Stein, Johan Carl Hendrik Theobald BREV FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald (1864-04-01)

Rom, den 1ste April 64.

»Vi var i Quirinalets Haver. Der var dejligt. Haverne er anlagt i gammeldags Stil med lange stive Alleer og kunstigklippede Træer; i en mindre aflukket Del var der mange overordentlig smukke, sjældne Træer og Planter. Der var som overalt i Rom en Masse Vandspring og i en Grotte et lille Orgel, som blev drevet af Vandet og spillede. Sammesteds var der en Indretning, saaledes at der pludselig kom en Mængde Vandstraaler fra Gulv og Vægge, saaledes at man i et Nu blev dyngvaad. Det var en Spøg, Paverne havde haft at more sig med. Vi var til en stor Fest i en Kirke, hvor Paven uddelte Udstyrslegat til 12 unge Piger. Paven er en smuk gammel Mand, og det saa storartet ud, da han blev baaret ind under de store Vifter af Paafuglefjer, medens Orgelet brusede og de pavelige Sangere sang med deres høje Sopranstemmer. Om Aftenen var Peterskirken oplyst. Himmelen var ret klar men dog mørk, saa den ret fremhævede Kirken, der var oplyst med Tusinder af Lamper, ret som om den var bygget af lutter Guldperler. Paa Slaget 8 skiftede Belysningen, idet pludselig en Mængde store Blus blev tændte paa alle fremstaaende Punkter. Det var et storartet Syn. Pladsen var sort af Mennesker men ingen Trængsel. Italienerne er altid elskværdige og hensynsfulde. Bloch er kommen hjem fra sin Rejse til Grækenland. Den unge Konge skal være meget godt lidt derovre. Han har gjort en stor Bestilling hos ham. Han er ogsaa et sjældent elskværdigt Menneske foruden en udmærket dygtig Kunstner. Vi har været i Teneranis Atelier og set Monumentet over Pius den Ottende, som skal stilles op i Peterskirken. Det var meget smukt, men jeg kan ikke altid glæde mig over, hvad jeg ser hernede. Jeg tænker saa meget paa alle dem, der nu er ved Dybbøl.«

Blandt de danske Kunstnere, der da var i Rom, var foruden gamle Holbech og Ravnkilde Carl Bloch, Arkitekten Stilling og Malerne F. C. Lund og Sigumfeldt, og Kunstnerkolonien gjorde mange Udflugter sammen i Bjergene og samledes paa s. 68Osterierne efter de gamle Forbilleder. Livet i Rom var dog allerede da forandret. Rom var ikke mere Kunstens Hovedstad, og Nationalitetsforskelligheder skilte nu Kunstnerne, og Kunstinteressen var veget for Politik. Opholdet, under hvilket STEIN udførte en spejdende Amor i Marmor til Grev Ahlefeldt paa Tranekær, blev ikke af lang Varighed, allerede i Juli 64 var han atter i København.

9

Medaille til Christian d. IX.s og Dronning Louises Guldbryllup.