Helgesen, Poul Skrifter af Paulus Helie 1. Bind / ved Marius Kristensen. - 1932 Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

TEKSTKRITIK

284
285

1 De Simoniaca pravitate oratio. 1517. | Tryk, fandtes (1603) i Kbh. Universitets-Bibl.; formodentlig brændt I728. Intet Eksemplar kendes nu.

3 Erasmus: En cristhen Førstis Lære. 1522. | Utrykt. Tekstgrundlag: Hdskr. Ny kgl. Saml. 247,4·, samtidig Renskrift, med Paulus Helies egenhændige Rettelser. Disse er altid angivne, medens Skriverens egne Rettelser kun undtagelsesvis er medtagne. Mindre Ændringer i Tegnsætningen og Tilføjelse af ø-streg er ikke angivne. Sammenlignet er Udgaven, Roskilde 1534 (cit. 1534), som vil blive trykt i sin Helhed i 5. Bind.

5,1 Høybaarin] Init. mgl. | 5,11 bwdhet)] Parentes mgl. | 8,32 hemmerigis] Hdskr. -rigz (el. -riget). | 9,4-5 igni combusti] Rett. af P. H. fra in antiquo foro ciuitatis Haffniensis per ignis conflagracionem. | 11,2 Hwor] Init. mgl. | 11,6 giort)] Parentes mgl. | 11,6-7 som een ... natwr] Rett. fra Men then som tæckelig oc sagtmodig natwr haffwe. | 11,14 og] Saal. hdskr. | 11,24. gaghen] Saal. opr., utydelig Rettelse. 1534: gaffn. | 12,9 omvændis] Hdskr. omwændis. | 13,11 belede, stytther] Fejl for belede-st.; Erasmus: statuæ; men 1534 som her. | 14,24 i] Urettet Skrivefejl? 1534 mgl. | 15,4 for ... æn] Rett. fra at hade . . men. | 15,10 omgengisse] Overstreget. | 15,22 bliffue] Hdskr. biffue. | 16,12 salighed] Rett. ved Overstregning fra lyksalighed. | 16,21 gerighed.] Herefter mgl. meer till fred end till orlog, meer till wanmectighed end till wredelighed (Saal. 1534 og Erasmus.) | 17,13 flij der] Hdskr. flijder. | 18,10 til] Tilf. af P. H. | 18,27 ffordærffwer] Hdskr. ffordæffwer. | 18,29 konge børen] Rett. af P. H. fra kongelig(?) | 20,31 stoore] Fejl i hdskr. for støerre (1534). | 28621,22 al] Urettet Skrivefejl? 1534. mgl. | 22,19 død] Tilf. af Udg. | 24,16 al] Urettet Skrivefejl? 1534 mgl. | 25,6 i] Ber vist slettes, men 1534 wdi. | 26,20 purpur,] Komma Skrivefejl ved Linieskifte. | 26,27 fæderlig] Rett.fra farlig. | 27,11 klæd] Hdskr. klæld. | 27,15 konge ... æst] Tilf. af P. H.; Læsemaaden thu usikker, maaske dhu, det meste af I. Bogstav bortskaaret. | 27,30 holle] Tilf., vist af P. H. | 28,13 hørir] Tilf. af Udg. | 29,32 Nota bene] Tilf. af P. H. | 30,2 rætfærdigheed, baade] Fejl for rætfærdigheeds baade, men = 1534. | 30,10 dhin wredhe] Rett. fra dhem wredhe, men er vist Fejl for dhin wreth; Erasm. injuriam; men 1534 wrede. | 32,30 fordi] Herefter at udstreget. | 33,13 wkysk] Hdskr. wskysk. | 34,1 fordi] Tilf. af P. H.

| 34,28 ting] Rett.fra tingest. | 35,5 kant] Tilf. af P. H.

| 35,14noghen]Rett.af P. H. fra inghen. | 35,16 schalke] Rett. af P. H. fra falske. | 36,30 ær] Hdskr. æ. | 36,31 fra] Rett. af P. H. fra fraa(?). | 37,25 waare] Rett. af P. H. fra wore. | 37,26 spare] Saal. P. H., det opr. utydeligt. | 38,7 een] Tilf. af P. H. | 38,14 een] Tilf. af P. H. | 38,22 nw] Tilf. af P. H. | 38,31 inthet] Tilf. af P. H. | 39,6 han] Tilf. af P. H. | 39,12 skælne] Rett. af P. H. fra skillie. | 39,3O aff] Rett. af P. H. fra met grum. | 40,4 dhe] Tilf. af P. H. | 40,10 den] Skrivefejl for dem; 1534: thenom. | 40,25 hielpe] Rett. af P. H. fra helpe. | 40,32-41,1 hwilket ... rede løn] Rett. af P. H. fra hoss hwilked løn ær altid redhe till dhem som gode ære til: [hwi]lket som altid [haff]wer løn til dhem [som] ere gode, men dette er igen overstreget, og den ny Rettelse indført. Nogle Bogstaver i den første Rettelse er bortskaarne, og af den anden er maaske kun de to sidste Ord med P. H.s Haand. | 41,6 sijn] Rett. af P. H. fra sith. | 42,13 falsk] Rett.fra falskheed. | 42,18 falske] Skrivefejl for schalke? (saal. 1534), jfr. 35,16 og næste Note. | 42,27 schalke] Rett. fra falske under Skrivningen. | 43,8 oppaa] Tilf. af P. H. | 43,25-26 wsamdrægtighed] Hdskr. wsamdræg||hed. | 43,26-27 lader... ting] Rett. af P. H. fra hader han dhem strax, oc aff taale dhed, fordi at han weed at saadan tingest. | 44,6 ting] Rett. fra tingest; ligesaa 45,16; 54,19.24; 56,14; 58,18.21; 60,16; 79,28. | 44,27 mægtig] Rett. fra des mægtigere. | 44,29-30 han well wed] Tilf af P. H. | 45,8 bijer] Rett. af P. H. fra bii. | 287 45,17 saa] Tilf. af P. H. | 46,1 imago] Herefter overstreget pictatur. | 46,16 edert] Rett. af P. H. fra edre(?). | 47,17 hwstrwr] Rett. af P. H. (fra hwstruwr?). | 47,23 hooss] Rett. af P. H. fra hwss. | 47,26 sijne] Rett. af P. H. fra syn. | 48,23 oc(I)] Rett. af P. H. fra at. | 48,30 strax ... ny] Rett. af P. H. fra strax paa dhet ny hungrir igen. | 49,2 schall] Derefter overstreget mennisken oc. | 49,10 meer] Tilf. efter Skrivningen. | 49,23 er] Tilf. (af P. H.?). | 49,28 staar] Rett. af P. H. fra stoor. | 50,26 eens] Rett. af P. H. fra dheris. | 50,20 forderffwe] Rett. af P. H. fra fordhriffue(?). | 51,12 andhen] Rett. af P. H. fra andre. | 51,18 han . . . folk] Tilf. af P. H. | 51,25 dher] Rett. fra den som. | 51,31 f'aa] Tilf. af P. H. | 52,1 seeder] Rett. af P. H. fra sædher. | 52,6-7 saadan... skalkhed] Rett. af P. H. fra des regementhe met falskhed. | 52,25 ganghet] Rett. af P. H. fra goed(?). | 53,3 forfarin]Hdskr. forfarinn. | 53,22een(2)]Rett. fra leesage. | 54,12 skalkagtig] Rett. af P. H. fra falskagtig. | 54,23 dhet] Tilf. af P. H. | 54,25 ond] Rett. af P. H. fra wnd. | 54,29 baand] Rett. af P. H. fra bwnd. | nar] Tilf. af P. H. | 55,8 nota] Tilf. af P. H. | 55,17og I8 om] Rett. af P. H. fra offwer. | 55,24 gwds] Hdskr. gwd. | 56,5 ond] Rett. fra gwod (af P. H.?). 56,13 waare] Rett. af P. H. fra ær. | 56,14 nota] Tilf. af P. H. | 56,26 oc] Rett. af P. H. fra dhet. | 56,27 een mantz]Rett. af P. H. fra ær, | 57,1 herredømme] Rett. af P. H. fra herredom. | 57,2 alle, oc dhet] Rett. af P. H. fra alle sammen, oc dher. | 57,3 dhet] Rett. af P. H. fra hwn. | 57,5 dhet] Tilf. af P. H. | 57,11 gaa] Tilf. af P. H. | 57,31 at... creatur] Tilf. af P. H. | 58,1 maade] Tilf. af P. H. | 58,9 inghen] Tilf. af P. H. | 58,14 hooss] Rett. af P. H. fra hws. | 58,19 wil] Tilf. af P. H. | 58,20 een] Rett. af P. H.fra æn. | 58,25 nota]Tilf. af P. H. | 58,27 saa] Hdskr. vist soa. | 59,10 heedinske] Rett. (af P. H. ?) fra heedniske. | 59,17 konge] Tilf. (af P. H.?). | 6o,3o een] Tilf. | 69,32 haffde hanwm] Rett. af P. H. fra hanum haffde. | 61,7 dw] Tilf. | 61,20 een] Tilf. af P. H. | 61,22 han] Tilf. af P. H. | oc] Tilf. af P. H. | 61,32 ij blant]Tilf. af P. H. | 62,9 alle... fornymmer] Rett. af P. H. fra fornymmer alle creatur. | 62,18 dijth] Rett. af P. H. fra thet. | 64,11,12og19 288 cristen] Rett. fra cristne. | 64,20 ffbrdi at] Herefter glemt han (saal. 1534). | 64,25 saa] Tilf. af P. H. | 64,30-31 icke ... dhem] Rett. af P. H. fra dhem icke halffdelin. | 65,14 men] Hdskr. met. | 65,23 konge] Hdskr. kongis. | 65,28 dith] Rett. af P. H. fra dhet. | 66,7 bør] Hdskr. bor. | 67,5-6 dith eghet] Rett. af P. H. fra thet. | 67,I6 at] 1534: oc. | 67,18 gangne] Snarere gagene, vist rettet under Skrivningen fra gagen. | 68,8 dith] Rett. af P. H. fra dhet. | 68,10 maadelige gode] Rett. af P. H. fra mandelig wskyllige. | 68,16 da] Tilf. af P. H. | 68,29 dhen] Hdskr. dhem. | 69,11 moo] Rett. af P. H. fra met. | 69,24-70,1 Exempil... lære] Dette Stykke staar ogsaa i Hdskr. Bl. 49b, hvor det er overstreget, ordret som her. | 71,13-14 icke megett] Tilf. af Udg. efter 1534. | 71,23 at] Tilf. af P. H. | 71,24 dher] Rett. fra dhet. | 71,32 høffwitzmand] Hdskr. snarest hæffwitzmand. | 72,1 giorde] Hdskr. gorde. | 72,3 dhit] Hdskr. dhet. | 72,23 hanwm] Herefter overstreget dhet. | 73,2 forswffid] Rett. af P. H. fra forswfed(?). | 73,13 synlige] Rett. fra syndelige. | 74,20 Se Noten til 69,24. | 74,24 halsbaand] Overstreget og forsynet med Henvisning, men ingen Rettelse indført; 1534 som her. | 75,2 at] Tilf. af P. H. | 75,29 noken] Saal. hdskr. | 75,3o at] Hdskr. at at ved Linieskifte. | 76,1 ære] Tilf. af Udg. | 76,17 er] Tilf. af P. H. | 76,20 kase] Tilf. af P. H. | 77,9 sannelige] I Hdskr. med stort S, saa der burde vare sat Skilletegn. 1534 har Spørgsmaalstegn. | 78,26 gaar] Rett. af P. H. fra ær. | 79,18 kommer] Tilf. af P. H. | 79,21 Fordi... rette] Tilf. af Udg. efter 1534. | 80,17 fwlhed] Rett. af P. H. fra slemhed. | 83,13 føge ting] Tilf. af Udg. efter 1534. | 83,14 falskir] Hdskr. falkir. | 83,14-15 straffis] Hdskr. traffis. | 83,17 Oc gud...] I Randen Nota. | 86,12 sware] Hdskr. swære. | 88,16-17 opnæffnis] Hdskr. snarest opnæmffnis. | 88,I9 ær jeg] Rett. fra han ær, men Overstregningen af han er glemt. | 88,27strax]Tilf. af P. H.(?). | 88,3o I Randen senere tegnet H S S (fra neden opad). | 89,4 bebwnne] Hdskr. bedwnne, 1534 besorne. | 89,5 konge] Tilf. af Udg. | 89,8 hanwm] Hdskr. hanwmz (hanwmet?). | 89,13 bøgher] Hdskr. bogher. | 89,28 ond] Tilf. af Udg. efter 1534. |90,11 at] Fejl for aff (saal. 1534). | 9o, 3o meningher] Hdskr. menigher.

289

| 91,1 merkeligere] Hdskr. merkelige. | 91,21 till]Fejl for tiid (aff gammill tiid 1534). | 91,24 dher faare] Tilf. i Hdskr. | 93,26 aller] Foran Ordet udstreget ald; jfr. 21,22, 24,16. | 94,24 bliffwe] Hdskr. bilffwe. | 94,32 konge] Hdskr. konger. 96,2 kænner] Rett. fra kæmmer. | 96,22 gør] Saal. Hdskr.

| 97,6 gagen] Snarere gangn; ligesaa 103,29. | 97,24-25 Schal... visdom] Fejlagtig Gentagelse af 74,21-22. | 98,5-6 hwilken] Fejl for hwilke(?). | 98,16 hwes] Til dels overstreget, men ingen Rettelse indført. | 99,2 konghen] Hdskr. koghen. | 99,15 goth ær] Hdskr. goth ære. | 100,5 oc] 1534: at. | 100,28 lange] Rett. fra lande. | 101,7-8 wrdning] Rett. fra wurding (1534 acht). | 101,31 fødis] Hdskr. fodis. | 102,16 lære] Saal. Hdskr. | 102,22 smigkerii] Saal. Hdskr. (jfr. L. 9); 1534 smyckery. | 103,6 noket] Saal. Hdskr. 103,32 wdhi] Hdskr. wdhen. | 104,6 forste] Fejl i Hdskr. for første. | og] Rettet (ufuldstændigt) fra op til o c (eller og), næppe til at (som 1534 har).

| 104,28-29 Sielsins ... swndhed,] Tilf. af Udg. efter 1534.

| 105,3 han] Tilf. af Udg. efter 1534. | 105,5-6 om ... men] Tilf. af Udg. efter 1534. | 105,9 og] Saal. Hdskr. | 105,11-12 meeningheed] Saal. ogsaa 147,4. | 105,17 folket] Tilf. af Udg. efter 1534. | 106,16 i] Hdskr. i i ved Linieskifte. 106,18 tratthere] Saal. Hdskr. for tracthere. | 107,5 bescriffwe] 1534 bedriffue, Erasmus: reniti. | 107,8 gammill] Hdskr. gammll. | 108,3 hans skat] Hdskr. han skat. | 110,15 kleder] Hdskr. kledre, 1534 klede. | 112,12-13 han... sætthe] 1534 mand ... acte. | 113,1 wndersotte] Hdskr. wndersøtte.

| 113,6 gøre] Tilf. af Udg. efter 1534. | 114,11 og 114,28 som] som som ved Linieskifte, men det sidste overstreget. | 114,27 møget mænd] megen low, men 1534. | ær] Hdskr. ære. | 115,15 men] Hdskr. met. | 115,17 høwisth]Hdskr. howisth. | 116,22 men] Hdskr. met. | 118,12 pijnes] 1534 pyne. | 118,19 aff] Bør udgaa;mgl. 1534. | 119,12 een] Hdskr. ee. | 121,26 saa] Derefter har Hdskr. Komma, som burde være beholdt. | 121,28 wanwittig] Rett. fra wanwittighed. | 122,11 kan] Hdskr. kan han. | 123,28 æn dhe] Rett. af P. H. fra ær thet. | 124,12 wd] Fejlagtigt paabegyndt wden, bør slettes. | 125,I9-20 anthen] Hdskr. anthet. | 125,20 konghen] Maaske tilf. af P. H. | 126,23 møghen] 1534 meget. | 126,29 konghens] Hdskr. 290 konghen. | 127,30 kand inghen hielpe] Tilf. af Udg. efter 1534. | 128,24. hæffne] Hdskr. hæffen. | 129,10 høris] 1534: holdis. | 129,19 met] Tilf. af Udg. efter 1534. | 130,23 meeningher] Hdskr. meenigher. | 130,31 kaaghler] Hdskr. kaagher, 1534 kaagler. | 130,32 ær] Hdskr. ære. | 131,8 dher] 1534: then som. | 131,23 thet] Rett. i Hdskr. til the (=1534). | 132,5 hand] Tilf. af Udg. efter 1534. | 133,6 lyder] Tilf. af Udg. efter 1534. | 133,21 møghen] 1534: megett.

| 134,28 fordom] Fejl i Udg., Hdskr. for dom. | 135,21 han] Hdskr. kan. | 136,13 mod] Herefter udeladt at i Udg. (efter 1534). | 138,10 tyrkir] oc tilf. 1534. | 138,12 bierg] Rett. af P. H. fra biægrig. | 139,2 at] Rett. af P. H. fra oc.

| 139,4 Konge gifftermaal] Nyt Afsnit i Hdskr. (og 1534). | 139,9 wæll] Fejl for wall? 1534: skell, Erasmus: delectum. | 141,30 kan] Tilf., maaske af P. H. | 142,3 meening] Hdskr. meenig. | 142,29 persaris] Fejli Udg. for Persarum. | 143,4 fordærffwe] Fejl i Hdskr. for fordreffue (saal. 1534). | 143,11 som ær] Hdskr. som ære. | 143,29 saa . .. øre] Tilf. af Udg. efter 1534. | 144,1 øffwer] Hdskr. offwer. | 144,5 meeningher] Hdskr. meenigher. | 145,27-28 anrørindis] Saal. 1534, Hdskr. awrørindis. | 147,4 rneeningheed] Saaledes Hdskr., jfr. 105,12. | 147,9 dhet] Rett. efter 1534; Hdskr. dher. | 147,28 widh] Hdskr. w widh. | 148,8 nogher] Eller: noghre, Hdskr. forkortet. | 148,19 offwer lægge se] contempletur Erasmus; 1534: offuerweye seg; | 150,19 leedhe] Herefter mgl. vel seg, jfr. 1534. | 150,29 fordømmer] Hdskr. førdømmer.

| 1511,I5 Som] 1534: Somme; Erasmus: Quædam. | 151,20 malem] Eller malmm (forkortet). | 152,16 sag] Hdskr. sagt.

| 153,1-4 dha . . . ræth] Tilf. i Randen; manghen (l. 3) tilf. af Udg. efter 1534. | 153,15 fare] Tilf. af Udg. efter 1534. | 155,17 mange] Tilf. af Udg.efter 1534. l 155,18 søss] Hdskr. siøss. | 156,1 førmøghet] Saal. Hdskr., jfr. 150,19. | 156,2 dheris] Hdskr. aff dheris. | 156,18 alle feyde] Tilf. af Udg. efter 1534. | 156,20 ware] 1534: wore. | 156,28 cristhen] Tilf. af P. H. | 156,30 Salomonem] Hdskr. Salomonen. | 157,1 dømmir] Erasmus: censes; 1534: raader. | 157,7 folk] Tilf. af Udg. efter 1534. | 158,5- 6 oc ... Nar] Saal. Hdskr. for Oc ...nar. | 158,6 att] Tilf. af Udg. efter 1534. | 158,26 oc(1)] 291 Hdskr. om. | 158,27 soin] Opr. skr. som, rett. til siin (siden?) eller soin; 1534: saa. | 158,29 at wij] Tilf. af Udg. efter 1534.

161 Epistola ad Johannem Laurentii. 1523.

Utrykt. Tekstgrundlag er følgende Haandskrifter og senere Tryk: Aa. Mag. P. Lucoppidans Afskrift i Ny kgl. Saml. 561, fol. - Ab. Afskrift herefter for Gram i Langebeks Diplomatarium i Rigsarkivet. - Ac. Afskrift i Langebeks Diplomatarium, iflg. en Blyantsnotits af Gram afskrevet efter Th. Br. Bircherod. - Ad. Afskrift af N. Foss i Gl. kgl. Saml. 2548,4to. - Ba. Afskrift med Langebeks Haand i Ny kgl. Saml. 1136,4to. - Bb. Rettelser i denne Afskrift med Langebeks Haand, formodentlig efter et nyt Eftersyn af Originalen.- Bc. Aftryk herefter i Dänische Bibliothec I, 36-49 med enkelte yderligere Rettelser, formentlig ved Langebek. - Bd. Ny kgl. Saml. 1137, 4to, Afskrift efter Kladden til Ba. -Be. Pontoppidans Aftryk i Annales II 784-85 og 881-83.-Disse Tekstkilder indeholder de to her S. 161-164 og 175-183 trykte latinske Breve og (med Undtagelse af Ac) tillige et latinsk Brev fra Roskilde Domkapitel til Grev Christopher (1534), efter Angivelse forfattet af Paulus Helie, som vil blive meddelt paa sin kronologiske Plads. Aa er benyttet som Hovedkilde, men Rettelser indført fra de andre (dog ikke fra Ab), ligesom disses Afvigelser, fraregnet afgjorte Afskriverfejl i Ac, anføres. Stavning og Interpunktion skyldes Udgiverne.

163,7 vero] Saal. A og Bb, mgl. Bad. | 163,16 etiam] Bad: magis. | 164,6 sategerunt] saal B, A: satagerent. | 164,13 omnem] B: omnium. | 164,14 preter] B: per. | | 164,16 etiam] Saal A og Bb, Bad: magis. | 164,17 usu] Saal. AaB; Acd: usui. | 164,18 meliori] B: meliore. | 164,20 iam magis] Mgl.iBd. | 164,21 siue] Bad: se:; Bbc: sen. | 164,22 siue etiam] Bade: sed magis; Bbc: seu etiam; Ad mgl. etiam. | 164,23 nihil] Bbc: nil. | 164,28 nimis est perspecta] B: nimis perspecta est, et (Bde mgl. et). | 164,30 etiam] Bade: magis. | 164,32 die] Mgl. iB. | 164,32 Septembris] Herefter har Aabd: Mag. Johannes Laurentii Nestvedensis Ecclesiæ Roschildensis Canonicus (ad qvem hæ literæ scriptæ sunt) obiit Anno 1557, 24. April., ut ex Epitaphio eius in templo Roschildensi constat (Ad: patet). B har: Erat hic M. J. 292 L. Neostadiensis, Eccl. Rosch. Can., qui obiit 1557, d. 24. April., ut ex .... patet.

165 Christiern den Andens Rimkrønike.

Utrykt. Tekstgrundlaget er: Aa. Hdskr. Addit. 494,4·(Kbh. Univ. Bibl.), samtidig Afskrift med en Haand, som ligner P. H.s meget, men dog ikke er hans. Adskillige Skrivefejl røber, at Afskriveren har misforstaaet Teksten. Hvor m, n, u og i følger efter hinanden, er der oftere en Streg for lidt, saal. i kominn (el. kommin) 168,5, menniskin 168,13, Christendommin 168,22, mangin 168,23, mundt 168,25 osv. I mennig 170,11 er der 6 Streger, og der burde derfor snarere have været trykt menning(jfr. 105,12 og 147,4) ligesom konning 171,29, 172,3, hvor nnin ogsaa kun har 6 Streger. - Ab. Hdskr. i Linköping, Benz. Saml. Nr. 51 fra 1520-erne, svensk "Oversættelse" af en næsten identisk Tekst. Trykt i Klemming, Sv. medeltidens rimkrönikor 111, 213 ff. over Stregen. - Ac Hdskr. Sth. kgl. Bibl. D. 2 ("Spegelbergs bok"), skrevet af Biskop Hans Brasks Skriver, Præsten Johan Spegelberg, kort efter 1523, maa nærmest kaldes en metrisk udglattende Omskrivning af Teksten, men dog med en Del oprindeligere Læsemaader end Ab. Trykt hos Klemming sst. under Stregen. - Ba. Hdskr. Ny kgl. Saml. 937,4°. Afskrift fra c. 1700 af en noget omarbejdet Tekst. Aftrykkes nedenfor S. 296 ff. - B b. Aftryk efter et andet nu ukendt Haandskrift af samme Tekst i Suhms Nye Samlinger IV, 3. og 4. H., S. 34 ff. - C. Omarbejdet og udvidet svensk Tekst fra Begyndelsen af det 17. Aarh. Hdskr. i Engeströmska Saml. i Sth. kgl. Bibl. Denne Form, hvoraf en Del - særlig Udvidelserne - er trykt hos Klemming S. 231 ff., tages der her ikke Hensyn til.

167 I Aa er Teksten vist opstillet i Liniepar, selv om Afstanden mellem disse kun er svagt markeret. | 167,2 ij grundtt] Abc: aff hiertans grund. | 167,3 giffuer] Ab: giffwe (Ac: honom bør). | 167,5 ther] Abc: thå. | 167,7 herdig] Ac: herdog; Ab: hertogh(!). | 167,11 sparde] Saal. Abc; Aa: spurde. | 167,15-16 mgl. i Ac. | 167,18 ij Norie] tilf. efter Ac(b) (mett biispiir mgl. i Ab); mgl i Aa; | 167,19 siiden] Mgl. i Aa, tilf. efter Abc. | 167,20 saa lenge] thet tilf. Ab (Ac: till tess.). | 167,21 førde] Abc tilf. oc. | 167,22 och quindt] Fejl for: 293 om kind? (Ab: så mongh ögon ock kin; Ac: monger fager kind; jfr. B). 168,2 megitt] Ab: med alle; Ac alle. | 168,6 beuijste] Ab: beuisth (omdigtet i Ac). | 168,8 Herefter har Ac følgende, utvivlsomt tildigtede linier: Sedan fik iak rikit met dektingan Stocholm var ekke got at twinga. | 168,I0 Herefter har Ab følgende linier: Aldrick hade iack thå Swerige fåth hade icke min falska breff fore gåth. | 168,11 dog] Abc: thå. | 168,15 eij huad] Saal. Abc; Aa: ijhuad. | 168,16 skalcke] Abc: falske.

| 168,22 Christendommin] Abc: verdhen (= B). | 168,23 loedtt affhugge och brende] Ab: åffhogg och brende; Ac: darffuade. | 168,23 erlig]Mgl. AbcB. | 168,24 Ab: szom gud hade Sweriges riike förlandt; Ac: for vtan skäl oppo myn san. | 168,26 bliue] Abc:haffue. | 168,28 hagde verridtt mig] Ac: mik haffde varit; Ab: wåre mik så. | 168,30 skulle æij verre thennom] Ab: ey skulle them bliffua; Ac omdigtet. | 168,31 och . . . krone] Ac: iak kröntis ther. | 168,31 oc louede gud] Ab: åff lewandes gud(!) | 168,32 thet] Mgl Ab; Ac omdigtet.

| 169,2 thet ... sindt] Ac: mit falska sin. | 169,5 affhugge] Ac: halshugga. | 169,6 aff mig] Ac: them; Ab tilf.siig foranaff.

| 169,7 edeliig] Abc: edelinge, | 169,8 Ac: oc än flere iak vil ey liwga; Ab: thet giorde förreddare szom them belwge; derefter tilf. Ab: Alle them szom mik tienthe bästt them återlönte iack aldra wärstt. | 169,1o gode herrir] Ac: sin herra. Efter linien tilf. Ac: the tyske raddo fast ther till som ene ville regera köpmans spill. | 169,11-12 Omdigtet i Ac til fire linier. | 169,14. støff] Ac: stop; Ab: mwllen. | 169,16 ieg troer] Mgl. Ab; Ac. omdigtet. | 169,18 døde] Ab: rothne. | 169,19 brende] Ab tilf.:honum; Ac tilf.:honom oc barn. | 169,2o onde] Abc: en. | 169,22 gamle gode] Ac: besta. | 169,23 clostiir] = B, men mgl. Abc. | 169,25og31 sencke] Ac: drenkia. | 169, 29-30 Ac: iak lot hardeliga binda til död noger nada met them göra iak allom förböd, | 169,31 skidit] Abc: skitit; Aa: skindit. | 170,1 sadant] Ab tilf.: mord; Ac omdigtet. | 170,3 mueligt] Ab: mykit(!). | 160,4 mange] = Abc; jfr. BrøndumNielsen, Sprogl. forfatterbest. s. 101. Anm. (om manglende hvor foran meget, mange). | 170,4. døditt och] Mgl. Ac. | 170,5 eij (2)] Mgl. Aa, tilf. efter Abc. | 170,7 tacke] Ac: hielpa. | 170,9 aff quinde] Ac: met Sibritz. | 170,11 mennig] Aa 294 (snarest): menning; Abc B: mit rikesens. | 170,12 eij megitt] Ab: inthet; Ac omdigtet. | 170,13 Sibritt] Hans Tollere tilf. Abc; Ac omdigter 13-14 til 4 linier. | 170,15 baade] Mgl. Aa; tilf. efter Abc. | 170,16 sijsze] Ab: toll. | 170,16 stor (2)] Abc: myken. | 170,17 stor] Abc: swår. | 170,18 oc saa] Mgl. Abc. | 17o,28 Ac: vort thet Danmark til lithet gangn.

| 170,28 saufn] Ab: sångh(!). | 171,3 siisze] Ab: skatta.

| 171,4 Ac: ey eller all myn forbud holla. | 171,5 Dannemarcks] Saal Abc; Aa: Dannemarck. | 171,7-8 Ab: Allre monde the then mackt i Danmark fonge/ther the haffde ackt förlonge. Ac: the mena nw makt j Danmarc fonga/som the haffde actid for longa. | 171,8 act] Aa: att. | 171,9-10 natt .. lag] Ac: altid; at the ey setia pa lybzska sin lith. | 171,10 fellig eij] Ab: foll eller. | 171,11-12 Mgl i Aa, men findes i Abc og B; II her efter Ab (Ac har danskom for danske mendt Ab); 12efterAc(Ab har føgha fructh for fikan, jfr. B). | 171,14 vdin sag] Ab: wthen breff; Ac: mot dom. | 171,15 skickitt mig ij] Ab: beskickat; omdigtet i Ac. | 171,18 wurte] Ab: tenckte; Ac: actade. | 171,19 penninge] Saal Abc; Aa: pundtt. | 171,20 Aa: met kunde jeg aldrig bliffue fuldtt, rettet efter Abc.

| 171,22 dijrebar] Abc: dyra. | 171,23 bondin ij] Ac: bondans. | 171,24 staadir] Ac: stackara. | 171,24 mørcken] Mgl. Abc. | 171,25 skendelig] Ab: skemmeligit; Ac: klippingx. | 171,29 ieg.. konning] Ac: the kalla mik. | 171,30 oppaa] Saal Abc; Aa: paa. | 172,1-2 Mgl i Abc. | 172,3 kiep] Aa: keip. | 172,3 thennom] Mgl. Abc. | 172,4 Ac: the som monde fran mik falle, | 172,6 eij] Ac tilf.: lenger. | 172,7 gaas] Ac:godz(!). | 172,9 faar] Abc: för(!). | 172,9 øgh] Abc: hors. | 172,10 til .. feste] Ab: thå mick op festa; Ac: skat aff festa. | 172,11 penninge] Saal Abc: Aa: pundt.

| 172,12 Derefter har Ab(c): Kyrker ock closther biscopar ock presthe/huar tridie pening lath iack åff them eske/Jnthet skulle ther wndhentagit ware/huatt heller the hade mindre eller mere/Wåre the fatige eller riike/thå skulle the alle then tridie pening giffue/Then skatt skulle the mick faå/om the skulle met mick i Danmark boo/Presther skulle huarken haffua mör eller suena/men leffua wedt halff sin tighende (oc säd tilf. Ab) alene/ Off boo ock pening horss ock koo/åker ock äng marck ock skogh.

295

| 172,13 thennom] Abc: the. | 172,13 mact] Ab: marck(!).

| 172,14 att verre] Ab: til; omdigtet i Ac. | 172,18 dagligen] Ac: her epter. | 172,20 mangin] Mgl Abc. | 172,21 alt] Mgl Ab. | 172,22 mandtt] Ab: annan. | 172,23 bispers] Ab tilf. breff(!). | 172,24 Derefter har Ac: mik var tha inte annet j hender sat/en kronenes ränta oc aarlig skat/oc ey kirkio eller closter regera/eller frelsis bönder mindre eller mera/ än tha at iak giorde ther j mot/at monger bide thet aldrig both.

| 172,27 Och . . brugede] Ac: iak tog thet stycke aff. | 172,28 siet] Ab: ficth; omdigtet i Ac, ligesom følg. Linier. | 172,32 act] Ab: alth. | 173,2 bliffue .. ellir] Ac: vara i lagen. | 173,4 saa] Mgl Ac. | 173,4 formindske] Ab: minska. | 173,5-7 Omdigtede i Ac. | 173,9 riidirskabit] Ac: frelsit. | 173,10 gylden] Abbreviatur i Aa. | 173,11 Paa] Saal. Abc; Aa: Saa. | 173,12 herrir] Abc: herskapp. | 173,14 met]Ac:the. | 173,15 landtt] Ab: län. | 173,16 adelin] Abc: ädla. | 173,17 meinte .. heffne] Ab: wille .. haffua hemnet; Ac: tykte .. hempna. | 173,18 Att] Mgl Abc; omdigtet i Ac. | 173,2o kunde] Abc: skulle. | 173,21 enndtt] Abc: tenckt. | 173,23 the] Saal. Ab; Aa: tho; omdigtet i Ac.

| 173,24 dagliige] Abc: för peninga. | 173,25 faa] Mgl Ac. i 173,26 med .. sindt] Ac: epter vilia myn. | 173,26 tijrannie] Ab: tyranne. | 173,28 ieg.. mandt] Ac: ingen man skulle. | 173,31-32 Mgl i Abc. | 174,2 til .. till] Ac: oc mik til skada oc. | 174,3 lodt fordriffue] Abc: fördreff. | 174,4 boo] Abc: bodde. | 174,4 Amager] Ac: Amakers; Ab: Armego; Aa: mange. | 174,7 the .. icke] Abc: Ther icke (ey) sådde. | 174,11 viduer] Ac: änkior. | 174,11 som hagde nødtt] Abc: som gud (mick) bödh. | 174,12 som .. brødtt] Abc: szom war i nödh. | 174,15 Om] Ac: aff. | 174,15 min gierning] Ac: thetta. | 174,18 ijncker och vndrir] Ac: är opfylt. | 174,19 Vtij .. tijrannir] Ab: J thirannes stycker. | 174,21 Fallaris] Ab: Pharao; Ac mgl. | 174,23 tijrannie] Ab: thirannes; Ac: tyranna. | 174,23 onde gerning] Abc: ogherning. | 174,24 kand .. en] Ab: ock; omdigtet i Ac.

| 174,26 huerckin .. eij] Ac: lithet. | 174,28 frøctir] Ac tilf.: thet sker. | 174,30 allen] Abc: hwargie.

296

Tekst B.
Her begyndis Konning Christians thendt Andens
Krønicke och Historie,
Aar U M D xxiij.

Huem Gud forsmaar ij allennstundt
Och hader hanns Ord aff Hiertenns Grundt,
Hanndt faar huercken Lijcke eller rolig Liff
Menn euige Feijede och dagliig1) Kiiff.
Der min Fader døde mente jeg saa
Diissze threj Riger att jeg skulle faa
Da bleff jeg Herre effter hanns dødt.
Jeg tøchtte hannd vaar ij Sindett forblødt
Jeg satte mig for2) udenn all Miskundhedt
Slett att fordempe og legge nedt
Jeg sparde eij Quinde, Suendt eller Mandt
Jeg thuingde dennem alle under min Haandt,
Leege och Lerde, Ridder og Suenne,
De skulle mig alle fire og thienne [1b]
Jeg vaar dennem icke meget godt
Jnngenn fattige seede3) jeg bodt,
Der min Fader ennd vaar ij Liiffue
Begijndte jeg først med Bispene at kiifue
Der haffuer jeg altid holdett op paa
Thill Gud hannd thog mig Rigett fraa,
Jeg førde enn Kriig ij Suerig indt
Saa mange der blegnett ved4) paa Kindt,
Jeg vanndt enn Stridt og thapte enn andenn,
Thett kannd jeg schriffue och sige forsandenn
Miit Videnskab5) achtett jeg saa at spilde
Fordi de undte mig Rigett ilde,
Thi førde jeg dennem fremmerst ij slag
At dieris Gods kunde komme mig thill mag,
Naar jeg kunde dennem med Falskhed beuise
De stod icke mandelig fremmerst ij Spidze,

* * * * * 297

Ennd vaer mig Gud tha saa blidt
Hannd vendte1) mig Suerige med samme Stridt
Enndog thett varett enn stackett Stund
thi Verden bedrog mig mangelundt
Dog vaar jeg Konning ij dissze threj Riige
Inngenn lod jeg vere min lige, [2a]
Jeg forsmaade baade Mennisker og Gud
Fordi dreffs jeg aff Rigett udt,
Jeg actett slett intett huad jeg bedreff,
Jcke heller mine egen Ord Segell eller Breff,
Medt ingenn2) hollt jeg Loffue eller Leijghde,
Thi begijnnte mine egen mod mig att feijde,
Aff hvilke jeg drebte og slog ihiell
Saa mangenn Mand mod rett og skiell,
Udj Stokholm giorde jeg itt ijnnckelig Mordt,
Som ehr vell viit offuer Verden spord,
Jeg lod affhugge saa mangen mandt
Ther Gud haffde undt mig Sverrigis Landt
Jeg loffuit dennem fast3) med Haandt och Mundt
At vere dennem god aff Hiertens Grundt.
Jeg loffuit dennem med Breff at vere dennem godt
Dog de haffde brut mig saare emodt,
Og soer ther paa4) enn kongelig Eedt,
Och ikke her effter vilde være thennem vredt.
Ther paa annamit jeg Sacramenthe
At thendt Pact5) eij skulle vere forglemte6) [2b]
Ath jeg giorde medt dennem iit ijnckelig Badt
Miit paa Gaden ij Stockholms Stadt
Jeg lod affhugge threj Bisper med dieris Skare,
Dog de foruentet sig ingen Fare
Ther thil Ridder och Adell halfferisinds tiue
Och flere om jeg skal icke liuffue,
Foruden Borger og fattige Suenne,
Som pleier dieris Herrer met thro at thiene

* * * * * * 298

Threi dage lod jeg ligge dieris Kroppe paa Strede
Ther for saa mand Øijene monne veede1)
Siiden lod jeg slebe dennem aff By,
Saa Røg och Støff stod op ij Skij
Saa lod jeg brennde dennem ij iit Boell
Jeg throéde mit Hierte var haarder end Stoell,
Siidenn lod jeg graffue aff Jordenn op,
Her Steenn Sturis døde Krop,
Jeg lod hannem brende som mange monne sie,
Min Grumhed vilde jeg saa lade bethie, [3a]
Siidenn reiste jeg thill Danmarck igienn
At thale med Sibret min gode Venn
Der jeg skulle ij Nijdals Kloster gieste
Med megiit Folck och mange mine Heste,
Der lod jeg sencke same Stundt
Abbeden sielff siette ij2) falske Fundt,
Denn thidt de fra Alterett ginge,
Og Guds Legeme nijlige thell dennem ringe,
Jeg lod dennem thage og binde som Suin,
Och rettet dennem ud efter Vilgen min,
Jeg lod dennem sencke udj3) Vandt,
Som jeg hos samme Kloster fandt,
Saadanne Grumhed haver ingen førre hørd,
Thi er min Røct saa viit offuer Verden førdt,
Thett er icke mueligt att sig4) eller skriffue
Saa mangen man jeg haffuer hugett5) aff Liiffue
Jeg sparde huerhen Pispe,6) munk,7) eller Prest,
Ridder og Suenne som mig thiente nest8)
De skulle liide och holde ij ære9)
Aff thennem ville jeg intet got lære, [3b]
Jeg lod mig daare aff Quinde Raadt
Thi gaar thet mig nu ilde som lenge vaar spaadt
Mitt Rigens Raadt holde10) jeg for Spott
11) Undte dennem af Hiertett12) intet gott,

* * * * * * * * * * * * 299

Enn1) Quinde som de monne Sibret kalle
Hun vaar min Radgiffuer offuer2) alle,
Hun raade mig baade Dag og Natt
thill umuelige3) Sise och megen Schatt
Thill mangenn Forbuud och daglig Toldt,
och thill att giøre huer mand ouernoldt,
Huo som der lerer3*) at finnde,
Hvad Sibret hun vaar for enn Quinnde
Enn Hugersker4) vaer hun ij Amsterdam
Før hun kom hiid saa faa hun Skam,
Hun siden i Berghenn enn Krugerske5) bleff
Mangen ij hendis Hus stor Sijnnd bedreff,
Men siden hun kom thill Kiøbinghaffnn
Dannmark thil Skade og euig ugaffnn
Saa fick hun unnder siig Riiger och Lanndt
Och vilde sette Seder paa Quinde och mandt, [4a]
Effther thendt gamble Hollandz Sæd,
Hvor manndt nijder ikke for Quindenn Fredt
Hendis Regiment saa ij Landet stod
At Danmark fanger thet aldrig boédt,
Hun raade mig mett de Lijbske ath thrette
Fordi de viille mig sette thiill Rette
De ville mig hverken sise eller tholde,
Jkke heller mig før6) dieres rette7) Herre8) holde,
Men haffde jeg bleuen ij Danmark9) hijllist10)
Fuld vell skulle jeg haffue giort dennem fullist,11)
De actett denne12) Magt ij Dannemark at fange
Som de begieredt att haffue forlange,
Men haffde de Magten13) ij Dannemark faaett
Fast vere14) dett ij Lanndet staaett
Før Tysk bliiffuer Dansk then15) huldt och god
Før voxer Figenn Fruct paa Hijlle-Rodt
Thi raader jeg Dannske aff Hierte och act,
Di holder ikke med de Lijbske och16) Tijske Pact,

* * * * * * * * * * * * * * * * 300

Hues de dieris Rige1) thill Tijske2) sla,
Fuld ilde ville3) dett ij Dannemarck gaa,
Vaaer jeg ij Dannmarck lediig og frj
Jeg vilde haffue Lijst medt Tijskene at Krij
Nu haffuer Gud skickett mig under sin Vrede
For jeg lod Sibret mig saa ilde lede, [4b]
Huo Sibret vilde haffue slagett ihiell,
Jeg gaff thet Mact uden Sag och Skieli,
Kercker4) og Kloster dem lod jeg skennde
At dieris Gods kunde komme mig til Hende
5) och Disk monne jeg eij spare,
Jeg thenckte fuld lidet paa Sielens Fare,
Jeg thog fra Bisper, Ridder og Suenne
Thet jeg hauffde burd dhennem med at lønne,
Jeg sparde eij Bunde eij6) Kiortel graa
Eij Stodere7) eller Kierlinger8) som sad i Vraa
Jeg actede mig saa ij Dannmarck at vennde
At thet skulle spørges thill Versens Ende,
Jeg lod og sla en skenndelig Mønt
Som aldrig vaer før ij Dannmark begijndt
Jeg kalledis Konng Glipping9) ij same Stund,
For jeg fanndt først paa then falske Fundt.
Suerd og Spiud lagde jeg aff
Jeg badt Bonnden bære Kiep og Staff
Ther eij kunde være aff stærkere thræ
Ennd mand kunde brijde i10) sønder for sine11) Knæ
Konning Kiep kalledis jeg12) af undersatterne mine13) alle
Som14) thog til fra mig att falle, [5a]
Jeg thog Skatt af alle15) det Bonden otte
Fordie kunde vi eij blifue Saatte
Jeg sparde eij Gaas som laae paa Reede
Men ville dennem have naar de vaare feede,
De skattede mig af alt det Penninge galt,
Baade af Queg, Miel og Malt

* * * * * * * * * * * * * * * 301

Og Herrerne som1) offuer andre hafde Magt
Vilde jeg fortrenkt og ødelagt,
Paa thet att allting skulle komme til mig
Och ingen skulle have noget got for sig,
Min Gud han var mig sieldenn ij Sindt2)
thet fanger jeg nu daglig at finde,
Huad Gudt thilhørde lod jeg legge3) øde,
At Prester eij skulle4) haue dieris Fødde,
Jeg vilde vere Herre allenne5) offuer mitt Rige
For ingen rnandt saa vilde jeg vige
Jeg mennte jeg haffde giortt Rett og skiel
Een Biskop jeg fangede, som een thtræll,
Jeg skiøtte eij Kirkenes Loug og fridt
Men Henndis Priuilegier lagde jeg nedt,
Thett Kirckens6) var giffue7) udj gammell Dage
Actett jeg allesammen8) fra Hende att thage,
Jeg forbød thendt fattige att lere Bog
At ingen skulle bliiffue viis eller klog, [5b]
Jeg forbød9) dennem som lidde nødt
At gaae omkring och tigge10) sit Brødt
Jnngen lod jeg vere god for siig
Thi ganger thet nu ilde for mig
Aff Ridderskabett begierede jeg en Gaffue
Een Guiden for huer deres Bønder som de monne haffue
Paa thett dieris Bønder skulle komme til mig,
Og mod dieris Hosponde11) opsette sig.
Min act blev spildt ij same Stundt
Som jeg oplagde medt min falske fundt,
Fogder anntuordett jeg Leenn och Slott
Och Adelen undte jeg slett intet gott
Jeg meente saa best att heffne min Harm,
Naar jeg giorde Adelenn fattig og Arm,
Ath de eij mig skulle staae emodt
Om jeg actede Dem at sla for fodt

* * * * * * * * * * * 302

At de skulle bliffue saa slet forlagt,
Thi jeg haffde mere end dieris Magt,
Jeg bad dennem mange Svenne holde,
At de skulle icke min thijnge thole,
At jeg kunde Sag med dennem faae,
Som icke vilde efter min Vilge gaa,
Thi det vaar allt min eniste1) Sædt
At ingen for mig skulle nijde fredt,
Naar jeg thill nogen fik onnder grunndt2)
Jeg lod dem mijrde som anndre Hunndt3) [6a]
Jeg actede huerken Loug, Rett eller Dom
Aldrig var nogen saa riig4) eller from
Hollænder och [Skalcke]5) dennem holdte6) jeg fram
Riget til Skade mig selv7) til stor Skam
Jeg lod foruise baade Quinde og Mandt
Alle dennem som boede paa Amager Landt
Hollender lod jeg ther strax opsette
Thi jeg ville ikke med Sebret thrette
Ther saaer de icke udenn Erther [och]8) Bønner
Som før voxte Korn thet skiønne,
Med urett lod jeg mange døde
Fordi kom jeg ij denne møde.
Jeg sparde eij Viduer som vaar udj Nødt,
Eij faderløse Børn som vidtørffte Brødt,
Men huad9) jeg videre her om skriffue
Eftterdi jeg erh endnu10) udj Liffue
Og de mine Gierninger haffde hørt og siett
thi kannd jeg icke blive forgeet,
Ouer de gierninger som jeg haffuer giort
Maa ijnnekes baade Himmel og Jordt
Blant alle Tiennere11) fandz icke min Lige
Som12) ville før13) i Gierningen14) viige
Phallaris. Selle15) och andre flere
Dennem kunde jeg16) eij nermer regere [6b]

* * * * * * * * * * * * * * * * 303

Nu ehr jeg rømpt aff Danmark udt
Fordi jeg acted huerken Mennesken1) eller Gudt,
Nu raade dett Gud huor det monne gange,
Jeg frijgter thet vil mig blive bange
Naar jeg skall komme for Guds2) Dom,
Gud naade mig thet3) jeg udj Verden kom,
Hvor thet skal gaae her effter met mig,
Thet kan huer merke og skriffue for sig.

Her endis Konning Christians 2 Historia och Krønicke.

175 Epistola ad Petrum Ivari. 1524. Utrykt. Tekstgrundlag se foran til S. 161; dog mangler Be. Pontoppidan har haft en nu tabt Afskrift i sine Collectanea. Stykket 180, 14-181,12 er afskrevet i Skibykrøniken (her betegnet C). Inddelingen i Afsnit skyldes Udgiverne.

177,1-2 bonarum] Ba: bonorum. | 177,3 Helie] B: Eliæ.

| 177,5-6 struis calumniam] B: calumniam struis. | 177,6 atque] Ac: neque. | 177,8 persequeris] Ac: prosequeris; ligesaa 177,14. | 177,8 odio tam atroci] B: tam atroci odio. | 177,10 nisi] Mgl i Bad. | 177,10 subinde encomio] B: encomio subinde. | 177, 12 fuit] I Bad efter opinio i næste Linie.

| 177,12 magne] B: magna. | 177,17-18 et nunquam] B: nec unquam. | 177,20 que] Bad: quia. | 177,21 ut] saal. Ad mgl. ellers. | 177,24 f. ut nemo magis execrari possit] B: ut nec (Bbc: ne) magis possit. | 177)24f. possit] Ac: potest. | 178,2 presidiis] B: subsidiis. | 178,3 ipsius dogmatis] B: ipsis dogmatibus. | 178,10 id faciet periculo] saal. B; A: periculo id faciet. | 178,10-11 sed nec unquam ero] B: aut ero. | 178,12 scortationes] Mgl. i B. | 178,15 quenquam] Saal. Ad; ellers: quemquam. | 178,15 ex meis] Mgl. i Bad. | 178,16 est controuersia] B: controuersia est.

| 178,19 inseram] Ac: inferam. | 178,20 ueluti] Ad: velut. | 178,23 atque] Mgl. i E. | 178,26 etiam] Bad: magis. | 178,29 olim] Mgl. i Bd. | 178,31 percontatus] Bd: perconctatus; Bac: percunctatus. | 178,32 Lutheri * * * 304 dogmatis] B: ejus dogmatibus. | 179,5 inquit] Kun i Ad, mgl. i de øvrige. | 179,5 propriam] Saal ABc (= Gal. 6,5 i Erasmus, Oversættelse); Babd: suam. | 179,6 autem] Mgl. i Bd. | 179,14 Ostende] Bad: Vende. | 179,14 etiam] Mgl. i Bad. | 179,16 qui]Bad:qvis. | 179,19 nihil]B: nil. 179,20 etiam] Mgl. i Ad; Bad: magis. | 179,21 tantum] Saal. B, mgl. i A. | 179,21 malum] Bd: malo. | 179,25-27 Impingitur .. Quod] Mgl. i B. | 179,28-29 nec.. essem] Saal. B; A: ne sim seditionis autor. | 179,30 certe] Mgl. i Ad. | 179,32 uero] Saal. B; mgl. i A; - her mangler Verbum til is, saa der maa enten vare faldet noget ud, eller Hovedsætningens Slutning skjuler sig i et reliqua 180,5. | 179,32 execratur] B: ex(s)ecrat. | 180,4 uentris] Saal. Ac; de øvrige: Veneris. | 180,5 infinita] Ad tilf.: etc: | 180,5-6 doctorem] B: dominum. | 180,6 Børup] Saal. Aa; de øvrige: Borup. | 180,8 ecclesiasticorum opes] B: opes ecclesiasticorum. | 180,8 Tamen] Bacd: Tu. | 180,9 si] Ad Bc: an. | 180,9 scripturis] Bad: sacris. | 180,10 et] Ad: vel. | 180,10 aut]B:vel. | 180,10 ad] Mgl. i B. | 180,11 digitum] Ad: unguem. | 180,11 dissideat]Bad: dissidet. | 180,15 accusationum] Ac Bd: accusationem. | 180,18 iniuria] Aac: injuriam; C: summa iniuria. | 180,19 simplicium] Mgl. i Bad. | 180,23 fidem catholicam] C: orthodoxam fidem. | 180,23-24 labefactarunt] C: labefactarent. | 180,24 etiam] Mgl. i Bad. | 180,24 uiolento]B: violenti. | 180,25 mira] Bad: mera. | 180,26 ab ecclesia Rhomana] C: ab obedientia ecclesie Rhomane. | 180,27 appellabant] Ad: appellitabant. | 180,29 uero christianorum] Saal. Babc; BdC: uere Christianorum; Aac: vera Christianorum; Ad: Christianorum vera. | 180,30 ac deuota] B: et. | 180,32-181,1 cui etiam nos succesoresque nostri] B: et successores; C har herfra til 181,3 en noget afvigende Tekst. | I8I,2 ac] B: et. | 181,2 et] Ad: ac. | 181,5 adieci in posteriori] B: adjicio etiam puriori (Bbc: priori). | 181,6 ueluti coronidem] Mgl. i Bad. | 181, 9-10 ecclesiasticorum] C: ecclesiasticos. | 181,11 primitiue] Mgl. i B. | 181,12 nobis] seruandos tilf. C. | 181,13 item] Bad: etiam. | 181,13 uota Deo dicata] B: votis Deo dicatis. | 181,14 existimaret] C: putaret. | 181,16 ipsius] Saal. Ac C; de øvrige: eius. | 181,16 principatu] B: imperio.

305

| 181,16-17 secus sacris]C:sacris secus. | 181,18 hisce| Bad: his. | 181, 18 ceu breuissimo compendio] B: in compendio. | 181,20 dixit aut scripsit]Bd: scripsit aut dixit. | 181,21 iam plus quam in] Bad: in plusquam. | 181,24. exhibere tibi et] B: tibi, en. | 181,28 satis prolixum] Mgl. i Ad. | 181,31 ego] Saal. ABb; Bacd: ergo. | 181,31 scripturus fuissem] B: scripsissem. | 181,32 et] Bd: ac. | 182,3 saltem] Ac: salsem; mgl. i B. | 182,3-4. ac propemodum ex ui] Mgl. i B. - 182,4-5 tyrannidem et impietatem] B: impietatem et tyrannidem. | 182,5 putas] Bcd: putes. | 182,8 qua causa] Ad: qua de causa. | 182,11 tamen] B: tantum. | 182,14 penitus] B: pietatis. | 182,15 scholis Dacie] B: Daciæ Scholis. | 182,20 studiis obstrepentes] Acd: studiis sunt obstrepentes. | 182,20-21 perpetuo barbariem] Ad: barbariem perpetuo. | 182,21 uel] Mgl. i B. | 182,21 tantillum] Bad: scintillam.

| 182,23 Non]Ac:Nec. | 182,23 non]Mgl.iB. | 182, 27-28 Paulum uel Petrum] Ad: Petrum vel Paulum. | 182, 29-3O agnosco etiam] B: etiam agnosco. | 182,30 fastum] B: furtum. | 182,32 Codro] Bad: codri(menjfr. Verg. Bucol. 7,26). | 182,32 passim] B: possim. | 183,1 et]Bd:ac. | 183,1 tempus] B tilf.: id. | 183,1-2 tamen nominatim] Bad: tantum nostratium. | 183,2 perstringo] Ad: distringo. | 183,3 nisi malus] Saal. B, mgl. i A. | 183,3-4. Obsecro.. insecteris] Mgl.i Bc. | 183,4. igitur] Bacd: ergo. | 183,11 esse illorum] B: eorum. | 183,11 garrulationem] Saal. B; A: gratulationem. | 183,14 olim] Mgl. i Ad.

185 Bearbejdelsen af Luthers "Bedebog". 1526. Trykt i Rostock 1526, men Trykkestedet er ikke angivet og Aaret fremgaar kun af Dateringen under Fortalen. Et eneste Eksemplar, som Klevenfeldt har ladet indklæbe paa stærkt Papir og indbinde i Læderbind, og som senere er gaaet over i Hielmstiernes Bogsamling (Nr. 174,4·) og med denne til Det kgl. Bibl., er bevaret og har været Tekstgrundlag. Afvigelser herfra angives med delvis Undtagelse af Rettelserne s for f, n for u, c for e og omvendt.

187,2 og 6 Nielsen] Nielsz; saaledes er i det følgende sz opløst til -sen i Patronymika. 188,8-9 og3O samme] Rett.af Udg. 306fra samen, ligesom 195,19; 196,2 2 ogoftere i dette Skrift og i Svaret til Hans Mickelsen. | 189,5 støre] Rett. fra store. | 189,6 screffuedt] Rett. fra scressnedt. | 189,8 snarlighe] Rett. fra suarlighe.

| 189,13 Antichristi] Rett. fra Antrchristi. | 191,14 mistrøst] Rett.fra mistrost. | 192,1 thet] Fejt for ther? | 192,7 fremmede] Rett. fra fremende; jfr. 188,8-9. | 195,19 og 196,22 samme] Rett. fra samen. | 196,29 help] Orig.: hulp, burde vare: hielp (jfr. L. 20 og S. 40,25). | 197,7 bruge] Rett. fra bryge.

| 197,18 med dyr] Trykfejl i Orig. for mod dyr. | 198,1 for tymeligt] Trykt i et Ord i Orig. | 198.11 redt] d: ret, næppe Fejl for rede. | 199,29 andhre] Rett. fra addhre | 201,7 hemble] Tilf. af Udg. (udfaldet i Orig. ved Linieskifte). | 201,10 wenneris] Trykfejl i Orig. for vwenners. | 201,16 og 29 trecte] Vist Trykfejl for trette. | 201,18 eth] Vist Trykfejl for och (maaske i Mskr. skrevet &). | 201,28 icke] Tilf. af Udg. efter Luthers Tekst. | 202,28 vbeqwemme] Rett. fra vbeqwemen; jfr. 188,8-9. | 204,5 vndertrocte] Vist Trykfejl for vndertrøcke.

| 204,21 aff snybber] Rett. fra aff snybbør. | 205,28-29 samtycke] Rett. fra somtycke. | 206,13 huercken] Rett. fra huerckem. | 206,23 ther] Vist Trykfejl for theris. | 206,29 till] Rett. fra tlll. | 207,8 redslekiærlighedt] Vist Trykfejl for redsle, kiærlighedt, idet der er sat Bindetegn i St. f. Komma ved Linieskifte. | 2o7,9 kortellige] Rett. fra kortelliged. | 207,13 paa kall] Skilletegn herefter mgl., maaske paa Grund af Linieskifte.

| 207,21 aandellige] Orig.: aandelligs, vist bedre: aandelligh.

| 208,8 meningh] Rett. fra meninhgh. | 208,10 wy] Rett. fra by. | 208,21 wore] Rett. fra worr. | 209,9 sahtmodighed] Trykfejl i Orig., jfr. L. 15. | 2O9,11 haardheedt] Rett. fra haadheedt (Luther: bitterkeyt ligesom S. 230,7-8). | 210,12 fattigh] Rett. fra fattigf. | 210,13 besluttis] Rett. fra wesluttis.

| 210,14 affled] Rett. fra afflod. | 210,14 mod] Trykfejl i Orig. for med. | 210,23 fordettinger] Rett. fra fardettinger.

| 211,13 andhet ten] Fejl i Orig. for andett en. | 212,14 sckünde] Orig. har ikke ü men u med et lille o over, jfr. II, 4,14.

| 212,26-215,I8 Disse Vers findes i to noget forskellige Former i P. H.s Optegnelsesbog, GI. kgl. Saml. 1551, 4to, først med P. H.s Haand Bl. 12a-13b, og umiddelbart derefter, Bl. 13b-14b, gentaget med anden Haand og med Noder til I. Vers. Fra disse 307 Optegnelser, som senere vil blive optrykt, hentes her enkelte Varianter.Den første betegnes her b, den anden c. | 213,4. blwffuer]b:bliffuer; c:worder. | 213,14 helligdages] bc: helligdags. | 213,15 ordt] = c; b: low. | 213,20 thin] Mgl. i bc. ] 214,5 herrens] Rett.fra herres; bc: herrins. | 214,17 aff] Rett. fra off; bc: aff. 214,19 met mindhe] Mgl. i bc (indkommet fra 215,10?)

| 215,3 og] Trykfejl her for oc. | 215,3 løhen] b: løghen (c anderledes). | 215,18 sorg'] Trykfejl her for sorg,-.Herefter har bc endnu et Vers til Besluttelse. | 216,16 forhuerffue] Rett.fra forherffue. | 216,25 som] Rett.fra fom. | 216,30 falst] Rett.fra fast. | 216,31 leffuendis] Rett. fra loffuendis (Luther: lebendiger). | 220,23 fordommelighe] Maaske Fejl for fordømmelighe (Luther: verdampte). | 221,4 all] Fejl for alle; menniskins er Flertal. | 221,16 gaffne] Der staar Nasastreg over a, jfr. S. 97,6; 103,29. | 221,18 troo] Rett.fra tron. | 222,20 oc saa oc] Fejl for oc saa at. | 222,24 tingh] Rett. fra tinhg. | 223,10 forsambled] Rett. fra forsamwled. | 223,18 salig] Rett. fra saulig. | 223,27 mit] Rett fra met.

| 224,2-225,2 Dette Blad er i Klevenfeldts Tid indklæbet forkert, saa at Bagsiden er forrest. | 224,8 som] Rett. fra son.

| 224,17 legomme oc] Rett.fra logomme oc. | 225,22 vskyllidig] Trykfejl ved Linieskifte for vskyllig el. vskylldig. | 225,22 tryghed] Rett.fra tryhged. | 225,24 och nød] Derefter vist glemt och. | 225,24 giede fuld] Rett.fra glede, fuld.

| 227,6 saar] Vist Fejl for saare. | 229,24 og 231,2 og 5 komme] Rett. fra kommen; jfr. S. 188,8-9. | 231,3 macht] Rett.fra mache. | 231,24 F6a] Skal vare F7a. 232,11 F6b] SkalværeF7b. | 232,26 F7a] Skal være F8a. | 233, 10 F7b] Skal være F8b. | 233,14 samme] Rett. fra samen; jfr. S. 188,8-9. | 233,24 end] Herefter mgl. vist han. | 235,6 splydactige] Rett. fra spyldactige. | 235,22 legomme] Rett. fra logomme. | 235,25 cristendomme] Fejl i Orig.for cristendomen. | 236,17 tacknemmelighe] Rett. fra tacknemmellghe. | 236,18 o] Rett. fra oc. | 236,24 ware] Trykfejl i Orig. for wore. | 237,11 fare] Rett. fra fære. | 239,24 døb] Trykfejl i Orig. for dob. | 239,25 fæstellige] Maaske Trykfejl for fastellige. | 239,25 lyffte] Rett.fra lffyte. | 239,26 forbædris] Rett. fra forbædis. 239,3o wijszdom] Rett. fra 308 bijszdom. | 240,3 liffue] Rett. fra liffde. | 240,8 opreysse] Rett. fra oprysse. | 240,12 beschelt] Vist Fejl for bestholt (Luther: umbgeben). | 240,21 fraa] Rett. fra froa. | 241,1 fraa] Rett. fra frag. | 241,9 bønhorde] Vist Trykfejl for bønhørde. | 242,10 fruct] Rett. fra fryct, jfr. L. I8. | 242,15 the] Trykfejl i Orig. for thet. | 242,28 Summe] Rett. fra sumen; jfr. S. 188,8-9. | 243,4 Hierosalems] Orig.: Hierosolems, jfr. L. 7. | 243,16 søffwe] Trykfejl i Orig. for soffwe.

| 243,I7 folck] Rett.fra følck. | 244,9 forfærilse] Rett. fra forfærllse. | 244,14 enisthe] Rett. fra emitge. | 244,27 oc] Rett. fra ac. | 247,27-28 syndhere] Trykfejl i Orig. for syndher. | 248,8 wær] Trykfejli Orig. f or war. | 248,15 bleffue] Maaske Trykfejl for bleffne. | 248,21 saa hord] Rett. fra saa ath hord. | 249,19 fortij] Rett. fra førtij. | 249,25-26 betencker] Reet fra betecker. | 250,10 aff] Rett. fra oss. | 250,30 komme] Rett. fra komen; jfr. S. 188,8-9. | 251,28 hiærte] Rett. fra hiætte. | 251,29 synder] Rett. fra sydner. | 253,6 bliffue] Rett. fra blistne. | 253,11 wore]Rett.fra wort.

| 253,13-14 forthi] Rett. fra foc the. | 253,22 synd] Rett. fra syd. | 254,20 førmedelst] Saal. Orig. | 255,28 motte] Rett. fra morte. | 256,2 effther] Rett. fra effthe. | 256,16 vfructsommelighe] Rett. fra vfructsammelighe.

258 Sendebrevet til Hr. Tyge Krabbe (1536) omtales af Paulus Helie selv i Svaret til Kong Gøstaff(II, S. 331) som een Cristelig wnderwiisning ther ieg haffde screffuet till erlig oc welbørdig mandt och strenge ridder her Tyge Grabbe, Danmarcks Riigis Marsk om thenne Luthers handell. Skriftet er nu ukendt og sandsynligvis tabt, men Indholdet er for en stor Del bevaret i Olavus Petris Modskrift: Swar vppå jtt ochristelighit sendebreff som en lögnactigh Munck hetandes Paulus helie haffuer vthgåå latit emoot thet helga Euangelium som nw (aff gudz nådhe) år j liwset kommet)( Olauus petri MDXXvij. Stocholm. Heraf er de Stykker uddragne, som citeres efter Paulus Helie. Efter de mere sammenhængende Referater sættes spredte Citater, saaledes at Hovedstykkerne skilles fra det foregaaende ved en Streg og for større Overskueligheds Skyld nummereres med Romertal. Af Originaludgaven af Olavus Petris Skrift findes to Eksemplarer i Det kgl. Bibliotek, det ene i Hielrnstiernes 309 Samling (Nr. 229, 4·), det andet afleveret fra Universitetsbiblioteket. Hvor de afviger fra hinanden, betegnes det første ved H, det andet ved UB. Til Hjælp for dem, som vil benytte Sveriges Kristliga Studentrörelses Udgave af O. Petris Skrifter (I. Stockh. 1914) citeres denne Udgaves Side- og Linietal ved hvert enkelt Stykke. Her er, i Modsætning til i den svenske Udgave, Egennavne altid sat med stort Forbogstav.

262,9 warit] Rett. fra wairt. | 262,11 Huar] Orig. vist Hnar. | 263,23 trettenhundrade] Orig. trettenunndrade] | 264,1 behagar,] Komma tilf. (Linieskifte). | 265,18 och dödha] Saal. H; UB (og sv. Udg.) och the dödha. | 266,29 herres] Orig. hreres. | 268,15 döma] Orig. doma. | 275,7 apostlana] Orig. apstlana. | 276,25 Randnote Philip.] Orig. Philib. | 276,27 crone] H (og sv. Udg.) cone, UB corne. | 277,26 Äär] Orig. Aär. | 281,13 theres] Orig. tehres.