Kierkegaard, Søren Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. 28

Fra SK · udateret [feb. 1843] · til M.L. Nathanson


Til
Hr. Grosserer 👤Nathanson.


Kjære Grosserer!

Allehaande Rygter bevæge mig til at skrive den medfølgende Opfordring. At jeg beder Dem at optage den i Deres Blad, deri vil jeg bede Dem at see et Beviis paa, at jeg erindrer, hvad jeg for en Tid siden lovede, dengang nemlig da jeg sidst skrev Noget, at jeg den næste Gang skulde levere min Artikel til Deres Blad. Kun er det mit Ønske, at Artiklen maa komme i Bladet endnu iaften, og at De vil tage en saa omhyggelig Correctur som mulig af den. Skulde Artiklen ikke saa hurtigt kunde blive optaget, da maa jeg bede Dem at give Anders den tilbage, da den i saa Fald maa see at finde en Plads i et andet Blad.

Deres
👤 S. Kierkegaard.

Fra SK · udateret [aug. 1844] · til J.F. Giødwad

Kjære 👤Giødvad!

Kan De nu have Leilighed, vil De, gider De o: s: v: – Faren og den haarde Nødvendighed staaer for Døren ɔ: jeg har allerede for flere Dage siden leveret Manuscript af. Men kan De ikke nogle Formiddagstimer, ell. fra 4-6 om Eftermiddagen? I ethvert Tilfælde seer De vel op til mig. Det Hele er kun 4 opbyggelige Taler, og hvad enten det er Varmen ell. hvad det er, jeg føler en Modbydelighed ved Tanken om at sidde og læse dem høit for nogen Anden. Imidlertid er 👤Levin der, han har netop ladet mig vide, at han er kommen hjem fra en Reise, o: s: v:. Men hvad enten De nu kommer ell. ikke, saa er der et Mellemværende imellem os, ikke blot det, jeg altid med Glæde lader staae hen uafgjort, fordi det er mig kjært, men et Mellemværende, De veed nok, hvad jeg mener. Forrige Gang da jeg vilde bringe det i Rigtighed, stødte De fra og gav mig Snak; næste Gang glemte jeg det, men nu husker jeg det godt.

Fra SK · udateret [1846-47] · til J.F. Giødwad


Tillad mig ved denne Dedication at give min Erkjendtlighed et Udtryk for Tjenester, der altid vilde kræve Taknemlighed og kræve det dobbelt naar de af en afgjort Politiker der i Hjertets Reenhed kun vil Eet og i qvindeligt Troskab nøies med at gjøre Arbeidet udvises mod Den, der i den størst mulige Tilnærmelse blot forsaavidt ikke kan siges at have den modsatte politiske Mening, som han slet ingen har.👤S. Kierkegaard.
Dette Særlige er, at en afgjort Politiker, der, uden at søge og uden at finde nogen Løn, i qvindelig, daglig Troskab ved Arbeidet kun er een Sags Mand, at han glad, redebon, imødekommende giver Afkald paa sin Fritid for at hjælpe Den, som kun forsaavidt ikke kan siges at have den modsatte politiske Mening, som han slet ingen har, Den, der ene og alene beskæftiget med sit Eget, aldeles ingen Gjentjeneste har kunnet vise end ikke i Forhold til det Literaire, der er ligegyldigt ved politiske Differentser.

Fra SK · udateret [1853-55] · til J.F. Giødwad

*Kjere 👤Giødvad.


De har maaskee oftere selv følt, hvor vanskeligt det er, naar Tvende i den Grad ere offentlige Personer som De og jeg, og som saadanne saa uenige som jeg og De, hvor vanskeligt det saa er at have et privat Forhold.

Ja selv om jeg vilde afholde mig fra enhver Dom om Bladet »Fædrelandet« hvad jeg med Fornøielse vilde, jeg kan det ikke, thi dette Blad har jo ogsaa et Forhold til min Forfatter-Virksomhed. Og desangaaende er det min Dom, at »Fædrelandet« har handlet uforsvarligt med denne, uden at jeg dog derom ønsker nærmere at udtale mig.

Tillad mig derfor at afbryde den Forbindelse jeg hidtil har holdt med Dem, saaledes forstaaet, at det var een bestemt Dag om Ugen at jeg kom til Dem. Jeg ønsker blot min Frihed, og saa veed Gud vil jeg gjerne see Dem.

Misforstaae nu endeligen ikke Dette som var det hermed min Hensigt at foranledige Bladet »Fædrelandet« til offentlig Yttring om min Forf-V. eller at influere paa Beskaffenheden af samme eller forud at lade Dem forstaae hvad jeg vil dømme om den mulige Yttring.

Men misforstaae nu heller ikke dette, kjere 👤Giødvad, som havde jeg paa nogen Maade glemt, hvad Tjenester De har viist mig eller glemt den Hengivenhed, jeg dog nok ogsaa trofast har bevaret for Dem, og som jeg – nær havde jeg sagt: hvis De tillader det, men det vil jeg ikke sige, nei, jeg siger: den Hengivenhed, som jeg – enten De tillader det eller ikke tillader det – vil bevare for Dem.

Deres
👤S. K.

Fra SK · udateret [feb.-marts 1845] · til Israel Levin

Min gode 👤Levin!


Dette lader sig slet ikke gjøre. Jeg er for gl. til at skrive i Skrivebog for min egen Skyld, og om min Haandskrift end som Øvelses Opgave for en læsende Ungdom kunde komme i Betragtning, saa vil det ikke tiltale mig at skrive Kladde for Kladdens Skyld; et saadant Kladderie kunde let blive Kludderie.

Deres ærbødige
👤S. Kierkegaard.
Det falder mig ind, at De for nogen Tid siden i et lille Brev anmodede mig om mine opbyggelige Taler. Det er ikke Uhøflighed eller Skalkefærd af mig, at jeg ikke har svaret, men Glemsomhed – at jeg ikke har afsendt Svaret, thi det ligger færdigt og har ligget siden hiin Dag. Ved at søge efter blandt henkastede Papirer fandt jeg det idag, og sender det herved. I Følge med nærværende Skrivelse tager det sig mindre heldigt ud; jeg havde ikke ventet, saa snart at maatte sige Nei igjen, jeg som ell. er en Jabroder.
Til
Hr Cand. 👤I Levin


Hermed en Pakke. 📌 Farvegaden
142. 1ste Sahl.

Fra SK · udateret [feb.-marts 1845] · til Israel Levin

Søndag. Min gode 👤Levin!


Enhver anden Bog som findes i mit Bibliothek skulde jeg, skjønt ellers ikke just tilbøilig til at gjøre Udlaan, med Fornøielse tilstille Dem til Deres og Deres sproglige Forelskelses fuldkomne Raadighed; med mine opbyggelige Taler maa jeg gjøre en Undtagelse. Dersom det nemlig var ene sandt, at Forelskelse gjør blind, skulde jeg ingen Betænkelighed have, men det er destoværre ogsaa sandt, baade for Alvor og i Spøg, at den gjør seende: saa man seer Græsset gro, seer Skjønhed, hvor der ingen er, seer Styrelsens Finger, da man jo ellers ikke kunde blive tagen ved Næsen, seer Tegn og underlige Gjerninger, seer Regel og Hensigtsmæssighed, seer det Tilkommende i Forklarelsens Sky, øger Anelsens Bedrag til hvad der ikke er, men som nu er i forøget Maalestok, lytter en Vellyd ud der kun er dannet af Beundringens Gjenlyd o: s: v: o: s: v: thi man seer Alt. Men hvor fortryllende end disse Syner kunne være for Søndagsbarnet, Virkelighedens Gjenstand kan let komme til at spille en tvetydig og næsten comisk Rolle derved. De erindrer maaske, at 👤Jacob Böhmes Øie første Gang oplodes for Beskuelsen af Treenighedens himmelske Glands ved at betragte Sollysets Reflex paa en Tintalerken: godt nok for 👤J.B. flaut nok for Talerkenen. Heldigviis fik Talerkenen aldrig Noget at vide derom.

Tro nu ikke at jeg vil spotte over Deres linguistiske Studium, som havde jeg slet ingen Sympathie for mikroskopiske Iagttagelser, tro hell. ikke, at mine opbyggelige Taler nu pludselig blive sig selv usikkre, tro endnu mindre, at det er en tom Høflighed hvad der sagdes om min Beredvillighed til at laane Dem Bøger; thi tro, at hvis Deres Billet intet Andet havde indholdt end Ønsket om at laane Talerne, hvis den ikke, saa at sige, havde viist Tænderne eller det linguistiske Maskinerie i fuld Gang, saa havde jeg øieblikkeligen tilstillet Dem – mit eneste Exemplar. Denne Grund kunde jeg ogsaa angive, jeg har kun eet eneste, som jeg dog stundom selv seer i.

Deres ærbødige
👤S. K.

Fra SK · udateret [marts-arpil 1845] · til Israel Levin

Gode 👤Levin!


Der maa iles –


Hermed sender jeg Dem tillige indesluttet i dette Brev min Taksigelse for Uleiligheden, og indesluttet i Taksigelsen et Vederlag for Arbeidet og Tiden.


NB. Enhver Forevigelse af Skrifttegnene Deres ærbødige
frabedes paa det Bestemteste. 👤S. Kierkegaard
Til
Hr Cand. 👤Levin


egenhændigt.

Fra SK · udateret [marts-april 1845] · til Israel Levin

Mandag.

Er det ikke som jeg siger; De er og bliver den forlorne Literatus. Ikke engang at kunne læse Skrift – i Mørke. Denne Skrøbelighed er Dem tilgivet, mindre derimod, at De ikke sørgede for det til »Skriftlæsning« fornødne Lys. Kom saa i Eftermiddag Kl. 3½.

👤S. Kierkegaard.
Til
Hr Cand.👤I Levin.

Fra SK · udateret [maj-juni 1845] · til Israel Levin

Høistærede!

Er De her i Byen eller tager De paa Landet? Det kunde være, at jeg engang i næste Uge ønskede at tale med Dem. Er De til den Tid her i Byen? De skal i saa Fald nok faae nærmere Beskeed om Dagen og Tiden; men De maa da paa ingen Maade for min Skyld gjøre end den mindste Forandring i Deres Planer for Sommeren.

Deres
Ærb.
👤S. K.
Til
Hr Cand.👤I. Levin.

Fra SK · udateret [jan.-feb. 1846] · til Israel Levin

Høistærede!

Imorgen vil De komme forgjeves, hvis De kommer, hvad om De da lod det være? Det er saa vist ikke min Skyld. Men paa Løverdag Kl. 10½ om jeg tør bede.

ærbødigst
👤S Kierkegaard.
Til
Hr. 👤I. Levin

Fra SK · udateret [okt. 1849] · til Bianco Luno

Høistærede!

Fra SK · juli-aug. 1847 · til C.A. Reitzel

Høistærede!
                         Boglade-Priis Mit Forlangende.
1) »Frygt og Bæven«                    
     I Rest-Oplag hos Dem selv...      13               
     ––––––––––– 👤Luno..      191.               
               204. a 1rd 204.rd 100rd.
2) »Forord«                    
     I Rest-Oplag hos Dem selv..      195               
     ––––––––––– 👤Luno...      122.               
               317. a 3 158rd 3. 70rd
     NB.Bogladeprisen er, som jeg senere seer 3 8 ß, men nu gider jeg ikke regne om igjen.          
3) »Gjentagelsen«                    
     I Rest-Oplag hos Dem selv..      38               
     ––––––––––– 👤Luno...      215.               
               253 a 5ℳ. 210rd 5. 100.
    
                         Boglade Priis Mit Forlangende.
4) »Stadier paa Livets Vei.«                    
     I Rest-Oplag hos Dem      108               
     ––––––––––– 👤Luno      172               
               280 a 3rd 840rd 400rd
5) »Philosophiske Smuler«                    
     I Rest-Oplag hos Dem..      96               
     ––––––––––– 👤Luno..      200               
               296. a 4 246rd 4. 100rd.
6) »En literair Anmeldelse«                    
     I Rest-Oplag hos Dem      224.               
     ––––––––––– 👤Luno      170.               
               394. a 3 197rd 70rd
7) »Tre Taler ved tænkte Leiligheder«                    
     I Rest-Oplag hos Dem      93               
     ––––––––––– 👤Luno      226               
               319 a 4. 212rd 4. 90rd
8) Begrebet »Angest«                    
     I Rest-Oplag hos Dem..      85 a 1rd 85rd 40rd
                              970
                                  

20. Brev 224, bl. [1v]-[2r], med C.A. Reitzels tilføjelser med blæk og blyant nederst bl. [1v]

9 Climaci Efterskrift              381 Exp a 3 Rbdlr
10 Opbyggelige Taler              22½ Ark 225
87 312


Hvad »afsluttende Efterskrift« angaaer, da er det mig * ikke muligt nærmere at specificere, da jeg dertil mangler de fornødne Oplysninger. Ifølge Lunos Brev af 30 Juli 47. har De i Febr. 46 modtaget ... 250 Ex: og Juli 11 ... 244. Men ifølge Deres Opgjørelse af 4d Mai 47 havde De i Rest-Oplag 89. Naar De da altsaa d. 4d Mai 47 har et Rest-Oplag af 89, og dog d. 11 Juli 47 fra 👤Luno faaer 244 Ex:: saa maa der vel være solgt en Deel. Imidlertid vil De af det Specificerede see omtrent min Maalestok. Jeg har af intet Rest-Oplag forlangt Halvdelen af Boglade-Prisen, og ved flere kun forlangt et betydeligt Stykke under Halvdelen. Hvad »afsluttende Efterskrift« angaaer, vil da mit Forlangende være 40 pC. af Rest-Oplagets Boglade-Priis.

Hvad »opbyggelige Taler i forskjellig Stiil og Aand« angaaer, da er denne Bog jo udkommen i 47, saa jeg altsaa ingen Forestilling kan have om, hvad der af den er solgt. 👤Lunos Regning af 10d Martz 47 var stor 287rd 12 ß. Heraf har jeg selv betalt 👤Luno 87rd, da han ønskede dem for Udlæg med Papir. De 200rd har De været saa god at lade overføre paa Deres Regning med 👤Luno. Men De vil selv indsee, at førend jeg nærmere bestemmer Noget, maa jeg dog have en Forestilling om Afsætningen, samt have de 87rd udenfor. Skulde De imidlertid, hvad jeg jo selv ogsaa ønsker for at faae den Sag i Orden, ville have dem med, saa gjør blot et Bud i Forhold til min Maalestok, som De nu maa kjende den. Der er dog upaatvivleligt ikke solgt saa lidt af den. Overhovedet seer jeg dog nu, ved ret engang at tage den Sag frem, at der, med Undtagelse af den »literaire Anmeldelse« endda ikke er solgt saa daarligt.

Det følger da af sig selv, at her bestandigt kun er Talen om Rest-Oplagene, ikke om Eiendoms-Ret til et nyt Oplag.

Hvad Enten – Eller angaaer, da maa det vel overlades til en anden Gang.

Og saa paa Mandag Aften!

Deres

👤S. Kierkegaard.

Fra SK · udateret [feb. 1849] · til C.A. Reitzel

Kjære 👤Reitzel!

De veed, hvor gjerne jeg vil have enhver Ting i Orden og afgjort, samt, hvor gjerne jeg vil, at den anden Part skal være fornøiet. Og naar De er den anden Part, saa troer jeg tillige, at De seer ogsaa paa min Fordeel. Derfor antager jeg udenvidere Deres Bud paa Enten – Eller, om end Honoraret kan være lille nok, – men Landet er jo ogsaa lille. Jeg vil saa vist hellere være glad ved min Tillid til Dem og Deres Hensyn ogsaa til min Tarv, hellere være glad ved at vide Dem fornøiet, end om jeg mistroisk drev Dem til mod Deres Ønske at give en lille Smule mere. Altsaa antaget. – Oplaget ønsker jeg bestemt til 750. Hvad Betalingen angaaer, da forlanger jeg denne først i Juni Termin 1849. Jeg haaber, at dette, som man siger, er Alt, hvad De kan forlange.

Hav saa den Godhed at give mig et skriftligt Beviis ligesom sidst, der indeholder disse to Punkter: 1) Honoraret for andet Oplag 550rd som betales med 300rd 11 Juni 49, og Resten 250rd ultimo Juli 49. 2) Oplaget 750

Og saa Lykke til Handelen. Det er i mine Tanker et fordeelagtigt Kjøbmandskab De gjør, og De skal see, der knytter sig Lykke til Foretagendet. Naar jeg ikke, i den Tid jeg selv var Forlægger, paa saa mange Maader ligefrem havde modarbeidet Afsætningen, havde denne ogsaa været en ganske anden.

De veed jeg har i Forhold til Forretninger et vist Hastværk. De har hidtil føiet mig i denne Henseende, saa gjør det ogsaa nu. Et saadant Brev er jo snart skrevet.

Deres
hengivne
👤S. Kierkegaard.

Fra P.G. Philipsen · 23. aug. 1847 · til SK

S. T.
Herr Mag.👤S. Kierkegaard.
📌Kiøbenhavn23 Aug. 1847.

I ærbødigst Gjensvar paa Deres Ærede og i Henhold til vor mundtlige Aftale tjener herved:

👤Bianco Luno har opgivet, at Trykningen med Papiir til et Oplag af 1000 Expl. vil andrage Rbd. 948. 3 12 ß.

Jeg agter at ansætte Prisen i det Mindste 1 Rbd. billigere end første Oplag; Rabatten til mine Colleger maa regnes til 25 % saasom jeg giver paa hvert 10de Expl. et Friexemplar, desforuden har jeg endnu Bogbinderen og Avertissementer.

Efter nu at have tilladt mig en Oversigt over alle Udgifterne, seer jeg mig Istand til at tilbyde Dem for 2det Oplag af »Enten – eller« 500 Rbd. og paa følgende Maade: Til næste Nytaar 400 Rbd. og 100 Rbd. naar Oplaget er udsolgt, for disse Sum̄er erholder De mit Beviis.

Jeg tilstaar det er ikke meget, men i Forhold til mine Udgifter endda ikke saa lidet.

Forventende Deres behagl. Svar herpaa har jeg
den Ære at tegne mig
Deres ærbødige
👤 P G Philipsen

Fra SK · udateret [aug. 1847] · til P.G. Philipsen

Høistærede:

Naar jeg betænker, hvad det dog vil sige for en Kjøbmand, især for en Boghandler at faae næsten 1½ Aars Henstand med Betalingen af Honoraret (thi en Forlægger plejer dog nok ordentligviis at betale forud); naar jeg betænker Bogens Beskaffenhed; og naar jeg betænker, at der er Tale om et Oplag paa 1000 Exemplarer: saa synes mig, at 700 Rdl., hvad De jo selv oprindelig slog paa, maa ansees som en saare billig Fordring fra min Side.

Vil De som jeg vil, saa skal Sagen fra min Side blive fremmet med al mulig Hurtighed, hvad vel maa være i Deres Interesse.

Ærbødigst
Svar udbedes. 👤S.K.

Fra P.G. Philipsen · 28. aug. 1847 · til SK

Høistærede Herr Magister!


Det er med god Grund, at De smiler over min Vankelmodighed.

Hos Dem, glem̄er jeg alle Beregninger, jeg seer og hører kun paa Enten – Ellers Forf. og siger ja til Alt som strøm̄er fra Deres Læber.

Her i min Stue kan jeg først gjøre min Calcule, jeg har atter paa det Allernøiagtigste beregnet mine Udgifter og alle Chancer og kan derefter kun henholde mig til min Skrivelse af 23. ds. og kun under de i sam̄e indholdte Betingelser overtage Forlaget af Enten – Eller.

Da Afvigelsen, som findes i mit Brev sam̄enlignet med vor mundlige Samtale ei er synderlig stor, saa beder jeg meget om at tilgive min Vankelmodighed.

Saasnart De uden Vrede har læst disse Linier og derefter skriftlig meddeler mig Deres Samtykke, saa skal jeg øieblikkelig foranstalte Alt i behørig Orden.

Deres forbd.
Den 28 Aug. 1847. 👤P G Philipsen

Fra SK · 30. aug. 1847 · til P.G. Philipsen

Høistærede!
d. 30 Aug 47. Ærb.
👤S. Kierkegaard.

Fra SK · udateret [jan.-feb. 1852] · til B.S. Langhoff

Deres Ærbødige
👤S. Kierkegaard.
Til Hr Boghandler 👤Langhoff.

Fra SK · 19. juli 1855 · til C.F. Reitzel

Ja, lad der saa kun blive trykt 500 Exemplarer af Øieblikket No 2. Og bliver der saa, som jeg lovede Dem, at trykke paa: 2det Oplag, svarende til de første 1000.

Det Andet skal jeg nok huske.

Deres Ærbødige
d. 19 Juli 55. 👤S. Kierkegaard.


Til
Hr Boghandler 👤Reitzel.
Til
Hr Boghandler 👤Reitzel.