Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Til de 88 Clausenianer

Eders Lærer er, i eders Øine, ti Gange bedre, tusend Gange klogere end jeg; velan! jeg veed omtrent, hvor lidt jeg er, han være det! Men han skulde være en christelig Lærer, det er han ikke, det har jeg, baade moralsk og juridisk, Ret og Kald til at sige høit, og hvad Andet har jeg gjort?