Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

146

Petrus Palladius til alle Sogne
degne vdi Sielands Stict.

DEi gratiam et pacem per Iesum Christum/ Lod ieg denne ny Rymstaack vdgaa til eders brug/ oc eder til Nyt aars gaffue/ at i kunde holde eders Catechumenis oc Lærebørn/ den faare/ effterdi at den gamle Rimstaack/ om Søndage oc hellige dage/ er icke nu saa lenger i brug/ som til forne. Paa det at Børnene kunde effter denne Rimstaack/ sige deris forældre tilforn vdi vgen/ huad syndags Euangelium er paa den neste Syndag/ Huilcket dem burde helder/ at kunde sige deris Børn. Men Gud almectigste skicker det nu saa/ at egget skal springe op oc lære hønen/ It fire aar gammilt Barn skal || lære en vdleffuit Mand/ det som hør til hans Salighed/ Der maa hand dog nogit skamme sig ved/ vdi dette klare Euangelii liuss/ effterdi hand skulde vere en spegil faar de vnge. Min Salig Fader/ ved naffn Esbern Iensen/ en Borger i Ribe/ en legmand/ der aldrig haffde lærd en bogstaff straffet mig haardelige met ord/ i hans alderdom/ oc i min vngdom/ vde imellom Ribe oc Bierige/ fordi at ieg vaar en Pebling oc gick til Schole/ oc kunde dog icke opregne/ faar hannem/ alle Syndagers Euangelia/ paa mine fingre/ som hand kunde strax opregne faar mig. Hand oc hans lige/ som icke finge saadant at høre/ som mand nu faar at høre/ aff Guds Naade/ før end i deris alderdom/ oc da lode sig omuende/ ved det Salige Guds ord til Iesum Christum/ skulle opstaa paa Domme dag (som Christus siger om Droningen || aff Synden/ oc om de Niniuiter) oc dømme dem/ som paa denne dag/ ere wuillige til at lære det/ som høre til deris/ oc til deris Børns Salighed. Naar en gammel mand faar en Psalterbaand i haanden at bede paa/ da mener hand at hand haffuer staffuen i den rette haand. Men naar hand skal støe sig der paa for aluore/ da falder hand oc støder sin hals i sønder/ ned i heluedis affgrund/ vden hand faar andet at støe 147 sig paa/ fom er det hellige Euangelium/ som hand kand nu lære (Gud vere loffuit) aff sine egne Børn/ om hand vil trolige holde bem til Sogne degnen/ at lære deris Børne tørbom. Her paa gaar nu denne Rimstock/ som inde holder en kort Sum paa huert Euangelium om Aaret/ huad helder mand vil lære Børnene dem/ paa deris fingre at opregne/ effter huer andre heller oc at siunge dem/ huerie fire linier til || sammen/ met de Noder/ som den Iule sang. Aff himmelen høyt komme wi nu her etc. siungis met/ Bedendis oc formanendis eder/ paa mit Embedis vegne/ at i lade icke vngdommen/ som eder er befalet (Pasce agnos meos) forsømmis/ i huad raad i finde der til/ at kalde dem til eder/ eller gaa i huss til dem/ vdi Paaske oc Pintze hellige dage etc. I høre mange store forargelser/ disuer/ aff dem som ere ilde optuctede/ findis der nogle saadanne suerd Børn/ galie Børn/ steyle børn etc. vdi sognen som i tiene/ da henger noget aff skylden paa eders Samuittighed/
om det skeer for eders forsømmelse skyld./p>
Stabit anima tua pro anima illius.
In Christo valete. ||

Aduent syndag.
matth. xxi.

CHristus indtil Hierusalem red/
Oss alle til trøst oc salighed.

Anden Syndag.
Luce xxi.

* Tegen settis frem faar Domme dag/
At huer skal vel betencke sin sag.

Tredie Syndag.
Matth: xi.

I fengzelet spurde S: Hans Baptist/
Om Christus vaar Messias vist.

148

Fierde Syndag.
Iohan: i.

* Ioannes bekende Christum fri/
Gøre det samme skulle oc wi. ||

Iule dag.
Luce: ii.

Til Verden føddis Guds enborne Søn.
At frelse aff Synd/ al Menniskens køn.

Anden Iuledag.
Matth: xxiii.

* Ierusalem Ierusalem/
Du dræber Propheter oc stener dem.

Tredie Iuledag.
Ioannis xxi.

* Hør du Peder/ huad jeg siger dig.
Gør du dig rede oc følge mig.

Intra octauas
Luc: ii.

* Dine forældre forundrede sig/
O Christ/ paa det mand sagde om dig. ||

Nyt Aars dag
Luc. ii.

* Iesus som er baade Gud oc Mand/
Paa ottende dag omskaaris hand.

Epiphaniæ
Matth. ii.

* De Visse leddis aff Stierne saa klar/
Did hen som Barnit fødder vaar.

Første syndag post
Epipha: luc: ii

Der Iesus gick paa tolffte Aar/
Aff sine forældre forglemt hand vaar.

149

ii Syndag
Io: ii.

Iesus vender vandet om til vin/
Oc giffuer Ecreskab en trøst vel fin. ||

Tredie Syndag.
Matth: viii.

Den Spidalske rensis/ Troen det gør/
Oc Centurionis suend bliffuer føer.

iiii Syndag.
Matth: viii.

Iesus vdi it Skib traadde ind/
Disciplerne reddedis for Storm oc vind.

v Syndag.
Matth: xiii.

* At saa sit Korn gick vd en Mand/
Hans wuen saade der klinte iblant/

Sette Syndag.
Matth: xvii.

* Christi Guddom paa biergit soes/
Mose oc Elias vaare der hoss ||

Siuende Syndag.
Matth: xi.

* Guds ord faar de vise oc kloge er skiult/
Faar de wmøndige er det icke dult.

In Septuag:
Matth. xx.

* De som i Vingarden at arbeyde gaa/
Alle sammen lige løn monne faa.

Kyndermiss dag.
luc: ii.

Kyndermiss dag Maria gick/
I Kirsken effter den Iødske skick.

150

In Sexag:
Luc: viii.

Alene lyckis den sierde Sæd/
Oss giffuis en aduarsel der ved. ||

In Quinquag:
matth: iii:

Jesus Guds søn sig døbe lod/
Vdaff S. Hans i Iordans flod.

Inuocauit.
Matth. iiii.

* Iesus offueruant sin Fristermand/
Oss alle der met da trøster hand.

Reminiscere.
Matth: xv.

* Den Cananeiske quindis Tro/
Gør hinde salig/ hindis Daatter fro.

Oculi.
Luc: xi:

Der den stumme Dieffuel vddreffuen vaar/
Iesus fick spe oc spaat der faar. ||

Letare.
Io: vi.

* Femtusende mend met fem bygbrød/
Iesus spisede/ som hielper i nød.

Iudica.
Io: viii

* Huo Guds ord hør/ aff Gud er hand/
Døden huercken see eller smage kand.

Annunciationis.
Luc. i.

* Iomfru Maria for vden Mand/
vndfick Iesum aff den helliger Aand.

151

Palmarum
Matth. xxi.

* Iesus rider Asenen saa fattig/
Sit folck til ære ydmygelig. ||

Skiertorsdag.
Matth. xxvi.

* Met brød oc vin sit Legom oc blod
Skencte oss/ før hand sig pine lod.

Langfredag.
Matth: xxvii.

Langfredag døde Guds eniste Søn/
Paa kaarsens galie for Menniskens køn.

Paaskedag
Matth. xxviii.

Ved din Opstandelse Iesu Christ/
Offueruanst du synd oc døden vist.

Anden Paaske dag.
Luc: xxiiii.

* Til Emaus ginge Discipler tho
Iesus deris Hierter paa veyen slo. ||

Tredie Paaske dag.
Luc. xxiiii.

* Christus bød Fred/ oc lod sig see.
Sine Hender oc Føder lod hand betee.

Quasi modo geniti.
Ioan: xx.

* Fred vere met eder/ giff der paa act/
At Løse oc binde giffuer hand dem mact.

Misericordias Domini:
Ioan: x.

* En god Hiurde Iesus er oc vaar/
Der hand sit Liff gaff for sine Faar.

152

Iubilate.
Ioan: xvi.

* De Christne sørrige en liden tid/
men Verden glædis til sorrig oc quid. ||

Cantate:
Ioan: xvi.

Den Hellig Aand dømmer Verden wfrom/
For Synd/ Retferdighed oc Dom.

Vocem Iucunditatis:
Ioan: xvi.

* Huad i bede/ Iesus siger saa/
Vdi mit naffn/ det skulle i faa.

Ascensionis.
Marci vltimo.

* Til himmel foer Iesus Gud oc mand/
Sider hoss sin Faders høyre haand.

Exaudi:
Ioan: xv.

* Huo de Christne kunde sette i Band/
Gud tieniste at gøre/ saa tencker hand. ||

Die Pentecostes.
Io: xiiii.

* Den Hellig Aand aff Fader oc Søn/
Vdsent at lære Menniskens køn.

Anden Pinst dag.
Io: iii.

Saa elste Gud Verden at hand hende gaff
Sin enborene Søn vnder dødsens straff.

Tredie Pinstdag
Io: x.

* Christus er dørren sine Faar til trøst/
Som følge hannem effter oc høre hans røst

153

Trinitatis Syndag.
Io: iii.

Aff vand oc Aand genfødis hand maa/
Som ind i himmerigis Rige vil gaa. ||

Første Syndag effter Trinitatis
Luc: xvi.

Den rige Mand ligger i helffuedis glød/
Men Lazarus leffuer/ oc er icke død.

Anden syndag effter Trinitatis
Luc: xiiii.

* Huo sig aarsager Quinde eller Mand/
Til Naduer hand ey komme kand.

Tride Syn: effter Trinitatis
Luce xv.

* Naar som en Synder omuender sig/
Da glædis alle Englene i Himmerig.

Fierde Syn: effter Trinitatis
Luce vi.

* At dømme din Neste er inted vert/
Naar Bielcken i dit øye sider tuert. ||

Visitationis.
Luce i.

* Maria gick sig mødig oc tret.
Hen til sin Frencke Elizabeth.

Femte Syn: effter Trinit:
Luce v.

* Lær aff S: Peder dette Bud/
Før du arbeyder/ at kalde paa Gud.

Siette Syn: effter Trinitatis:
Matth: v.

Guds Bud skulle holdis aff Hiertens Grund
Oc icke alene met haand oc mund.

154

S: Hans dag.
Luce i.

* Elizabeth fødde S. Hans Baptist/
Zacharias sang om Iesu Christ. ||

Siuende S: effter Trinitatis.
Marci viii.

* Iesus spisede firetusinde Mend/
Met Siu brød/ nock til huer oc en.

viii Syndag effter Trinitatis
Matth. vii.

* Drage Vlffue end Faare klæder paa/
Mand dem aff fructen dog kende maa.

ix. Syndag effter Trinitatis.
Luce xvi.

* Venner gør sig den wtro Suend/
Lære det aff hannem huer from Christen.

x. Syndag effter Trinitatis
Luce xix.

* Christus græd/ Oc som en sand Gud/
Dreff Aager Karle aff Templen vd. ||

xi. Syndag effter Trinitatis
Luce: xviii.

* Phariseen holt sig selff from/
Retferdig bleff Tolderen vid Christum.

xii. Syndag effter Trinitatis.
Marci. vii.

* It armt Menniske døu oc stum/
bleff Helbrede vid vor Herre Iesum.

xiii. Syndag effter trinitatis.
Luce. x.

* Samaritanen tog til sig/
den Siuge/ tag du din Neste til dig.

155

xiiii. Syndag effter Trinitatis
Luce. xvii.

* Christus rensede Spidalske ti/
Men wtacknemmelige vaare de ni. ||

xv. Søndag effter Trinitatis.
Matth. vi.

* Paa Marcken gress oc Fulene i sky/
Gud Fader hand føder oc kleder aff ny.

xvi. Syndag effter Trinitatis
Luce. vii.

* Christus opreyste for Naim stad/
den Enckis Søn/ oc hun bleff glad.

xvii. Syndag effter Trinitatis.
Luce xiiii.

* Christus helbrede den vatter sot Mand/
Som hand om Sabathen faar sig fand.

xviii. Syndag effter Trinitatis
Matth xxii.

* Vor Neste at elske nest ved Gud/
Siger Christus at vere det ypperste Bud. ||

xix Syndag effter Trini:
Matth. ix

* Christus til liff oc siel giorde sterck/
den mand som plauedis oc brødis aff verck.

xx Syndag effter Trinit
Matth: xxii.

* Gud mange til Brølluppet kalde lod/
Men de indbodne dræbte hans bud.

xxi. Syndag effter Trinit:
Io. iiii.

* Høffuids mands søn i Capernaum/
hand bleff helbred giort vid Christum.

156

xxii. Syndag effter Trinit.
Matth. xviii:

* Den onde Suend gick det icke vel/
Som icke vilde giffue sin neste til. ||

xxiii. Syndag effter Trini:
Matth: xxii.

* Giffuer Keyseren det som Keyseren bør/
Oc Gud alt det som hannem tilhør.

xxiiii. syndag effter Tri:
Matth: ix.

* Den Quinde aff blodsot hun bleff sund/
Oc pigen opreest i samme stund.

xxv syndag effter Trinit:
Matth. xxiiii.

* Huad der skulde skee for en gruselighed/
før end at Hierusalem sloes ned.

xxvi. syndag effter Trinit:
Ioan: vi.

* Christus femtusinde aff hungers nød/
Hialp met tho fiske oc fem bøg brød.

Prentet i Københaffn M. D. Liiii.