Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 8: Lyrikoversættelser

FORKORTELSESLISTE OG BIBLIOGRAFI (1887-1931)

I: Bøger af Sophus Claussen

Na Naturbørn. Digte (1887). 2. opl. i Digte, 1 (1929): Na 2.
UB Unge Bander. Fortælling fra en Købstad. Med et lyrisk Forspil: "Frøken Regnvejr" (1894). 2. udg. (1912): UB 2.
Ki Kitty. Lyrisk Fortælling (1895). 2. opl. (1918): Ki 2.
AP Antonius i Paris (1896). 2. opl. (1918): AP 2.
Va Valfart (1896).
Ar Arbejdersken. Skuespil i tre Akter (1898).
Pi Pilefløjter (1899). 2. opl. (1918): Pi 2. 3. opl. i Digte, 2 (1929): Pi 3.
MK Mellem to Kyster. Fortællinger og Satirer (1899).
By Byen. I: Junker Firkløver. Nutidsroman (1900).
Tr Trefoden (1901).
Mi Mina. Et Digt om Byen (1902).
Dj Djævlerier (1904). 2. opl. i Digte, 3 (1930): Dj 2.
EoF Eroter og Fauner. En Række Digte (1910). 2. opl. (1923).
TE De Thulé à Ecbatane. Poémes. Traduits du Danois par Guy-Charles Cros. Paris (1910).
DV Danske Vers (1912) 2. opl. i Digte, 4 (1930): DV 2.
Fa Fabler (1917). 2. opl. (1918): Fa 2.
SV Samlede Værker I-VII (1918). Tr udeladt.
Lø Løvetandsfnug (1918).
DS Den danske Sommer. Udvalgte digte (1921).
PD Poèmes Danois. Traduits par Guy-Charles Cros. Paris (1922). Anden del består af digtene i TE. Hele udvalget svarer i sin sammensætning til DS. 192He Heroica. Nye Digte (1925). 2. opl. (1925): He 2.
TB Titania holdt Bryllup (1927).
Ft Foraarstaler (1927).
HT Hundrede Taels. Med Forfatterens Forord og en Sophus Claussen Bibliografi ved Poul Uttenreitter og Stig Veibel (1927).
FR Fortællingen om Rosen (1927).
Hv Hvededynger (1930).

Oversættelser

AT Atta Troll /H. Heine (1901).
DB Den følende Blomst /P. B. Shelley (1906). 2. udg. trykt sammen med den engelske tekst (1925): DB 2.
RB Rabbien af Bacharach /H. Heine (1926).
Se i øvrigt bind VIII: tidrag til tidsskrifter og antologier samt småtryk.

Breve og udvalg

GJ Gyldendals Julebog 1952. Sophus Claussen (1952).
Indholdet optaget i bind IX.
JS Jord og Sjæl. Erindringer, Noveller og litterær Journa listik, v. Stig Krabbe Barfoed (1961).
VS-SC Viggo Stuckenberg - Sophus Claussen. En Brevvexling, v. Johs. Brøndum-Nielsen (1963). Et efterfølgende tal henviser til brevnr.
DO Det aandelige Overskud. Journalistik i udvalg, v. Lise Brinch Petersen og Mogens Rukov (1971).

II: Bøger om Sophus Claussen

SC-Ms Sophus Claussen-Manuskripter. Udgivet for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab af Ernst Frandsen (1941).
EF Ernst Frandsen: Sophus Claussen I-II (1950).
HA Harry Andersen: Studier i Sophus Claussens lyrik, i 193 Københavns Universitets Festskrift November 1967 (1967).
GM Gunnar Modvig: Eros, kunst og socialitet. En analyse af de erotiske hovedmotivers udvikling i Sophus Claussens forfatterskab (1974).
EAN Erik A. Nielsen: Ideologihistorie III. Modernismen i dansk lyrik 1870-1970 (1976).
BHJ Bo Hakon Jørgensen: Maskinen, det heroiske og det gotiske - om Johs. V. Jensen, Sophus Claussen og århundredskiftet (1977).
FL Frans Lasson: Fra Ekbátana til Klareboderne. En brev bog om Sophus Claussen og hans forlæggere. Gylden dals Julebog 1981 (1981).
E & H Tom Engelbrecht og René Herring: Sophus Claussen. En bibliografi 1882-1981 (1982). Et efterfølgende tal henviser til indførselsnr. Værket medtager anmeldelser af selvstændige værker af SC.

III: Aviser og tidsskrifter

Berl. Tid. Berlingske Tidende
Ekstrabl. Ekstra Bladet
H. F. Horsens Folkeblad
Ill. Tid. Illustreret Tidende
Kbh. København
L-F. F. Lolland-Falsters Folketidende
Nationaltid. Nationaltidende
N. D. Nyborg Dagblad
Pol. Politiken
Tilsk. Tilskueren

IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.

afsn. afsnit
bd. bind 194bly. blyant
bl. blæk
cit. citat, citeret
dat. dateret
henv. henvisning
kap. kapitel
l. (vers)linie
ms. manuskript
op. cit. opus citatum (det anførte værk)
optr. optrykt
p. pagina (side; udenfor udgaven)
renskr. renskrift
Sml. Samling
d. s. det samme, f. eks. samme verslinie, samme titel el. samme ord
s. side (indenfor udgaven)
sign. signeret; SC's egenhændige navnetræk (også som pseudonym), evt. forkortet (ej maskinskrift)
sp. spalte
str. strofe, strofer
u. t. uden titel
tr. trykt
udat. udateret
udk. udkast
usign. usigneret
/var. variant; en senere form, der ækvivalerer med en tidligere, ikke udstreget form
u. å. uden årstal
< rettet fra
> rettet til
~ svarer til
÷ ej i ms.
(...) angiver at indholdet ml. to ord er udeladt
... angiver (efter ord), at der er tale om 1. linien i en strofe el. et digt uden titel el. SC's egen brug af tegnet
> < i modsætning til 195 // linieudløb
[?:] læsning usikker el. umulig
[] udgiverens udfyldning el. tilføjelse

Kursivering markerer generelt, at der er tale om citat; i variantapparatet specielt, at der er tale om SC's tekst, se i øvrigt bd. I s. 20. Alle titler er kursiveret.

Romertal angiver i variantapparatet strofenummer; to romertal afsnit samt strofe.

Arabertal verslinie.

For øvrige forkortelsers vedkommende er benyttet de af Dansk Sprognævn anbefalede (Forkortelser. Vejledning udgivet af Dansk Sprognævn, 1975).

I øvrigt henvises til forkortelsesliste og bibliografi i bd. I s. 189 ff. samt smst. s. 20.

M, V, K, L refererer i noteafsnittene henholdsvis til manuskriptbeskrivelse, variantapparat, kommentar og litteraturhenvisninger.