Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Ak! hvor forandret! (DK)

Dog, hvorfor skulde jeg længere trætte Læseren ved Beskrivelsen af et Optrin, der paa mit varme Blod havde en ganske cremortartarisk Virkning? - Saaledes kan Tiden udslette, dæmpe, tilintetgjøre Skjønhed, Vid og Munterhed, og hvad den maaskee kunde levne, det 109 skal sikkerlig nok gaae under i Næringssorg, Tidens trofaste Medarbejder.