Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Da Martin havde været i Klostret i godt halvandet Aar, fik han en Dag Befaling til at melde sig hos Prioren – Denne meddelte ham saa, at han skulde præstevies om nogle Uger, og at han derfor nu havde at gjøre sig grundig bekjendt med hele Messegudstjenesten, saaledes som den var fremstillet i Missalet, da det jo ikke vilde vare længe, inden han, som Præst, havde at læse den højhellige Messe her i Klostret. Desuden gjorde Prioren ham en Meddelelse af mere privat Natur.