Grundtvig, N. F. S. Dansk Pindse-Psalme
v

Dansk Pindse-Psalme.

Mel. Nu nærmer sig vor Pindsefest.

1

Oprundet er vor Pindse-Fest,
Gud Hellig-Aand! vær Du vor Giæst,
Saa Bod vi faae for alle Savn,
Og juble høit i 👤Jesu Navn!

2

Med Søn og Fader vel bekjendt,
Til Christnes Trøst er Du udsendt,
Som Livets Lys og Ordets Tolk,
At saliggiøre Herrens Folk!

3

Du os gienfødte i vor Daab,
Til Børne-Ret og Barne-Haab,
Og voxe skal ved dig de Smaa,
Saa Herren de til Hoved naae!

4

viDu Melk os gav i Moder-Skiød,
Du mætter os med Livets Brød,
Og, som en Foster-Fader fiin,
Du skiænker os med Glædens Viin!

5

Du tænder Lyset i Guds Ord,
Paa Christi Kirkes Alter-Bord,
Og for dets Klarhed faae vi Syn,
Kun naar Du rører os som Lyn!

6

Du lægger Ordet i vor Mund,
Som uden dig er Bogstav kun,
Ved dig kun løses Dødens Baand,
Thi evig Eet er Liv og Aand!

7

Du er hans Røst, som raaber: kom
Til Fristed mit for Død og Dom!
Du sammenknytter, som Guds Haand,
Hans Menighed med Hjerte-Baand!

8

Du river ned hver Mellem-Væg,
Som gjør splidagtig Lærd og Læg;
Du tugter Øie, Fod og Haand
Til Enighed i Fredens Baand!

9

viiDu skaber i os den Forstand,
At Christus boer saa vidt om Land,
Som i Hans Navn der knæles ned
Med Tro og Haab og Kiærlighed!

10

O, kom da, Aand! og Vidne giv
I os, at 👤Jesus er vort Liv,
Saa Hjertet ei af Andet veed,
End Ham, til Fred og Salighed!

11

Kom, Sandheds Aand! og leed os saa,
At vi paa Klarheds Veie gaae,
Ei fra vor Troes Klippe-Grund
Et Haars-Bredd vige nogen Stund!

12

Kom, Fredens, Kiærlighedens Aand!
Kom kraftig, som Guds Høire-Haand
Og gjør til Eet os fjern og nær,
Som have Liv og Sandhed kiær!

13

Med-Vidne i Guds Fader-Raad!
Du har begyndt den store Daad,
Fuldend Du den med Velbehag,
Med Kraft i os til 👤Christi Dag!

14

viiiLad Daners Mark, som blomstred bold,
Og bære Frugter mangefold,
Saa pindselig vor Fugle-Skov
Gienlyde maa af Herrens Lov!

N. F. S. Grundtvig.