Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

Efter nogle Smaauheld, som f. Eks. at ride fejl eller falde i Vandgrøfter, naaede Eskadronen Byen V. Klokken omtrent 2. Navnet By lod ikke til at være synderlig berettiget her, idet vi kun kunde 326opdage en eneste Gaard. Imidlertid boede Sognefogden i denne, og han er jo den Mand, vi ved saadanne Lejligheder maa søge. Efter nogen Besvær fik vi ham vækket og stillet paa Benene, og Ritmesteren gjorde ham forstaaeligt hvorom det drejede sig. Han korsede sig for, hvorledes det skulde lade sig gøre at indkvartere 2 Eskadroner (foruden os skulde ogsaa 6. Eskadron være her) i denne lille By. Men det hjalp ikke; noget maatte der gøres. Vi blev altsaa fordelte med en 30—40 Heste til hver Gaard. Endnu fremdeles regnede og stormede det, og det var tillige saa bælgmørkt, at man ikke kunde se en Haand for sig, en tilvisse ikke meget behagelig Situation, saa at Kvartererne, selv om de var noget daarlige, var os velkomne, især nu efter i 3 Døgn, paa faa Undtagelser nær, at have været paa Benene og tilbagelagt en Vejlængde af ca. 20 Mil ...