Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Collect.

OBarmhertige euige Gud/ himmelske Fader/ Wi bede/ at du vilt naadelige forlose dit folck/ aff deris synders baand/ i huilcke wi ere faldne aff skrøbelighed/ Paa det wi vden vore fienders fryct/ kunde tiene dig i reisindig retferdighed oc hellighed/ al vor liffs tid/ Ved Ihesum Christum vor Herre/ Amen.