Grundtvig, N. F. S. Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

formodentlig dannet af ‘den apostolske trosbekendelse’, ‘katedralsk’ i betydningen: omfattende, samt af ‘katederet’: biskoppens ophøjede sæde bag alteret i en katedral eller (afledt heraf): lærestolen ved en middelalderlig katedralskole.

(her) bekendte.

trang; hverv.

at den ikke.

eftertænksomheds.

føres ind.

gør forknyt.

mine herrer.

verdenshistoriske.

helte-, krigerliv.

(arkaiserende) spillebræt.

med tag af guld.

helte-, krigernatur.

tavse.

gravkammer af sten.

for et kort øjeblik.

åbnet.

forhør med anvendelse af tortur.

sproglig-historisk embedseksamen.

forventer slet ikke.

lektie.

forkastes, dumper.

står.

gøre rede.

skriftligt bevis.

mine herrer.

svigte mig lidt.

mine herrer.

åbne ørerne.

åbne munden.

nødvendigvis.

så selv hvis.

dvs. det var svært at udtrykke sig klart (som følge af sygdommen drøbelfald).

mangle.

almindeligt ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 1.683, Mau nr. 5.775.

mine herrer.

undervurdering.

nødvendigvis.

være beåndet.

godt nok, ganske vist.

mine herrer.

helte-, krigerlivets.

forklarelsen.

mine herrer.

fortvivle, miste håbet.

for et kort øjeblik.

At tage alle årer med er forudsætningen for at komme til havs. Her i overført betydning og med allusion til Peters fiskefangst, Luk 5, 4: at gøre sig alle tænkelige anstrengelser for at nå et mål.

tegn, hvad man tager varsler af.

mine herrer.

genfærd, spøgelser.

mine herrer.

Der er indtrådt et omslag, forholdene er forandret.

mangle.

fejl, skavanker.

farligt, ondt overnaturligt væsen; ond, skadelig åndsretning.

mulig allusion til Ordsp 1,26: “derfor ler jeg [visdommen] over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer.”

farligt, ondt overnaturligt væsen; ond, skadelig åndsretning.

mine herrer.

I den lutherske tradition, som Grundtvig bekendte sig til, var ‘sværmeri’ et ofte anvendt skældsord imod de såkaldte spiritualister, som tillagde sjælen selvstændig eksistens; her i bredere betydning: åndeliggørelse, løsreven idealisme.

lige så sikkert.

I den lutherske tradition, som Grundtvig bekendte sig til, var ‘sværmeri’ et ofte anvendt skældsord imod de såkaldte spiritualister, som tillagde sjælen selvstændig eksistens; her i bredere betydning: åndeliggørelse, løsreven idealisme.

Der er indtrådt et omslag, forholdene er forandret.

kriger-, helteslægt.

er der unægtelig indtrådt et omslag, en forandring af forholdene.

mine herrer.

I den lutherske tradition, som Grundtvig bekendte sig til, var ‘sværmeri’ et ofte anvendt skældsord imod de såkaldte spiritualister, som tillagde sjælen selvstændig eksistens; her i bredere betydning: åndeliggørelse, løsreven idealisme.

åbnes.

Der indtrådte et omslag, forholdene forandrede sig.

egentlig de personer, som taler det tyske rigs- og skriftsprog. Her i nedsættende betydning: ‘hovmodige tyskere’.

spare på.

mine herrer.

til pynt.

et af Grundtvigs skældsord imod latinskolen og mere generelt imod den latinske dannelse. I tysk og nordisk almuetro forbandtes begrebet oprindelig med en trolddomsskole i Wittenberg.

affekteret, unaturlig optræden eller forskruet udtryksmåde.

beskeden, middelmådig.

mine herrer.

beskedne, middelmådige.

tilstand.

mine herrer.

nødvendigvis.

mine herrer.

almindeligt ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 1.630, Mau nr. 5.775-5.777.

mine herrer.

Udtrykket er ikke nogen almindelig talemåde.

gøre nar af dig.

være opmærksom på, huske.

ordskvalder.

mine herrer.

franskmændenes selvbetegnelse under Den Franske Revolution.

foran, ved.

blev hugget ned, dræbt.

hvad godt var.

bemærkelsesværdige.

alvorlige.

frygtindgydende.

Nordeuropa, det germanske Norden.

omfattende felttog.

fornemme slægter, dynastier.

hårdt for mig selv.

fornemme slægt, dynasti; her mandlige skud på det romanovske dynastis stamtræ.

uanset hvor.

tidsrum af tolv synodiske måneder (dvs. fra nymåne til nymåne), en tidsregning som endnu bruges i den muslimske verden. Et måneår er på 354 eller 355 dage.

i bred betydning: gunstigt tidspunkt. Her i nytestamentelig betydning: tidspunktet for 👤Jesu fødsel, som indvarslede en ny tidsalder.

helt uforståelige.

var opdigtede.

mongoler.

mongolerne.

Bjarmerne var i middelalderen en finsktalende folkestamme med sit eget land, Bjarmeland i det nuværende Nordvestrusland.

går russerne i ringen, ind på kamppladsen.

rimelig.

sjældne, spredt vidt omkring.

leve op til.

genoptog.

uden videre, uden formaliteter.

var han dog måske faldet i søvn, hvis.

huede, kunne lide.

gesandt, ambassadør.

lat., altid Augusta; hilsen til eller hyldest af den romerske kejserinde eller andre kvindelige medlemmer af kejserfamilien. Den maskuline form ‘semper Augustus’ fandtes bl.a. på romerske mønter og brugtes senere som titel af de tysk-romerske kejsere.

paladserne, de kongelige slotte.

mine herrer.

almindeligt ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 2.730, Mau nr. 10.387.

hvis.

her hjemme, i Danmark.

egentlig om dem, der bruger det tyske rigs- og skriftsprog. Her i nedsættende betydning, ‘inderligt tyske’, ‘hovmodigt tyske’.

mine herrer.

egentlig om dem, der bruger det tyske rigs- og skriftsprog. Her i nedsættende betydning, ‘inderligt tyske’, ‘hovmodigt tyske’.

tilbøjelighed; fremherskende lyst.

mine herrer.

uvurderlige.

særegen for.

middelmådigt.

bemærkelsesværdigt.

lærenemme.

middelmådige.

indbyggere i hertugdømmet Brabant, nu et landskab i Belgien.

tåbelige, latterlige; molboagtige.

almindelig eufemisme for en ligkiste.

dvs. Østrig ved Theissen. Theiss er det tyske navn på den biflod til Donau, som bl.a. løber gennem Ungarn, hvor den kaldes Tisza.

denne ytring, tilkendegivelse.

bekendtgørelser fra øvrigheden, f.eks. adelsbreve og andre meddelelser af privilegier.

på ty.: “Allen Menschen gewidmeter Erlustigungs-Ort von Ihrem Schätzer”. “For”: til, tilegnet.

nødvendigvis.

det latinske sprog.

nødvendigvis.

bekendtgørelser fra øvrigheden, f.eks. adelsbreve og andre meddelelser af privilegier.

selvfølgelig.

nødvendigvis.

rimelige, nådige.

samfundsmæssigt betragtet.

som lignede eller var præget af den franske forfatter og oplysningsfilosof 👤François de Voltaire.

sørgelige budskab, ubehagelige meddelelse.

krebsegang, dvs. tilbagegang.

en række fæstningsværker eller (især) kæde af tropper omkring et område for at sikre det mod fjendtlige indfald.

høflighed, fin imødekommenhed.

uanset at.

noget der kommer på tværs, her: den svenske konges krigserklæring mod Rusland i 1788.

her: skarpe vendinger, skingre protester.

mest bemærkelsesværdige.

regent, dominant.

plads på uniformsjakken (til flere ordener).

isfri.

hjem.

omvending.

heltemodige, krigeriske.

til pynt.

billede på vold, anvendelse af krigsmagt.

besad, rådede over.

hvis de krævede det.

nogenlunde.

redningsløst.

fortabt.

bemærkelsesværdigt.

allerede.

kongeligt monopol.

dvs. det er aldrig nogen omvej at besøge en ven, ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 2.879, Mau nr. 11.381.

til overmål, i store mængder.

held, gode skæbne.

ordsprog, Mau nr. 1.143.

almindeligt ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 1.630, Mau nr. 5.775-5.777.

held, gode skæbne.

heldet, den gode skæbne.

held, gode skæbne.

samfundsmæssigt.

folk, borgerstand.

variant af ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 918, Mau nr. 2.869.

almenvellet.

regionale herskere, territorialfyrster.

held, gode skæbne.

mine herrer.

held, gode skæbne.

almuens.

held, gode skæbne.

prisværdige gerninger for.

samfundsmæssig.

samfundets.

held, gode skæbne.

velsign (imperativ pluralis).

adelige godser.

personer af landalmuen, der bor til leje hos en bonde og har sin egen husstand.

heldet, den gode skæbne.

allerede.

hemmelig afstemning vha. sorte og hvide kugler (ballotering) modsat åben afstemning ved håndsoprækning el.lign. Også i de rådgivende stænderforsamlinger, hvis arbejde Grundtvig fulgte opmærksomt, anvendtes undertiden hemmelig afstemning vha. kugler.

romersk lov fra 133 f.Kr., som tildelte plebejerne (byernes underklasse) jord, der hidtil havde været ejet af senatorklassen (overklassen).

held, gode skæbne.

recepter på dårligt lægelatin, med en sammenblanding af latin og dansk.

talemåde og ordsprog, Mau nr. 7.007.

samfundsmæssig.

held, gode skæbne.

nødvendigvis.

mine herrer.

hæven sig op; fremdrift.

samfundsmæssig.

ophævelse, frigørelse fra.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

universitet eller højere læreanstalt.

mine herrer.

held, gode skæbne.

universitet eller højere læreanstalt.

som følge af tiden, i overensstemmelse med tidens behov, tarv.

manglede.

universitet eller højere læreanstalt.

ganske vist allerede.

jf. ordsproget ‘hvem der kan gå gennem verden uskændet [dvs. uskadt], kan gå gennem helvede ubrændt’, Mau nr. 2.613.

et af Grundtvigs skældsord for latinskolen og mere generelt for den latinske dannelse. I tysk og nordisk almuetro forbandtes begrebet oprindelig med en trolddomsskole i Wittenberg.

til fordel for.

lat.: den kærlige, gode (egentlig: nærende) moder, en blandt studenter nedarvet betegnelse for universitetet.

den latinske stil, dvs. skriftlig oversættelse fra dansk til latin, som var en hoveddisciplin i latinskolernes pensum.

En ferle var et prygleredskab, brugt til at slå skolebørn på ryggen eller i den flade hånd.

til fordel for.

ophævelse, frigørelse fra.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

endog, også.

forlade, fortage sig hos.

mine herrer.

åbenbart, tydeligt, utvivlsomt.

ophævelse, frigørelse fra.

mine herrer.

til pynt.

kunstfærdige.

individer.

mine herrer.

hverken.

mine herrer.

hvis.

fransk revolutionært symbol. Det første frihedstræ plantedes i 1790 til minde om det nye kommunestyre, og træet blev pyntet med bånd og kokarder. Ca. 20.000 sådanne frihedstræer blev plantet i 1792-1794.

narres.

mine herrer.

ikke.

ganske vist.

bebyggelse, udvidelse.

her hjemme, i Danmark.

ophævelse, frigørelse fra.

muligvis: smagfuldt skjulte natur og smagløst eller kunstfærdigt pyntede unatur.

kunstfærdige eller unaturlige.

den tid om sommeren, i hvilken Dyrehavsbakken holdes åben.

(maritimt) salut på tre kanonskud, hvormed et orlogsskib identificerede sig som værende dansk.

mine herrer.

bogstaveligt.

ophævelse, frigørelse fra.

I de tolv juledage 25. december-6. januar opsattes mærker i loftet, hvoraf man tog vejrvarsler for de kommende tolv måneder. Også i videre betydning: varsel.

mine herrer.

give en endelig, højtudviklet form.

forfædre.

efterligne.

held, skæbne.

La Garde nationale, den franske revolutionære borgervæbning dannet 1789.

kampklar.

udenrigsministerium.

nødvendigvis.

La Convention nationale, nationalkonventet, som var Frankrigs lovgivende forsamling 1792-1795, ikke at forveksle med Chambre des Députés, Frankrigs lovgivende forsamling 1814–1848 (og 1875-1940).

spejlstump, lommespejl.

spøgefuld dansk talesprogsagtig stavemåde af fransk ‘monsieur’ (min herre), som navnlig i 1700-tallet brugtes i tiltale af standspersoner.

stemmetæller m.v.

lat., person der har bestået attestats, dvs. teologisk embedseksamen.

straks.

Artium, dvs. studentereksamen, kaldtes første eksamen.

forhenværende.

fanatisk revolutionær; egentlig medlem af det franske revolutionsparti ‘jakobinerklubben’, stiftet 1789.

i Danmark en embedsmand valgt blandt universitetslærerne, der i 1700-tallet på patronens (protektorens eller overstyrelsens) vegne førte overtilsyn med universitetet.

sandsynlige.

(her) franskmændene.

(egl. visigoterne) den del af den germanske stamme goterne, som i folkevandringstiden kom til at bo i Gallien og Spanien.

Grundtvig delte den almindelige, men fejlagtige antagelse, at vestgoterne (dvs. visigoterne) skulle være udvandret fra Scandia, dvs. Den Skandinaviske Halvø.

mine herrer.

overfladiske.

pålidelig.

dvs. repræsentanter for stænderne.

samfundet.

bemærkelsesværdigt.

dvs. repræsentanter for stænderne.

enerådig befaling eller udtalelse, hvorved en hersker eller anden magthaver egenmægtigt bestemmer eller befaler noget.

kvindernes opholdsværelse i fornemme boliger.

dvs. repræsentanter for stændernes.

dvs. repræsentanter for stænderne.

dvs. repræsentanter for stændernes.

som fortrin, fordel.

rigtig nok, ganske vist.

dvs. repræsentanter for stænderne.

dvs. repræsentanter for standen.

dvs. repræsentanter for stændernes.

truffet en skæbnesvanger beslutning, skæbnen forseglet.

magtfordeling, statstilstand.

enerådig befaling eller udtalelse, hvorved en hersker eller anden magthaver egenmægtigt bestemmer eller befaler noget.

klarede sig uden.

forsøget.

hellere.

fandt, traf.

den enerådige befaling eller den udtalelse, hvorved en hersker eller anden magthaver egenmægtigt bestemmer eller befaler noget.

sammenslutning, forbund.

Formuleringen er tvetydig; ‘de’ kan referere til ‘borgerskabet’, men kan også være en fejl for ‘der’.

høj embedsmand, der opbevarer stats- eller fyrstesegl og udfører besegling af statsdokumenter.

enerådig befaling eller udtalelse, hvorved en hersker eller anden magthaver egenmægtigt bestemmer eller befaler noget.

en sag, der ved dom kunne føre til tab af liv og ære.

den by, hvor hoffet residerede, dvs. Versailles.

her: til fordel for borgerstanden.

mand fra Geneve.

dvs. repræsentanter for stændernes.

almenvellet.

anspændelse, anstrengelse.

undtagen.

trække tiden ud.

kamp.

huggede ned, gjorde indhug i en mængde, dræbte mange.

fange, anholde.

Det almindelige ordsprog siger det modsatte: ‘Fanden er sortere, end han afmales’, Mau nr. 1.916. Snarere alluderes der til 👤Holbergs forsvar for Fanden i “Epistula LX”, s. 326 f.: “Af dette altsammen sees, at Fanden er ikke saa sort, som han afmales”.

digteriske behandlinger af Bastillen.

selvfølgelig.

skildvagter fra kongens svejtsergarde.

krigsveteraner.

gav sig under dens beskyttelse (som kyllinger under en høne).

fr., borgmester.

eng., overborgmester.

tilsyneladende.

tanker, eftertænksomhed.

nærer, dyr.

sammenlignes uden god grund eller aldrig sammenlignes med noget.

derfor bør enhver unde ham (dvs. friheden) vel.

sentens, fyndige ytring.

“ilden, alle kunsters væld”, 👤Aischylos: “Prometheus” (1963), s. 9.

👤Immanuel Kants begreb om den principielt ubegribelige, objektive “Ding an sich”, tingen i sig selv, i modsætning til tingen for os, sådan som den subjektivt opfattes med sanserne.

erkender dem fuldkomment.

dvs. mine herrer.

oplever.

erkende fuldkomment.

erkende fuldkomment.

mut, studst.

Den engelske talemåde ‘help yourself’ er muligvis afledt af den internationale talemåde ‘hjælp dig selv, da hjælper dig Gud (guderne)’, Mau nr. 3.716, som kan føres tilbage til antikken.

samfundet.

den lærde verden.

samfundet.

samfunds.

dvs. mine herrer.

Den engelske talemåde ‘help yourself’ er muligvis afledt af den internationale talemåde ‘hjælp dig selv, da hjælper dig Gud (guderne)’, Mau nr. 3.716, som kan føres tilbage til antikken.

dvs. efterlign (imperativ pluralis).

parlamentsmedlemmer.

rose.

dvs. mine herrer.

samfundsmæssige.

samfundsmæssig.

turen.

danne os.

forstand, vid.

dvs. mine herrer.

de økonomiske, intellektuelle og andre værdier, der står til samfundets rådighed; ressourcer.

dvs. derudaf.

Enevældens statsadministration var styret af 16 kollegier.

dvs. mine herrer.

hals- og håndsret, dvs. uindskrænket magt.

højere læreanstalt.

samfundsmæssige.

Enevældens statsadministration var styret af 16 kollegier.

her i almindelighed politiske forsamlinger, der repræsenterer folket.

Jf. ordsproget ‘gjort gerning står ikke til at ændre’, Grundtvig 1845 nr. 898, Mau nr. 2.927.

kunstfærdige.

“At destruere Alt – det kan vi nu perfekt. / At componere? Ja! det maa en anden Slægt”, citat fra 👤Adam Oehlenschläger: “Reisen over Beltet” (1805) i “Langelands-Reise”, Poetiske Skrifter bind 1, s. 322.

allerede.

sikkert, utvivlsomt.

skæbne.

for vind og vejr; “Vove”: bølge.

bemærkelsesværdigt.

dvs. mine herrer.

enevældig magt.

dvs. udsuge, udnytte; det ‘stumme g’ er muligvis sydsjællandsk dialekt.

forlangte.

offentlig debat, meningsdannelse.

en skat, der pålignes næringsdrivende i forhold til virksomhedens udbytte.

det jævne folk, de fattige.

dvs. håndværk(sfag).

her i almen betydning: domstolene, justitsvæsenet.

hvis.

udvirket.

stændermødet i København 1660, som 👤Frederik 3. lod indkalde.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

særlig.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

heldigvis.

uden nogen grund.

personer, der ejer noget; selvejere.

Der var i den danske helstat fire rådgivende stænderforsamlinger, som imidlertid var fællesråd for de lokale ejendomsbesiddende stænder.

her: ikke-adelige.

1671 indførte Christian 5. en ny adelig rangorden. Herefter kunne den, der ejede 2500 tønder hartkorn, blive greve, og den, der kun ejede 1000, blive baron (friherre). Til grevers og friherrers særrettigheder hørte en udstrakt skattefrihed. Der hentydes til denne skattefriheds gradvise afvikling fra begyndelsen af 1800-tallet.

dvs. mine herrer.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

samfundet.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

universitet eller højere læreanstalt.

rimeligste.

belyser, tydeliggør.

ganske vist.

ret, der tilhører folket (ikke at forveksle med folkeret i moderne betydning af international ret).

her: det engelske parlament.

de rige sikkert.

forrettighed, privilegium.

ret til at fremkomme med (dristige) udtalelser.

fri mands, modsat bunden, her af håndfæstning el.lign.

stillet.

stillet.

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 – juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

trosfrihed.

anonyme skribenters trykkefrihed.

den enevældige konge, dvs. 👤Frederik 6.

bagvaskelse, sladder.

Det afsnit, der her er sat i parentes.

tydeligt nok, helt klart.

sikkert.

her i almen betydning: domstolene, justitsvæsenet.

her: den franske kongeslægt, som herskede fra 1589 til 1792, fra 👤Henrik 4. til 👤Ludvig 16.

allerede.

de rettigheder, som ejeren af et gods eller en større gård havde m.h.t. landgilde, salg af fæstegods, jagt, fiskeri osv.

her: embeder.

her: høje (gejstlige) embeder.

kongelige monopoler.

dvs. udsugelser, udbytninger; det ‘stumme g’ er muligvis sydsjællandsk dialekt.

domstolene, justitsvæsenet.

undertrykte, plagede.

generationer.

forløber for, foregribelse af.

uordentlige.

udfordrede, pralede.

pariserhuen, som i modsætning til den røde jakobinerhue var rød og blå, Paris' traditionelle farver.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, ‘Club des Jacobins’, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

spottende, hånende.

de nordfranske bønders oprør mod adelen i 1358. Navnet skyldes den franske adels øgenavn for en bonde: ‘Jacques’ eller ‘Jacques Bonhomme’.

i modsætning til den røde jakobinerhue var pariserhuen rød og blå, Paris' traditionelle farver.

rådhuset.

fr., borgmester.

finesserne.

sikkert.

almindelig betegnelse for Universitetsbibliotekets hovedafdeling, som ind til 1861 lå i salen over Trinitatis kirke.

uformodet, uventet.

franskmændenes selvbetegnelse under Den Franske Revolution.

politisk frihed, sikret i love og forfatning.

nøjeregnende, sensibel.

usandsynligt.

ganske vist.

muligvis: frihedstænkere, frie tænkere eller tænkere på fri hånd, dvs. tænkere uden erfaring, spekulative tænkere (ordet findes ikke belagt i Ordbog over det danske Sprog).

allerede.

vits.

prangende, fremtrædende.

bemærkelsesværdig.

kunstmuseet.

‘Akademie der Wissenschaften’ i Berlin, grundlagt 1700 efter plan af 👤Leibniz, åbnet 1711.

ven af.

helt enig.

helt sikkert.

være fuldt ud i stand til.

samfundets.

overborgmester.

overborgmester.

rådhuset.

generobret.

fr., Garde nationale, borgervæbning (1789-1871).

den øverstbefalende for en bys borgervæbning.

overborgmester.

indførtes juli 1789.

hentydning til Frankrigs daværende nationalflag, det hvide liljebanner. Farvesymbolikken er dog ikke entydig: da 👤Lafayette tilføjede den hvide stribe, kaldte han den et symbol på nationen, mens andre forbandt den med monarkiet.

hvervet som øverstbefalende for en bys borgervæbning.

skæbne.

til den tid, når vi kommer til det.

allerede.

liberale samfundsinstitutioner.

blev kaldt hjem.

embedsmænd, der havde med offentligt regnskabsvæsen, specielt revision at gøre.

lovlydig.

sagfører.

daglige arbejde.

her: strålende, pragtfuldt.

retsvæsenet.

holdt en fest for dem.

roen, ordenen.

ro, orden.

samfund.

befrielse.

ganske vist.

dvs. troet, ment.

samfundet.

ro, orden.

betale skat.

alle privilegier, specielt de rettigheder, som ejeren af et gods eller en større gård havde m.h.t. landgilde, salg af fæstegods, jagt, fiskeri osv.

ophæves mod rimelig erstatning.

takkegudstjeneste.

politisk frihed, sikret i love og forfatning.

Nationalforsamlingens.

indlysende.

afgift, der træder i stedet for hoveri.

pengeafgift, som betales af en fæstebonde ved overtagelse af brugsretten til en jordejendom.

ganske vist.

overhovedet.

rimelig.

den katolske kirkes privilegier og principper.

(nedsættende) katolsk.

kirkelig magt med en rangorden af gejstlige; præstevælde.

stak endnu mere ud sammenlignet med.

rimelighed.

samfundet.

kunne ikke komme til anden slutning.

betænkte sig på, overvejede at nægte.

efterfølge, træde i stedet for.

rådhuset.

allerede.

ualmindeligt, i højeste grad.

samfundets.

her i bred betydning: løsreven idealisme.

(nedsættende) dagblade, der kun beskæftiger sig med nuet, betydningsløse blade.

fælles.

samfundets.

dvs. mine herrer.

mere udviklet.

masserne, pøblen.

indtil.

forløbet.

såvel i nyere tid som i oldtiden.

forløbet.

kan forvindes.

almindeligt ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 1.791, Mau nr. 6.323.

dvs. mine herrer.

fælles.

dissekere.

samfundet.

ændre retning.

forklarelse, ophøjelse.

kunstfærdigt udførte genstande eller behændighedskunster.

dissekere.

hanekampe.

samfundets.

dvs. naturtilstandens.

samfundets.

viden, kundskab.

masserne, det jævne folk.

opmuntrende, trøsterig.

billigt.

hvis det blot.

samfundet.

umådeligt.

samfundsforholdene.

i stedet for.

hverken.

dvs. mine herrer.

lovbestemmelser.

inden for.

lovbestemmelser.

fredelige.

Du contrat social, ou principes du droit politique (1762), dansk oversættelse Selskabs-Foreningen eller Grundsætninger i Statsretten (1795), Samfundskontrakten eller Statsrettens principper (2007).

fælles.

hverken.

her i almindelighed politisk forsamling, der repræsenterer folket.

nødvendigvis.

foran.

pengepugeri eller åger.

dvs. udsugelse, udbytning; det ‘stumme g’ er muligvis sydsjællandsk dialekt.

kommunekassen.

rimeligste.

rige og/eller gamle mænd.

dvs. snoede, unddrog.

værdiløst skrabsammen, her: ros, pøbel.

dvs. det lovmæssigt påbudte.

for slet ikke.

bemærkelsesværdige.

prangende.

her: sit held, sin gode skæbne.

billigt.

prangende.

allerede.

tøjlesløse, oprørske.

borgerkransen, et udmærkelsestegn for fortjente borgere, f.eks. i form af en krans af egeløv.

rådhuset.

meget ufuldstændig påklædt, f.eks. i udringet nattøj.

berømt.

perioden fra 1. marts til 18. juni 1815, hvor den forviste 👤Napoleon havde genvundet kejsermagten, indtil han blev slået endeligt ved Waterloo af allierede europæiske hære.

for hvilken.

kvindekønnet.

uro.

👤Mirabeau nævner her og andre steder Konstantinopel (Istanbul) som indbegrebet af orientalsk despoti.

stædig, stivsindet; egl.: som en hest, der uforstyrreligt trækker en karriol, en tohjulet personvogn.

(typografisk term) stereotypplade, dvs. støbt sats, som der ikke kan ændres noget i, her som billede på en stivnet tankegang.

pralede, larmede.

dvs. fiskerkællinger (nedsættende).

rådhuset.

udsmykninger, her: fiktion.

usandsynligt.

gjort forknyt, bundet.

samfundet.

forsagte, modløse.

hentydning til sagnet om den gordiske knude, dvs. den svært opløselige knude i Zeus-templet i Gordion. Det var spået, at den, der løste knuden, skulle herske over Asien; 👤Alexander den Store huggede den over med sit sværd.

dvs. mine herrer.

i begge lejre, i begge ender af det politiske spektrum (og ikke på begge sider af de nævnte floder).

dvs. uoverskuelig.

dvs. velsagtens, formodentlig.

i den ene lejr, i den ene politiske gruppering.

individ.

krise i medicinsk betydning, dvs. afgørende vendepunkt.

til sin tid.

fr., Garde nationale, borgervæbning (1789-1871).

uanset.

indbildsk, kortsynet.

snarere.

hentydning til sagnet om den gordiske knude, dvs. den svært opløselige knude i Zeus-templet i Gordion. Det var spået, at den, der løste knuden, skulle herske over Asien; 👤Alexander den Store huggede den over med sit sværd.

klogskab eller list.

hurtigt.

gøre spændt, vække spænding.

åbenlyst.

omtanke.

Et departement er en fransk administrativ enhed, skabt i 1790-1793 for at ligestille og integrere alle egne i Frankrig, og sådan at provinsernes tidligere privilegier blev ophævet.

borgervæbninger, (fr.) Gardes nationale (1789-1871).

give en hånd med.

bevæge sig, drage.

varsel.

samfundet.

kendte, faktiske.

nationale tildragelser.

samfundsmæssig.

naturtro, livagtigt.

dvs. vi gerne havde været foruden. Egl.: vi gerne ville have undladt at forlange af hende.

medlemmer af (fr.) Garde nationale, borgervæbning (1789-1871).

fr., Garde nationale, borgervæbning (1789-1871).

samfundsmæssig.

ro, orden.

gjort velstående.

umådelig.

dvs. glip af.

personer som er dygtige til at regne, matematikere.

forhandlinger.

økonomiske omstændigheder, privatøkonomi.

bekæmpe.

urimelig.

fremtrædende.

rimelighed.

det uhensigtsmæssige og det urimelige, uretfærdige.

helte- eller krigernatur.

roligt, støt.

helte- eller krigersjælens.

heltens, krigerens.

ganske vist.

de op til 145.000 personer, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. Emigranter kunne risikere dødsdom og konfiskation af ejendom. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, ‘Club des Jacobins’, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

de op til 145.000 personer, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. Emigranter kunne risikere dødsdom og konfiskation af ejendom. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

garanterer mig.

samfundets.

de op til 145.000 personer, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. Emigranter kunne risikere dødsdom og konfiskation af ejendom. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 2.153 med den ironiske tilføjelse: “sagde Mølleren, han toldede med Drift-Truget”, dvs. han stjal af det trug, hvori melet sigtedes, Mau nr. 7.861.

hverken.

ganske vist.

himmelstrøg.

tydeligt.

samfundsmæssig.

dvs. mine herrer.

Begrebet, her snarest anvendt selvironisk, betegnede i samtiden Den Bell-Lancasterske Metode, en undervisningsform, der dominerede 1820-1850, hvor læreren med de dygtigste elever som hjælpelærere underviste et stort antal elever samtidig.

allusion til det latinske begreb artes liberales, de frie kunster, et akademisk dannelsesideal hentet fra antikken og middelalderen.

dvs. at undvære den, nemlig den ‘indbyrdes undervisning’, her: samtalen.

bemærkelsesværdige.

gennemgribende forbedring.

dvs. med et jernscepter, overført: despotisk.

undertrykke, plage.

være overbærende, bedømme velvilligt (efter hensigten).

Nationalforsamlingen.

regne med, stole på.

genkendte en tilfældigvis.

hørt om.

betænkte sig på, ville ikke.

allerede.

skræmt, truet med, at kongen ville flygte.

tydeligt.

medlem af den radikale Jakobinerklub, ‘Club des Jacobins’, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

medlemmerne af et moderat politisk parti under Den Franske Revolution (opr. de deputerede fra departementet Gironde).

titulatur for en konge eller kejser, især franske konger: Deres majestæt.

de op til 145.000 personer, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. Emigranter kunne risikere dødsdom og konfiskation af ejendom. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

præster, som nægtede at aflægge ed på den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde dem til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven. Kun ca. 24% af præsterne aflagde eden.

den voldelige indtrængen.

overborgmester.

suspensionen af 👤Ludvig 16.s kongemagt (mandat til at regere) den 10. august 1792.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

I kristen kunst er pelikanen, der hakker sig selv i brystet for at nære sine unger med sit blod, symbol på Kristus, der udgød sit blod for menneskene. Der hentydes til en bronzemedalje med dette motiv, som Versailles' Nationalgarde lod præge som hyldest til 👤Ludvig 16. i anledning af hans tale til Nationalforsamlingen 4. februar 1790, hvor han aflagde troskabsed på forfatningen.

medalje af form som en mønt (men i reglen større), præget til minde om en begivenhed.

smitsom tyfusform, der især huserede på store krigslazareter.

‘Skinnet bedrager’ er et almindeligt ordsprog – Grundtvig 1845 nr. 2.388 og Mau nr. 8.915.

manglende evne til at udføre noget.

voldelige indtrængen.

hårde, strenge.

medlem af den radikale Jakobinerklub, ‘Club des Jacobins’, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

ganske vist.

fransk revolutionært symbol. Det første frihedstræ plantedes i 1790 til minde om det nye kommunestyre, og træet blev pyntet med bånd og kokarder. Ca. 20.000 sådanne frihedstræer blev plantet i 1792-1794.

tung, vanskelig.

dvs. mine herrer.

rimelighed.

politisk yderliggående.

her: royalisme.

i begge lejre, i begge ender af det politiske spektrum.

samfundet.

Der sigtes til Den lernæiske hydra.

rimelig.

samfund.

opmuntrende, trøsterig.

spyd(skaft), lanse(skaft); symbol på voldelig magtanvendelse.

her i bred betydning: frihedssymbol. Egl. et fransk revolutionært symbol. Det første frihedstræ plantedes i 1790 til minde om det nye kommunestyre, og træet blev pyntet med bånd og kokarder. Ca. 20.000 sådanne frihedstræer blev plantet i 1792-1794.

kæp med en pig eller et søm i enden, anvendt som våben eller til at drive stude med.

urimelige.

urimelighed.

himmelstrøg.

forkerte antagelser.

samfundet.

dvs. mine herrer.

samfundsmæssige.

samfundet.

samfundets.

ganske vist.

samfundsmæssigt.

dvs. mine herrer.

mulig allusion til den af Grundtvig beundrede 👤Thomas Thaarups patriotiske digt Fødelands-Kjærlighed [Du Plet af Jord], 1787.

nedvurderet.

således.

således.

synes, forekommer.

dvs. mine herrer.

således.

universitetets eller den højere læreanstalts.

individ.

Begrebet betegnede blandt samtidens historikere en episk, fortællende fremstilling af patriotisk-moralsk karakter snarere end en strengt faktuel fremstilling.

(store) helte- eller krigerskridt.

Begrebet betegnede blandt samtidens historikere en episk, fortællende fremstilling af patriotisk-moralsk karakter snarere end en strengt faktuel fremstilling.

med alle mulige navne, anset hvilke.

åbenlyst.

ganske vist.

dvs. mine herrer.

dvs. mine herrer.

mest af alt.

småstumper, -stykker.

opmuntrende, trøsterig.

dvs. mine herrer.

fuglen Fønix; dannet efter lat. phoenix: palmetræ.

(her) det mellemste afsnit af et større tidsrum i menneskehedens historie.

Begrebet har, jf. titlerne på Nyaars-Morgen og en lang række andre værker hvori ordet ‘nytår’ indgår, for Grundtvig vide, symbolske betydninger: en menneskelig, folkelig, national og åndelig genfødsel, som han antog var begyndt ca. fra år 1800.

videnskaben, kundskaben.

jord.

dvs. mine herrer.

intelligente, begavede.

(nedsættende) personer med vovemod.

spidsfindig jurist, prokurator.

bortset fra.

lansebevæbnede mænd.

åbenlyst.

person fra den nordfranske Champagne-egn.

sagfører.

efterfølger.

overgik, overvandt.

Den radikale Jakobinerklub, ‘Club des Jacobins’, var 1789-1794 den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution. Klubben havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794. Den har sit navn efter et tidligere jakobinerkloster (dominikanerkloster) i Paris, hvor den fik sit sæde.

Cordeliersklubben, klub under Den Franske Revolution. Klubben blev oprettet i 1790 og fik sæde i et cordelierskloster (franciskaner- eller gråbrødrekloster) i Paris; den var ledet af 👤Danton og 👤Marat.

passende.

ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 1.630, Mau nr. 5.606.

her: desperate.

(nedsættende) personer med vovemod.

her: straffefanger, tungthusfanger.

fr., Garde nationale, borgervæbning (1789-1871).

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

overborgmester.

skindet.

borgmester.

egl. forbrydelse, der straffes med døden, her retssag, der kan føre til dødsdom.

skindet.

dvs. fiskerkællingerne (nedsættende).

personer, der lever på kant med loven og vil ende i galgen; gavtyve.

præster, som nægtede at aflægge ed på den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde dem til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven. Kun ca. 24% af præsterne aflagde eden.

dvs. huggede.

ryddet.

fr. ‘force ‘ betyder magt eller kraft.

indtrængende.

sagfører.

allerede.

(militært) drager frem, marcherer ud i felten.

grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt i 1792.

samfundet.

åbenlyst.

grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt i 1792.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

samfund.

masserne, pøblen.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Sumpen (fr. la Plaine eller le Marais), midtergruppen i Nationalkonventet under Den Franske Revolution. Sumpen udgjorde ca. 1/3 af de deputerede.

moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

Montagnen (fr. la Montagne: ‘Bjerget’) eller montagnarderne, Nationalkonventets radikale fløj under Den Franske Revolution. Navnet skyldes, at den samledes øverst i konventets mødesal, der var opbygget som et amfiteater.

emigranterne, de op til 145.000 personer, heraf mange aristokrater, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

germansk folkevandringsstamme, der i midten af 400-tallet bosatte sig i området omkring Rhôhnefloden syd for Genèvesøen.

visigoters, den del af goterne, der i slutningen af 300-tallet bosatte sig i Gallien og Spanien.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

tilhængere af 👤Jacques Pierre Brissot.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

de røde frygiske huer, som var jakobinernes symbol på frihed, altså her: jakobinerne.

(egl.) franciskanermunke; her hentydning til Cordeliersklubben, en klub under Den Franske Revolution, der fik sæde i et cordelierskloster (franciskanerkloster) i Paris; den var ledet af 👤Danton og 👤Marat.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

medlemmer af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

(egl.) franciskanermunke; her hentydning til Cordeliersklubben, en klub under Den Franske Revolution, der fik sæde i et cordelierskloster (franciskanerkloster) i Paris; den var ledet af 👤Danton og 👤Marat.

orakelsvar, åbenbarede sandheder.

det tidligere residensslot Tuilerierne i Paris; her hentydning til 👤Ludvig 16., som efter bortførelsen fra Versailles 6. oktober 1789 blev nødt til at bosætte sig dér.

emigranternes, de op til 145.000 personer, heraf mange aristokrater, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

Montagnen (fr. la Montagne: ‘Bjerget’) eller montagnarderne, Nationalkonventets radikale fløj under Den Franske Revolution. Navnet skyldes, at den samledes øverst i konventets mødesal, der var opbygget som et amfiteater.

ganske vist, bestemt.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

sagfører.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

fjende, modstander.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

sagfører.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

sagfører.

dvs. der var nok noget at tabe.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

borgerkransen, et udmærkelsestegn for fortjente borgere, f.eks. i form af en krans af egeløv.

efterfølger.

den øverstbefalende for en bys borgervæbning.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

(sarkastisk) ejendommelig frihedslære.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

medlemmer af Gironden, moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  År II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

Montagnen (fr. la Montagne ‘Bjerget’) eller montagnarderne, Nationalkonventets radikale fløj under Den Franske Revolution. Navnet skyldes, at den samledes øverst i konventets mødesal, der var opbygget som et amfiteater.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

træt af.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

giftige.

i stedet for.

bemærkelsesværdigt.

ganske vist.

rosende.

lønnet.

Cordeliersklubben, en klub under Den Franske Revolution, der fik sæde i et cordelierskloster (franciskanerkloster) i Paris; den var ledet af 👤Danton og 👤Marat.

👤Legendre var oprindelig slagter af erhverv.

lægemiddel som kurerer sygdommen i stedet for blot at lindre den med et palliativ.

en klods om benet, begrænset magt.

træt af.

vovemod.

Cordeliersklubben, en klub under Den Franske Revolution, der fik sæde i et cordelierskloster (franciskanerkloster) i Paris; den var ledet af 👤Danton og 👤Marat.

allerede.

rådhuset.

bedrev alle (som profession).

erstatte.

fuld musik.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

fulgtes.

hentydning til metersystemet.

Månederne fik nye navne, da den republikanske kalender i oktober 1793 indførtes i Frankrig ved et dekret, hvorefter tiden skulle regnes fra republikkens grundlæggelse den 22. september 1792. Frankrig vendte tilbage til den gregorianske kalender 1. januar 1806.

‘Sansculottides’ var 1793-1795 betegnelsen for de skud- og fridage, der fulgte efter årets sidste måned i den republikanske kalender, 17. eller 18. til 22. eller 23. september efter den gregorianske kalender; herefter ændrede Nationalkonventet navnet til  ‘jours complémentaires ’, tillægsdage.

her: opinionen.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

ganske vist.

at have nogen til bedste vil sige at gøre vedkommende til nar.

håbet, troet.

mine.

luftballon forsynet med et redskab til fremdrift. Luftskibe til videnskabelig brug havde været under stadig teknisk udvikling siden slutningen af 1700-tallet.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

sagfører.

Grundtvig sammenblander den grundskole, det ‘collège’ i Arras, i hvilken 👤Robespierre gik som barn, med det gymnasium i Paris, Lycée Louis-le-Grand, opkaldt efter 👤Ludvig 14., hvorfra 👤Robespierre senere dimitterede.

skriftlige oversættelse fra fransk til latin.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

Klubben var 1789-1794 den mest radikale og magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

her i almindelig betydning: yderligtgående revolutionær sammenslutning.

Velfærdsudvalget, ‘Comité de salut public’, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

Sikkerhedsudvalget eller Komitéen for den almindelige sikkerhed, ‘Comité de sûreté générale’. Det blev nedsat af Nationalkonventet i 1792 og skulle tage sig af almene politimæssige opgaver. Sammen med Velfærdsudvalget havde Sikkerhedsudvalget magten under Rædselsherredømmet og ledede de store processer.

Revolutionstribunalet, ‘Tribunal révolutionnaire’, var en standret nedsat af Nationalkonventet i 1792 til retsforfølgelse af revolutionens politiske modstandere.

listigere, mere hyklerisk.

hyklerisk.

girondinerne eller Gironden, det moderate politiske parti under Den Franske Revolution, blev med urette anklaget for ‘føderalisme’, dvs. for at ville svække den statslige centralmagt. Efter girondinernes fængsling sommeren 1793 udbrød der et såkaldt ‘føderalistisk’ oprør i flere store provinsbyer imod, hvad man anså for jakobinernes magtmisbrug.

påberåber sig.

fr., Garde nationale, borgervæbning (1789-1871).

sandsynligvis menes patriotiske foreninger.

åbenlyst.

Klubben var 1789-1794 den mest radikale og magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

tilhængerne af den yderligtgående revolutionære 👤Jacques René Hébert.

Grundtvig sammenblander her 👤François-Nicolas Vincent, som var en fremtrædende hérbertist (og søn af en arrestforvarer), med 👤Jacques René Hébert selv.

kom turen.

Velfærdsudvalget, ‘Comité de salut public’, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

mindehal, ærestempel; navnet betyder ‘for alle guder’, dvs. for alle det antikke Roms 7 officielle guder, efter hvem de dengang kendte planeter var opkaldt.

medlemmer af Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Rædselsherredømmet i 1793-1794. Ordet ‘statskunst’ spiller på betydningen af ‘kunst’ som maskine, jf. den forudgående omtale af guillotinen som processens ‘drivhjul’.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

indtil en fred blev sluttet, underforstået med Frankrigs ydre fjender under den 1. Koalitionskrig (1792-1797).

l'Armée révolutionnaire, en parisisk revolutionshær, formeret september 1793 efter dekret fra Nationalkonventet.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Revolutionstribunalet, ‘Tribunal révolutionnaire’, var en standret nedsat af Nationalkonventet i 1792 til retsforfølelse af revolutionens politiske modstandere.

massernes, pøblens.

sagfører.

trekløveret, dvs. triumviratet 👤Couthon, 👤Robespierre og 👤St. Just.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

La loi du 22 Prairial an II (10. juni 1794), også kaldet La loi de Prairial eller La loi de la Grande Terreur (‘Rædselsherredømmets lov’) var i kraft til 1. august 1794. Den effektiviserede de revolutionære domstoles arbejde ved at fratage de tiltalte retten til forsvar og ved at afskaffe alle andre domme end dødsdomme.

I den republikanske kalender varede hver uge 10 dage og kaldtes en dekade.

tre personer, der udgør et triumvirat, her 👤Couthon, 👤Robespierre og 👤St. Just.

dvs. noget bevis.

tydeligvis.

så meget brød, som bages paa én gang.

eden til den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde præsterne til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven. Kun ca. 24% af præsterne aflagde eden.

La loi du 22 Prairial an II (10. juni 1794), også kaldet La loi de Prairial eller La loi de la Grande Terreur (‘Rædselsherredømmets lov’) var i kraft til 1. auguyst 1794. Den effektiviserede de revolutionære domstoles arbejde ved at fratage de tiltalte retten til forsvar og ved at afskaffe alle andre domme end dødsdomme.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

hverken.

medlemmer.

Velfærdsudvalget, ‘Comité de salut public’, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

lamslå.

gal, vild.

medlem af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

La loi du 22 Prairial an II (10. juni 1794), også kaldet La loi de Prairial eller La loi de la Grande Terreur (‘Rædselsherredømmets lov’) var i kraft til 1. auguyst 1794. Den effektiviserede de revolutionære domstoles arbejde ved at fratage de tiltalte retten til forsvar og ved at afskaffe alle andre domme end dødsdomme.

(nedsættende) personer med vovemod.

ro, orden.

sagfører.

person fra provinsen Gascogne i det sydvestlige Frankrig.

pralerier, opblæstheder.

højlydt.

prangende.

til at skamrose 👤Robespierre.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  År II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

individ.

Nationalkonventets, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

trods.

Klubben var 1789-1794 den mest radikale og magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

personer, der (viljeløst) lader sig bruge af andre.

fr., Garde nationale, borgervæbning (1789-1871).

gå fremad og frels! (imperativ pluralis).

allusion til 👤Sokrates, der blev dømt til dø ved at drikke skarntydesaft.

konspirere.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  År II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

borgmesteren.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

allerede tidligere.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

trekløver, dvs. triumviratet 👤Couthon, 👤Robespierre og 👤St. Just.

rådhuset.

Nationalkonventet samledes fra 10. maj 1793 i Tuileriernes enorme maskinhal (Salle de Spectacles).

rådhuset.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

allerede.

person fra den sydøstlige franske provins Provence.

ven eller tilhænger af.

gal, vild.

medlem af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

For sin påståede grusomhed fik 👤Bourdon, muligvis med urette, øgenavnet Leoparden, ‘Le léopard’.

rådhuset.

undergravet med minerede gange.

standretten.

👤Jean-Baptiste Coffinhal var ikke læge, men jurist.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Passagen sidestiller to antal af anklagede ved standretten: 👤Robespierre blev sammen med 20 tilhængere (tallet er omstridt) dødsdømt og guillotineret 28. juli 1794; i oktober 1793 var der tilsvarende blevet dødsdømt 21 førende girondister (moderate). Passagen betyder da: 👤Robespierre blev ‘selv, som den 21. og sidste, ligesom tidligere de 21 girondister, ført for standretten’.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  År II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

Nationalkonventet kaldtes i perioden 27. juli 1794 (9. thermidor) til 26. oktober 1795 ‘la Convention thermidorienne’, thermidorekonventet.

25. oktober efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806.

en gruppe af 12 personer.

Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

opinionen, offentligheden.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

den røde frygiske hue, som var jakobinernes symbol på frihed.

la Convention thermidorienne (thermidorekonventet), det nationalkonvent der fungerede i perioden 27. juli 1794 (9. thermidor) til 26. oktober 1795.

de tre personer, der udgør et triumvirat, her 👤Robespierre, 👤St. Just og 👤Couthon.

Klubben var 1789-1794 den mest radikale og magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

11. november (ikke 12. november, som Grundtvig skriver) efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806.

sagfører.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

‘Club breton’ blev dannet 1789 af de delegerede fra Bretagne til den franske Nationalforsamling. Efter forsamlingens flytning fra Versailles til Paris skiftede klubben navn til ‘Club des Jacobins’, Jakobinerklubben, efter et tidligere jakobinerkloster (dominikanerkloster) i Paris, hvor den fik sit sæde.

medlem af Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

2. april efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806.

i høj grad, voldsomt.

Velfærdsudvalget, ‘Comité de salut public’, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

den 9. november efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Der sigtes til 👤Napoleons statskup 9. november 1799, der bragte ham til magten som førstekonsul.

sagfører.

6. maj efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806.

til alt held, heldigvis.

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

selvfølgelig.

samfundsmæssig.

i juridisk henseende: de mandlige byboere, der havde en borgers rettigheder (f.eks. næringsbrev) og pligter (f.eks. i borgervæbningen).

(vagt-)runder.

øverstbefalende for en bys borgervæbning.

(nedsættende) optoget af fiskerkoner (til Versailles 5. oktober 1789).

det revolutionære, republikanske artilleri (modsat det kontrarevolutionære, kongelige).

krævede.

i juridisk henseende: de mandlige byboere, der havde en borgers rettigheder (f.eks. næringsbrev) og pligter (f.eks. i borgervæbningen).

medlem af den radikale Jakobinerklub, ‘Club des Jacobins’, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

den øverstbefalende for en bys borgervæbning.

efterfølger.

erhverv.

l'Armée révolutionnaire, en parisisk revolutionshær, formeret september 1793 efter dekret fra Nationalkonventet.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

heldigvis.

for.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  år II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

i juridisk henseende: de mandlige byboere, der havde en borgers rettigheder (f.eks. næringsbrev) og pligter (f.eks. i borgervæbningen).

fr., jeunesse dorée, ungdomsbander fra velhavende, til dels royalistiske kredse, som i 1795 gik til angreb på tidligere jakobinere og sansculotter.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  år II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

5. oktober efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 13. vendémiaire år IV (5. oktober 1795) bruges som betegnelse for slaget i Paris denne dag mellem royalistiske tropper og numerisk stærkt underlegne revolutionære tropper under ledelse af den unge general 👤Napoleon, som endte med sejr til 👤Napoleon.

åbenlyst.

fr., jeunesse dorée, ungdomsbander fra velhavende, til dels royalistiske kredse, som i 1795 gik til angreb på tidligere jakobinere og sansculotter.

det herlige år for de franske ungdomsbander, jeunesse dorée, fra velhavende, til dels royalistiske kredse, som i 1795 gik til angreb på tidligere jakobinere og sansculotter.

kastede.

ganske vist, utvivlsomt.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

Sans-culotte betyder ‘uden knæbukser’, dvs. person med lange bukser modsat aristokraternes knæbukser, og var øgenavn for en revolutionær fra proletariatet.

bukseløshed; en brog er et par bukser, der dækker fra bæltestedet til knæet (her) eller til foden.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  år II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

indflydelsesrige.

det bedre selskab, de toneangivende kredse.

i juridisk henseende: de mandlige byboere, der havde en borgers rettigheder (f.eks. næringsbrev) og pligter (f.eks. i borgervæbningen).

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

her: den franske kongeslægt, som herskede fra 1589 til 1792, fra 👤Henrik 4. til 👤Ludvig 16.

ganske vist.

medlemmer af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

2o. maj efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 1. prairial  år III (20. maj 1795) er dagen for udbruddet af et folkeligt oprør mod Nationalkonventet.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

medlemmet af konventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

23. maj efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

proletarisk revoltionært; sans-culotte betyder ‘uden knæbukser’, dvs. person med lange bukser modsat aristokraternes knæbukser, og var øgenavn for en revolutionær fra proletariatet.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  år II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

indflydelsesrige.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

fr., tricoteuses (strikkersker), var et øgenavn for de proletarkvinder, der sad og strikkede ved foden af guillotionen under de offentlige henrettelser; de strikkede muligvis også hoser, men er mere kendte for at strikke røde frygiske huer, jakobinernes symbol på frihed.

som tilhører den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, 1789-1794 den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution. Klubben havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

som tilhører den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

som tilhører (fr.) jeunesse dorée, de franske ungdomsbander fra velhavende, til dels royalistiske kredse, som i 1795 gik til angreb på tidligere jakobinere og sansculotter.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

persons.

fornemme vaner, omgangsformer.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Ifølge forfatningen af 22. august 1795 (Constitution du 5 fructidor an III) lå den lovgivende magt i et to-kammersystem med De Gamles Råd (Conseil des Anciens) med 250 medlemmer som overhus og De Femhundredes Råd (Conseil des Cinq-Cents) som underhus.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

medlemmer af den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

ordspil på to betydninger af ordet ‘beslutning’: Nationalkonventets sidste beslutning var at ‘be-slutte’ (slutte), opløse sig selv og samtidig beslutte (bestemme) at indskrænke adgangen til det nye parlament.

opstandelse, protester.

videnskabsmænd.

var blevet tilfredsstillet; havde fået, hvad de ønskede.

muligvis ytringsfriheden.

her i betydningen officer fra Schweiz (ikke fra Vatikanets schweizergarde); 👤Laharpes far var kaptajn i det franske artilleri og stammede fra kantonen Vaud i Schweiz.

den røde frygiske hue, som var jakobinernes symbol på frihed.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  år II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

af lat.: ex cathedra, med krav på at blive hørt som ufejlbarlig autoritet (som paven).

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

forfatningen af 22. august 1795 (fr.: Constitution du 5 fructidor an III).

Décret des deux tiers, to-tredjedels-loven der begrænsede den parlamentariske fornyelse ved at fastslå, at to tredjedele af medlemmerne i det nye underhus, De Femhundredes Råd (Conseil des Cinq-Cents), skulle have været medlemmer af det gamle Nationalkonvent.

på nær.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

stædigere, trodsigere.

allerede.

de op til 145.000 personer, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. Emigranter kunne risikere dødsdom og konfiskation af ejendom. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

værdiløst skrabsammen, her: ros, pøbel.

4. oktober efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  år II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

allerede.

fr., Garde nationale (1789-1871).

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

2o. maj efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 1. prairial år III (20. maj 1795) er dagen for udbruddet af et folkeligt oprør mod Nationalkonventet.

5. oktober efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 13. vendémiaire år IV (5. oktober 1795) bruges som betegnelse for slaget i Paris denne dag mellem royalistiske tropper og numerisk stærkt underlegne revolutionære tropper under ledelse af den unge general 👤Napoleon, som endte med sejr til 👤Napoleon.

person fra Vendée, underforstået: tilhænger af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem royalistisk-katolske kontrarevolutionære og republikken i departementet Vendée.

en af de op til 145.000 personer, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. Emigranter kunne risikere dødsdom og konfiskation af ejendom. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

rettens (i dette tilfælde: en jurys) udsagn.

5. oktober efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 13. vendémiaire år IV (5. oktober 1795) bruges som betegnelse for slaget i Paris denne dag mellem royalistiske tropper og numerisk stærkt underlegne revolutionære tropper under ledelse af den unge general 👤Napoleon, som endte med sejr til 👤Napoleon.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør.

Velfærdsudvalget, (fr.) Comité de salut public, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

person fra den nordøstlige fr. region Alsace (ty. Elsaß, som var den almindeligt brugte betegnelse i Danmark).

sagførerne.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

medlem af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

efterfølger.

Velfærdsudvalget, (fr.) Comité de salut public, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

arrestforvareren.

vakkelvornt.

allerede.

dvs. Den italienske hær (fr.: Armée d'Italie), en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

mine herrer.

bemærkelsesværdige.

slægtskab.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør.

moderat politisk parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

tyede.

Tilnavnet skyldtes 👤Buzots stadige forudsigelser af og advarsler mod kontrarevolutionære komplotter og konspirationer.

hhv. den franske erobring af Korsika 1768-1769 og Den amerikanske Uafhængighedskrig eller Den amerikanske Befrielseskrig 1775–1783; Frankrig o.a. lande intervenerede 1777 i sidstnævnte krig imod Storbritannien, hvilket blev udslagsgivende.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

angribe.

smølede, lå og drev.

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

Guerre de Vendée 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

smerteligt, pinefuldt.

fr., lille skov eller lund.

fr., sump eller mose.

kvægavl.

samfundets.

præster, som nægtede at aflægge ed på den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde dem til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven. Kun ca. 24% af præsterne aflagde eden.

hjulmager.

straks.

person fra den nordøstlige franske region Lorraine (ty.: Lothringen, som var den almindeligt brugte betegnelse i Danmark).

flok, skare.

allierede.

frem mod.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

👤Jacques Cathelineau bar tilnavnet le Saint de l'Anjou.

overgeneral, officer med overkommandoen over et lands samlede stridskræfter.

medlemmer af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

standretten.

Velfærdsudvalget, (fr.) Comité de salut public, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

Guerre de Vendée 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

fægtelærer eller meget dygtig fægter.

(militært) i tæt samlet troppeformation, hvis bredde og dybde er nogenlunde lige store.

person fra den nordøstlige fr. region Alsace (ty. Elsaß, som var den almindeligt brugte betegnelse i Danmark).

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

(militært) i tæt samlet troppeformation, hvis bredde og dybde er nogenlunde lige store.

standsede.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

en (tømmer)flåde.

hjælp, støtte.

Guerre de Vendée 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

de op til 145.000 personer, heraf mange aristokrater, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

magtet.

de op til 145.000 personer, heraf mange aristokrater, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

resterne, underforstået: af Vendée-tropperne.

Les Chouans var de royalistisk-katolske kontrarevolutionære under borgerkrigen La Chouannerie i 12 vestfranske departementer 1794-1800 og senere; denne borgerkrig stod i forbindelse med og efterfulgte Vendéekrigen. De har navn efter en af deres ledere, 👤Jean Cottereau, hvis nom de guerre var 👤Chouan, dvs. ‘den tyste’, ‘uglen’.

resterne.

tropperne på den royalistisk-katolske kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796.

forhandlede.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  år II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

imødekommende.

forhandle.

uenig.

hærstyrke.

anerkende.

fra Nationalkonventet.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

Les Chouans var de royalistisk-katolske kontrarevolutionære under borgerkrigen La Chouannerie i 12 vestfranske departementer 1794-1800 og senere; denne borgerkrig stod i forbindelse med og efterfulgte Vendéekrigen. De har navn efter en af deres ledere, 👤Jean Cottereau, hvis nom de guerre var 👤Chouan, dvs. ‘den tyste’, ‘uglen’.

indbyggerne.

mobilisere.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

tilhænger af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

lade livet ved halshugning.

allerede.

de op til 145.000 personer, heraf mange aristokrater, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

felttoget.

dvs. tilhængerne af den royalistisk-katolske kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

garnisonsstyrke.

opdaget.

👤Hoche lod sig ikke nøje hermed, men trængte.

forholdene, terrænet.

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

Loven om mistænkte (fr.: Loi des suspects) var et dekret udstedt under Rædselsherredømmet af Komitéen for den almindelige sikkerhed (fr.: Comité de sûreté générale) den 17. september 1793. Dekretet var rettet mod revolutionens fjender i almindelighed, ikke kun mod emigranterne.

de op til 145.000 personer, heraf mange aristokrater, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

felttoget.

overgeneral, officer med overkommandoen over et lands samlede stridskræfter.

forekommenhed, høflighed.

beskyldte.

perioden fra 1. marts til 18. juni 1815, hvor den forviste 👤Napoleon havde genvundet kejsermagten, indtil han blev slået endeligt ved Waterloo af allierede europæiske hære.

Julirevolutionen 1830, som styrtede den regerende Bourbon-slægt og bragte Orléans-dynastiet på tronen.

de militære ledere af det royalistisk-katolske kontrarevolutionære oprør under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796.

👤Ludvig 18.s tronbestigelse i 1814.

stilling som general.

fredstraktaten mellem Frankrig og Storbritannien, som blev underskrevet i Amiens den 25. marts 1802.

dog.

vindbøjtel, pralhals.

felttog.

sommerfelttog.

selv.

heldigt, vellykket.

4. september 1797 efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Datoen 18. fructidor år V markerer det statskup, hvor Direktoriet udrensede parlamentet for royalister, lukkede kontrarevolutionære aviser og genindførte repressalier mod emigranter og præster.

dreng, der passer jagthunde; mere generelt: person, som er i en meget afhængig stilling eller behandles dårligt.

dvs. den hellige fædrelandskærlighed, 1. vers i 6. strofe af Marseillaisen.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

personer fra Nantes.

Anklagen om ‘føderalisme’ blev under Den Franske Revolution brugt mod alle, der ville svække den statslige centralmagt, eller som modsatte sig dem, der for tiden havde denne magt.

Under opgøret i Nantes fandt 👤Carrier, at skydning eller guillotinering af de mange fanger var for omstændelig. Han udviklede derfor en ny version af en gammel henrettelsesmetode: Fangerne blev bundet sammen to og to, anbragt bundtvis i pramme, hvis bunde kunne åbnes, og således druknet i Loire-floden. Under det fire måneder lange opgør i Nantes skal 16.000 været blevet henrettet på denne måde.

👤Carrier gav sin henrettelsesmetode flere kælenavne: Baignades (bade), Déportations verticales (vertikale deportationer) samt Mariages républicains (republikanske bryllupper, da fangerne inden drukningen blev bundet sammen to og to, gerne en mand og en kvinde).

uenig.

den oprør, der førte til Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

ikke.

det kirkelige hierarkis (ordet er dannet af Grundtvig).

førrepublikanske, modsat republikanernes selvbetegnelse under Den Franske Revolution: ‘nyfrankerne’.

mine herrer.

fast bopæl.

vildledte, bedragne.

gode vilkår for statsborgerne.

vildledte, bedragne.

vildleder, bedrager.

trosfrihed.

fejl og mangler, der er ved selv det bedste jordiske, dennesidige.

(arkaiserende) minde.

Grundtvigs oversættelse af navnene på to oprørsregioner: Bocage Vendéen, som dog ikke betyder krat, men lille skov eller lund i Vendée, og Marais Breton, som dog ikke betyder marsk, men den bretonske sump eller mose.

(arkaiserende) minde.

hvad enten, uanset om.

sætte livet på spil.

belyse, gøre det klart.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

her: straffefanger, tugthusfanger.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

passe sit arbejde.

eden på den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde præsterne til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven. Kun ca. 24% af præsterne aflagde eden.

udskrivningen til hæren. Massemobiliseringer foretoges fra 1793 som et middel i revolutionskrigene; som det første land i Europa lovfæstede Frankrig 5. september 1798 den almindelige værnepligt.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

smerteligste.

den frihed, som lovene og forfatningen tilsikrer borgerne i en stat; borgerlig frihed.

her: eden på den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde præsterne til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven. Kun ca. 24% af præsterne aflagde eden.

det at fange griller, have fikse idéer.

her: eden på den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde præsterne til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven. Kun ca. 24% af præsterne aflagde eden.

striden.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

de ca. 76% af præsterne, der nægtede at aflægge ed på den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde dem til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

eden på den kirkeforordning af juli 1790, der gjorde præsterne til statsansatte og dermed satte loyaliteten mod den franske stat over loyaliteten mod paven. Kun ca. 24% af præsterne aflagde eden.

fredelig tilstand, retssikkerhed, personlig sikkerhed.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

fjender.

godt, tiltalende.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

undertrykkelse af trosfriheden.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

trosfrihed.

åbenlys.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

👤Jacques Cathelineau bar tilnavnet le Saint de l'Anjou.

udskrivningen til hæren. Massemobiliseringer foretoges fra 1793 som et middel i revolutionskrigene; som det første land i Europa lovfæstede Frankrig 5. september 1798 den almindelige værnepligt.

det oprør, der førte til Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

udskrivningen til hæren. Massemobiliseringer foretoges fra 1793 som et middel i revolutionskrigene; som det første land i Europa lovfæstede Frankrig 5. september 1798 den almindelige værnepligt.

klart forsvarlig i samfundsmæssig henseende.

Som det første land i Europa lovfæstede Frankrig 5. september 1798 den almindelige værnepligt. Inden da havde man som et middel i revolutionskrigene siden 1793 foretaget massemobiliseringer.

(militært) drage frem, marchere ud i felten.

indenfor.

underforstået: til militærtjeneste.

Guerre de Vendée 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

personer fra Vendée.

udskrivningen til hæren. Massemobiliseringer foretoges fra 1793 som et middel i revolutionskrigene; som det første land i Europa lovfæstede Frankrig 5. september 1798 den almindelige værnepligt.

samfundsmæssigt.

(egl. visigoterne) den del af den germanske stamme goterne, som i folkevandringstiden kom til at bo i Gallien og Spanien.

moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde ved floden Gironne).

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

forklare, belyse.

pralerier, opblæstheder.

dvs. i overensstemmelse med Gironden, et moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

felttog.

samfundet.

hvis man blot.

ubesindigheder, overilede handlinger.

her i betydningen: personer som den veltalende romerske digter og politiker 👤Cicero; normalt betegner ordet lærde turistguider, vejvisere eller vejledere.

personer som den veltalende græske digter og politiker 👤Demosthenes.

personer som den græske filosof og videnskabsmand 👤Aristoteles.

personer som den romerske statsmand og forfatter 👤Cato d.æ (ordet er dannet af Grundtvig).

her i begrebets almindelige betydning (i modsætning til latinsk stil: skriftlig oversættelse fra dansk til latin, som var en hoveddisciplin i latinskolernes pensum).

umælende dyr.

drømmeslot, luftkastel.

fra det moderate politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

allierede.

moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

centrum.

Bordeaux er hovedbyen i departementet Gironde, som gav navn til det moderate politiske parti Gironden eller Girondisterne.

fra det moderate politiske parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

hjemsøgte, plagede.

dvs. i overensstemmelse med Gironden, et moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

tyede.

sagfører.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

medlemmet af den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

lade livet ved halshugning.

lovsang.

den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

kongetro, royalistisk.

garnisonsstyrke.

beskød, bombarderede.

heldet.

pludseligt fremstød.

straffet hårdt, jf. 1. Kong 12, 11: “Har min far læsset et tungt åg på jer, vil jeg gøre det tungere; har min far tugtet jer med svøber, vil jeg tugte jer med skorpioner!” og tilsvarende i 2. Krøn 10, 11.

sagfører.

fransk revolutionært symbol. Det første frihedstræ plantedes i 1790 til minde om det nye kommunestyre, og træet blev pyntet med bånd og kokarder. Ca. 20.000 sådanne frihedstræer blev plantet i 1792-1794.

dvs. royalistisk indstillet.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

sproglærer.

adfærd, manérer.

her i overført betydning: bloddryppende adfærd; egl. opkastning af blod.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

borgmesteren.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, var 1789-1794 den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution. Klubben havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

nåede, lykkedes med.

til forskel fra det store uhyre, 👤Robespierre.

hen til.

Den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, var 1789-1794 den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution. Klubben havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

rynkede.

indtages af en stor mængde (soldater).

med storm.

her i bred betydning: bjergboere.

kroede.

straks.

bestemt.

lederne drog afsted.

forhandlingerne.

indtog (byen) uden modstand.

draget afsted.

Velfærdsudvalget, (fr.) Comité de salut public, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

på nær.

hospitaler eller stiftelser for fattige gamle.

med hele formuen.

til alt held.

til forskel fra det store uhyre, 👤Robespierre.

fantasi.

ved 👤Ludvig 18.s tronbestigelse i 1814.

farer vild.

bemærkelsesværdigt.

Revolutionskrigene er normalt betegnelsen for de europæiske storkrige 1792-1803, som skyldtes reaktionerne på Den Franske Revolution. De fortsatte med Napoleonskrigene 1804-1815.

Syvårskrigen eller Den Preussiske Syvårskrig, krigen i Centraleuropa 1756-1763 mellem Østrig, Frankrig, Rusland og Sverige på den ene side og Preussen støttet af Storbritannien på den anden. Sideløbende dermed udkæmpedes en verdensomspændende kolonikrig mellem Storbritannien og Frankrig.

ikke.

franskmændenes selvbetegnelse under Den Franske Revolution.

fri gengivelse af 👤P.A. Heibergs oversættelse af La Marseillaise, “Marseillanernes March” (“Op! I brave Marseillaner!”), 1. strofe, 3. og 4. vers: “Tyranniets det blodige Banner / Vaier over vort Fædreneland.”

ikke.

sandsynligvis Grundtvigs frie gendigtning af La Marseillaise, strofe 6, vers 1-4: “Amour sacré de la Patrie, / Conduis, soutiens nos bras vengeurs / Liberté, Liberté chérie, / Combats avec tes défenseurs!” I 👤P.A. Heibergs oversættelse: “Fædrelandets Kjærlighed lære / Vore Krigere Kjækhed i Krig, / Frihed, elskede Frihed, du være / Deres Hjælper, som fægte for dig.”

medlemmer af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

prangende.

sandsynligvis Grundtvigs frit kondenserende gendigtning af La Marseillaise, strofe 6, vers 5-8: “Sous nos drapeaux que la victoire / Accoure à tes mâles accents, / Que tes ennemis expirants / Voient ton triomphe et notre gloire!” I 👤P.A. Heibergs oversættelse: “Frihed, din mandige Stemme fremkalde / Seierens Sværd over Fjenderne, / Og gid de rasende maa see / Din Triumf og vor Ære, og falde.”

Tyskland og Italien var endnu opdelt i mange mindre fyrstendømmer og kongeriger.

Ptolemæerne var et makedonsk-egyptisk kongedynasti 304-30 f.Kr.; slægten uddøde med 👤Kleopatra.

afgjort, helt bestemt.

allerede.

(her) det mellemste afsnit af et større tidsrum i menneskehedens historie.

mine herrer.

her: den franske kongeslægt, som herskede 1589-1792, fra 👤Henrik 4. til 👤Ludvig 16.

(her) det mellemste afsnit af et større tidsrum i menneskehedens historie.

Begrebet har, jf. titlerne på Nyaars-Morgen (1824) og en lang række andre værker hvori ordet ‘nytår’ indgår, for Grundtvig vide, symbolske betydninger: en menneskelig, folkelig, national og åndelig genfødsel, som han ofte antog var begyndt ca. fra år 1800.

Vendingen stammer muligvis fra Luk 16,26 i bibeludgaven af 1787, dvs. den reviderede oversættelse af 1740, 13.oplag: “et stort Svelg”.

ørken.

Rædselsherredømmet (fr.: la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

allusion til de bibelske beretninger om Guds skaberord.

fr., ‘kom, fædrelandets børn’, 1. vers, 1. strofe af Marseillaisen (fr.: La Marseillaise).

ganske vist.

et samfunds ressourcer.

bestyre dem fornuftigt.

tiltalt af, sympatisk indstillet over for.

nøjsomt.

ganske vist.

Den franske forfatning af 3.-4. september 1791, der fastslog magtens tredeling, blev modvilligt accepteret af 👤Ludvig 16.

mest usandsynlige.

kronregalierne.

statsomvæltning.

jf. slaget i 480 f.Kr. mellem græske bystater og en invaderende persisk hær ved Thermopylæ-passet. Selv om de var i stærkt undertal, formåede grækerne at standse fjenden ved at spærre den eneste vej, som den enorme persiske hær kunne passere.

komme i forkøbet.

foran.

Skønt den oprindelige mølle ved Valmy blev ødelagt under slaget 1792, blev den et symbol på Frankrigs sejr over Preussen og proklamationen af den første franske republik dagen efter sejren.

den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

felten.

Syvårskrigen eller Den Preussiske Syvårskrig, krigen i Centraleuropa 1756-1763 mellem Østrig, Frankrig, Rusland og Sverige på den ene side og Preussen støttet af Storbritannien på den anden. Sideløbende dermed udkæmpedes en verdensomspændende kolonikrig mellem Storbritannien og Frankrig.

moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

lagt sig ud, raget uklar.

moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

angrebet, invasionen.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

strålende, stort.

den røde frygiske hue, som var jakobinernes symbol på frihed.

Grundtvig synes at misforstå historien: Da 👤Themistokles blev landsforvist, søgte han ikke tilflugt hos tyranner (eneherskere i oldgræske bystater), men hos sin tidligere fjende, perserkongen, som gjorde ham til guvernør; den omstridte beretning om selvmordet (ved gift, ikke ved sværd) findes hos 👤Plutarch i Themistokles, kap. 31.

de op til 145.000 personer, heraf mange aristokrater, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

krævede, at han skulle lide samme skæbne.

sandsynligvis menes: hvis, om.

medlemmer af (fr.) Garde nationale, borgervæbningen (1789-1871).

den øverstbefalende for en bys borgervæbning.

medlem af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

det af 👤Marat redigerede blad L'Ami du peuple (‘Folkevennen’ eller ‘Folkets ven’).

sandsynligt.

være så fortvivlet, at man vil sælge sit liv meget billigt.

befæstet, forskanset.

angreb, invasion.

Det skete imidlertid ikke; det kom der imidlertid intet ud af.

Det var kun den senere kong 👤Louis Philippe 1., ‘Borgerkongen’ af Frankrig 1830-1848, der flygtede og gik i eksil med 👤Dumouriez, hvorimod 👤Louis Philippes to yngre brødre blev arresterede.

søstrene 👤Marie-Françoise-Théophile-Robertine Fernig og 👤Marie-Félicité-Louise Fernig.

på nær.

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

i felten, på fremmarch.

forening, samvirke.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

moderat politisk parti i Nationalkonventet under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

personer fra Vendée, underforstået: tilhængerne af den kontrarevolutionære side under Guerre de Vendée (Vendéekrigen) 1793-1796, borgerkrigen mellem de royalistisk-katolske kontrarevolutionære i departementet Vendée på den ene side og republikken på den anden side.

det alvorlige slag, dødsstødet.

angreb, invasion.

allierede.

👤Vilhelm 5. af Oranien var den sidste statholder for republikken De forenede Nederlande.

konspirere.

her: 👤Ludvig 16.s efterkommere.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

De Femhundredes Råd (Conseil des Cinq-Cents), underhuset, som ifølge forfatningen af 22. august 1795 (Constitution du 5 fructidor an III) udgjorde den lovgivende magt i et to-kammersystem sammen med De Gamles Råd (Conseil des Anciens) med 250 medlemmer som overhus. 👤Pichegru var ikke blot medlem af, men formand for De Gamles Råd, valgt af rådets royalistiske flertal.

Der menes den 18. fructidor (4. september 1797), hvor Direktoratet for at kvæle den royalistiske opposition begik statskup, arresterede talrige deputerede, lod 53 af dem deportere til Cayenne i Fransk Guyana og lukkede 42 oppositionsaviser.

søn af en militærkirurg uden medicinsk uddannelse.

for en tjenestetid på 6 år.

l'Armée du Nord, formeret 14. december 1791.

8. messidor år II efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806, svarer til 26. juni 1794 efter den gregorianske kalender, ikke den 20., som Grundtvig skriver.

tvang.

allierede.

åbenlyst, helt klart.

fremragende.

Armée de Sambre-et-Meuse (på tysk: Sambre- und Maas-Armee) var en af de franske revolutionshære. Den blev formeret 29. juni 1794.

skille ham af med, tage fra ham.

omtaler.

mest bemærkelsesværdige.

i sin storhedstid, mens lykken tilsmilede ham.

ganske vist.

at de ikke.

vor mening.

indledningsvis.

mening (om samfundsforhold).

dundertaler; egentlig prædikener, hvori en præst irettesætter, dadler, revser med hårde ord.

skeptisk, afvisende.

fri gendigtning af det italiensksprogede smædevers “Napoleone di mezza calzetta, / fa l'amore a Giacominetta”; ‘mezza calzetta’ betyder direkte oversat ankelsokker eller halvstrømper, men er på italiensk et idiom, der betyder skvat, uduelig person.

kastede (f.eks. med sten).

således.

den angivne højde svarer til 1,54 m efter metersystemet.

oplysningstidens begreb for den kunst og videnskab, der vedrører menneskelig åndsvirksomhed (humaniora), specielt poesi, skønlitteratur og retorik.

👤Plutarchs sammenlignende dobbeltbiografier om store mænd fra Rom og Grækenland, Parallelle Liv, var 👤Napoleons yndlingslæsning.

👤Napoleon Bonaparte: Quels sont les sentiments que l'on doit le plus recommander, afin de rendre l'homme heureux? (1786); afhandlingen er ikke oversat til dansk.

Et fransk ekspeditionskorps, hvori Napoleon deltog som næstkommanderende for artilleriet, søgte i februar 1793 forgæves at besætte øen la Maddalena nord for Sardinien.

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

fra Nationalkonventet, den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

Velfærdsudvalget, (fr.) Comité de salut public, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

få stor betydning for udfaldet (af revolutionen), hvad enten han valgte den ene eller den anden side.

forsvarsforanstaltningerne (befæstninger og bemandinger).

kommandoen.

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

ø af vulkansk oprindelse.

efterhånden.

befæstede.

27. juli efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 9. thermidor  år II (27. juli 1794) er datoen for det statskup, hvor Nationalkonventet satte 👤Robespierre og jakobinerne fra magten.

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

som svar herpå, hvorfor.

uden midler, fattigt, knapt.

Velfærdsudvalget, (fr.) Comité de salut public, nedsat af Nationalkonventet i 1793, blev under Rædselsherredømmet efterhånden Frankrigs egentlige regering.

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

5. oktober efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 13. vendémiaire år IV (5. oktober 1795) bruges som betegnelse for slaget i Paris denne dag mellem royalistiske tropper og numerisk stærkt underlegne revolutionære tropper under ledelse af den unge general 👤Napoleon, som endte med sejr til 👤Napoleon.

her: embede.

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

person fra Basel i Svejts. 👤Schérer var imidlertid fra Delle i Nordøstfrankrig.

27. marts efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806.

personer fra Piemonte i Italien.

fægtelærer eller meget dygtig fægter.

nærmest.

fr., hæder, ære, berømmelse.

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

narrede.

overgive sig.

fr., Garde nationale (1789-1871).

5. oktober efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Den 13. vendémiaire år IV (5. oktober 1795) bruges som betegnelse for slaget i Paris denne dag mellem royalistiske tropper og numerisk stærkt underlegne revolutionære tropper under ledelse af den unge general 👤Napoleon, som endte med sejr til 👤Napoleon.

kom; imperativ pluralis.

stolte, tapre sind; højsind.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

bryder.

fr. Armée du Rhin, en fransk hær, der blev formeret i december 1791 med det formål at føre Den Franske Revolution ind i de tyske stater langs Rhinen. I april 1795 fusionerede den med den franske Mosel-hær til Rhin- og Mosel-hæren (fr.: Armée de Rhin-et-Moselle).

bemærkelsesværdige.

vovehalsene.

uanset hvilke.

Grundtvigs oversættelse af 👤Napoleons udtalelse: “Annibal a forcé les Alpes, nous nous les avons tournée!”, anført i 👤Charles Tennant: A tour through parts of the Netherlands, Holland, Germany, Switzerland, Savoy and France, in the year 1821-2. Including a description of the Rhine voyage in the middle of autumn, and the stupendous scenery of the Alps in the depth of winter. Also containing, in an appendix, fac-simile copies of eight letters in the hand-writing of Napoleon Bonaparte to his wife Josephine. In two volumes. Vol. II, s. 425. En mere præcis oversættelse lyder: ‘Hannibal gik over Alperne, men vi har vendt dem om!’

forsvarsforanstaltninger (befæstninger og bemandinger).

jf. den romantiske forestilling om visse personer (f.eks. 👤Aladdin-skikkelsen), der som ‘naturens yndlinger’, ‘naturens muntre sønner’ eller ‘lykkes skødbørn’ er født til lykken, men dog må kæmpe for den.

utvivlsomt.

ressourcer.

felttoget.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

åbenlyst, helt klart.

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

‘bad om godt vejr’, dvs. om nåde.

strålende.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

stridskræfterne, hærstyrkerne.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

krigsskueplads.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

stolte, tapre sind; højsind.

sandsynligvis i betydningen overløbernes eller forrædernes by: Under 2. Puniske Krig (218-201 f.Kr.) støttede Capua Rom med et betydeligt troppekontingent, men efter Roms nederlag under slaget ved Cannae 216 f.Kr. skiftede byen side og støttede nu 👤Hannibal mod Rom. Efter Roms endelige sejr blev byen derfor straffet strengt.

allerede.

henvisning til to betydelige romerske hærførere i de puniske krige, 👤Scipio d.æ. og 👤Scipio d.y.

pragtfulde.

undtagen.

hverken.

1792-1798 boede Grundtvig hos pastor 👤Lauritz Feld i Thyregod; den jyske hede begyndte den gang umiddelbart vest for sognet.

Fyens Stifts Journal og Efterretninger fra begge Beltene, populært kaldet ‘Iversens fynske Avis’.

helt sikkert.

vovestykket.

her: bluffnummeret.

bluffede.

overgive sig.

hans måde at udtrykke sig på.

I den italienske by Campoformido blev der 17. oktober 1797 efter lange forhandlinger sluttet fred mellem Frankrig og Østrig, som afstod De Østrigske Nederlande (det nuværende Belgien), Milano og Mantova samt Korfu. Frankrig var herefter kun i krig med Storbritannien.

modbevise.

overgive sig.

belejringsstyrke.

hårdt, dvs. ubetinget.

straks.

overgive sig.

i felten, på fremmarch.

heldig, succesrig.

l'Armée du Nord, formeret 14. december 1791.

forhandle.

I den italienske by Campoformido blev der 17. oktober 1797 efter lange forhandlinger sluttet fred mellem Frankrig og Østrig, som afstod De Østrigske Nederlande (det nuværende Belgien), Milano og Mantova samt Korfu. Frankrig var herefter kun i krig med Storbritannien.

gårdrummet, la cour d'honneur (fr.: æresgården) i det dengang trelængede Luxembourg-palæ i Paris.

allerede.

sandsynligvis hentydning til general 👤Joubert, der under invasionen af Østrig i foråret 1797 havde kommandoen over den franske styrke, som kæmpede sig frem gennem de tyrolske bjerge. Jættetoget: det kollosale felttog.

en af lykken udvalgt.

indtil.

felttoget.

det, at noget er bemærkelsesværdigt.

revser.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

borgmester.

i stedet for, derimod.

åbenlyst, helt klart.

opstillede hær.

(her nedsættende) sagførerne.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

fr., formand for sagførerrådet.

(her nedsættende) sagfører.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

skilt sig af med.

I den italienske by Campo Formio / Campoformido blev der 17. oktober 1797 efter lange forhandlinger sluttet fred mellem Frankrig og Østrig, som afstod De Østrigske Nederlande (det nuværende Belgien), Milano og Mantova samt Korfu. Frankrig var herefter kun i krig med Storbritannien.

allerede.

her: 👤Ludvig 16.s efterkommere.

felttog.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

allerede.

L'Armée d'Italie, en fransk hær udstationeret ved den italienske grænse og brugt under operationer i Italien og andre steder.

lige knap, kun med nød og næppe.

held.

felttog.

åbenlyst, helt klart.

person som er dygtig til at regne, matematiker.

søulkene.

højt og helligt.

held.

felttoget.

åbenlyst, helt klart.

efterhånden.

ganske vist.

åbenlyst, helt klart.

brillerende, strålende.

👤Frederik 2. den Store formåede i Syvårskrigen blot at erobre Schlesien, der var opdelt i mindre fyrstendømmer.

bedre end nogen anden.

prangende.

troet.

Udtrykket for den oplyste, enevældige monark er først anvendt om den romerske kejser 👤Marcus Aurelius, i nyere tid om Preussens kong 👤Frederik 2. den Store.

streng, pedantisk skolelærer.

underforstået: efter et bestemt skema. Kejser 👤Augustus' hoved blev af propagandaårsager altid fremstillet på samme (ungdommelige) måde.

utvivlsomt.

Udtrykket for den oplyste, enevældige monark er først anvendt om den romerske kejser 👤Marcus Aurelius, i nyere tid om Preussens kong 👤Frederik 2. den Store.

det vil sige.

Kejserne af Det Tysk-romerske Rige blev efter deres kroninger tituleret med ‘semper Augustus’, dvs. altid Augustus eller den evigt ophøjede, fra lat. augustus: den ophøjede.

felttog.

nedsættende betegnelse for den latinske dannelse og dens institutioner, herunder latinskolerne.

felttoget.

åbenlyst, helt klart.

det øjeblikkelige og synlige udbytte.

felttogene.

felttog.

få øjnene op, åbne øjnene.

(her) det mellemste afsnit af et større tidsrum i menneskehedens historie.

Begrebet har, jf. titlerne på Nyaars-Morgen (1824) og en lang række andre værker hvori ordet ‘nytår’ indgår, for Grundtvig vide, symbolske betydninger: en menneskelig, folkelig, national og åndelig genfødsel, som han ofte antog var begyndt ca. fra år 1800.

felttog.

den digteriske, poetiske anskuelse, skjaldens anelse af større helhed og sammenhæng.

felttoget.

ind til, før.

dvs. Holland og de øvrige medlemmer af republikken De forenede Nederlande.

bemærkelsesværdigt.

oplagsstederne for handelsvarer, stabelpladserne eller -byerne.

tidens løb.

lykkelige tilstand, blomstring.

skille dem af med, berøve dem.

efterfølgere.

felttoget.

mest sandsynligt.

åbenlyst, helt klart.

(her) det mellemste afsnit af et større tidsrum i menneskehedens historie.

bemærkelsesværdig.

Malteserordenen, den johannitiske tempelridderorden som besad Malta 1530-1798.

det alvorlige slag, dødsstødet.

(tyrkisk) høvdinge fra det beredne krigerkorps mamelukkerne.

ved daggry.

med storm, ved et stormangreb.

‘The Quadruple Alliance’ af 1834 mellem Storbritannien, Frankrig, Spanien og Portugal vendt imod de forsøg, som ‘Den Hellige Alliance’ mellem Rusland, Preussen og Østrig gjorde på at udøve indflydelse på Den Iberiske Halvø.

ikke meget.

dronning 👤Victorias kroning i 1837.

underordnede.

fr., marskal.

af.

store strid.

‘The Quadruple Alliance’ af 1834 mellem Storbritannien, Frankrig, Spanien og Portugal vendt imod de forsøg, som ‘Den Hellige Alliance’ mellem Rusland, Preussen og Østrig gjorde på at udøve indflydelse på Den Iberiske Halvø.

Efter Ødipus' død kæmpede hans sønner Eteokles og Polyneikes om magten i Theben, og under kampen dræbte brødrene hinanden.

Tatarerne er den oprindeligt kinesiske betegnelse for de mongolske nomadefolk, som under 👤Djengis Khan fra slutningen af 1100-tallet erobrede Kina, store dele af Asien og invaderede Europa.

Det er uklart, hvad der menes med udtrykket. Frankrig og England var med få års afbrydelser i krig i perioden 1744-1815, mens den krig imellem dem, man normalt kalder Hundredårskrigen, fandt sted 1338-1483.

helt sikkert.

som.

dvs. danskerne.

bestemme.

👤Nelsons fornavn 👤Horatio mindede Grundtvig om de tre hensynsløse Horatier i romersk sagnhistorie.

med livet som indsats.

faret vild under jagt på fuglereder. Det var en yndet sport blandt landbodrenge at lede efter fuglereder (for at spise æggene).

sejle.

1773 deltog den 14-årige 👤Nelson i en mislykket arktisk ekspedition med det formål at finde en passage til Indien nord om Rusland.

Den Amerikanske Revolution, Den Nordamerikanske Frihedskrig eller Uafhængighedskrigen 1775-1783 om de nordamerikanske koloniers løsrivelse fra Storbritannien og oprettelsen af USA som en føderal republik.

ved hans, 👤Nelsons, hjælp.

sandelig godt.

allerede.

straks.

held.

tåget, diset, havguset.

ved.

efter.

efter et gammelt ordsprog.

almindeligt ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 2.329, Mau nr. 1.956; se også The Oxford Dictionary of Proverbs, vol. 5, red. John Simpson og Jennifer Speake (2009); klik her for elektronisk version Oxford Reference – : The Oxford Dictionary of Proverbs, vol. 5.

runde.

Cypressen var symbol på død og sorg.

formentlig: rejste sig fra bordet.

👤Brueys var født 1753.

farlige rev og vindstød.

allerede.

agterdækket.

fatamorganaet; naturvidenskabsmanden 👤Gaspard Monge, som deltog i det egyptiske felttog 1798, gav som den første en videnskabelig beskrivelse af de fatamorganaer, som forvirrede soldaterne.

medlem af et beredent krigerkorps.

1254-1517 var Egypten et sultanat, styret af medlemmerne af det beredne krigerkorps mamelukkerne.

(tyrkisk) høvdinge.

medlemmer af et beredent krigerkorps.

kæmpende skridt.

👤Napoleon deltog 1798 i frugtbarhedsfesten i anledning af Nilens planmæssige oversvømmelse.

👤Napoleon deltog 1798 i Cairo i fejringen af 👤Muhammeds fødselsdag.

festen i anledning af den første franske republiks oprettelse den 22. september 1792.

variant af den islamiske trosbekendelse.

Den oldegyptiske by Theben besynges i Iliaden, 9. sang, vers 383, som verdens rigeste by med ‘hundrede porte’. Herved adskilte den sig fra den græske by Theben, der havde syv porte.

præsenterede gevær til ære for sig selv.

På Isis-templets pyloner og mure i Philaes indgraverede de franske soldater tekster, der hyldede sig selv og hinanden som deltagere i 👤Napoleons egyptiske felttog og sejr over det beredne krigerkorps mamelukkerne.

En landmil på 4,445 km og en sømil på 5,5560 km var blevet fastlagt før Den Franske Revolution, og man beholdt disse mål, til metersystemet blev gennemført i midten af 1800-tallet.

fragment af en større plade, som blev fundet i 1799 ved byen Rosetta (fr.: Rosette) i Egypten af franske officerer under 👤Napoleons egyptiske felttog. Stenen rummer et dekret affattet på egyptisk med to skriftsystemer, hieroglyffer og demotisk, samt på græsk, hvilket afgav grundlaget for dechifreringen af hieroglyfferne i 1822.

👤Robert Southey: The Life of Nelson (1813).

udskejelser, urimeligheder.

brillerende.

felttog.

dvs. den purpurfarvede kejserkåbe.

som var grunden til, at.

hovenhed.

sandsynligt.

bestemt.

den oldegyptiske by Theben, der i Iliaden, 9. sang, vers 383 besynges som Verdens rigeste by med ‘hundrede porte’. Herved adskilte den sig for antikke læsere fra den græske by Theben, der havde syv porte.

felttog.

tilbagegående bevægelse.

felttog.

snarest, nok nærmere.

fantasifulde.

felttoget.

allerede.

til.

prægtige.

sigter til slaget mellem 👤Richard 1. Løvehjerte og sultan 👤Saladin ved Jaffa 1192; ridderspil betyder egentlig ridderlig idræt eller turnering, men skal her muligvis forstås som ridderlig krigsførelse i modsætning til 👤Napoleons barbariske.

garnisonsstyrke.

ganske bestemt.

Jaffas guvernør (bey, høvding) hed 👤Abdallah.

kan det dog forstås.

garnisonsstyrke.

dræbe, hugge ned.

aftaler om og regler for krigsførelse.

tydeligt, højlydt.

fjendepral, overmod (hybris).

her i betydningen: jordiske, dødelige mennesker.

foran.

allerede.

bemærkelsesværdige, interessante.

orientalerne, folk fra Mellemøsten.

udtalte, store.

handelshuse.

klage over.

bekendtgjorde.

blive halshugget.

skærgårdsflåde.

en af de op til 145.000 personer, heraf mange aristokrater, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

revser.

en gruppe artillerister med det artilleri, der skal bruges til belejring af en fæstning.

uden uheld, uden skade.

åbning, hul.

underforstået: forsvarsværker.

desperate, skrækkelige.

høj, højdedrag.

en fjerdedel af en dansk mil, ca. 1,9 km.

affyre.

forblev, faldt.

del af en strategisk plan.

jævnet med jorden.

ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 2.195, Mau nr. 8.184 med udvidelsen: “'De ere sure,' sagde Ræven om Rønnebærrene, han kunde ikke naa dem. (for de hængte ham for højt)”.

hvis.

dagsbefaling.

underforstået: indlade sig i kamp med.

allerede.

sværkalibrede artilleri.

bemærkelsesværdigt.

hærgede.

rage til os, stjæle.

sandsynligvis ærkeenglen Mikael, der omtales i Koranen, sura 2, vers 98.

forskansede sig.

sandsynligvis ærkeenglen Mikael, der omtales i Koranen, sura 2, vers 98.

efter.

dvs. førtes af.

livagtig, bedragerisk, slående.

(arkaiserende) kejserdømme.

borgerkrans, et udmærkelsestegn for fortjente borgere, f.eks. i form af en krans af egeløv.

fjerne, gennemskue den.

således, sådan.

hvis.

som tilhørte den franske Nationalforsamling, erklæret 17. juni 1789.

som tilhørte den grundlovgivende forsamling under Den Franske Revolution, valgt 1792.

som tilhørte Direktoriet, der svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger og bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

Efter 👤Napoleons Brumairekup 9. november 1799 (den 18. brumaire år VIII efter den republikanske kalender) lå al magt reelt hos 👤Napoleon som førstekonsul.

fr., La Grande Nation, betegnelse for det moderne, centraliserede Frankrig efter 1790, især i 👤Napoleons-tiden.

ganske vist.

åbenlyst.

imod.

'nsker eller vil have en god skæbne.

rimelighed.

hentydning til giganternes angreb på guderne i græsk mytologi.

her ikke de nordiske jætter, men de græske giganter eller titaner.

affyredes.

personalet ved en karantænestation eller dem, der håndhæver karantænebestemmelserne.

langt snarere, så meget desto mere.

barndomshjem, det hus, hvor hans far havde boet.

pengene eller pengekassen, hvorfra militære udgifter betales.

betalte.

angreb, invasion.

karantæneforanstaltningerne.

telegrafrullen.

optisk telegraf (semafor), opfundet i Frankrig 1792.

teatrene.

ikke kunne træffe, finde.

Rue Chantereine i Paris' 9. arondissement, hvor 👤Napoleon boede, skiftede 1797 navn til Rue de la Victoire, men er ikke identisk med Rue du Seine, som ligger i 6. arondissement.

den 9. november efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Der sigtes til 👤Napoleons statskup 9. november 1799, der bragte ham til magten som førstekonsul.

sagfører.

tilhænger af Girondisterne, det moderate politiske parti under Den Franske Revolution (oprindeligt om de deputerede fra departementet Gironde).

den 9. november efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Der sigtes til 👤Napoleons statskup 9. november 1799, der bragte ham til magten som førstekonsul.

en af de fem direktører i Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

sammen med; under. 👤Gohier var Direktoriets overdirektør indtil 👤Napoleons Brumaire-kup.

den 9. november efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Der sigtes til 👤Napoleons statskup 9. november 1799, der bragte ham til magten som førstekonsul.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

forhandlingerne.

besked, efterretning.

👤Jean Étienne Vachier døde 9. januar 1800.

invaderede.

dvs. kongeriget Neapel.

våbenstilstand.

(ital. lazzaroni) fællesbetegnelse for den fattigste befolkning i Napoli: vagabonder, tiggere, hjemløse. I modsætning til deres franske klassefæller, sans-culotterne, var lazaronerne kongetro.

krigserklæring.

egnen omkring Genova.

forhandlere.

som belønning for.

den 9. og 10. november efter den republikanske kalender, indført i Frankrig ved dekret i oktober 1793 og afskaffet januar 1806. Der sigtes til 👤Napoleons statskup 9. november 1799, der bragte ham til magten som førstekonsul.

svarende til præsident.

mindesmærke af marmor.

meget.

splittedes ad eller tilintetgjordes, blev sat ud af funktion.

fuldt ud.

ganske vist.

omtrentligt citat fra 👤Ludvig Holberg: Peder Paars, 1. bog, 1. sang, vers 244: “Som liden Landsbye mod en stor og mægtig Sted.”

fordi.

tegn, kendemærker.

samfundsmæssig.

det øvrige.

brandene i 1728 og 1795, som ødelagde store dele af København.

Der hentydes til censurbestemmelserne. I Danmark-Norge indførte 👤Struensee trykkefrihed 1770; den indskrænkedes imidlertid ved hans fald i 1772 og navnlig med den såkaldte Trykkefrihedsforordning af 27. september 1799, som var i kraft til 1851.

Der hentydes til, at stænderforsamlingen i Roskilde var trådt sammen igen netop denne 24. september 1838, hvor dette foredrag blev holdt om aftenen.

allerede.

👤Adam Oehlenschläger: 5. og sidste strofe af ubetitlet digt med førstelinjen “Sving dig glade Sang fra Jorden” fra sanghæftet Høitidssange for Kronprindsens Livcorps i Anledning af 2den April 1802, side 5. Grundtvig var medlem af Kronprindsens Livcorps' 6. kompagni.

Slaget på Reden 2. april 1801 mellem en britisk flådeenhed, kommanderet af lord 👤Nelson, og en dansk defensionslinje under kommandør 👤Olfert Fischer i Kongedybet ud for København; slaget var en del af Englænderkrigene.

ordinært, reglementeret flådefartøj (i modsætning til f.eks. et kaperfartøj).

krævede.

ordinære, reglementeret flådefartøjer (i modsætning til f.eks. kaperfartøjer).

undtagen dér.

åbenlyst, uden tvivl.

samfundet.

overgiver alt.

ganske vist.

tilegnelse ved et overgreb, usurpering af herredømme.

der har den fjerneste forbindelse med sejlads. Udtrykket er ikke noget kendt idiom.

personer, der bor i eller stammer fra den italienske by Pisa.

åbenlyst.

god, gyldig grund.

kriger- eller helteånd.

Den Amerikanske Revolution, Den Nordamerikanske Frihedskrig eller Uafhængighedskrigen 1775-1783 om de nordamerikanske koloniers løsrivelse fra Storbritannien og oprettelsen af USA som en føderal republik.

Revolutionskrigene er normalt betegnelsen for de europæiske storkrige 1792-1803, som skyldtes reaktionerne på Den Franske Revolution. De fortsatte med Napoleonskrigene 1804-1815.

handelshuse, handelsetablissementer.

helt sikkert.

sandsynligt.

kneb, finesser.

helt sikkert.

prisedomstolen, dvs. den nationale retsinstans der afgjorde, om en prise var opbragt retmæssigt.

åbenlyst, uden tvivl.

bemærkelsesværdigt.

Direktoriet, som svarede til præsidenten i andre republikanske forfatninger, bestod af fem direktører, heraf én overdirektør. Direktoriet udnævnte ministrene, som var ansvarlige overfor Direktoriet.

retmæssig prise.

erklære for retmæssig prise.

underforstået: stryge flaget som tegn på overgivelse.

Det væbnede neutralitetsforbund mellem Danmark, Sverige og Rusland, der skulle sikre de tre landes handel mod restriktioner og vilkårlig beslaglæggelse af varer fra engelsk side.

formelle.

surt, tvært.

muligvis metafor for krigsskibe (af træ).

overvejelse, eftertanke.

allerede.

mortérerne.

medlemmerne af den radikale Jakobinerklub, Club des Jacobins, som 1789-1794 var den mest magtfulde politiske gruppering i Den Franske Revolution og havde diktatorisk magt under Rædselsherredømmet i 1793-1794.

dominerende gruppe i åndslivet, her: romantikken.

bestemmende, særlig; absolut.

førere, ledere.

dominerende gruppe i åndslivet, her: romantikken.

nødvendigvis.

passere uden indvendinger; stå uanfægtet og uafgjort, idet man ikke vil efterprøve påstandens gyldighed.

ros; berømmelse.

dominerende gruppe i åndslivet, her: romantikken.

belyse; ophøje.

samfund.

allusion til 👤Johannes Ewalds romance “Kong Christjan stoed ved høien Mast”, 4. og sidste strofe, vers 1-6: “Du Danskes Vei til Roes og Magt, / Sortladne Hav! / Modtag din Ven, som uforsagt, / Tør møde Faren med Foragt, / Saa stolt, som du, mod Stormens Magt, / Sortladne Hav!”

salut, skud, der affyres til ære for en eller ved en festlig lejlighed.

Begrebet har, jf. titlerne på Nyaars-Morgen og en lang række andre værker, hvori ordet ‘nytår’ indgår, for Grundtvig vide, symbolske betydninger: en menneskelig, folkelig, national og åndelig genfødsel, som han antog, var begyndt ca. fra år 1800.

salut.

allusion til 👤Johannes Ewalds romance “Kong Christjan stoed ved høien Mast”, 4. og sidste strofe, vers 6-7: “føer mig til / Min Grav”.

allusion til 👤Johannes Ewalds romance “Kong Christjan stoed ved høien Mast”, 4. og sidste strofe, 1. vers: “Du Danskes Vei til Roes og Magt”.

himlen.

mine herrer.

👤Horatio Nelson, som i 1798 tilintetgjorde en fransk flåde, der lå opankret i Abu Qir-bugten, hvorved briterne fik søherredømmet i Middelhavet.

mindre, trekantet flag brugt som kommandotegn af den øverstbefalende.

allerede.

👤Horatio Nelsons flagskib under Slaget på Reden, HMS The Elephant, bygget 1786.

mindre, trekantet flag brugt som kommandotegn af den øverstbefalende.

risikeret at springe i luften.

ulykker, modgang.

kyndige, kendere.

hentydning til 👤Steffens' banebrydende filosofiske forelæsninger 1802 og forelæsninger om 👤Goethe 1803 på Elers' Kollegium, som indvarslede romantikkens komme til Danmark.

omtrentligt citat af 👤Adam Oehlenschläger: 4.-5. vers i 5. og sidste strofe af ubetitlet digt med førstelinjen “Sving dig glade Sang fra Jorden” fra sanghæftet Høitidssange for Kronprindsens Livcorps i Anledning af 2den April 1802, side 5.

allerede.

gøre et voldsomt indtryk på.

mine herrer.

omtrentligt citat fra 👤Ludvig Holberg: Peder Paars, 1. bog, 1. sang, vers 244: “Som liden Landsbye mod en stor og mægtig Sted.”

 ‘Enhver er sig selv nærmest ’, ordsprog, Grundtvig 1845, nr. 1.997.

ikke.

brødrene 👤H.C. Ørsted og 👤Anders Sandøe Ørsted.

min lømmelalder.

gør et voldsomt indtryk på.

fri gengivelse af en replik i 👤Goethes satiriske drama Götter, Helden und Wieland, hvor virkelighedens Herkules ikke svarer til 👤Wielands forestilling, men virker alt for kolossal: “Als wohlgestalter Mann, mittlerer Größe tritt mein Herkules auf”, ‘som en velbygget mand, af middelstørrelse, fremtræder min Herkules’, Goethe 1974, s. 212.

lærenemme.

dvs. grant, tydeligt.

bemærkelsesværdigt.

i latinskolens miljø.

endnu.

mest letbevægelige; letsindigste.

mine herrer.

de græske og romerske klassiske forfattere og deres værker.

nedsættende betegnelse, som Grundtvig havde dannet og brugte om en umoden og snævert fornuftsmæssig forskning eller undervisning, f.eks. latinskolens udenadslære.

bryste, vigte.

(nedsættende) her: intelligens, snedighed.

snydt, bestjålet.

kransen som tegn på ære.

sejren; resultatet.

forfædre.

Kronprindsens Livcorps, i hvis 6. kompagni Grundtvig var medlem.

alt andet end, slet ikke.

nedsættende betegnelse for skolegang.

livfuld åndrighed; det at være spirituel.

kasse med et eller flere glas, hvorigennem man ser forskellige billeder forstørrede og perspektiviske.

👤August Wilhelm Schlegel og 👤Friedrich Schlegel.

dominerende gruppe i åndslivet, her: romantikken.

herhjemme.

bortset fra.

videnskab, kundskab.

vældige fysiske kræfter, en kæmpes kræfter.

samfundet.

den tidlige romantiske tyske filosofi og digtning.

forelæsninger; auditorier.

nogenlunde; ikke særlig godt.

forbløffende, overraskende.

straks.

bringe (med sig).

videnskaben, kundskaben.

👤Steffens' banebrydende filosofiske forelæsninger 1802 og forelæsninger om 👤Goethe 1803 på Elers' Kollegium.

dvs. nåede.

intelligente.

den tidlige tyske romantiks.

det mellemste afsnit af et større tidsrum i menneskehedens historie.

fordømte; forkastede.

herhjemme.

gav ham det store talent.

under trykning, i trykken.

i stedet for.

bemærkelsesværdigt.

Skulpturen Jason med det gyldne skind regnes for 👤Thorvaldsens gennembrudsværk; det påbegyndtes i Rom år 1800 og var færdigt i gips samt bestilt i marmor af en engelsk kunstmæcen 1803, men blev først leveret 1828.

allerede.

angreb, invasion.

medfødt fejl eller mangel, medfødt handicap.

mine herrer.

Der hentydes til slaget ved Køge den 29. august 1807 mellem engelske landtropper og et dansk landeværn bestående af dårligt trænede og utilstrækkeligt udrustede bønder; slaget kaldes i folkemunde ‘Træskoslaget’, fordi de udskrevne bønder under flugten (‘væddeløbet’) fra de veltrænede og veludrustede engelske soldater smed de tunge træsko.

jf. ordsprogene ‘skinnet bedrager’, Grundtvig 1845 nr. 2.385, Mau nr. 8.915 og ‘verden vil bedrages (så lad den blive det!)’ eller ‘verden vil blive gækket’, Mau nr. 11.443.

svundne.

hentydning til Slaget på Reden 2. april 1801 mellem en britisk flådeenhed, kommanderet af lord 👤Nelson, og en dansk defensionslinje under kommandør 👤Olfert Fischer i Kongedybet ud for København. Slaget var en del af Englænderkrigene.

fremme, udvirke.

rimelige.

individ.

mine herrer.

hverken.

dvs. frem for, mere end.

jf. datidens opfattelse af muslimers tro på en forudbestemt, uafvendelig skæbne; fatalisme.

forfædre.

uopretteligt, ubodeligt.

vovehalse, dumdristige personer.

forbliver, resterer.

krigstogt.

sneg sig ind på.

tvivlede stærkt på.

mere end tilstrækkeligt; uigendriveligt.

krav om.

sikre, pålidelige.

afgjort, aldeles.

variant af talrige internationale ordsprog om et folks eller et individs forkærlighed for sit eget.

‘Ærlighed varer længst’, ordsprog, Mau nr. 12.017.

holder på, satser på.

passere uden indvendinger; stå uanfægtet og uafgjort, idet man ikke vil efterprøve påstandens gyldighed.

ordsprog, Mau nr. 8.660.

hverken.

her: medlemmer af borgervæbning. Grundtvig danner ordet efter ‘Træskoslaget’, slaget ved Køge den 29. august 1807 mellem engelske landtropper og et dansk landeværn bestående af dårligt trænede og utilstrækkeligt udrustede bønder.

oversigt.

krigstogtet.

stå os ved, se vores fordel ved.

de danske soldaters flugt fra de veltrænede og veludrustede engelske soldater under slaget ved Køge den 29. august 1807 mellem engelske landtropper og et dansk landeværn bestående af dårligt trænede og utilstrækkeligt udrustede bønder. Slaget kaldes i folkemunde ‘Træskoslaget’, fordi bønderne under flugten smed de tunge træsko.

Slaget på Reden 2. april 1801 mellem en britisk flådeenhed, kommanderet af lord 👤Nelson, og en dansk defensionslinje under kommandør 👤Olfert Fischer i Kongedybet ud for København. Slaget var en del af Englænderkrigene.

heldet, medgangen; den gode skæbne.

mine herrer.

uoprettelige, ubodelige.

det skæbnesvangre slag.

fortvivlelsen; den stærke mistillid.

samfundsmæssige opgave, livsopgave.

vendingen alluderer til 👤Arent Berntsens topografiske og samfundsøkonomiske storværk Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, 1-4 (1650-1655).

rigtigt eller forkert.

kuer, forkrøbler.

forårsager at noget går tabt.

allerede.

(her) det mellemste afsnit af et større tidsrum i menneskehedens historie. For Grundtvig synes ‘middelalderen’ at vare frem til ‘nytårstiden’, som han undertiden antog begyndte ca. år 1800.

jf. Kristi tornekrans, Matt 27,17; her som billede på 👤Christian 4.s modgang i hans sene regeringsår.

velstand skaffet ved kapervirksomhed.

hverken.

tilfældigt held.

smerteligere.

i sin art, på sin måde.

bemærkelsesværdige felttog.

fornøjelsestur.

felttog.

værd at bemærke.

stabschef hos den kommanderende for en flådeeskadre eller kaptajn på det skib, hvor den kommanderendes flag vajer.

‘Not to fight, but to burn and destroy’ synes at være et udbredt engelsk militært idiom.

allerede.

bemærkelsesværdig.

Copenhagen (1808-1836) var 👤hertugen af Wellingtons krigshest fra 1813, navngivet efter den britiske sejr ved Københavns bombardement og bortførelsen af den danske flåde 1807; han red den bl.a. under slaget ved Waterloo.

orlogstogtet.

lastet.

ordsprog, Mau nr. 9.127; ‘jo’: ikke.

mine herrer.

orlogstogtet.

togt.

orlogstogtet.

højsind, ædelmodighed.

horlogstogtet.

rimelighedens.

professioner, næringsveje.

lovlig.

usandsynligt, utroværdigt.

mere rimelige.

allerede.

opvejede.

jf. ordsproget ‘skam og skade følges ad’, Mau nr. 8.660.

erobringen.

således.

troppestyrke, militærstyrke.

foran.

krævede overgivelse af.

koncentreredes.

nødvendigvis.

hannoveranske tropper i The King’s German Legion, også kaldet Königlich Deutsche Legion, som 1803-1816 var en tysk styrke i britisk tjeneste, idet Storbritannien og kurfyrstendømmet Hannover var i personalunion 1714-1837.

foran, ved.

onder.

pludseligt fremstød (fra en belejret position).

fattiglemmerne og de psykiatriske patienter.

ligefrem.

pludseligt fremstød (fra en belejret position).

kravet om overgivelse.

ødelagte.

blev overladt til.

krig, der omfatter hele eller store dele af verden, her Napoleonskrigene 1803-1815.

mine herrer.

uigenkaldeligt fordømme.

Efter 👤Napoleons Brumairekup 9. november 1799 (den 18. brumaire år VIII efter den republikanske kalender) lå al magt reelt hos 👤Napoleon som førstekonsul, svarende til præsident.

nødvendigvis.

krigere; forkæmpere.

dvs. nået.

(af Gud) bestemte, foreskrevne.

dvs. krampetrækning.

noget strålende, men hastigt forsvindende, upålideligt; lygtemand.

herligt, lykkeligt år; jubelår.

massevis.

her formentlig: (rets)vidners.

yndling, udvalgte; kæledægge.

1802 gennemtvang 👤Napoleon en folkeafstemning, der gjorde ham til førstekonsul på livstid med ret til at udnævne sin efterfølger.

få nogen til at opgive noget ved hjælp af diskussion eller ved at disputere.

forkærlighed, sympati for.

denne forbemærkning.

Malteserridderne eller johanniterne, en gejstlig ridderorden grundlagt ca. 1050, havde siden 1530 behersket Malta, hvorfra 👤Napoleon fordrev dem 1798.

Ved det såkaldte tre-kejser-slag 1805 ved Austerlitz i det nuværende Tjekkiet besejrede 👤Napoleon den russiske zar 👤Alexander 1. og den tysk-romerske og østrigske kejser 👤Frans 2.

forfatningsmæssige, dvs. lande, hvor monarkens magt er mere eller mindre begrænset, idet den er bundet af en forfatning.

dvs. tiltroet.

småligt; regelret.

hertugdømme.

grevskab for en mark, dvs. for et grænseområde.

passere uden indvendinger; stå uanfægtet og uafgjort, idet man ikke vil efterprøve påstandens gyldighed.

give sig en mere harmonisk form; skaffe sig naturlige grænser.

komplot imod.

bomben; ordet stammer fra en episode under den spanske belejring af Antwerpen i 1585, hvor en italiensk ingeniør i spansk tjeneste fremstillede en fjernstyret bombe kaldet (ital.) la macchina infernale.

På denne dag fandt et attentatforsøg sted mod 👤Napoleon; forsøget, et ud af mange, udførtes af sammensvorne royalister og kendes efter stedet som Attentat de la rue Saint-Nicaise eller som Conspiration de la machine infernale (helvedesmaskinekonspirationen).

hentydning til 👤Pichegru-sammensværgelsen, også kendt som 👤Cadoudal-affæren, en royalistisk sammensværgelse februar 1804 med den hensigt at styrte 👤Napoleon og indsætte den senere kong 👤Louis 18. på tronen.

forhandling.

enevældig regering.

👤Napoleon lod både hertugen af Enghien, 👤Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé, og boghandler og forlægger 👤Palm henrette efter summariske skueprocesser.

allerede.

1806 tildeltes kurfyrste og ærkebiskop 👤Karl Theodor von Dalberg titel af (ty.) Fürstprimas for Rhinforbundet, en konføderation 1806-1814 mellem en række tyske fyrstendømmer, oprettet på foranledning af 👤Napoleon.

sværgede overfor ham på, at.

tømmerflåden; Frankrigs 👤Napoleon og Ruslands 👤Aleksander 1. indledte 25. juni 1807 fredsforhandlinger på en luksuriøst udstyret tømmerflåde midt i floden (polsk) Niemen eller (ty.) Memel, den nuværende Nemunas.

Ved 👤Napoleons statskup 9. november 1799 blev Frankrigs styreform konsulatet. Som medregenter havde han et par andre konsuler, der efterhånden skiftedes ud, mens han selv fungerede som førstekonsul (svarende til præsident) i hele perioden 1799-1804; herefter kronede han sig selv til kejser.

strålende; glansfuldt.

egnede.

her: folkelige, jævne.

ejendom der udeleligt går i arv i en slægt; gods tilhørende et stamhus.

ganske vist.

stamtavle, genealogiske opregning.

strålende.

traditionelle gaver i anledning af nytåret (senere erstattet af julegaver).

kløgtig, rådsnar sagfører.

uindskrænket bestemmelsesret over nogen.

her snarere 👤Napoleons personlige vilje end det civilretlige lovkompleks Code civil des Français fra 1804, efter 1807 kaldet Code Napoléon.

datter af plantageejer; hendes familie ejede en sukkerrørsplantage på Martinique.

turen.

ikke bekymrede sig om dagen i morgen, lod stå til.

person fra provinsen Gascogne i det sydvestlige Frankrig.

leder af en trop lejesoldater eller et frikorps.

(militært) drage frem, marchere ud i felten.

hjælp, støtte.

forskanse sig, spærre sig inde.

(Ty.) der Sandwirt er ikke noget tilnavn til 👤Andreas Hofer, men navnet på hans fødehjem, en landevejskro i Sydtyrol, nu en del af det lokalhistoriske museum MuseumPasseier.

reddede sig ved flugt, undslap.

medlemmerne af et frikorps.

dvs. kapuciner.

dvs. kapucineren.

Den spanske premierminister 👤Manuel de Godoy modtog efter sin fredsslutning med Frankrig 1795 titlen (sp.) Principe de la Paz, fredsfyrste, som han blev kendt under.

👤Manuel de Godoy havde som premierminister i Spanien 1792-1797 og 1801-1808 vidtgående beføjelser, idet han nød den svage kong 👤Karl 4.s tillid.

afstået.

allerede.

abdikation.

her formentlig: ikke adelige.

foran.

på grund af.

fremtrædende, markant.

(her ironisk) fornøjelsestur; muligvis med allusion til 👤Goethes Italienische Reise.

felttoget.

store skridt.

prægtig, fremragende; prangende.

heldet, den gode skæbne.

gode skæbne; skæbnegudinde (den personificerede skæbne).

heldet, den gode skæbne.

fr., skæbnen.

på.

heldet, den gode skæbne.

hverken.

den lovgivende forsamling, Corps législatif, under konsulatet og det første kejserdømme (1799-1814).

gennemsigtigt billede, der belyses bagfra.

billede på en monarks hårde styre.

konføderation 1806-1814 mellem en række tyske fyrstendømmer, oprettet på foranledning af 👤Napoleon.

hebr., rådsforsamling, opr. jødernes øverste råd i Jerusalem. Efter samråd siden 1806 med jødiske repræsentanter fra hele Frankrig (forstået som en ny tids sanhedrin) tildelte 👤Napoleon i 1811 jøderne fulde borgerrettigheder på lige fod med katolikker og protestanter.

ypperstepræst i oldtidens Rom, indtil 383 en af kejserens titler, siden 400-tallet katolsk betegnelse for paven.

undseelse, forlegenhed.

helt sikkert.

religiøse tro.

ret, der tilhører folket (her det polske folk), ikke at forveksle med folkeret i moderne betydning af international ret.

dvs. hårdt.

trosfæller, medtroende.

ånds- og trosfrihed.

give sig en mere harmonisk form; skaffe sig naturlige grænser.

her muligvis i den dobbelte betydning: folk af slavisk herkomst og ufrie folk, slaver.

Efter Polens deling mellem Preussen, Østrig og Rusland 1795 satsede mange polakker på, at det revolutionære Frankrig ville komme dem til hjælp. Tusinder ef polske officerer og menige soldater emigrerede derfor til især Italien (heraf udtrykket ‘De polske legioner i Italien’) og Frankrig og udgjorde dér en polsk eksil-hær under fransk kommando. De polske legioner tjente navnlig under den franske hær i perioden 1797-1803, nogle dog helt til 1815.

muligvis fejl for floden Vilnia i det nuværende Lithauen.

fr., Vingt-neuvième bulletin de la Grande Armée var en bekendtgørelse, dikteret af 👤Napoleon i den hviderussiske by Maladzyechna 3. december 1812 og offentliggjort i Marseilles den 17. december. I bulletinen søgte 👤Napoleon at retfærdiggøre den franske hærs nederlag, bl.a. under henvisning til vejrforholdene.

tungeste.

hverken.

enevældige magt.

her nedsættende: snedige, intelligente (‘hundvise’).

Sagnet fortæller, at da gallernes høvding efter deres erobring af Rom i 390 f.Kr. skulle have vejet den sum guld, han skulle have for at forlade Rom med sine mænd, forøgede han kravet ved at smide sit sværd i vægtskålen med dette udråb.

blændende; prangende.

mine herrer.

nødvendigvis.

rimelig.

Udtrykket stammer fra Iliaden, 12. sang, vers 299, hvor det bruges til at karakterisere den trojanske prins Hektors rasende kamplyst.

allierede.

hvis ikke, undtagen.

ikke.

blev afvist, fik en hård medfart; desuden et ordspil med reference til den hårde russiske vinter, som 👤Napoleon ikke i tilstrækkelig grad havde taget i betragtning.

fr., Garde nationale, borgervæbningen (1789-1871).

den vigtigste garnisonsvagt.

med fjorten andre.

fr., borgmester.

mobilisering, indkaldelse til militærtjeneste.

fr., marskal.

fr., grand maréchal du palais, hofmarskal for 👤Napoleon, fra 1804 med ansvar for både hoffets civile medarbejdere og kejserens personlige livgarde.

fr., Le Sultan du Feu, (arab.) Sultan el-Kebir, øgenavn for 👤Napoleon; navnet hentyder til hans hensynsløshed under det egyptiske felttog.

konføderation 1806-1814 oprettet på foranledning af 👤Napoleon mellem en række tyske fyrstendømmer.

Det såkaldte folkeslag (ty. Völkerschlacht) ved Leipzig oktober 1813 var verdenshistoriens hidtil største slag, hvor allierede hære fra Østrig, Preussen, Rusland og Sverige tilføjede 👤Napoleon et afgørende nederlag. Af de 500.000 soldater, som deltog i slaget, blev ca. 100.000 dræbt eller såret.

underforstået: gik over til fjenden, skiftede side.

fr., marskal.

skiftede side.

uafvidende, uden dets vidende.

opmuntrende, trøsterigt.

mine herrer.

Er Nordens Forening ønskelig? Et Ord til det svenske Folk (1810).

forfattere (spøgefuldt).

Skønt Norge i 1814 blev tvunget ind i personalunion med Sverige og underlagt svensk udenrigspolitik, beholdt landet sin forfatning og sin lovgivende forsamling, Stortinget.

fr., marskaller.

Den seneste svenske møntreform af riksdaleren fandt sted i 1834. Norge havde ikke fælles mønt med Sverige, og den danske rigsbankdaler var valuta i Norge frem til 1816, hvor Stortinget oprettede Norges Bank og gav landet sin egen møntfod, speciedaleren.

som forventningerne til er for høje.

kriger, helt.

dvs. for fode.

således.

noget som hverken er det ene eller det andet, miskmask; misfoster.

hverken.

stormagt.

næst efter.

allierede.

👤Gustav 4. Adolf blev efter sin afsættelse som konge i 1809 undertiden kaldt en 👤Don Quixote og beskyldtes af sine modstandere for at være uligevægtig.

Fastlandsspærringen var den økonomiske blokade, som 👤Napoleon indførte 1806. Den skulle tvinge Storbritannien i knæ ved hjælp af økonomisk krigsførelse. Samtidig skulle de forholdsregler, der går under betegnelsen kontinentalspærringen, beskytte det franske erhvervsliv mod enhver form for europæisk og transatlantisk konkurrence.

komplot, intrige imod.

gift.

fr., marskal.

nøjeregnende.

tilegne sig; gøre krav på.

ikke.

sandsynligheden.

samfundsmæssig; statslig.

vendingen er ikke noget kendt idiom, men er beslægtet med ordsprog som ‘det må briste eller bære (bugne)’, Mau nr. 981.

fornuftig.

heltes fædreland; billede på Norge i 👤Johan Nordal Bruns norsk-patriotiske drikkevise “Norges Skaal” eller, efter førstelinjen, “For Norge, Kiæmpers Fødeland, vi denne Skaal vil tømme”. Visen var skrevet ved årsskiftet 1771-1772 og fik stor uofficiel udbredelse, men tryktes først frit efter Norges selvstændighed 1814, hvor den blev landets første nationalsang (indtil 1820).

inden for.

overskue.

lat., drivfjederen bag alt; talemåde, normalt med indledningen: pecunia est, dvs. penge er drivfjederen bag alt.

jf. ordsproget ‘der meget handles, der noget spildes’, Mau nr. 9.447; nødvendig: nødvendigvis.

kapervirksomheden.

Med forordningen af 5. januar 1813 om forandring af pengevæsenet ville staten rette op på den voldsomme inflation, der var fulgt med Englænderkrigene. De gamle pengesedler kunne indløses til rigsbankdalersedler udstedt af den nystiftede rigsbank i vekselkursen seks til én.

regnelærer; person, der er dygtig til at regne.

således.

hverken.

overskue.

Med forordningen af 5. januar 1813 om forandring af pengevæsenet ville staten rette op på den voldsomme inflation, der var fulgt med Englænderkrigene. De gamle pengesedler kunne indløses til rigsbankdalersedler udstedt af den nystiftede rigsbank i vekselkursen seks til én.

De nye betalingsmidlers reelle værdi blev sikret ved, at staten pålagde al fast ejendom en førsteprioritet på seks procent af ejendommens værdi. De seks procent kunne ejerne vælge enten at indbetale eller forrente; i begge tilfælde skulle det ske i sølv, og indbetalingerne skulle finansiere en gradvis inddragelse af den gamle seddelmængde.

fjernelse; hentydning til, at Norge blev skåret bort fra Danmark i 1814.

hentydning til en pennefejde 1812-1816 mellem Grundtvig, 👤Nicolai Wergeland og flere andre nordmænd om Danmarks forhold til Norge før 1814, kulminerende med udgivelsen af 👤Wergelands En sandfærdig Beretning om Danmarks politiske Forbrydelser imod Kongeriget Norge fra Aar 955 indtil 1814, eller fra Hakon Adelsteens Krig med Harald Blaatand, indtil Fredsslutningen i Kiel (1816); heri er Grundtvig fremstillet som apologet for dansk kolonialisme. Læs nærmere herom i indledningen til Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole.

sandsynligvis polemik imod den slesvig-holstenske politiker og historiker 👤Friedrich Christoph Dahlmann og hans meningsfæller.

gav ondt af sig, knurrede.

udyrket jord, der henlå som fælles græsningsareal; her billedligt som nedsættende karakteristik af datidens kommercielle bogmarked.

nuvel.

mine herrer.

sammenlignet med.

brødrene 👤H.C. Ørsted og 👤Anders Sandøe Ørsted.

Københavns Universitets.

eksistens.

så godt som nogen.

betænkelig; vanskelig.

mine herrer.

i mellemtiden.

hurtigt passerede.

allerede; helt.

rimelighed.

mine herrer.

til alt held, heldigvis.

billede på vold, anvendelse af krigsmagt.

billede på tortur.

(her billedligt) laurbærkrans som hæderstegn til en digter. 👤Oehlenschläger var i bogstavelig forstand blevet laurbærkranset som Nordens digterkonge af 👤Esaias Tegnér i Lunds Domkirke 1829.

heltetone.

helteåndens.

ubestrideligt, afgørende bevis.

mine herrer.

her: tid som midaldrende.

Begrebet har, jf. titlerne på Nyaars-Morgen og en lang række andre værker, hvori ordet ‘nytår’ indgår, vide, symbolske betydninger for Grundtvig: en menneskelig, folkelig, national og åndelig genfødsel, som han antog, var begyndt ca. fra år 1800.

her: det mellemste afsnit af et større tidsrum i menneskehedens historie. Inddelingen anvendtes konventionelt til at betegne en mørk overgangstid mellem antikkens strålende top og den ny lovende tidsalder, man selv, og her altså Grundtvig, var med til at indvarsle.

misforståelsen.

verdenshistoriske.

allerede.

rigtignok, ganske rigtigt.

bekymrede sig om; tænkte på.

Med forordningen af 5. januar 1813 om forandring af pengevæsenet ville staten rette op på den voldsomme inflation, der var fulgt med Englænderkrigene. De gamle pengesedler kunne indløses til rigsbankdalersedler udstedt af den nystiftede rigsbank i vekselkursen seks til én.

folkelig mobilisering; egl. det at alle indbyggere, også de ældste årgange af våbendygtigt mandskab, mobiliseres til forsvar for landet.

fodfæste.

Prinds Christian Frederik var efter tabet af flåden 1807 Danmarks eneste udrustede linjeskib.

Foruden linjeskibene Stately (flagskib) og Nassau (det tidligere danske linjeskib Holsten, som briterne havde erobret i 1801) bestod den britiske eskadre af Vanguard samt tre fregatter, hvoraf Quebeck var den største.

>The Tickler og de i det følgende nævnte britiske krigsskibe var alle deltagere i Kanonbådskrigen mellem Storbrittanien og Danmark-Norge, således kaldet fordi de fleste danske krigsskibe var små kanonbåde.

underforstået: strøg flaget, overgav sig til.

En dansk-norsk styrke på næsten 1000 sømænd og landtropper forsøgte i 1811 at generobre Anholt, som britiske tropper havde besat i 1809, men angrebet slog fejl. Af de godt 600 landtropper blev mindst 393 taget til fange, og over 30 blev dræbt.

den første danske fregat bygget efter bortførelsen af flåden i 1807 blev navngivet Najaden og søsat i 1811. Den 6. juli 1812 blev den imidlertid efter hård kamp skudt i sænk af et britisk linjeskib og en britisk brig ud for og i Lyngør havn i Norge med et betydeligt mandskabstab af både officerer og menige.

krigerne; heltene.

Danmark-Norge (indtil 1814).

kanonkugler af en vægt på hver 6 pund (3 kg).

kanonkugler af en vægt på hver 3 pund (1,5 kg).

hverken.

mine herrer.

forfædre.

nødvendigvis.

mine herrer.

krigerne; heltene.

afklarede, ophøjede.

mine herrer.

forfædre.

nødvendigvis.

mine herrer.

omkalfatres, ændres kraftigt.

sammenlignet med.

mine herrer.

belyse; opklare, gøre klarere.

angående den kongefamilie, der beklædte den franske trone 1589-1792 og 1814-1848.

👤Napoleons yndlingsblomst var martsviolen (viola odorata). Ved hans forvisning til Elba i 1814 lovede han sine tilhængere at vende tilbage med martsviolerne i 1815, hvilket han gjorde; ved hans ankomst bar mange af hans tilhængere violet tøj.

her: 👤Ludvig 18., der blev konge efter 👤Napoleons abdikation i 1814, men måtte gå i eksil i Belgien under 👤Napoleons “100 dage” i 1815.

mine herrer.

navnetosser, navnetåber; det er ikke klart, hvem eller hvad der hentydes til.

søkriger; krigsskib, linjeskib.

af med.

briggen Inconstant.

fr., marskallerne.

person der stammer fra landskabet Lothringen (Lorraine).

fr., Le Sultan du Feu, (arab.) Sultan el-Kebir, øgenavn for 👤Napoleon; navnet hentyder til hans hensynsløshed under det egyptiske felttog.

den offentlige anklagers.

Ifølge nogle kilder skal 👤Cambronne, da han blev opfordret til at overgive sig, have sagt: “La garde meurt et ne se rend pas!” (‘Garden dør og overgiver sig ikke!’); ifølge andre kilder skal han have sagt: “Merde!” (‘Lort!’ eller ‘Gå ad Helvede til!’) Selv benægtede han senere at have sagt noget som helst i situationen, idet han blev taget til fange, inden overgivelse kom på tale.

den offentlige anklager.

“Enfin, il n’existe plus de Danube pour l’armée française” (‘Kort sagt, for den franske hær findes der ikke nogen Donau‘), 👤Napoleon i hærens 24. bulletin, 3. juli 1809. 👤Napoleons bemærkning spiller på, at Donau var Romerrigets nordøstlige grænse i det centrale Europa, en grænse som 👤Napoleon altså nu havde overskredet.

internationalt kendt ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 1.089.

mine herrer.

den kongefamilie, der beklædte den franske trone 1589-1792 og 1814-1848.

stor, besværlig, tyngende.

👤Ludvig-Filip, den senere ‘borgerkonge’ af Frankrig, havde 1793-1830 titel af Duc de Orléans.

den forfatning, der blev givet ved monarkiets genindførelse, Den Første Restauration (1814-1815).

fr., marskal.

dagsbefaling.

uretmæssigt tilegnet sig, usurperet.

👤Ludvig-Filip, den senere ‘borgerkonge’ af Frankrig’, havde dengang titel af Duc de Orléans.

👤Marie Thérèse Charlotte af Frankrig, datter af 👤Ludvig 16. og 👤Marie-Antoinette.

den kongefamilie, der beklædte den franske trone 1589-1792 og 1814-1848.

forhandle (om overgivelsesvilkår).

den hvide farve symboliserede traditionelt kongemagten; således var Frankrigs tidligere nationalflag det hvide liljebanner.

med 👤Ludvig 18.s tronbestigelse i 1814.

fr., marskal.

Den nye forfatning, La Charte, indførte et kammer af kongevalgte, arvelige pairs (højadelige) og et deputeretkammer, valgt af et begrænset antal (72.000) stemmeberettigede vælgere.

fr., Garde nationale, borgervæbningen (1789-1871).

fr., marskallerne.

forhandle.

ret, der tilhører folket (ikke at forveksle med folkeret i moderne betydning af international ret).

forhandler.

marathaer (efter Maharashtra, sanskrit for ‘det store rige’), marathitalende folk i det vestlige Indien i den nuværende delstat Maharashtra.

slaget ved Lübeck 6. november 1806 mellem franske og preussiske tropper, sidstnævnte ledet af 👤Blücher, som endte med fransk sejr.

👤Blücher, der i sin ungdom havde tjent som husar først i et svensk, dernæst i et preussisk regiment.

👤Wellington, muligvis hentydning til, at han i sin ungdom havde tjent i Indien som kavaleriofficer; svære: sværtbevæbnede.

tage sig sammen; tage en beslutning.

fr., marskal.

splitte ad eller tilintetgøre, sætte ud af funktion.

udpræget; mærkeligt.

soldater med kyras (pansret brystbeklædning) i det tunge rytteri.

kampformation i sluttet orden med front til alle fire sider, især anvendt mod rytteriangreb.

i sikkerhed.

👤Napoleon døde denne dag.

Paristraktaten af 20. november 1815 mellem på den ene side Frankrig, på den anden side de sejrende magter Storbritannien, Preussen, Østrig og Rusland pålagde Frankrig en krigsskadeerstatning på 700 millioner francs. Endvidere skulle Frankrig bekoste opførelsen af forsvarsværker ved sine nabolandes grænser mod Frankrig og afholde udgifterne ved fem års besættelse af den østlige del af Frankrig med 150.000 mand fra den sejrende koalition.

hentydning til bl.a. Bayerns bestræbelser i 1815 på at få tilbageleveret stjålne kunstskatte fra Frankrig.

Slaget ved Waterloo blev udkæmpet søndag den 18. juni 1815.

ikke af den grund.

sandsynligvis: mur uden vinduer eller døre.

interesse, opmærksomhed.

til alt held bevidnet gyldigheden af, sandheden i.

ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 1.935, Mau nr. 6.840.

interesse, opmærksomhed.

her i betydningen: pacifist.

interessen, opmærksomheden.

modtageligt, åbent.

politistationerne; politiretterne.

fængslerne (tugthusene, fæstningsarresterne) for militære og civile fanger, straffet for grove forbrydelser.

spillebulerne, kasinoerne; teatrene.

følge, følgevirkning.

til alt held, heldigvis.

ad omveje.

mine herrer.

hverken.

Die Mainzer Zentraluntersuchungskommission eller Zentralkommission zur Untersuchung hochverräterischer Umtriebe var oprettet som efterretningstjeneste af Det tyske Forbund i 1819 og havde hjemsted i Mainz. Den eftersporede og optrevlede revolutionære planer og var i funktion indtil revolutionerne i 1848-1849.

af ital., La Carboniari, også kaldet Skovenes Frimurere, den mest betydningsfulde af de hemmelige revolutionære sammenslutninger i de italienske stater i 1800-tallet. Den dannede skole for tilsvarende liberale og nationale bevægelser i Frankrig, Spanien, Portugal m.v. Bevægelsen havde Italiens enhed som mål og spillede en betydningsfuld rolle under revolutionen 1820-1821 mod den af Frankrig indsatte regering i Napoli.

ty., dagdrivere.

hvis det skulle gå dem godt.

samfundets.

som ved deres afstamning har ret til tronen.

se deres fordel.

samfundet.

ABC'en.

indgød frygt i.

allerede.

tilbagegående bevægelse; tilbage, baglæns.

overgangstiden, tiden imellem.

allerede.

Begrebet ‘nytår’ har, jf. titlerne på Nyaars-Morgen og en lang række andre skrifter hvori ordet indgår, vide, symbolske betydninger for Grundtvig: menneskelig, folkelig, national og åndelig genfødsel, som han antog var begyndt ca. fra år 1800.

som ved deres afstamning har ret til tronen.

adskille.

guddommeligt inspirerede eller begejstrede talere.

de tyske og andre befrielseskrige mod 👤Napoleon.

Den Franske Revolutions.

rimelige, fornuftige.

samfundets.

overvejet.

åben.

vilkår; skyldighed.

individer.

ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 898, Mau nr. 2.927.

mine herrer.

talemåde; frase, floskel.

kyndige i statsmandskunst, politik.

fordrejede, forkerte.

fornemme slægt.

forfædrene.

samfundet.

rettidig; formålstjenlig.

kyndighed i statsmandskunst, politik.

inden, før.

ikke.

ældgammelt.

forfædrenes.

ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 2.236, Mau nr. 8.339.

sagn fra oldtiden, meget gamle sagn.

genstand for spot.

mine herrer.

allerede; i sig selv.

forfædre.

bekendte, kendinger.

allerede.

egl. privatisering af landsbyfællesskabets jord under landboreformerne; her billedligt: Wienerkongressens beslutning om at løsrive Norge fra Danmark og lægge landet ind under svensk herredømme.

kom tilfældigvis, af vanvare til.

her: ny begyndelse.

tydeligvis.

lagt grunden, forberedt.

omslutte, omfatte.

efter længdemål på 1 alen; her i overført betydning: rent kvantitativt.

rimeligt, retfærdigt.

af med.

krav.

vise, skildre, fremstille.

let, nemt.

1806-1813 var kongerigerne Bayern, Württemberg, Westfalen (fra 1807) og Sachsen franske vasalstater på tysk jord; de var forbundet med en række mindre fyrstendømmer, storfyrstendømmer og hertugdømmer i Rhinforbundet, en konføderation og militæralliance under 👤Napoleons ‘protektion’.

behagede det ham dog ikke, blev han dog betænkelig.

ødelagde.

straks.

stormagterne.

ordsprog, Grundtvig 1845 nr. 1.334, Mau nr. 4.316.

på samme måde, ligeså.

alt andet.

det tyske rigs- og skriftsprog.

anerkende ham som.

sædvanligvis.

det at være kælen; blødagtighed; karaktersvaghed.

forringelser; beskadigede afarter.

gøre krav på, forlange.

Grundtvigs egen oversættelse af ty. Volkstum (nationalitet).

kløvet i småstykker.

sandsynligvis ordspil på ordets dobbelte betydning: ‘storartet’ og ‘kløvet i store stykker’.

flækket.

nødvendigvis.

kejserdømme.

farlig; upålidelig, usikker.

overgreb.

inspirerede, opflammende talere.

krigernatur, kæmpende natur.

(ty.) Tugendbund, officielt kaldet Sittlich-Wissenschaftlicher Verein (Sædelig-videnskabelig Forening), var 1808-1809 et hemmeligt selskab med det formål at styrke nationalfølelsen i Preussen.

krigstogterne.

Grundtvigs oversættelse af (ty.) Turner, gymnaster; de kaldtes således efter deres svingøvelser i barre og reck.

hentydning til den liberale Rheinische Merkur, den første moderne politiske avis i Tyskland.

det fremførte.

(ty.) Wartburgfest, en studenterfestival af nationalliberal karakter.

(Ty.) der Sängerkrieg (sangerkrigen) auf der Wartburg eller blot Wartburgkrieg (Wartburgkrigen) var en konkurrence blandt minnesangere, der skal have fundet sted i begyndelsen af 1200-tallet på Wartburg slot.

dvs. acht, fredløshed.

personerne fra Jena.

personer fra Jena.

i festlig procession; pyntet.

festfyrværkeri.

her: bakketop, bavnehøj.

stok, som underofficerer anvendte til korporlig afstraffelse af menige soldater.

Korset anvendtes tidligere i visse uniformer for at fremhæve eller afstive soldatens holdning.

sværget, aflagt ed; forsikret.

(ty.) Landmannschaften, tværfaglige studenterforeninger, der oprindelig var forbeholdt medlemmer fra samme egn; fra 1815 afløstes de af nationalliberalt sindede studenterforeninger, Burschenschaften.

nødvendigvis.

almenvellet.

udfordrede 👤Stourdza (til duel).

forbandede, desperate; modløse.

udtalte; hævdede.

gruppe af personer med fælles sociale, religiøse, litterære eller politiske meninger (ikke at forveksle med et moderne politisk parti).

gymnastikskolerne; den af 👤Friedrich Ludwig Jahn inspirerede gymnastikbevægelse, Turnbewegung, grundlagt 1807, var i sit udgangspunkt led i forberedelsen af en national befrielseskrig mod Frankrig; efter 1815 trådte de i forbindelse med de nationalliberalt sindede Burschenschaften (studenterforeninger).

Die Mainzer Zentraluntersuchungskommission eller Zentralkommission zur Untersuchung hochverräterischer Umtriebe var oprettet som efterretningstjeneste af Det tyske Forbund i 1819 og havde hjemsted i Mainz. Den eftersporede og optrevlede revolutionære planer og var i funktion indtil revolutionerne i 1848-1849.

fred, ro.

deltagelse i samfundslivet.

dvs. hårdt.

dvs. hvornår.

rykke.

Ludwig-Maximilians-Universität, grundlagt 1492, var flyttet til München 1826.

Begrebet betegner normalt de antisemitiske optøjer i Danmark 1819-1820. Det er ikke klart, om der her også hentydes til tyske antisemitiske begivenheder.

Betegnelsen jødefejden anvendes også om en polemik i 1813, hvor antisemitiske synspunkter blev forfægtet af bl.a. den ellers af Grundtvig beundrede digter 👤Thomas Thaarup og af hofpræsten 👤Christian Bastholm, mens jøderne blev forsvaret af bl.a. digterne 👤Jens Baggesen og 👤Steen Steensen Blicher.

postyr; foranstaltninger.

undtagen.

politibekendtgørelse.

udskrift af en domstols protokol, indeholdende alt hvad der er foretaget i en retssag fra stævning til dom.

ulykkelig, håbløs.

👤Karl Theodor og 👤Friedrich Gottlieb Welker.

👤Jacob og 👤Wilhelm Grimm.

kejserdømme.

fortegnelser over nye bøger, der var til salg på de årlige boghandlermesser i Leipzig og Frankfurt.

kejserdømme.

karakter, særegenhed.

hugget i småstykker; hentydning til Det tyske Forbunds (1815-1866) karakter af at være en løs sammenslutning af 39 forskellige stater (35 fyrstendømmer og 4 fristæder).

indlysende.

sandsynligt.

Vendingen er et citat fra første strofe, sidste vers af 👤Laurids O. Kok: Danevirkevisen [Danmark, deiligst Vang og Vænge].

særlige, karakteristiske.

individ.

de bestemmende stormagter under Wienerkongressen 1814-1815, Østrig, Rusland, Preussen og Storbritannien.

Den Græske Frihedskrig mod Osmannerriget 1821-1829, der førte til oprettelsen af Grækenland som uafhængigt monarki.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. år 1500).

til alt held, heldigvis.

orienterede.

(efter oldnordisk mannheimr) den af menneskene beboede del af verden, Jorden (i modsætning til Gudhjem, gudernes bolig, himlen).

ikke.

højeste udvikling, kraftigste styrke.

opstand, dvs. Den græske Frihedskrig.

dvs. 👤Napoleon, som var født i Ajaccio på Korsika; pga. sin lave højde kaldtes han oftere ‘den lille korsikaner’.

Der hentydes til uafhængighedskrigen mod Frankrig 1808-1814, dernæst til de ofte blodige sociale, konstitutionelle, kirkelige o.a. stridigheder mellem højrerevolutionære royalister og venstrerevolutionære liberale; tiden efter 1814 var præget af et utal af militære opstande og hastigt skiftende regeringer og forfatninger. (Der hentydes ikke til Trediveårskrigen 1618-1648.)

her: opdelte i småstater.

kejserdømme.

tage modet fra, kue bevægelsen; bringe uroen til ophør med magt.

afgjort, aldeles.

Grundtvig 1845 nr. 2.256, Mau nr. 8.525. Ordsproget er et citat fra 👤Johan Herman Wessel: Kierlighed uden Strømper, femte optog, syvende optrin (dvs. 5. akt, scene 7).

beskæftige os med.

sp., parlament, folkeforsamling, oprindeligt stænderforsamling.

aflagt ed på, sværget troskab til.

parlamentet.

rigets stænderforsamling.

parlamentet.

kendte.

kyndighed i statsmandskunst, politik.

fred, ro.

allerede.

felttog.

aflægge ed på.

freden, roen.

enevældige magt.

tiltræde, godkende.

dvs. nødet, presset.

Apostólicos eller partido apostólico var en yderligtgående retning blandt de højrerevolutionære royalister.

Det er ikke klart, om Grundtvig her peger på forskellige grupperinger i partido apostólico.

rejste (sejlede).

opdagelsesrejserne.

felttog.

Europas (i modsætning til de nyopdagede verdensdele Amerika og Australien).

tage så meget guld, som der kan være i den krumme hånd; første halvdel af ordsproget ‘han tænkte at gribe guld med gjævner, men så greb han Fanden i ars’ (dvs. røven), Mau, s. 341, efter nr. 3.322.

samfundsmæssig.

mine herrer.

nøjsomme.

undertrykte.

anbragt.

tiltalende, behagelige.

over for, mod.

på grund af, til fordel for.

arbejder på, forbedrer fængslerne.

nuvel.

mine herrer.

nå hen til; berøre.

ganske vist.

partiske.

fordrejet, fejlagtig statsmandskunst.

sige tydeligt.

ånds- og trosfrihed.

aftvinges.

Europa (i modsætning til de nyopdagede verdensdele Amerika og Australien).

samfundet.

efter.

bekymring for udkommet.

samfundet.

på druk, drikfældighed.

udvandrer man.

dvs. nået.

17. oktober 1838 forlod skonnerten Die Elbe Århus med ca. 60 udvandrere om bord.

give sig en mere harmonisk form; skaffe sig naturlige grænser.

emne for en videnskabelig prisopgave.

idet kartoflen kommer fra Amerika.

Billige kartoffelretter indtog en fremtrædende plads i spisereglementerne for 1800-tallets fattig- og sygehuse samt fængsler.

samfundsmæssig.

samfundet.

ånds- og trosfriheden.

samfundets.

ånds- og trosfriheds.

Europa (i modsætning til de nyopdagede verdensdele Amerika og Australien).

jf. ordsproget ‘gjort gerning står ikke til ændring’ eller ‘gjort gerning står ikke til at vende’, Grundtvig 1845 nr. 898, Mau nr. 2.927.

dvs. lektie.

bemærkelsesværdige.

her: den russisk-tyrkiske krig 1787-1792, en af mange territorialkonflikter mellem Det Osmanniske Rige og Rusland fra 1676 frem til 1. verdenskrig.

Rædselsherredømmet (fr. la Terreur) september 1793 - juli 1794, hvor den revolutionære terror kulminerede med summariske massehenrettelser.

allerede.

Estado Libre e Independiente de Cundinamarca (‘Den Frie og Uafhængige Stat Cundinamarca’) var 1810-1815 en oprørsstat i det nuværende Colombia og 1815-1816 en del af den føderale republik Ny Granada (sp., Provincias Unidas de la Nueva Granada), som 1816 blev tilbageerobret af Spanien.

overvandt, fik bugt med.

👤Simon Bolivar befriede 1813 under Campaña Admirable (‘Det beundringsværdige Felttog’) en række venezuelanske provinser fra spansk overherredømme; efter indtagelsen af Mérida blev han tildelt ærestitlen El Libertador.

oprindelige indbyggere, indianere.

indgik.

allerede.

fred, ro.

de oprindelige indbyggeres, indianeres.

belyse; ære, ophøje.

om Grundtvigs holdning hertil, se 👤K.E. Bugge: Grundtvig og slavesagen (2003).

ganske vist.

hverken.

de personer, der har let til tårer; tudemarierne.

👤George Canning, der som britisk udenrigsminister planlagde angrebet på København september 1807.

dvs. sørøvertogt; angreb.

tjene til.

Veronakongressen i 1822 mellem statsoverhoveder og ministre fra Rusland, Østrig, Prøjsen, Frankrig og Storbritannien.

allerede.

pralede.

dvs. afsiede, filtrede fra.

rimelig.

anerkendte.

Efter at præsident 👤Henri Christophe i 1811 havde kronet sig selv som kong 👤Henri, udnævnte han en haitiansk adel og oprettede herunder otte hertugdømmer, bl.a. hertugdømmerne Marmelade (fr. Mamlad) og Limonade.

anerkendt.

sejle til.

hellere.

bestemme over.

dvs. serberne.

hverken.

ordsprog, se Mau 1879, nr. 3.646, og Grundtvig 1845, nr. 747; udtrykket betyder, at en ringe ting følger med i tilgift.

betegnelse for verdens stærkeste sømagt; almindeligt brugt om England fra 1500-tallet og frem (‘The Queen of the Ocean’).

græsk folkestamme fra Morea (Peloponnes).

nygr. kleʹphtēs, af oldgr. kleʹptēs, tyv; betegnelse for de gr. partisaner under Osmannerriget.

Udtrykket stammer fra 👤Homers Iliaden, 12. sang, vers 299, hvor det bruges til at karakterisere den trojanske prins Hektors rasende kamplyst.

ganske vist.

partisaners.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. 1500).

tydelig, mærkbar.

forfædre.

hentydning til den østkirkelige gejstlighed efter opløsningen af Det Byzantinske Rige (Det Østromerske Kejserdømme) i 1453.

ledende græske, kristne familier i Osmannerriget. Fanarioterne (efter det græske kvarter Fanar i Istanbul, nu Fener) skabte deres rigdom som internationale storkøbmænd. I 1600-tallet blev mange af dem civile embedsmænd, f.eks. tolke, udenrigspolitiske rådgivere og hofleverandører, og i 1700-tallet indsatte sultanen dem som vasaller i Donauområdet. De mistede deres indflydelse efter at have støttet grækernes frihedskamp i 1821.

tolke, især om de tolke, som var knyttet til gesandtskaberne i Konstantinopel.

titel for fyrsterne over Moldavien og Valakiet. Fra 1600-tallet blev hospodarerne indsat fra Osmannerriget som vasalfyrster, og 1711-1821 var de græske fanarioter vasalfyrster.

stormandsslægt i Osmannerriget.

for.

fra den græske folkestamme mainoterne fra Morea (Peloponnes).

Grundtvig forveksler her fader og søn, idet der sigtes til 👤Georios far, 👤Petros Mavromichalis.

ordspil på eller fordanskning af 👤Mavromichalis' navn. Mavro betyder sort på græsk, og Michalis fordanskes til Mikkel.

dvs. tyede.

græsk folkestamme fra Morea (Peloponnes).

græskkatolske.

dvs. spået.

forskriftsmæssigt, reglementeret.

kejserrigerne Østrig og Rusland, som 1787 gik i krig mod Osmannerriget.

fejltagelse.

en rigtig mand, et virkeligt mandfolk.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. 1500).

Hetærier var hemmelige patriotiske selskaber under den græske frihedskamp.

optrådte som herre; beherskede situationen.

Hetærier var hemmelige patriotiske selskaber under den græske frihedskamp.

fra den græske ø Chios (græsk: Χίος) nær den tyrkiske kyst eller fra øens hovedby, der også hedder Chios.

åbnede, egl. ved at ødelægge et brevs forsegling.

dvs. afsået: tilsået, har sået færdigt.

(her) usandt; usandsynligt.

Hetærier var hemmelige patriotiske selskaber under den græske frihedskamp.

skjult.

person fra Korfu.

lade en opstand udbryde.

for at være i oprør; skulle deltage i oprøret.

døde.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. 1500).

samfund.

dvs. spåede.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. 1500).

ikke.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. 1500).

dvs. nåede.

dvs. fremsynethed.

dvs. efter at.

bort, væk.

overståede.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. 1500).

forfædrene.

at den ikke stiger.

såvel som.

nærmeste.

de ældste forfædre.

alt for stiv, genstridig for hans medbejlere. I 👤Homers Odysseen, 21. sang bekendtgør Odysseus' trofaste hustru Penelope, som er belejret af bejlere, at hun vil gifte sig med den, der kan lægge strengen på Odysseus' bue, spænde den og skyde gennem skaftehullerne på tolv øksehoveder – vel vidende, at det kan kun Odysseus selv.

begynde at tale.

allerede.

mine herrer.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. 1500).

tiltroet det.

de økonomiske, intellektuelle og andre værdier, der står til et samfunds rådighed; ressourcer.

nogen.

i mere end to et halvt.

Hieoros Lochos, Den Hellige Skare, gr. navn for elitetropper; Den Hellige Skare i oldtidens Theben var forbillede for lignende enheder under Den Græske Frihedskrig.

grækervenner, betegnelse for mænd, der støttede grækerne under Den Græske Frihedskrig 1821-1829.

nygræsk.

grækervenner, betegnelse for mænd, der støttede grækerne under Den Græske Frihedskrig 1821-1829.

indbyggerne i det moderne Grækenland (efter ca. 1500).

mine herrer.

ganske vist.

allerede.

binde et kreaturs haser sammen; binde et reb om dets ene forben og haseleddet på dets ene bagben for at hindre det i at løbe.

lat., ‘våbnene viger for togaen’, dvs. det militære viger for det civile; fri gengivelse af første del af vendingen ‘Cedant arma togae, concedat laurea laudi’, ‘Lad våbnene vige for togaen, lad laurbærrene [den militære æresbevisning] vige for [den civile] berømmelse’, som tilskrives 👤Cicero.

mine herrer.

de civile.

gl. vending; ‘politi’ her i betydningen et samfunds indretning, forfatning og administration; god ro og orden.

hverken.

fanebærerne, bannerførerne.

fra den græske folkestamme mainoterne fra Morea (Peloponnes).

omflakkende.

krigerne, heltene.

ledende græske, kristne familier i Osmannerriget. Fanarioterne (efter det græske kvarter Fanar i Istanbul, nu Fener) skabte deres rigdom som internationale storkøbmænd. I 1600-tallet blev mange af dem civile embedsmænd, f.eks. tolke, udenrigspolitiske rådgivere og hofleverandører, og i 1700-tallet indsatte sultanen dem som vasaller i Donauområdet. De mistede deres indflydelse, efter at de i 1821 havde støttet grækernes frihedskamp.

grækervenners, betegnelse for mænd, der støttede grækerne under frihedskrigen 1821-1829.

teologer, der er tilhængere af traditionel, gammel lære.

👤Isaiah var biskop i den centralgræske by Amfissa, før 1833 kaldet Salona (og ikke på den æoliske ø Salina nord for Sicilien).

tyrkiske albanere.

have skånet.

forfædre.

tog, berøvede.

tyrkiske, høvdinge eller officerer fra det beredne krigerkorps mamelukkerne.

eller soulioter, græsk-ortodoks stamme fra Souli i det nordvestlige Grækenland, kendt for sin væbnede modstand mod det ottomanske rige, specielt den lokale hersker 👤Ali Pasha.

hverken.

dvs. sardiske (dvs. i Sardinien).

hverken.

vige.

menneskebrystet (som sæde for hjertet).

områder bestående af flere sammensluttede stater eller regioner.

revolutionære; af ital., La Carbonari, den mest betydningsfulde af de hemmelige revolutionære sammenslutninger i 1800-tallet, som havde Italiens enhed som mål.

Julirevolutionen 1830, hvor et folkeligt oprør efter tre dages kampe besejrede Paris' garnison, styrtede den siddende Bourbon-slægt og bragte Orléans-dynastiet på tronen.

den belgiske revolution i 1830, hvor en opstand i august og september førte til løsrivelse fra Nederlandene og grundlæggelsen af et selvstændigt Belgien bestående af de flanderske og wallonske provinser.

Novemberopstanden eller Kadetrevolutionen, en national opstand i den russisk besatte del af Polen og Litauen fra 29. november 1830; opstanden blev slået ned af russiske tropper i oktober 1831.

hhv. Wienerkongressen, forhandlingerne september 1814 til juni 1815 om Europas nyordning efter Revolutions- og Napoleonskrigene og en af denne kongres' opfølgere, Veronakongressen i 1822 mellem statsoverhoveder og ministre fra stormagterne.

allerede.

belæg.

Under 👤Napoleons generobring af magten i “de hundrede dage” marts - juni 1815 gik 👤Ludvig 18. i eksil i Gent i godt og vel tre måneder, et fjerdingår.

forgæves; spildt.

kamrene i Frankrigs parlament 1814-1848: Chambre des pairs (overhuset) og Chambre des députés (underhuset).

allerede.

ganske vist.

åbenlyst.

skinhellig person, person som hykler fromhed.

fr., marskal.

medlemmerne af fyrstehuset Polignac, som i 1780 var blevet ophøjet til adelstanden af 👤Ludvig 16.

allerede.

de op til 145.000 personer, der under Den Franske Revolution forlod Frankrig af politiske grunde. Emigranter kunne risikere dødsdom og konfiskation af ejendom. De fleste vendte tilbage efter 👤Napoleons magtovertagelse.

Chambre des députés (underhuset) i Frankrigs parlament 1814-1848.

skriftlig takkehenvendelse fra parlamentet til kongen.

Chambre des députés (underhuset) i Frankrigs parlament 1814-1848.

Chambre des députés (underhus) i Frankrigs parlament 1814-1848.

dvs. ville blive endnu mere.

Chambre des députés (underhuset) i Frankrigs parlament 1814-1848.

åbenlyst, utilsløret.

satte i bevægelse; ringede med.

byggede.

fr., marskal.

bane vej, skabe fri passage.

rådhuset.

som havde tjent under 👤Napoleon.

den øverstbefalende for en bys borgervæbning.

indførtes juli 1789; den symboliserer Den Franske Revolution og republikken.

hverken.

Chambre des pairs (overhuset) i Frankrigs parlament 1814-1848.

👤Ludvig-Filips officielle titel var ‘de franskes konge’, men i folkemunde hed han pga. sin popularitet i de første år af sin regeringstid ‘borgerkongen’.

Opførelsen af operaen La muette de Portici i Bruxelles 25. august 1830 var den udløsende faktor for den opstand, der førte til Belgiens løsrivelse fra Nederlandene.

ganske vist.

anerkendte.

dvs. hjemmefødning, en person som aldrig har været uden for hjemlandets grænser eller helst vil undgå det.

skændes.

eftersom.

lat. ius romanum, et retssystem, som stammer fra det antikke romerrige. Som grundlag for det juridiske studium og for den retsvidenskabelige metode har romerretten spillet en afgørende rolle over det meste af Europa. Ved Københavns Universitet var der siden reformationen et professorat i romerret.

forvaringsstedet for sindssyge.

Talemåden er en omtrentlig gengivelse af en bemærkning, som 👤Cicero i De divinatione, I, 8, s. 237 f. tilskriver 👤Demokrit og 👤Platon.

vilje.

Det populære slogan hyldede det gamle England (modsat New England i Nordamerika) og hævdede Englands rettigheder over for dets rivaler.

mine herrer.

samfundsmæssige.

mine herrer.

af frygt for.

mine herrer.

ganske vist.

offentlige; klart udtalte.

herske.

stridens.

bemærkelsesværdigt.

British East India Company, grundlagt 1600, som i løbet af de næste 250 år blev et af verdens mægtigste handelsselskaber, og som desuden varetog betydelige statsadministrative opgaver for Storbritannien.

De øverste forvaltninger i Bristisk Indien fra 1765.

optræde som hersker.

skrivere, sekretærer.

fra fødslen af.

skriver, sekretær.

tilintetgøre, udslette.

person, der i ikke-europæiske verdensdele (kolonier) har tjent store penge; rigmanden.

felttog.

Den Amerikanske Revolution, Den Nordamerikanske Frihedskrig eller Uafhængighedskrigen 1775-1783, der førte til de nordamerikanske koloniers løsrivelse fra Storbritannien og oprettelsen af USA som en føderal republik.

se Mau 1879, nr. 8.215a, og Grundtvig 1845, nr. 2.216.

Den Amerikanske Revolution, Den Nordamerikanske Frihedskrig eller Uafhængighedskrigen 1775-1783, der førte til de nordamerikanske koloniers løsrivelse fra Storbritannien og oprettelsen af USA som en føderal republik.

dvs. nået.

revser; opdrager.

den britiske invasion 1807 af Sjælland, Københavns bombardement og bortførelsen af flåden.

festdagen, højtidsdagen; hædersdagen.

leder af; 👤Canning blev 1827 premiereminister.

👤Canning blev 1827 premiereminister og var kendt for sine liberale synspunkter.

pøbeloptøjerne; oprøret.

straks.

mine herrer.

fra.

om.

kunstgødning af knuste dyreknogler; benmel.

vha. kunstgødning.

Bank of England, grundlagt 1694.

spøgefuld henvisning til Den kongelige Direktion for Statsgælden og den synkende Fond. Efter Englandskrigene 1801-1814, statsbankerotten i 1813 og Kielerfreden 1814 stod Danmark tilbage med en betydelig statsgæld, som afvikledes 1816-1848 under administrativ ledelse af Den kongelige Direktion for Statsgælden og den synkende Fond, som hørte under Finansdeputationen, rigets centrale finansforvaltning i samme periode.

På stænderforsamlingerne i Roskilde og Viborg foråret 1836 vedtoges forslag om realskoler, der betonede nødvendigheden af undervisning i de levende sprog samt de matematisk-naturvidenskabelige fag.

mine herrer.

samfundet.

dvs. flækket.

dvs. fra 1689, hvor den engelske konstitutionelle erklæring, Declaration of Rights, udstedtes, til udbruddet af Den Franske Revolution i 1789.

undtagen.

Lord Chancellor eller Lord High Chancellor, det engelske justitsvæsens øverste chef; foruden at stå i spidsen for domstolene er han medlem af regeringen nærmest svarende til en justitsminister.

retspræsident.

blande spillekort som en falskspiller, så den, der blander, ved hvordan kortbunken er ordnet.

ikke.

mine herrer.

meget lang, alt for lang.

tydelig, i høj grad.

dvs. troet.

forklarer, gør mere forståelig.

The Houses of Parliament eller the Palace of Westminster hærgedes 1834 af en storbrand; det genopførtes 1840-1870 som the New Palace.

allerede.

for nogle få år siden.

mine herrer.

er opmærksom på, lægger mærke til.

det kraftige eller afgørende slag; begrebet stammer fra Åb 16,16, hvor det refererer til Harmaggedon-slaget ved verdens ende, hvor de gudsfjendske folk tilintetgøres.

Huset Stuart var et skotsk, senere britisk fyrstehus, der herskede i Skotland 1371-1714 og i England og Irland 1603-1714.

dvs. bolværk.

mine herrer.

variant af betegnelsen for verdens stærkeste sømagt: ‘The Queen of the Ocean’; almindeligt brugt om England fra 1500-tallet og frem.

ordspil på den græske form af zar 👤Nikolaj 1.s navn: ‘folkets sejrrige kejser’, efter gudinden Nike og laos, folk.

allerede.

mine herrer.

talemåde, jf. Mau 1879, bind 2, s. 255, “Han synger som en Nattergal, der bider Faar (ͻ: ‘en Ræv’)”; bruges om den som synger dårligt.

undtagen.

mine herrer.

hvad så.

såvel som.

mine herrer.

tænksom; besindig.

ikke.

The Houses of Parliament eller the Palace of Westminster, hærgedes 1834 af en storbrand; det genopførtes 1840-1870 som the New Palace.

klokkespillet.

her: den første kornlov, Importation Act fra 1815, som lagde afgifter på importeret korn, tvang levnedsmiddelpriserne i vejret og medførte hungersnød. Loven førte til bitre stridigheder mellem godsejerne på den ene side og bybefolkningen på den anden side.

Der hentydes til The Roman Catholic Relief Act, også kaldet An Act for the Relief of His Majesty's Roman Catholic Subjects, vedtaget af parlamentet 1829 som kulminationen på en lang proces hen imod ligestilling af katolikker og anglikanere. Loven gav katolikker valgbarhed til parlamentet.

The Representation of the People Act 1832, som udvidede valgretten betragteligt.

dvs. afjasket, vedtaget på en skødseløs måde.

Af sine modstandere beskyldtes lord 👤Melbourne for at være en ‘milk-and-water-reformer’, dvs. en valen, halvhjertet reformator.

fremstå.

universiteterne og de højere læreanstalter.

Den radikale bevægelse opstod i slutningen af 1700-tallet og arbejdede for reformer af parlamentet, katolikkernes rettigheder, frihandel og stemmeret for arbejderklassen. Sammen med medlemmer af Whigg-partiet udviklede bevægelsen sig senere til the Liberal Party.

samfundsmæssige.

ganske vist.

med.

samfundet.

Magna Carta (lat. for ‘stort brev’) er en række engelske frihedsbreve fra 1215, som begrænser de engelske monarkers magt. Magna Carta opfattes generelt som det første skridt i en lang proces frem mod moderne britisk forfatningsret.

rettighedslov, som det engelske parlament vedtog i 1689 efter fordrivelsen af Stuarterne; grundlaget for moderne britisk forfatningsret.

til.

dvs. flækket.

dvs. kløvet i fire dele.

passere uden indvendinger; stå uanfægtet og uafgjort, idet man ikke vil efterprøve påstandens gyldighed.

Lord Chancellor eller Lord High Chancellor, det engelske justitsvæsens øverste chef; foruden at stå i spidsen for domstolene er han medlem af regeringen nærmest svarende til en justitsminister.

retspræsident.

dvs. hals- og håndsret, uindskrænket magt over nogen eller noget.

bestemmer selv.

har desuden ret til.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 10.603, og Grundtvig 1845, nr. 1.323.

bestemme.

ganske vist.

beskatning af jord.

faste embeder, sikre stillinger.

trosfrihed, religionsfrihed.

medlemmerne af parlamentet.

synes, forekomme at være.

En rotten borough (eller pocket borough) var indtil parlamentsreformen i 1832 en tyndt- eller ubefolket valgkreds, hvorfra en jordejer kunne opnå uforholdsmæssig stor repræsentation i Underhuset.

mine herrer.

af med.

Den radikale bevægelse opstod i slutningen af 1700-tallet og arbejdede for reformer af parlamentet, katolikkernes rettigheder, frihandel og stemmeret for arbejderklassen. Sammen med medlemmer af Whigg-partiet udviklede bevægelsen sig senere til the Liberal Party.

ballotering, hemmelig stemmeafgivning f.eks. vha. kugler (modsat åben stemmeafgivning f.eks. ved håndsoprækning).

The Composition for Tithes Act af 1823 var en lov vedtaget af det britiske parlament, som pålagde Irlands (overvejende katolske) befolkning at betale tiende til den anglikanske kirke i Irland. Loven stødte på heftig modstand, og en omfattende, til dels væbnet skattenægterbevægelse 1831-1836 gjorde det umuligt at håndhæve loven; den blev ændret i 1838.

sprænges.

næststørste.

højtidelige tilbagekaldelse af en fornærmelse.

hollænderne. Det er ikke lykkedes at finde et sted hos Holberg, som svarer til Grundtvigs formulering. 👤Johann Hermann Wessel beskriver hollænderen som “Han, som boer lidt under Havet” (Wessel 1901, s. 156). Muligvis sigter Grundtvig til 👤Holbergs skildring af den underjordiske verden i Nicolai Klimii iter svbterranevm (Niels Klims underjordiske rejse).

straks.

mine herrer.

til det fælles bedste.

trosfrihed, religionsfrihed.

Huset Stuart var et skotsk, senere britisk fyrstehus, der herskede i Skotland 1371-1714 og i England og Irland 1603-1714.

højtidelige tilbagekaldelse af en fornærmelse.

ikke.

højtidelige tilbagekaldelse af en fornærmelse.

helteåndens; kæmpemæssige ånd, åndskraftens.

bevæge sig hurtigt.

kunstfærdige; snurrige.

videnskaben, kundskaben.

mine herrer.

videnskab, kundskab.

helteånd; kæmpemæssig ånd, åndskraft.

mine herrer.

naturvidenskabsmændenes.

undtagen.

mine herrer.

støj; spektakel.

bandlyse matematikken fra kirken.

fredløst.

fordømme.

helteånd; kæmpemæssig ånd, åndskraft.

udøver.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.352, og Grundtvig 1845, nr. 1.022.

helteånd; kæmpemæssig ånd, åndskraft.

mine herrer.

billigere.

Grundtvigs udtryk for de britiske øer.

mine herrer.

som sit nærmeste formål.

her formentlig: ikke så lidt.

erindre, huske.

bestemt.

oversvømmelse.

ildelugtende, stikende luft.

kongegrave.

digterkolleger.

Grundtvigs fordanskning af ‘parlamentet’ ud fra ordets franske rod: parler, at tale.

ganske vist.

samfund.

mine herrer.

ødelagde.

medlemmer af parlamentet.

universiteterne og de højere læreanstalter.

dvs. nået.

national svaghed eller undergang.

genfærd.

eng. idiom, beredvillighed til at gøre ting, som er til gavn for fællesskabet, samfundet.

afklare, gøre det klart.

lykke; medgang.

individ.

helteånd; kæmpemæssig ånd, åndskraft.

dronninge trone.

norrønt, det oldnordiske fællessprog.

helteånd; kæmpemæssig ånd, åndskraft.

guldtækkede, tækket med guld (gl. præteritum).

mine herrer.

videnskab, kundskab.

beskadigede, medtaget på grund af røg.

søn født uden for ægteskab, ‘uægte’ søn.

mine herrer.

betalt.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.330, og Grundtvig 1845, nr. 2.233.

mine herrer.

genfærdet.

kraftigt eller afgørende slag; begrebet stammer fra Åb 16,16, hvor det refererer til Harmaggedon-slaget ved verdens ende, hvor de gudsfjendske folk tilintetgøres.

dvs. 👤Napoleon, som var født i Ajaccio på Korsika; pga. sin lave højde kaldtes han oftere ‘den lille korsikaner’.

onde ånd; åndløshed.

scepteret.

mine herrer.

allerede.

Nyaars-Morgen, 7. sang, strofe 219 f.

indridse, indhugge, her: skrive.

her: pennen.

følte på hjertet, dvs. ransagede sindet, prøvede sig selv.

morgenrøde.

dvs. datter.

mine herrer.

helteånd; kæmpemæssig ånd, åndskraft.

fredelige; fredselskende.

ganske vist.

portrætteret os, afmalet os.

passende; temmelig stor.

minde.

straks.

til alt held.

dvs. hjemmefødning.

allerede.

indlade sig, indlede forbindelse.

ganske vist.

engelsk politisk omvæltning i 1688, hvor 👤Jakob 2. Stuart blev fordrevet og i 1689 afløst af 👤Vilhelm 3. af Oranje. Ved udarbejdelsen af den konstitutionelle erklæring Declaration of Rights samme år fastsattes en magtdeling, der sikrede parlamentet større indflydelse.

puslet, nørklet.

afrejste; stak af.

omfangsrige, vidtløftige skrifter (især af ringe værdi).

gjorde dem til nar.

hægede om, passede godt på.

her også: bemærkelsesværdige.

dvs. betænkelige.

det at anmode, anholde om; aftale med.

prospekt, subskriptionsplan.

i oktavformat.

prospekt, subskriptionsplan.

allerede.

prospektet, subskriptionsplanen.

symbol på den engelske nationalkarakter.

nuvel.

æren.

vundet tilslutning.

allerede.

i færd med at blive trykt.

fusker.

fuskere.

High Church, højkirkelig bevægelse inden for den anglikanske kirke. Den fik sin udformning i begyndelsen af 1600-tallet og tog især i 1830'erne et bemærkelsesværdigt opsving.

universiteterne.

helteånd; kæmpemæssig ånd, åndskraft.

moderne engelsksprogede (i modsætning til oldengelske, angelsaksiske).

High Church, højkirkelig bevægelse inden for den anglikanske kirke. Den fik sin udformning i begyndelsen af 1600-tallet og tog især i 1830'erne et voldsomt opsving.

universiteterne.

universiteterne.

interessant.

High Church, højkirkelig bevægelse inden for den anglikanske kirke. Den fik sin udformning i begyndelsen af 1600-tallet og tog især i 1830'erne et voldsomt opsving.

universiteterne.

helteånden; kæmpemæssige ånd, åndskraften.

de videnskabelige institutters og kollegiers (bofællesskabers).

helte-, krigerånd.

på deres områder, i deres fag.

de videnskabelige institutter og kollegier (bofællesskaber).

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.515, og Grundtvig 1845, nr. 1.065.

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger, s. 26 f.

medlemmer af et beredent krigerkorps.

velvilligt stemt.

dvs. rytteri i fransk tjeneste.

kernetropper; de yngste årgange af hærens uddannede mandskab (i modsætning til reserver, landeværn, hjemmeværn osv. fra de ældre årgange).

egenligt, regulært.

medlemmerne af et syrisksproget katolsk kirkesamfund med østlig ritus.

videnskabens, kundskabens.

(nedsættende) sjakren, det at købslå under handel; mest om jødiske småhandlende.

felttog.

Juliordonnanserne fra 1830, der bl.a. indskrænkede pressefriheden og valgretten, ledte til udbruddet af Julirevolutionen 1830, som styrtede den siddende Bourbon-slægt og bragte Orléans-dynastiet på den franske trone.

verdenshistoriske.

Begrebet ‘nytår’ har, jf. titlerne på Nyaars-Morgen og en lang række andre skrifter hvori ordet indgår, vide, symbolske betydninger for Grundtvig: menneskelig, folkelig, national og åndelig genfødsel, som han antog var begyndt ca. fra år 1800.

oplyse, afklare; forvandle (til en højere form).

mine herrer.

kløgtig.

dvs. hebræers, jøders.

ganske vist.

erindring.

her: nye, gyldne tid.

forvrænget, hæsligt billede.

dvs. hebraiske.

forvrænget, hæsligt billede.

ganske vist.

regnede bogstavelig talt ikke grammatikkerne for noget.

beredent krigerkorps.

tyrkisk betegnelse for høvdinge, højtstående embedsmænd.

hugge ned, dræbe.

handelsmonopol.

allerede.

en gang imellem.

den tyrkiske sultan.

for nogle få år siden.

i.

allerede.

egl. hugge ned, dræbe løs; hentydning til Wartburgfesten 1817, hvor nationalliberale studenter til sidst afbrændte bøger af reaktionære forfattere, som talte imod et samlet, demokratisk Tyskland.

Die Mainzer Zentraluntersuchungskommission eller Zentralkommission zur Untersuchung hochverräterischer Umtriebe var oprettet som efterretningstjeneste af Det tyske Forbund i 1819 og havde hjemsted i Mainz. Den eftersporede og optrevlede revolutionære planer og var i funktion indtil revolutionerne i 1848-1849.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 9.962, og Grundtvig 1845, nr. 1.220.

undtagen.

det kraftige eller afgørende slag; begrebet stammer fra Åb 16,16, hvor det refererer til Harmaggedon-slaget ved verdens ende, hvor de gudsfjendske folk tilintetgøres.

her: stikkeri; agent for det hemmelige politi.

kreativiteten, energien; livslysten.

de antisemitiske optøjer i Danmark 1819-1820, hvor der blev rettet spontane angreb på jødiske borgere og deres ejendom i København og flere danske købstæder. Angrebene blev strengt nedkæmpet af politi og militær, dels fordi jøderne i 1814 havde opnået borgerrettigheder og dermed havde krav på statens beskyttelse, dels pga. disse års almindelige revolutionsfrygt.

den polemik i 1813, hvor antisemitiske synspunkter blev forfægtet af bl.a. den ellers af Grundtvig beundrede digter 👤Thomas Thaarup og af hofpræsten 👤Christian Bastholm, mens jøderne blev forsvaret af bl.a. digterne 👤Jens Baggesen og 👤Steen Steensen Blicher.

lamslåelsen; forstokketheden.

fordrivelsen (fra Israel) efter oprøret i 70 e.Kr. og den deraf følgende Diaspora.

Familien Rothschild var en europæisk jødisk bankierslægt med egne bankhuse i Frankfurt am Main, Wien, London, Napoli og Paris. Rothschildslægtens medlemmer løftede store opgaver for fyrstehuse og regeringer og fik ofte en betydelig indirekte politisk indflydelse.

alt efter hvordan.

samfundet.

her: gyldne tid.

Wartburgfesten 1817, hvor nationalliberale studenter til sidst afbrændte bøger af reaktionære forfattere, som talte imod et samlet, demokratisk Tyskland.

hentydning til Die Mainzer Zentraluntersuchungskommission eller Zentralkommission zur Untersuchung hochverräterischer Umtriebe var oprettet som efterretningstjeneste af Det tyske Forbund i 1819 og havde hjemsted i Mainz. Den eftersporede og optrevlede revolutionære planer og var i funktion indtil revolutionerne i 1848-1849.

her: stikkeri; agent for det hemmelige politi.

den polemik i 1813, hvor antisemitiske synspunkter blev forfægtet af bl.a. den ellers af Grundtvig beundrede digter 👤Thomas Thaarup og af hofpræsten 👤Christian Bastholm, mens jøderne blev forsvaret af bl.a. digterne 👤Jens Baggesen og 👤Steen Steensen Blicher.

vid, åndrighed.

kom han snart til fornuft; blev han hurtigt rimelig.

de tolv studenter, der 1818 stillede sig på 👤Oehlenschläger side i den såkaldte Tylvtestrid mellem ham og 👤Jens Baggesen.

udfordrede ham.

dårligt latin.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.698, og Grundtvig 1845, nr. 1.114; frist betyder prøvet.

Tilføjelsen ses hverken registreret i Mau 1879 eller Grundtvig 1845, men andre ordsprog har samme opbygning, f.eks. Mau 1879, nr. 6.933, “‘Nu begynder vi på ny,’ sagde Tyven, han stjal Nytaarsmorgen”.

bryst (som sjælens eller følelsernes sted).

mine herrer.

således.

opmuntrende, trøsterige.

mine herrer.

lidenskaber.

dvs. spået.

helt sikkert.

krigernes, heltenes.

heltekvad.

krigernes, heltenes.

usandsynligt; vældigt; fantastisk.

mine herrer.

Sagnforskere skelnede førhen mellem flere helte (to, tre eller fire), der alle bar navnet Stærkodder (jf. f.eks. Suhm 1774-1781, bind 4, s. 340).

den nye, gyldne tid.

mine herrer.

nærmere efter.

ganske vist.

allerede.

særligt.

yndling.

heltekvad.

Navnet på den nordiske digtergud Brage bruges her som betegnelse for digter i generel forstand. Der sigtes formentlig ikke til en specifik oldengelsk digter.

Navnet på den nordiske digtergud Brage bruges her som betegnelse for digter i generel forstand. Der sigtes formentlig ikke til en specifik oldislandsk digter.

småstumper, småstykker.

egl. trylleformular, hvormed den forfulgte i et eventyr fremtryller mørke bag sig, så han kan undslippe forfølgerne.

sjællænderen.

yndling.

ensomhed.

i.

samfundet.

hhv. den polemik i 1813, hvor antisemitiske synspunkter blev forfægtet af bl.a. den ellers af Grundtvig beundrede digter 👤Thomas Thaarup og af hofpræsten 👤Christian Bastholm, mens jøderne blev forsvaret af bl.a. digterne 👤Jens Baggesen og 👤Steen Steensen Blicher, og den såkladte Tylvtestrid i 1818 mellem 👤Oehlenschläger og 👤Jens Baggesen.

egl. retssager ved Hof- og Stadsretten, domstol i København 1771-1919, ca. svarende til Københavns Byret efter 1919.

udtalelser, ytringer.

tydeligt.

de tolv studenter, der 1818 stillede sig på 👤Oehlenschlägers side i den såkladte Tylvtestrid mellem ham og 👤Jens Baggesen.

Grundtvigs oversættelser af Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

festen på Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskabs skydebane på Vesterbro 14. maj 1823 i anledning af 👤Rasmus Rasks hjemkomst fra en mangeårig studierejse.

irriterede mig; gjorde mig vred.

sandsynligvis: narrebjælder; Grundtvig beklagede andetsteds, at 👤Ingemann havde skildret “vor herlige 👤Saxo [...] som en pedantisk Bog-Orm og vindtør Magister” (Højrup og Johansen, udg. 1948, s. 68).

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

udvalgte folks. Forestillingen om bestemte, af Gud udvalgte ‘hovedfolk’ i verdenshistorien var tidligere almindelig og har rod i Det Gamle Testamentes beretninger om Israels stammer.

lovligt, ordnet samfund; normalt, almindeligt samfund.

ganske vist.

år af verdens historie; epoke.

således.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 923, med tilføjelsen: “(dette sagde mangen Herremand om Bønderne i deres undertrykte Tilstand)”, og Grundtvig 1845, nr. 263.

trosfriheden, religionsfriheden.

jf. ordsprog om, at tanken er vigtigere end handlingen, ‘man skal tage viljen for handlingen’, Mau 1879, nr. 11.632, ‘Vorherre tager viljen i gerningens sted’, og Grundtvig 1845, nr. 2.929.

fremgang, opblomstring.

trosfriheden, religionsfriheden.

som er kyndig i statsmandskunst, politik.

fremgang, opblomstring.

trosfriheden, religionsfriheden.

i god gænge.

først og fremmest, væsentligst.

nationale; som virker til bedste for folkets tarv.

mine herrer.

politisk yderliggående personer, ekstremister; her med hentydning til de ultra-royalister, der prægede fransk politik mellem 1815 og 1830.

krønike i rimet form.

mine herrer.

svundne.

N.F.S. Grundtvig (1816) “Udtog af den gamle danske Riimkrønike” i Danne-Virke, nr. 1, s. 42f. ‘Sæd‘: skik, sædvane; opførsel.

fortolker, person der udlægger love.

Begrebet ‘nytår’ har, jf. titlerne på Nyaars-Morgen og en lang række andre skrifter hvori ordet indgår, vide, symbolske betydninger for Grundtvig: menneskelig, folkelig, national og åndelig genfødsel, som han antog var begyndt ca. fra år 1800.

spytslikkerne, hofsnogene.

klart nok.

fremgang, opblomstring; her hentydes til landbrugsreformerne og stavnsbåndets løsning.

hentydning til de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

sandt, sikkert.

ganske vist.

bemærkelsesværdigt.

lettede.

videnskabsmand.

undervurdering.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

individs.

mine herrer.

hentydning til de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

hentydning til de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

Julirevolutionen 1830, hvor et folkeligt oprør efter tre dages kampe besejrede Paris' garnison, styrtede den siddende Bourbon-slægt og bragte Orléans-dynastiet på tronen.

demokrati.

samfundets.

den kongelige forordning af 28. maj 1831, der indførte de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne.

15. maj 1834 udstedtes fire kongelige forordninger – en for hver af de kommende stænderforsamlinger for Øerne (i Roskilde), Jylland (i Viborg), Slesvig (i Slesvig by) og Holsten (i Itzehoe) – der sammen med forordningen af 28. maj 1831 blev det retslige grundlag for de rådgivende stænderforsamlinger.

værn.

mine herrer.

den kongelige forordning af 28. maj 1831 og oprettelsen af de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne.

mest trofaste.

mest nationale; som virker til bedste for folkets tarv.

15. maj 1834 udstedtes fire kongelige forordninger – en for hver af de kommende stænderforsamlinger for Øerne (i Roskilde), Jylland (i Viborg), Slesvig (i Slesvig by) og Holsten (i Itzehoe) – der sammen med forordningen af 28. maj 1831 blev det retslige grundlag for de rådgivende stænderforsamlinger.

nationale; som virker til bedste for folkets tarv.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Roskilde og Viborg.

straks.

den hemmelige stemmeafgivning vha. kugler, balloteringen (modsat f.eks. stemmeafgivning ved håndsoprækning).

vilje.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831.

sjællandske.

ubehageligheder; gener, ulemper.

ganske vist.

kommissærer. Kongen var ved hver af de fire stænderforsamlinger repræsenteret ved en ‘kommissarius’.

hvis.

Indtil 1848 var enevældens statsadministration styret af 16 kollegier. Et kollegium administrerede i lighed med et moderne ministerium et afgrænset område, f.eks. universitetet og de lærde skoler, flåden, postvæsenet eller rigets forskellige landsdele, men til forskel fra i ministerialsystemet lå ledelsen ikke hos én ansvarlig minister, derimod hos en forsamling (et kollegium) af medlemmer, der traf sine afgørelser (indstillinger til kongen) ved afstemning.

må forlænge (optativ).

allerede.

mine herrer.

allerede.

forklarelse, afklaring.

mine herrer.

agtværdige danske mænd og kvinder.

mine herrer.

universitet eller højere læreanstalt.

uden ydre glans; prunkløs.

samfundsmæssige.

mine herrer.

samfundsmæssige.

afklare; få bragt orden i.

nationale; som virker til bedste for folkets tarv.

demokratiet.

ros, lovprisning.

videnskab, kundskab.

mine herrer.

universitet eller højere læreanstalt.

videnskab, kundskab.

mine herrer.

At nære en slange ved sin barm vil sige at tage sig af en eller vise venlighed mod en, som lønner med utak, Mau 1879, nr. 7.008, og Grundtvig 1845, nr. 1.992.

variant af ordsprog som ‘vel begyndt og ilde endt, får skam til takke’, Mau 1879, nr. 696.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 679, og Grundtvig 1845, nr. 1.760.

Vædderen symboliserer Færøerne og blev tilføjet det store danske rigsvåben i 1819.

Den øksebevæbnede kronede løve symboliserer kongeriget Norge. Denne løve udgik af det store danske rigsvåben efter svensk pres i 1819 efter at have befundet sig dér siden 1398.

øgenavn for nordmænd.

mine herrer.

variant af ordsprog om at være klog eller lumsk, Mau 1879, nr. 86, og Grundtvig 1845, nr. 1.440, ‘den kan ilde køre, som ej kan vende’.

fladhed; åndsforladt, snæversynet.

fladhed; snæversynethed.

mine herrer.

dronningetronen.

Grundtvig selv, jf. Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus, bd. 1-3 (1818-1823).

fjerdragt, der giver bæreren flyveegenskaber.

billede på Danmark.

hentydning til det danske rigsvåben med tre løver omgivet af ni hjerter.

her en generel betegnelse, jf. Grundtvigs definition i Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst, 1832, s. 149.

Grundtvig selv, jf. Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus, bd. 1-3 (1818-1823).

historiefortællere.

dvs. skjoldungernes land.

den gøtiske helt, kriger.

Grundtvig selv, jf. Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus, bd. 1-3 (1818-1823).

heltene, krigerne.

øgenavn for nordmænd.

mine herrer.

siger ikke noget venligt om nogen.

planteslægt beslægtet med forglemmigej; (her poetisk) kære minder eller noget, som bærer præg af beskedenhed, troskyldighed o.l. Grundtvig gør desuden ordet til et symbol på (kærlighed til) den danske fædrelandshistorie.

så bort fra, negligerede.

urimelige.

forfædrenes.

Frit citat af strofe 2, 6, og 7 i 👤B.S. Ingemanns digt ”Middelhavet. [Seet i Livorno.]” fra Reiselyren, Anden Deel, s. 34-38.

heltenes, krigernes.

yndlingsskjald.

jf. ordsproget ‘det stille vand har den dybe grund’, Mau 1879, nr. 9.591, og Grundtvig 1845, nr. 2.574.

maritimt udtryk; tidligere lod skibe ofte et eller flere sejl stryge (falde) ved Kronborg som tegn på ærbødighed.

mine herrer.

give Dem problemer, sætte Dem i knibe.

mine herrer.

giver Dem bestemt problemer, sætter Dem i knibe.

mine herrer.

under bakke- eller bjergskråning, folkevisevending med vag betydning.

hentydning til det danske rigsvåben med tre løver omgivet af ni hjerter.

mangfoldigere.

efter.

utilbørligt; uhensigtsmæssigt, skadeligt.

ordsprog, Mau 1879, nr. 2.297, og Grundtvig 1845, nr. 1.774.

undtagen for, for andre end.

forsaget, forsværget.

flygter ved Krebshuset. Kroen Krebshuset ved Sorø nævnes muligvis dels som en hentydning til Grundtvigs ønske om at uddrive latinen fra Sorø Akademi, dels som et ordspil på udtrykkene Krebsens vendekreds og krebsgang: nedgang, tilbagegang.

knibe.

mine herrer.

skrive oversættelse fra dansk til latin, som var en hoveddisciplin i latinskolen.

knibe.

dvs. mindre.

mine herrer.

Anvendt litteratur