Grundtvig, N. F. S. Subskriptions-Plan

Subskriptions-Plan.

Paa en Tid, da det lader som om Man ikke ret veed hvad det er at præke bibelsk, og da der paa mange Steder prækes anderledes, var det vel ikke afveien ved et Exempel at kalde denne Prækemaade, som den eneste kristelige, tilbage i Folks Hukommelse. Jeg agter derfor, vil Gud, at udgive en Aargang bibelske Prækener over Evangelierne.

Hvad andet jeg ønsker trykt, vægrer Man sig ei ved at forlægge; men en heel Aargang bibelske Prækener, det er et forfærdeligt Ord i vore Tider, og her troer Forlæggeren at maatte være vis paa, at der ogsaa virkelig er Nogen, som vil købe Sligt.

Jeg maa da indbyde til Subskription. Størrelsen kan jeg umulig bestemme, altsaa ikke heller 2Prisen; men mine Prækener ere ikke lange, og deres Udgivelse ingen Handelsspekulation; bindstærke blive de altsaa ikke, og ei dyrere end høistnødvendigt.

Subskribentsamlerne faae hvert 11te Exemplar frit, og ombedes at tilbagesende Planerne, saa hastig som muligt, til Hr. Hofboghandler 👤Schubothe i 📌Kjøbenhavn, paa 📌Børsen No. 5, eller til Undertegnede.

Den 3die November 1812.

N. F. S. Grundtvig,

Kapellan i 📌Udbye ved 📌Præstøe.

3
Subskribenternes Navne og Bopæl. Exemplare.
Trykp. Postp.
4
Subskribenternes Navne og Bopæl. Exemplare.
Trykp. Postp.