Grundtvig, N. F. S. Præsten Johan Hahn

Præsten 👤Johan Hahn.

Vor Gud er Salighedens Gud og hos vor Herre er Udvei fra Døden. Ps. 68.


1

Du var et Fredens Barn, som Faa;
Som kun maaske i 📌Danevang de findes;
Et Fredens Barn, som klart dog saae
At uden Kamp der ingen Krone vindes,
Og kunde dig ei med den Lodd forsone,
At leve og gaae Glip ad Livets Krone.

2

Thi skyed du ei Kampen haard
Mod Døden, Livets grumme Arvefiende,
Med Seiers-Tegn paa Kirkegaard
Som om hver Helt han kunde overvinde,
Den 👤Goliath, som klapper stolt paa Kaarden,
Og haaner Guds, den Levendes, Slagorden.

3

Som 👤David du i Harnisk foer
Og vilde Skjold og Sværd mod Jetten føre,
Men i de dybe Kæmpespor
I Rustning du ei frit dig kunde røre;
De Fredens Børn, som hade Krigens Bulder,
Den aldrig bære kan paa egen Skulder.

4

Thi løfte brat du Brynjen af
Og Kæmpe-Sværdet lagde du tilside
Tog fast i Haand din Hyrdestav
Og lod i Tasken glatte Stene glide,
Som du dem fandt, hvor Bækken sært sig vinder,
Og Herrens Stad til Glæde gjennemrinder.

5

674Dig banded Jetten ved sin Gud,
Og hørdes høit paa Ormene at kalde;
Philister-Hæren leer dig ud,
For den saae Sværd og Skjold og Brynje falde,
Men saae ei Stenen i sin Kæmpes Pande,
Ei dig omklædt med Seiers-Palmen stande.

6

Det see kun de, som see ei feil,
Kun Englene, som om din Seier kvæde,
Og vi, som har det Gaade-Speil,
Hvori sig selv betragter Himlens Glæde,
Og i hvis Bryst, naar huult for Lig det ringer,
Af Himlens Harpeleg en Gienlyd klinger.

7

Vi see dig grandt med Palme-Stav
I Seiers-Dragten ved vor Herres Side,
Som sprængde Stenen ved sin Grav
Til Slynge-Vaaben for de Smaa som stride,
Til Banesaar for 👤Goliath den Grumme,
Som ei et Haar kan paa Guds Sønner krumme.

8

Vi skal og om en liden Stund,
Trods Ormenes og Orme-Drottens Tanke,
Blot ved et Ord af Herrens Mund,
Dig skue her i bedre Vaaben blanke,
Og høre dig den Psalme høit udsjunge,
Som selv i Baand dig leged paa din Tunge.

9

De see dig ei endnu, de Smaa,
Som Verden kalder fader-moder-løse,
Saa klædt i Sorg de maae vel staae
Og Savnets Taarer hulkende udøse,
675Dog snart de mærke skal, de har Forældre,
Som aldrig synke i de mørke Kieldre.

10

De har en Fader over Sky,
Hvis Høire-Haand gjør store Ting paa Jorden,
Hvis Hjerte har det bedste Ry
Fra Øst til Vest, fra 📌Syden og til 📌Norden,
Og vil ei her, naar ømme Hjerter briste
For sødest Faderlighed Rosen miste.

11

Nei, her i bløde Hjerters Land,
Her vil Gud-Fader ret det aabenbare,
At Sønnens Roes om Ham er sand,
Saa Jorden fra sit Dyb maa Himlen svare:
Om end en Moder glemme kan sin Spæde,
Du trøster altid Dine Smaa, som græde!

12

Det Vidnesbyrd i 👤Jesu Navn
Du ogsaa gav vor Fader i det Høie,
Du Børneven! hvis tunge Savn
Nu presser Taaren af de Spædes Øie,
Og dine Smaa det skulde ei fornemme,
De har med dig hos Bedstefader hjemme!

13

Man siger vel med Grund paa Jord:
Til Moder-Ømhed findes aldrig Mage,
Men lyve maatte jo Guds Ord,
Om ei vi har en Moder alle Dage,
Den Ømmeste, som under Solen smiler,
Og i hvis Skiød selv Guds Eenbaarne hviler.

14

Hun kaldes ret 📌Jerusalem
Med Fredens Skiød midt under Vaaben-Larmen,
Med “Barnet, født i 📌Bethlehem,
Vi trykkes der saa ømt til Moder-Barmen,
At selv naar Øine briste, Læber falme,
Vi høre kun vor Moders Aften-Psalme.

15

I dette Kirkens Moderskiød,
Vor Herres Ven! Du lagde dine Spæde,
Der skal de finde Hvilen sød
Og lære, Sorg forvandles kan til Glæde,
Og lære af Guds egen Søn, vor Broder,
Med himmelsk Fryd at kalde Kirken Moder.

16

676Ja, her i Dannekvinders Hjem,
Hvor Moder-Ømhed har sin Bølge-Vugge,
Det komme skal for Lyset frem,
Hvor sødt det er paa Himlens Sprog at klukke,
Og at paa Kiærlighed en Dannekvinde
Er dog kun fattig imod Guds Veninde.

17

Ja, som i Gry en Sommerdag,
Det yndig lysner over 📌Sællands Bøge,
Saa klares skal nu brat den Sag,
At Moder-Kirken er ei Pavens Skiøge,
Men er Hans Dronning, som paa Lysets Throne
Gav Solen Glands og Himlens Fugle Tone!

18

Syng du Hans Priis i Engle-Chor,
Som herlig Udvei har fra Døden fundet!
Sid du med Æren ved Hans Bord,
Du, som i 👤Jesu Navn har Seier vundet!
Du seer i Glands paa Sletterne histoppe
Hvad her vi skimte kun fra Bjerge-Toppe.

19

Vi boe endnu i Dødens Land,
Hvor Livet føles kun som Dugg i Dale,
Dog spørges skal det over Strand,
At Himlens Dugg kan Jorderig husvale,
Saa Lys og Fred opgroe med Fryde-Sange
Som Engens Blomster og som Byg i Vange.

20

Det var dig skiønt at tænke paa,
Din Lyst med Sang af Hjertens Grund at melde,
Den leve op i dine Smaa,
Med Ungdoms Kraft og straalekrandset Ælde,
Saa her, hvor ogsaa Glædes-Taarer rinde,
Dit Navn maa leve i velsignet Minde!

21

Og naar vi om en liden Stund
Skal glade samles i de gyldne Sale,
Da skal vi ret af Hjertensgrund
Om Moder-Kirken og om Daaben tale,
Med Liv og Lys, med evig Fryd og Gammen,
Lovsynge Ham, Hvis Ord er Ja og Amen!

N. F. S. Grundtvig.