Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Den XXV Bøn
Om Guds flitighed at kalde oss tilbage igen.

O HErre oc Gud/ effterdi at alt det som ieg haffuer giort oc disligeste alt det/ som ieg haffuer forsømmet at gøre/ er inted andet end synd/ icke veed ieg heller andet/ icke kand ieg heller andet gøre/ end alt det som wretferdigt oc ont er/ Oc du Min Gud/ vilde du dømme oc fordømme mig i mine synder/ Oc icke tilstede mig/ at høre din Naadis salige røst/ oc ey heller kalde ydermere at mig/ oc ey heller laacke mig til dig igen/ effterdt at ieg dog alligeuel i || ret sandhed er en aff dine vdualde/ som du gaffst mig min genløser oc HErre Jesum Christum faar mine øyen/ oc beskickede mig hannem til en hyrde/ da vaare det sandelige din Søns skyld/ fordi at hand icke vilde lyde sin Fader at/ som sende hannem der faar/ til denne Verden/ at huo som tror paa hannem/ skal icke forfarts/ men faa det euige liff. Det giff du mig ocsaa for hans skyld/ Amen.