Kierkegaard, Søren Under udgivelsen af Øieblikket : 1855

P551:553


At »Christenheds« Χstd ikke blot fortynder, udvander Χstd, men at den forfalsker den i sit Princip, gjør den til den, christeligt, allerfarligste Gift, saa Χstd. saaledes ikke blot ikke er det Frelsende men det Dræbende.

──────────

A.


Ifølge det n: T:s Χstd. er Χstd. Uro.

Det n: T: hviler i den Betragtning, at et Msk. undfanget i Overtrædelse, født i Synd, er – en klog Dyre-Skabning – som i en Art Forgjortheds og Fortryllelsestilstand forgabet i denne Sandse-Verden, elskende Ro.

Saa anbringer Χstd. Evigheden just som den intensiveste Uro, for at frelse Msk. ud af denne Forgjorthed, ud af Ro.

I Χstheds Χstd. anbringes Χstd: beroligende.

Resultatet er ogsaa, at Tilstanden i Χsthed er en, en heel Qvalitet, dybere Verdslighed end nogensinde i Hedenskab; thi i Χsthed er endog Evigheden brugt til at berolige og give Lyst til Livs-Nydelse.


B.


Ifølge det n: T: fanger Gud efter Mskene, fordi han vil elskes af dem.

Derfor er Χstd. Uro. Saaledes larmer Fiskeren ogsaa for at skrække Fisken op af Dybet og Hulerne.

Altsaa Χstd. er Uro, for at fange.

Og Χstd. er Uro, fordi Gud vil elskes i et Modsætnings Forhold (Conflicten med »de Andre«).

I »Χsthed« bruges Χstd til at berolige, man har taget Χstd. til Indtægt for det Princip som just er Χstd. imod.

Og i Χsthed haves christne Folk, Riger, Lande, en christen Verden. Dette vil sige Modsætnings-Forholdet (til de Andre) ved det at være Χsten og elske Gud gaaer ud, og vi har: Hedenskab.


C.


Ifølge det n: T: afgjøres Ens evige Salighed her i dette Liv. (Evigheds Afgjørelse forholder sig ogsaa omvendt til Tid, jo kortere Tid, jo bedre)

I Χsthed lege vi den Leeg, at dette Liv er blot et Første, hele Evigheden en Stræben ɔ: vi spilde dette Liv, og at spilde dette Liv skal være Χstd.