Knudsen, Jakob Uddrag fra MOD

Saa tog han til at bede: »Min himmelske Fader, Vorherres Jesu Kristi Gud og Fader, Du al Trøstes Gud, jeg takker Dig, at Du har aabenbaret mig Din kjære Søn, Jesus Kristus, paa hvem jeg troer, ham, som jeg har prædiket og bekjendt, elsket og prist, ham, som den lede Pave og alle Ugudelige skjænder, forfølger og laster. Jeg beder Dig, Herre, Jesus Kristus, lad min stakkels Sjæl være Dig befalet. O, himmelske Fader, om jeg ogsaa skal forlade dette Legeme og bortrives fra dette Liv, saa veed jeg dog vist, at jeg skal evig blive hos Dig, og at ingen kan rive mig ud af Dine Hænder!« – Saa sagde han tre Gange hurtig efter hinanden: »Fader, i Dine Hænder befaler jeg min Aand, Du har forløst mig, Du trofaste Gud!«