Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

At 👤Napoleon, trods al Formodning, vil denne10gang overvinde sine udvortes Fjender og seierrig udstrække sit Spir, ventelig længere end nogensinde, det har jeg sagt er min Tro, og uagtet jeg veed, at de Fleste lee trygt deraf, betænker jeg mig slet ikke paa at gjentage det, og i Henseende til Fædrenelandet trøster den Vished mig, at det staaer i Guds Haand, i Hans som er mægtig til at frelse og fordærve, men vil frelse alle dem, som forlade sig paa Ham. Men, dersom 👤Napoleon kommer igien til Herredømmet uden at have ydmyget sig for Gud, da er det jo vist, at han vil fare gruelig frem, og for mig er det vist, at netop det han har seet i de sidste Dage, vil da indbilde ham, at han kun kan naae sit Maal: et roligt Herredømme, ved at lænkebinde den menneskelige Aand, ved at sætte alle Landes Religion i sin Politiks Tjeneste. At det ei vil lykkes ham, at det skal volde hans Undergang, saa han vorder en Spot og Forhaanelse og et uvilligt, men høirøstet Vidne om at Herren regierer og at Helvedes Porte kan ikke faae Overhaand over Hans Kirke, det veed jeg, og kan i den Henseende rolig forestille mig det Værste; men jeg veed ogsaa, at Fristelsen vil blive stor, ei allene, fordi Verdens Kjærlighed regjerer de Fleste, 11men ogsaa fordi han da vil stræbe ved Koglerier at forføre de Eenfoldige, og mellem 📌Tydsklands Boglærde vil han finde dygtige Tjenere, Folk som i Samfund med Verdens Aand vil giøre ikke endda saa smaa Mirakler paa deres Viis. At han ei heller vil foragte Brugen af saadant, lærer hans Adfærd i 📌Ægypten, thi en af hans Lovtalere fortæller ret troskyldig, hvorledes han i Samtalen med Muftierne i den Ægyptiske Pyramide, formastelig blandede sin Sag med Guds, ja sagde de gruelige Ord: en himmelsk Vogn skal paa min Befaling opstige til Skyerne og Tordenen skal som en Metaltraad slaa ned paa Jorden saasnart jeg byder. *Geschichte Napoleons 1 Bd. Pag. 248 hvor det, som Intet, bemærkes at han meente en Luftmaschine og en electrisk Conductor.