Kierkegaard, Søren Under udgivelsen af Øieblikket : 1855-05-16

P551:557


At »Præstens« Tilværelse, christeligt, er en Mislighed.

──────────

16 Mai.

Dette mener jeg ikke blot fra den Side, at hele hans Leven ikke just kan siges at ligne Χsti Efterfølgelse.

Nei, det jeg især maa sigte paa er: at han er kongelig Embedsmand. Hvilket Nonsens saa at forkynde: et Rige som ikke er af denne Verden, som for ingen Priis vil være af denne Verden.

Og dette at han er kgl. Embedsmand er saa grundforvirrende og griber saa dybt ind.

Den menige Mand, Folket lever bestandigt i den Betragtning, at hvad der [er] kongeligt (mærket af Staten) er det der er Mere; det er mere at være kongelig Hattemager end at være slet og ret Hattemager o: s: v: o: s: v: overalt paa ethvert Pun[k]t er Samfunds-Livet mærket af dette som er Stats-Livet.

Og nu kommer »Præsten«. Det at han er kongelig autoriseret giver ham Anseelse i Folkets Øine, de troer, at det er meest, jo høiere Rang, jo mere Anseelse, jo flere Ridderkors: hvilket Dyb af Nonsens med den Art Χstd.s Forkyndelse. Præsten staaer og gaaer og lever og nyder Anseelse just i Kraft af Det, som er Χstd. lige stik imod.