helligånd.

kærlige.

fortrøstningsfulde; uden frygt.


“Oprundet er vor Pindse-Fest” blev trykt første gang under titlen “Dansk Pindse-Psalme” i Theologisk Maanedsskrift, bind 6, s. v-viii, der sandsynligvis udkom omkring den 1. oktober 1826. Grundtvigs salme har delvist forlæg i 👤Thomas Kingos “NU nærmer sig vor Pintze-Fest”, der har førstetryk i Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog eller Kingos salmebog (1699), s. 405 f. Det kommenterede førstetryk af Grundtvigs salme kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Den signede Dag med Fryd vi seer” blev trykt første gang i Grundtvigs Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen, der udkom omkring den 28. april 1826. Grundtvigs salme har forlæg i den gamle dagvise. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Klar op, du Sky paa Øien-Bryn” blev trykt første gang i Grundtvigs Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen, der udkom omkring den 28. april 1826. Grundtvigs salme har delvist forlæg i 👤Thomas Kingos salme “KLaer op mit Hierte, Siæl og Sind”, der har førstetryk i Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog eller Kingos salmebog (1699), s. 414-418. Både 👤Kingos og Grundtvigs salme blev skrevet til første pinsedag. Det kommenterede førstetryk af Grundtvigs salme kan læses i sin helhed ved at klikke her.


👤Thomas Kingos salme “KLaer op mit Hierte, Siæl og Sind” blev trykt første gang i Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog eller Kingos salmebog (1699), s. 414-418. Salmen blev skrevet til første pinsedag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

Helligånden.

vækker (de) tanker hos Herrens folk.

sandt, til at stole på.

jf. den nikænske trosbekendelse: “[Jeg (vi) tror på én Gud ... Og på én Herre ...] Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen”.

herredømme, rige.

også.

Helligåndens bryst som sæde for følelser.

gjort klar, oplyst.

skridt.

dvs. fodtrin.

stråleglans.

kommer på min vej; kommer over mig.

onde ånd, der griber ødelæggende ind i menneskers liv og forhindrer deres frelse.

i kraft af din hellighed.

også.

blive gjort skamfulde.

da.

dåbspagten, pagten mellem Gud og det enkelte menneske indgået ved dåben.

nådeår; her: tiden for Guds frelse ved verdensdommen.

begynde.

det menneskelige.

dejligt.


Den af 👤Søren Jonæsen fordanskede salme “Gud Hellig Aand i tro os lær” blev trykt første gang i 👤Jonæsens [Udkast til en Kirkesalmebog] (1693) (læst efter Malling 1962-1978, bind 2, s. 47-49). Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

overgå os, ske med os.

af.

dvs. ham (gl. bøjningsform).

således.

erhvervede; skaffede.

👤Jesu Kristi, jf. Joh 1,1-18.

dejlige.

helt, fuldstændigt.

dvs. født.

dvs. stund, time.

gerning.

således.

betro, overgive.

dvs. hånd.

fred; hvile.


den pagt, der sluttes med Gud i dåben.

“Vi troe, som vi ved Daaben svoer” er førstetrykket af Grundtvigs salme.

helt, ganske.

her: dit fadernavn.

dvs. hellere.

en af betegnelserne for djævelen, jf. Åb 12,9 samt slangen i Edens have, 1 Mos 3.

erklæret fjendskab.

til (at være) kongers konge, verdens egentlige hersker, jf. 1 Tim 6,15.

uden tvivl.

Kristus (lat.), den salvede (af hebraisk: Messias); jf. at 👤Jesus Kristus er både sandt menneske og sand gud.

hellige, almindelige kirke, dvs. hele den kristne kirke.

fællesskab af hellige, salige menneskers.

bånd mellem hjerter (i venskab og kærlighed).

danne, skabe.

mærke fra segl, stempelaftryk (som en bekræftelse).

det dødelige menneske.

tilgivet.

menneskets legeme, det dødelige eller forgængelige som en del af det hele menneske.


rimet bøn, jf. 👤Thomas Kingos salmegenre ‘Hierte-Suk’ i hans Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681 (Kingo 1941 [1681], bind 3).

👤Thomas Kingos salme “O JEsu! søde JEsu, Dig” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 39 f. Salmen blev skrevet som en takkesalme efter altergangen og kunne bruges i hele kirkeåret. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.


sammenfatning; hovedindhold.

👤Peder Jensen Roskildes salme “Mit Barn, fryct den sande Gud” er kendt i et tryk fra begyndelsen af 1600-tallet og fra Catechetiske Sang, til Daglig Gudeligheds Øffuelse (1628), nr. 1 (se Malling 1962-1978, bind 1, s. 300-302). Salmen er skrevet til den daglige andagt over de fem hoveddele i Luthers lille Katekismus: de ti bud, trosbekendelsen, fadervor, dåben og nadveren. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

søndagen.

👤Jesus Kristus med både guddommelig og menneskelig natur.

dvs. Helligånden.

gid (dit navn) må være (optativ).

snart; nærved, tæt på.

brødfød, ernær.

det at være kristen, navn af kristen.

her: (den apostolske) trosbekendelse.

bolig, opholdssted.

således.


“Jeg er saa underfuld en Magt” blev trykt første gang i Grundtvigs Krønike-Riim til Børne-Lærdom, s. 131-135, der udkom omkring den 6. marts 1829. Det kommenterede førstetryk med titlen “Den Christne Tro” kan læses ved at klikke her.


👤Thomas Kingos salme “SØde JEsu, Jule-Første” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 130-133. Salmen blev skrevet som epistelsalme til anden juledag. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

lidende, grebet af tørst.

afstamning, slægt.

her: første juledag.

Salmen er skrevet til gudstjenesten anden juledag, hvis epistel handler om 👤Stefanus' martyrdød, ApG 6,8-14 og 7,54-60.

klagesang ved ligfærd.

beseglede, bevidnede; optegnede.

dvs. uforfærdet.

Guds ord, jf. Ef 6,17.

løgnagtighed; egl. slangetunger, opfattet som stikkeredskaber (med gift), jf. Sl 140,4.

dvs. ham (gl. bøjningsform).

undertvang, tilintetgjorde.

bagvaskede, udspredte løgne (om).

dække over bedrag, her: foregivelse af at værne om Guds lov, jf. ApG 6,13 og Joh 16,2 (Dahn 1984, s. 75).

ud af hans øjne, egl. ud af hans pupiller.

skubber, driver.

da.

dem (gl. bøjningsform).

flod eller mængde af synder, jf. ordet syndflod.

gid (Jesus) ville sende (optativ).

på en sådan måde.

livsforløb.


hofmanden.

“Der sad en Svend i Blaamænds Land” blev trykt første gang i Grundtvigs Kvædlinger eller Smaakvad, s. 320-332, der udkom omkring den 1. juli 1815. Det kommenterede førstetryk med titlen “Kammersvenden fra Morland” kan læses ved at klikke her.


👤Thomas Kingos salme “VÆr trøstig Sion, JEsu Brud” blev trykt første gang i 👤Kingos Vinter-Parten (1689), s. 184-186. Salmen blev skrevet over lektien Es 60,1-6 til den tidligere faste gudstjeneste på helligtrekongersdag eller “Christi Aabenbarelses Dag”, hvor 👤Kristus kommer til syne for hele verden. Versionen i 👤Hagens udgivelse er bearbejdet af Grundtvig.

👤Jesu menighed.

uvidenhedens, uforstandens mørke; afsindighedens, galskabens mørke, jf. Ef 4,18.

usigtbart, øde landområde.

galede (gl. præteritum af ‘gale’).

mørke.

slummer, døsighed, sløvhed.

går omkring.

ønske, føle stærk lyst til.

indsamle.

den pagt, Gud har oprettet ved 👤Kristus for de troende; pagten i dåben.

begynd at synge.

fornem slægt, afstamning.

opfostre, give næring; opdrage.

menneskeskikkelse.

erkende.

også.


fangevogteren.

“Natten skrider, Dagen gryer” er førstetrykket af Grundtvigs salme. Salmen er skrevet over ApG 16,25-34.

går på hæld, lakker mod enden.

fødsel.

tilkendegiver.

solen; også identificeret med 👤Kristus i eskatologisk tid, jf. Åb 1,13-17; evt. henvisning til den græske solgud Helios, som i hellenismen ofte opfattes som Apollon, fremstillet med strålekrans.

sover I? (formen i citatet er præsens singularis, hvor man kunne vente pluralis, og er formentlig påvirket af talesprog).

vågn (imperativ pluralis).

sikkert.

lovprise.

vågn (imperativ pluralis).

boet.

(formen er præsens singularis, hvor man kunne vente pluralis, og er formentlig påvirket af talesprog).

mennesket, menneskeslægten; det dødelige menneske.

fortabte.

en nats frist.

hisset, efter døden.

kom (imperativ pluralis).

lænker; fangenskab.

bytte.

dernæst; endnu.

kriger.

såvel som.

den, der besidder kæmpemæssige åndelige kræfter.

lænke(r), fodlænke(r).

jernbøjer, fodlænker.

hør (imperativ pluralis).


👤B.S. Ingemanns salme “Glæd Dig, Zion! glæd Dig, Jord!” blev trykt første gang i 👤Ingemanns Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage (1825), nr. 1, s. 1 f., under titlen “Jesu Indtog i Jerusalem”. Salmen blev skrevet over evangeliet til første søndag i advent, Matt 21,1-9. Versionen i 👤Hagens udgivelse er ikke bearbejdet substantielt.

jorden.

indtog, optog.

fortvivlelsen, smerten; bekymringerne.

bygge bolig; bo, være til stede.

beskyttende englevingers.

bøj jer (imperativ pluralis).

bered (imperativ pluralis).

det store opholdssted for afdøde menneskers ulegemlige skikkelser eller udødelige sjæle; 👤Jesus opholdt sig dér fra langfredag til påskemorgen.

kongesceptret.


“I Vittenberg, i Sachsenland” blev trykt første gang i Grundtvigs Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag (1812), s. 4-10, der udkom den 31. december 1812. Versionen i 👤Hagens samling er en variant af førstetrykkets strofe 1-4. Det kommenterede førstetryk af Grundtvigs kirkehistoriske sang kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Som den gyldne Soel udbryder” blev trykt første gang i Grundtvigs Psalmer ved Jubel-Festen 1817, s. 3-6, der udkom i slutningen af oktober 1817. Det kommenterede førstetryk kan læses ved at klikke her.


“O, havde jeg Vinger og var jeg en Fugl” er førstetrykket af Grundtvigs salme. Salmen er delvist skrevet over Sl 55.

klagesang.

øde, uopdyrkede landområde.

brag; våbengny.

boede, havde bolig.

her: byens forsvarstårne.

både de medsammensvorne og min egen slægt svigtede mig; variant af ordsproget “Ee (ͻ: altid) svige de Svorne, og ikke de Baarne”, Mau 1879, nr. 9.829.

næ, aftagende måne, tidsrummet mellem fuldmåne og nymåne.

nymåne.

spøg; leg.

således.

på jorden.

hør (imperativ pluralis).

(I skal) væmmes (imperativ pluralis).

Guds børn, de kristne.

endnu; evt. atter, igen.

ulmer (præsens pluralis); evt. lad ulme (optativ).

endnu; evt. atter, igen.

svulmer (præsens pluralis); evt. lad svulme (optativ).

endnu; evt. atter, igen.

savnes (præsens pluralis); evt. lad savnes (optativ).

pynter med bøgeblade.

endog.

god; herlig; tapper.


Salmen “Skal jeg tie, eller skal jeg tale!” blev trykt første gang under titlen “Kirke-Trøst” i Theologisk Maanedsskrift, bind 1, s. v-viii, og udkom omkring den 24. maj 1825. Strofe 3 af Grundtvigs salme havde begyndelseslinjen “Stille, stille, Zions Døttre smaae!”. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“Guds Kirke er saa fast en Borg” blev trykt første gang i Grundtvigs Psalmer ved Jubel-Festen 1817, s. 6-8, der udkom i slutningen af oktober 1817. Det kommenterede førstetryk kan læses ved at klikke her.


morgenbøn.

👤Thomas Kingos digt “Nat Søvn og Slum og Seng far vel” blev trykt første gang i 👤Kingos Aandelige Siunge-Koors Første Part, 2. udg. (1677), s. 137 f., under titlen “Dend III. Morgen-Suk”. Digtet er skrevet til den private andagt tirsdag morgen. Versionen i 👤Hagens udgivelse er sandsynligvis bearbejdet af Grundtvig.

slummer, blund.

øst.

hjælper, styrker; opmuntrer.

Gud.

dvs. Helligånd.

trone.

evangeliets.

hjælp; søjle, jf. skysøjlen og ildsøjlen under israelitternes ørkenvandring, 2 Mos 13,21.

troen på 👤Kristus.

gid (det) må blive (optativ).

på synet, på øjnene.

også, tillige.

beskytter (mod); tager vare på, passer på.

det sanselige, skrøbelige og dødelige menneske.

galde eller gift overstrøget med sukker.

lænker.

skaffe, tilvejebringe.

skæbne.

(så at) jeg kan.

krone, krans, jf. Jak 1,12.


aftenbøn.

👤Thomas Kingos digt “Dagen nu sin Afskeed tager” blev trykt første gang i 👤Kingos Aandelige Siunge-Koors Første Part, 2. udg. (1677), s. 139, under titlen “Dend I. Aften-Suk”. Digtet er skrevet til den private andagt søndag aften. Versionen i 👤Hagens udgivelse er sandsynligvis bearbejdet af Grundtvig.

dvs. dagen.

levebrød; livsfornødenheder.

store opholdsrum; husstand.

trone; myndighed.

også.

stemme.


👤Thomas Kingos digt “Vor Disk og Dug er alt bered” blev trykt første gang i 👤Kingos Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681), s. 145 f., under titlen “Smaa Børns Hierte-suk eller Boord-Læsning for [dvs. før] Maaltid”. Bordbønnen er skrevet som ‘Hierte-suk’ til den 17. sang. Versionen i 👤Hagens udgivelse er sandsynligvis bearbejdet af Grundtvig.

måltid; disk, egl. lille fad, tallerken eller bord.

allerede.

gid (Du) vil velsigne (optativ).

således.

gid (Gud) vil mætte (optativ).

gid (Gud) vil velsigne (optativ).

kristne øvrighed.

mad, føde; udkomme.

møje, slid.


👤Thomas Kingos digt “Hav Tak, ô Gud, vor Skabermand” blev trykt første gang i 👤Kingos Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681), s. 151 f., under titlen “Smaa Børns Hierte-suk eller Boord-Læsning efter Maaltid”. Bordbønnen er skrevet som ‘Hierte-suk’ til den 18. sang. Versionen i 👤Hagens udgivelse er sandsynligvis bearbejdet af Grundtvig.

mad, føde; udkomme.

står under dit forsyns blik; evt. står under dit forsyns beskyttelse.

ved (gl. præsens 2. person singularis).

skæbne.

levebrød; livsfornødenheder.


O, deilige Land” er førstetrykket af Grundtvigs salme.

mejes (med le som kornet) og falder i parallelle rækker på stubben.

timeglasset.

sandskorn.

reference til ordsproget “Lykken er Glar [dvs. glas]; hun brister, naar hun skinner klar”, Mau 1879, nr. 5.804; jf. også Grundtvig 1845, nr. 1.674.

belønning, højeste udmærkelse; hovedpynt.

dvs. båre, ligbåren.

hav; strandbred.

lignende form; (et land), der ligner (det forjættede land).

muligvis en oversættelse af lat. in valle lacrimarum (da. i tårernes dal) fra Sl 84,7 i den latinske bibeloversættelse Vulgata.

sal, prægtigt opholdssted for dødninge, døde eller døende.

forsvinder, farer hurtigt bort.

med det samme.

falske, upålidelige; onde.

luftblære omgivet af væske; billede på noget let forgængeligt, tomt, værdiløst.

funklende; blændende, brillerende.

slagskygger; genfærd, afdøde.

skyggetegningen, skyggeridset.

mest lig, ligner bedst.

narrer, vildleder.

dvs. kunst, måske specielt billedkunst; kunstnerisk dygtighed; kunstfærdighed.

med sikkerhed.

forsvinder, går til grunde; forløber, går til ende.

Guds ånd, Helligånden, jf. f.eks. 1 Joh 4,8.

her: rører ved; åbner, jf. at Guds finger har magt på lignende måde som en mirakelmager, 2 Mos 8,15.

strandbred; hav.

her: 👤Jesus; navnet er en græsk form af det hebraiske Josva (da. Jahve er frelser).

her: Helligånden.

ubesmittet, uden at være smittet af dødelighed og synd.

det jordiske, dødelige menneske, jf. 1 Mos 2,7.

jordiske, dødelige legeme, jf. 1 Mos 2,7.

dåben eller dåbsvandet, der udspringer af den “åndelig[e] klippe”, 👤Kristus, 1 Kor 10,4, på samme måde som da 👤Moses slog vand af klippen, 2 Mos 17,6.

dødelig sygdom; sygdom fra Hel, dødsrigets gudinde i nordisk mytologi.

underfuldt, ved et under.

den døende, den døde.

straks.

(som) fødes i mig.

dvs. lig, dødt menneske.

lad mig døbe (det), gid jeg må døbe (det) (optativ).

tro forbundet med undere eller det underfulde.

jf. regnbuen, pagtstegnet mellem Gud og mennesker i 1 Mos 9,12-13 og Bifrost i den nordiske mytologi.

isskosserne, den store mængde drivis.

hav; strandbred.

de dødes rige.

(i det) lavere.

dvs. huer.

bror, man fik i dåben; egl. mandsperson, man er døbt sammen med.

gode efterretninger, meddelelser, jf. evangelium (græsk, da. glædesbudskab).

så; således.

lovprise; fremføre tak, være taknemmelig.

her: Gud, jf. 1 Joh 4,8.

lænke.

vindpust.

åndepust; Helligånd.

lad det komme (optativ).

nådig.

det troende menneske, jf. 1 Mos 2,7; menigheden, Guds kirke.

her: Helligånden.

i mellemmandens eller formidlerens, dvs. 👤Kristi navn, jf. 1 Tim 2,5.

offerrøg eller røgelse svarer til “de helliges bønner”, jf. Åb 5,8; alteret er brugt som metafor for hjertet.

af Helligånden, der som en tunge af ild satte sig på hver enkelt discipel den første pinsedag, jf. ApG 2,3.

det at have lighed med 👤Jesus Kristus, dvs. både at være et dødeligt menneske og et Guds barn, der er bestemt til evigt liv og salighed. Kristelighed er i det levede, jordiske liv at få det evige, himmelske liv, der forkyndes og skænkes i ordet og sakramenterne (særlig betydning hos Grundtvig; efter Kjærgaard 2008, s. 329).

her: levende.

her: 👤Kristus, jf. Joh 14,6.

overhoved, jf. Ef 5,23.

dværgeskikkelse.

har bolig, er til stede.

livsvilkår; arvelod.

sank døende om; døde.

til Himlen.

her: 👤Jesus Kristus, der både er sand Gud og sandt menneske; egl. klumpen, knolden af jorden, dvs. mennesket dannet af jord, jf. 1 Mos 2,7.

en anstødssten, dvs. 👤Kristus, jf. Rom 9,33; 👤Kristus som “åndelig klippe”, 1 Kor 10,4.


rimet bøn, jf. 👤Thomas Kingos salmegenre ‘Hierte-Suk’ i hans Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681 (Kingo 1941 [1681], bind 3).

“Søde Gud, din Engle-Skare” er førstetrykket af Grundtvigs rim som selvstændigt digt. Verslinjerne indgik i digtet “Karen Bjørns Minde”, s. 399, der blev trykt første gang i Kvædlinger eller Smaakvad, s. 393-410, omkring den 1. juli 1815.

gid (din engleskare) vil bevare (optativ).

tilgiv.

Anvendt litteratur

Trykt

Utrykt