Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Jeg staar stille foran en større Cigarforretning netop lige paa et Hjørne og vil sværge paa, at det var der, Julius Halling og jeg for 10 Aar siden købte vore sidste Cigarer før Afrejsen fra Hamborg. Vi var begge dengang lige i Begyndelsen af Tyverne og Studenter ved Københavns Universitet, da Halling arvede et Møblement og en Bogsamling efter sin Onkel. Det var Genstand for lidenskabelig Drøftelse, hvad der skulde gøres med al den Rigdom; men efter at Halling havde suppleret sine to Værelsers Møblering paa standsmæssig Maade, blev hele Resten sat ind hos en Auktionsholder, der vilde bringe det frem ud paa Efteraaret som Del af et «finere Indbo»; et større Forskud var han meget villig til straks at udrede, og saa tog Halling og jeg til Hamborg i Paasken.