• Mindst et ord
 • Alle ord
 • Som ordene står
 • Al tekst
 • Titel & forfatter
 • Anden person
 • Prosa
 • Vers & strofer
 • Dialog (drama)
 • Samlingstekst
 • Redaktionelt
Søgetips

Om Lovforarbejder

Denne samling indeholder Beretninger om Forhandlingerne paa Rigsdagen, bind I og II, der er forarbejder til grundloven af 5. juni 1849.

Samlingen indeholder desuden flere lovudkast bl.a. vedr. borgerlig retspleje og strafferetspleje der er afsagt af proceskommissioner i perioden 1876-1899.  Disse lovudkast er en del af forarbejderne til Lov om rettens pleje af 1916.  Den vedtagne lov publiceret i Lovtidende er også medtaget.  Se oversigt.

Teksterne

Teksterne er digitaliserede og søgbare.  De tilsvarende faksimiler (affotografering af original udgave) vises ved at klikke på kameraikonen () på læsesiden.

På faksimilerne kan der være to spalter ved siden af hinanden, men i den digitale tekst har vi valgt at vise den højre spalte under den venstre spalte.

Det bemærkes at sidenumrene ofte er skabt af digitaliseringsprocessen således at de ikke altid svarer til de sidenumre der ses på nogle af faksimilerne.  Spaltenumre, som er en del af teksten, skulle derimod være korrekte (med forbehold for digitaliseringsfejl).

Søgning

Ud over søgning af ord kan opslag på spaltenummer foretages ved alm. tekstsøgning.  I søgefeltet indtastes eksempelvis ”spalte1234” (uden mellemrum) for at finde spalte nummer 1234 i værkerne.  I søgeresultatlisten vælges dernæst det ønskede værk.

Brugsrettigheder

Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret.  Du kan frit kopiere, distribuere eller fremføre materialet uden at bede om tilladelse.

Hvis materialet indeholder selvstændige bidrag, skal du være opmærksom på, at disse bidrag kan være beskyttet af ophavsret.  Selvstændige bidrag må gengives i forbindelse med aktstykket.  Hvis det selvstændige bidrag bruges adskilt fra aktstykket, gælder de øvrige ophavsretlige regler.

Kildehenvisning

Reference til en specifik side gives på følgende vis (eksempel):

 • Proceskommissionen af 1868. Offentliggjort 1875: ”Udkast til Lov om Strafferetsplejen. (Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission). Marts 1875” [R01] i Lovforarbejder. Digital udgave fra Det Kgl. Bibliotek i Lovforarbejder. Digital udgave fra Det Kgl. Bibliotek (https://tekster.kb.dk/text/jura-texts-r01-root)

URL’en kan kopieres fra browserens adresselinje.

Version

Den aktuelle version 2.0 af samlingen blev offentliggjort i februar 2023 i tekster.kb.dk.  Denne version erstatter den tidligere publicering i grundlov.dab.dk og retsplejelov.dab.dk

Udgiver og baggrund

Lovforarbejder er digitaliseret og udgivet af Det Kgl. Bibliotek.