Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 8: Lyrikoversættelser

IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.

afsn. afsnit
bd. bind 194bly. blyant
bl. blæk
cit. citat, citeret
dat. dateret
henv. henvisning
kap. kapitel
l. (vers)linie
ms. manuskript
op. cit. opus citatum (det anførte værk)
optr. optrykt
p. pagina (side; udenfor udgaven)
renskr. renskrift
Sml. Samling
d. s. det samme, f. eks. samme verslinie, samme titel el. samme ord
s. side (indenfor udgaven)
sign. signeret; SC's egenhændige navnetræk (også som pseudonym), evt. forkortet (ej maskinskrift)
sp. spalte
str. strofe, strofer
u. t. uden titel
tr. trykt
udat. udateret
udk. udkast
usign. usigneret
/var. variant; en senere form, der ækvivalerer med en tidligere, ikke udstreget form
u. å. uden årstal
< rettet fra
> rettet til
~ svarer til
÷ ej i ms.
(...) angiver at indholdet ml. to ord er udeladt
... angiver (efter ord), at der er tale om 1. linien i en strofe el. et digt uden titel el. SC's egen brug af tegnet
> < i modsætning til 195 // linieudløb
[?:] læsning usikker el. umulig
[] udgiverens udfyldning el. tilføjelse