Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

NB. Dyrets Tal siges Apoc. 13, 18. at være 666, som er efter alles Tilstaaelse det vanskeligste Stæd i Aabenbaringen. Men lader os sætte, at de 666 ere Maaneder, vi formeere ey denne hypothesin uden Grund, thi disse 666 siges at være Dyrets Tal (eller den sidste Tyrans Tal), som der allene tales om v. 3. ham tillægges v. 5. 42 Maaneder, eftersom disse 42 Maaneder, der siges at være hans Tal: saa slutte vi, at de 666 ere ligeledes Maaneder. De 42 Maaneder ere i Kraft af Sammenligningen med Apoc. 11, 9. 3 Aar og 6 Maaneder. De 666 Maaneder ere da ogsaa 55 Aar og 6 Maaneder. Begge Tidsløb er Dyrets Tal, eller en tællet og bestemt Tid for Dyret. Den Tid af 3½ Aar er den Tid, i hvilken hans Voldsomhed skal naae den største Høyde. De 55½ Aar ere da enten hans Regierings eller heele Livs Aar; hans Regierinsaar kand de ei være, thi den heele Tid, i hvilken den sidste Forstyrrelse 23gaaer ud paa, varer allene 30 Aar; følgelig maae derved forstaaes hans heele Levetid.