Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Lader oss høre det hellige Euangelium/
som S. Marcus scriffuer. ||

OC de førde smaa Børn til hannem/ at hand skulde røre ved dem/ Oc Disciplene lode ilde paa dem/ som baaredem. Der Ihesus det saae/ bleff hand fortørnet/ oc sagde til dem/ Lader smaa Børn komme til mig/ oc forhindrer dem icke/ Thi Guds rige hører saadanne til. Sandelige/ Ieg siger eder/ Huo som icke anammer Guds rige/ som it lidet Barn/ hand skal icke komme der ind. Oc hand tog dem i faffn/ oc lagde henderne paa dem/ oc velsignede dem. ||

Siden skal Presten legge sin haand paa Barnens hoffuit/ oc met Fadderne oc falde paa knæ/ oc bede/ Fader vor/ etc.

Fader vor som est i Himmelen. Helligt vorde dit Naffn. Tilkomme dit Rige. Vorde din Villie/ paa Iorden som i Himmelen. Giff oss i dag vort daglige Brød. Oc forlad oss vor skyld/ som wi forlade vore skyldener. Oc leed oss icke i fristelse. Men frelss oss fra ont/ Amen.

Der næst skal Presten lede Barnet til Daaben/ oc sige.

Gud beuare din indgong oc vdgong/ fra nu oc til evig tid/ Amen. ||

Der næst lader Presten Barnet ved sine Faddere affsige Dieffuelen/ oc siger.

483

N. Forsager du Dieffuelen?

Suar. Ia.

Oc all hanss væsen?

Suar. Ia.

Der effter spør hand.

Tror du paa Gud den Almectige Fader/ Himmels oc Iordens skabere.

Suar. Ia.

Troer du paa den hellig Aand/ en hellig Christelig Kirsk/ som er hellige menniskens samfund/ syndernis forladelse/ Legemens opstandelse/ oc effter døden det euige liff?

Suar. Ia.

Der effter spør hand.

Vilt du vere døbt?

Suar. Ia.

Da tager hand Barnet oc dypper det i Daaben/ oc siger.

Oc ieg døber dig i naffn Faders/ oc Søns/ oc den hellig Aands/ Amen. ||

Saa skulle Fadderne holde Barnet offuer Daaben/ oc Presten siger men hand legger Barnet sin Daabeskiorte paa.

DEn Almectige Gud oc vor Herris Iesu Christi Fader/ som dig nu haffuer anden gong igen fød formedelst vand oc den hellig And/ oc haffuer forlat dig alle dine synder/ hand styrcke dig met sin naade til det euige liff/ Amen.

Fred vere met dig/ Suar/ Amen.