Ulfeldt, Leonora Christina Jammers Minde og andre selvbiografiske Skildringer

REGISTER
(ved stud. mag. Johann Boisen Schmidt)

Aabenraa, 23, 64, 65.

Aachen, 336.

Aagesen, Hans, Raadmand, sen. Borgmester i Malmø, 72, 91, 350.

Abel, Cathrine, g. m. Proviantskriver Hans Hansen (Osten), 105, 115-117, 365.

Adeler, Cort, Generaladmiral, 303. Ahlefeldt, Augusta v., g. m. Generalmajor Fr. v. A., 111, 367.

- Bendix, Kaptajn, sen. Oberstløjtnant, 109, 110, 112, 113, 171, 173 367.

- Cai, Amtmand i Haderslev, sen. Generalkrigskommissær, 23, 60, 65, 322, 345.

- Ditlev, Amtmand i Flensborg, 24, 66, 322, 323, 337, 346.

- Frederik, Greve, Statholder, Storkansler, 287, 396-99.

- Frederik v., Generalmajor, sen. Generalløjtnant, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 128, 171, 298, 365, 382. Allesen, Hans, Præst i Bunkeflod, 354.

Amiens, 16, 315.

Amsterdam, 18, 43, 337.

Andersen, H. C., Digter, VII, VIII.

- Rasmus, Forpagter paa Børringe Kongsgaard, 75, 76, 349, 351.

Andrup, Otto, Museumsdirektør, 302, 359, 360, 364.

Anna von der Linden, Enke efter Hofskomager Mikkel Mahs, 122, 123, 126-28, 130-32, 137-42, 146, 371.

Anna, eng. Dronning, Christian IV.s Søster, 316.

Anna af Østrig, Ludvig XIII.s Dronning, XII, 315, 380.

Anna Cathrine, L. Chr.s Datter, g. m. Kapt. Vigilius Cassetta, se: Ulfeldt.

Anna Cathrine, Christian IV.s Datter, 307, 308, 346, 400.

Anna Cathrine af Brandenburg, Christian IV.s Dronning, VIII, 400.

Anna Marie, Grevinde Fürstenberg, g. m. Rigsgreve Ferdinarfd Karl af Löwenstein-Wert-heim-Rochefort, 240, 390.

Anna Sophie, Frederik III's Datter, g. m. Kurfyrst Johann Georg III af Sachsen, 103, 157, 158 f, 237, 238, 361, 362, 364, 387, 389.

Aranda, Bernardo d', tidl. Ulfeldts Sekretær, 369.

- Emanuel d', Auditør i Brtigge, 114, 369.

- Francesco d', Borgmester i

Brügge, 114, 369.

Arenfeldt, Hans Mogensen, Hofjægermester, 366.

404

Arenfeldt, Mogens Hansen, til Rugaard, Lensmand paa Skivehus, 106, 189, 366.

Assens, 23, 63, 65.

Augusta, Christian IV's Søster, 343.

Augusta, Hertuginde af Glücksborg, g. m. Hertug Ernst Günther af Sønderborg, 237, 238, 389.

Ayscue, Sir George, eng. Viceadmiral, 45, 340.

Balcke, Hans, Hofsnedker, sen. fung. Slotsfoged, 184-190, 197, 235, 237, 384, 389.

- Henrik, Hofsnedker, 384.

Bang, Oluf, hist. Forfatter, Hjælpepræst og Skoleholder, 304.

Barbara, Bogbinderenke, 255, 256, 258, 259.

Barnekow, Christian, til Vidskøfle, 393.

Barstorff, Caspar v., Staldmester, 312.

- Philip Joachim v., Kammerjunker, sen. Lensmand paa Aalholm, 11, 312.

Barth, Slot i Pommern, XIV, 25, 68, 301, 320 f, 323, 345, 398.

Basel, 373, 381, 401.

Becker, P. W., Historiker, 305, 344.

Beck-Friis, Corfitz Ludvig, til Hevringholm, Major, 303 f, 402.

Below, Tyge, 321.

Bennet, Sir Henry, sen. Earl of ArHngton, 45, 338, 340, 391.

Beranger, Jacques, fransk Æventyrer, 378, 379.

Bertie, Charles, eng. Gesandt i København, 391.

Bielke, Christian, Hofjunker, 14,- 314.

- Henrik, Rigsadmiral, 14, 114, 335, 369, 370, 375, 401. -Hans Hustru, se: Ulfeldt, Edel.

Bielke, Jens, Norges Kansler, 14, 314.

- Jørgen, Generalløjtnant, Statholder paa Sjælland, 14, 314, 375.

- Ove, Norges Kansler, 14, 314, 375.

Bilde, Steen Andersen, Stadsmajor, sen. Oberst, 109, 367.

Bille, Lauge Eriksen, til Kærgaard, 71, 91, 350.

- Steen Jensen, til Billesholm, Lensmand i Trondhjem, 386.

Bilskov Kro, Sønderjylland, 24.

Birket-Smith, S., Historiker, XXII, XXIII, 297 f, 301, 304, 305, 359.

Biron, Hertug af, se: Gontaut.

Blixen, Sophie Hedvig v., Hofmesterinde, 11, 312.

Blome, Henrik, Amtmand i Rendsborg, 322.

Boller, Hovedgaard i Jylland, IX, 315, 321,324,371,402.

Bolt, Hermann, Kaptajn, 39, 40, 332.

Bonde, Krister, svensk Friherre, Rigsraad, 90, 357.

Borch, Ole, Læge og Naturforsker, 336.

Bornemann, Henrik, Magister, Provst v. Vor Frue, sen. Sjællands Biskop, 260, 393.

- Johan Adolf, Præst, sen. Stiftsprovst v. Vor Frue, 258, 260, 274, 393.

- Philipp Julius, Kancellisekretær, 373.

- Thyra Beate, g. m. 1) Jokum Waltpurger, 2) Dr. Caspar Kölichen, 183, 188, 373, 384.

Borri, Francesco Guiseppe, ital. Læge og Alkymist, 114, 369.

Bosø (Bosjö) Kloster, Ulfeldts Gods i Skaane, 90, 324, 357.

Bourbon, Louis de, Prins af Condé, 380, 381.

405

Bourbon l'Archambault, Badested i Bourbonnais, 335.

Brabant, 16.

Braém, Johan, kbhvn. Købmand, 313.

Brahe, Tyge, Astronom, 293.

Brämer, Christian, Præst, 388.

Brandt, Caspar, Borgmester i Korsør, sen. Ridefoged over Korsør Slot og Len, 21, 22, 57, 58, 322.

- Friederich v., brandenb. Resident i København, 396.

- Peter, Zahlmester for Hofetaten, sen. Overrentemester, 258, 393, 398, 399.

Braten, eng. Løjtnant, se: Broughton.

Bremerholm, 217, 262.

Brenner, Mårten, svensk Assessor, sen. Revisionssekretær, 71, 91, 350.

Brochmand, Jesper, Biskop, 239, 390.

Brockenhuus, Birgitte, g. m. Jakob Ulfeldt, 309.

- Oluf Frandsen, til Hjulebjerg, sen. Landsdommer paa Sjælland, 83, 115, 354, 370.

Broughton, eng. Løjtnant, 44-47, 100, 108, 115, 157, 339.

Brugge, By i Nederlandene, XVI, 43, 336, 337, 372, 373, 382.

Bruxelles, 379.

Buchwald, Daniel v., gottorpsk Agent, 375.

Budde, Agneta Sophia Joakimsdatter, 260, 261, 264, 393, 394.

Bueck, Hieronymus, Mag., Præst, 49, 50, 182, 188, 207, 226, 234-36, 239, 341, 366, 390.

Büiche, Peter, Dr., kgl. Livlæge, Kammerraad, 367, 372.

Bunkeflod, Landsby i Skaane, 84, 354.

Bunnett, F. E., eng. Historiker, 298.

Calais, 17.

Cassetta, Jan Marcus, belgisk Kaptajn, 46, 114, 155, 191, 338 -40, 378, 382.

- Vigilius, belgisk Kaptajn, 401

Catharina (Wolff?), g. m. Kongens Sadelknægt (Henrik Sick?), L. Chr.s Opvarterske, 101, 122, 123, 126-28, 130-32, 137 -40, 224-25, 228-31, 233, 361, 363, 387.

Cathrine Jensdatter, g. m. Hans Balcke, 389.

Cathrine, g. m. Vagtmester Hans Mejer, Bornholm, 31, 329.

Catrine, den vise, 159, 173, 383.

Chambers, Peter, svensk Agent i Helsingør, 356.

Chanut, Pierre, fransk Gesandt i Stockholm, 301 f.

Charisius, Anna Cathrine, g. m. Morten Skinkel til Søholm, 119, 173, 371.

- Peder, dansk Resident i Haag, 319, 343.

Charlotte Amalie, Christian V.s Dronning, 103, 105, 223, 256, 271-73, 280, 287, 288, 364, 365, 386, 392, 396, 397.

Christian, Fange i Blaataarn, 106 (hans Endeligt), 153, 172, 180, 185, 188, 189 (hans Historie), 190-93, 200-04, 208-23, 364 366.

Christian IV., VIII, XXI, 307-11, 400. _ Rejser, 11. - Forhold til Børnene, IX, X, 11, 12, 315, 317. - Død, XIII, 317.

Christian V., 103, 222, 364, 386, 390, 399, 401. - Se endvidere under Leonora Christina.

Christian, Prins, Christian IV.s ældste Søn, 7, 9, 10, 312.

406

Christian Albrecht, Hertug af Holsten-Gottorp, 126, 373.

Christiane, Christian IV.s Datter, g. m. Hannibal Sehested, 309, 312, 314, 401.

Christiansborg (Slotsbrand 1794), 297.

Christina, Dronning af Sverige, 401. - Se: Leonora Christina.

Christoffer af Bayern, Konge, 356.

Cléopâtre, Roman af Gauthier de Costes de la Calprenéde, 20, 321.

Cojberg, se: Kajberg.

Colerus (Køler), Peder Danielsen, Slotspræst, 274, 396.

Collin, Huslærer(?), XXII.

Condé, se Bourbon.

Corneille, Pierre, fransk Digter, 383.

Couvent des filles bleues, Nonnekloster i Paris, 145.

Croke, eng. Officer, Stockholm, 320.

Dahlbergh, Erik, svensk Generalkvartermester, sen. Greve, Generalguvernør, Feltmarskal, 90, 356-57.

Dalarhamn ved Mälaren, 343.

Dalum Kloster, Odense Herred, 308.

Danzig, 19, 20, 319.

Descartes, René, fransk Filosof, 315.

Dichman, Birgitte Evertsdatter, g. m. 1) Borgmester Reinhold Hansen, København, 2) Fr. Eberh. v. Speckhan, sen. Stiftamtm. i Ribe, 13, 111, 314, 327.

Dina Vinhofvers, XIII, 18, 23, 41, 97, 226, 244, 249, 250, 318, 368.

Donop, Angenesa Anna v., g. m. Oberst A. C. Th. v. d. Wengen Lambsdorff, 273, 396. - Anton Gabriel v., Hofmarskal i Hessen-Kassel, 396.Dorothe Engelbretsdatter, Digterinde og Præstekone i Bergen, 395.

Dorothea Elisabeth, Christian IV.s Datter, sen. Priorinde i Kom, 401.

Dover, eng. By, 17, 44, 339-41, 395.

Dreyer (Drejer), Peter Carstensen, Sekretær, sen. Lagmand i Trondhjem, 45-47, 100, 108, 109, 112, 340.

Dronninggaard, Hovedgaard i Jylland, 387.

Drottningholm Slot, 343.

Drysenius, Erik, Dr., svensk Hofretsassessor, 71, 91, 350.

Dunkerque, 16.

Duns (= The Downs?), England, 16, 17, 47, 315.

Duplessis, Marie-Josephe-Estienne, g. m. Corfitz Corfitzen Ulfeldt. 401.

Dureel, Magnus, svensk Resident i København, 314.

Duvall, Gustav, svensk Resident i København, 335, 336.

Eckernførde, 343.

Ekeblad, Johan, svensk Hofjunker, 343.

Eleonora, Kurfyrstinde af Branden-

burg, 307.

Eleonore (Alienor), Valdemar »den unge«s Dronning, 307.

Elisabeth Augusta, Christian IV.s Datter, g. m. Rigsraad Hans Lindenov, IX, 13, 119, 131, 140, 250, 260, 313, 322, 323, 371, 376, 400.

Elisabeth, Dronning af Bøhmen, g. m. Pfalzgrev Frederik V., Konge af Bøhmen, 308, 316.

Elisabeth, Hertuginde af Mecklenburg, 307.

Elisabeth, Datter af Grev Ernst Casimir af Nassau-Dietz, 309.

407

Elisabeth, Dronning af England, XIX.

Elisabeth Sophie, Christian IV.s Datter med Vibeke Kruse, 345.

Ellensborg (nu Holckenhavn), fynsk Gods, XVI, 43, 324, 335, 336.

Elmelunde, Krongods paa Møen, 313.

Emporagrius, Eric Gabrielsson, Dr. theol., Sognepræst ved Storkyrkan i Stockholm, sen. Biskop i Strängnäs, 53, 344.

England, 16, 43.

Epiktetos, Filosof, 107, 367.

Erik af Pommern, Konge, XX.

Ernst Casimir, Greve af Nassau-Dietz, Statholder i Friesland, 3, 4, 309.

Ernst Günther, Hertug af Sønderborg, 389.

Ernst, Heinrich, Professor, Assessor i Danske Kancelli, 367.

Estred Ertmansdatter, g. m. Præsten L. Andersen Rhode, 342.

Eutin, By i Østholsten, 310.

Femern, 231, 387, 388.

Ferdinand IL, tysk Kejser, 309.

Ferdinand Karl, Rigsgreve af Löwenstein-Wertheim-Rochefort, 237, 388, 390.

Finland, 30.

Flandern, 16, 44, 45, 338.

Flekkerø, Norge, 4, 309.

Flensborg, 24, 65, 66, 67.

Frankrig, 16, 43, 315.

Franz Albrecht, Hertug af Sachsen-Lauenburg, 6, 7, 309-11.

Frederik III., Hertug af Gottorp, 343. 345, 375.

Frederik III., Konge af Danmark, 239, 308, 311, 315, 317, 318, 334, 335, 337-41, 344, 366, 375, 389.

Frederik IV., 241, 297, 390.

- V., Kurfyrste af Pfalz, sen, Konge i Bøhmen, 316.

- Hertug, Christian IV.s Søn, se: Frederik III., Konge af Danmark.

- Hertug af Nordborg, 312.

Frederik Christian, Søn af Christian IV., 308, 401.

Frederik Henrik, Prins af Oranien, 353.

Frederik Vilhelm, Kurfyrste af Brandenburg, 337, 338, 365, 373.

Frederiksborg, IX, 199, 210, 312.

Frederiksodde (nu Fredericia), 26, 323.

Friesland, 308.

Friis, F. R., Historiker, 305, 359.

- Jesper, til Ørbæklunde, Oberst, 399.

- Kjeld, Corfitz Ulfeldts Sekretær, 28, 74, 81, 326, 346, 351.

- Lisbet Sophie, Datter af Jesper F., XX, 399.

- Mogens Nielsen, Rentemester, sen. Lensgreve til Frijsenborg, 384. - Hans Hustru, se Offenberg.

Fog, Niels Madsen, Sognepræst til Storring, 366.

Foss, Matthias, Mag., Hofpræst, sen. Biskop i Aalborg, 147, 148, 181, 234, 377, 384.

Fuchs, Adolph, Generalmajor, Guvernør paa Hammershus, sen. Amtmand i Nyborg, XV, XVI, 31, 32, 33-40, 42, 43, 45, 981, 120, 208, 328-33, 334, 336, 340.

Fussing, H. H., Lektor, Dr, phil., 310.

408

Gabel, Christoffer, kgl. Kammerskriver, Rentemester, sen. Statholder i København, 42, 106, 114-15, 123-26, 142-46, 187, 235, 322, 329, 330, 334, 335, 337, 366, 369, 379, 384, 387.

Gardie, Christina de la, Grevinde, 350 f.

- Jakob Casimir de la, Greve, Generalløjtnant, 26, 323, 324, 352, 353.

Garpen (Gabel), Margrethe, g. m. ) Kapt. Johan Weyhe, 2) lotsfoged Johann Jäger, 384.

Gerhardt, Paulus, ty. Salmedigter, Præst i Lübben, 392.

Gersdorff, Joachim, Statholder i Kbhvn, sen. Rigshofmester, 17, 64, 317, 319, 346.

Gert, Taarngemmer, 252, 257, 258, 261-64.

Giedde, Margrethe, g. m. Vicekans-ler Holger Vind, 161,381.

- Ove, Rigsadmiral, 381.

Glässer (Glässerin), Cathrine, Kammerjomfru, 115, 370.

Glückstadt, 11, 311, 312.

Goeree, By i Sydholland, 316.

Gontaut, Charles de, Hertug af Biron, 115, 125, 126, 370.

Goteborg, 84.

Gottorp, 343.

Gratlitz, Ulfeldts Gods i Bøhmen, 89, 356.

Gravesend, eng. By, 339.

Griffenfeld, Peder Schumacher, Oversekretær, sen. Greve, Rigskansler, Førsteminister, 250, 383, 391, 394.

Gripsholm Slot, 343.

Grubbe, Regitze Jørgensdatter, g. m. Underadmiral Hans Ulrik Gyldenløve, 261, 394.

- Sidsel Knudsdatter, g. m. Rigsraad Axel Urup til Bæltebjerg, 269, 271, 273, 395.

Gyllengrip, Gabriel, svensk Assessor, 71, 350.

Gyldenløve, Hans Ulrik, Underadmiral, 394.

- Ulrik Christian, Christian IV.s Søn, Generalløjtnant, 21-24, 57-65, 122, 226, 284-85, 299, 321-22, 345, 371.

- Ulrik Frederik, Frederik III.s Søn, Greve, Statholder i Norge, 299, 391, 396, 397.

Gyldenstierne, Ebbe Laxmandsen, Hofjunker, sen. Stiftsbefa-lingsmand i Viborg, 16, 315.

Gyllenstierna, Johan, Friherre, sen. Præsident for Svea Hofret, 71, 72, 79, 82-87, 90, 350.

Gøde, Henrik Clausen, kgl. Bogtrykker, 386.

Haag, 16, 17, 46, 315, 390.

Haagensen, Bartholomæus, tidl. Proviantskriver og Ejer af Limhavnsgaarden, 353.

Haderslev, 60, 65.

Haderslevhus, 310.

Hagedorn, Christoffer, Oberstløjtnant, Frederik III.s Generaladjudant, 382, 384.

Hamburg, 26, 31, 63, 255, 298, 382.

Hammermøllen v. Helsingør, 319.

Hammershus, XV, 31, 328, 329, 395.

Hans Adolf, Hertug af Pløn, 394.

Hansen, Christoffer, Borgmester i København, 354.

- Reinhold, Borgmester i København, 314, 342.

Hasebard, Wichmann Jacobsen, L. Chr.s Huslærer, sen. Biskop i Viborg, 3-5, 308.

Hassel, Peder Olufsen, Landsdommer paa Bornholm, 330.

Haxthausen, Heinrich v. til 409 Tienhausen, Oberst, 117, 370, 371.

Haxthausen, Maria Elisabeth v., Dronning Sophie Amalies Hofmesterinde, 104, 115, 365, 370.

Hedvig, Christian IV.s Datter, .g. m. Ebbe Ulfeldt, IX, 15, 312, 314, 322, 343, 385, 386, 388, 401.

Hedvig Eleonora af Gottorp, Karl X. Gustavs Dronning, 20, 53-54, 320, 343, 344.

Hedwig Sophie, Landgrevinde af Hessen-Kassel, 103, 239-42, 244, 365, 401.

Heidemann, Veronica Elisabeth, Ejer af Husumgaard, 399.

Heldvad, Niels, kgl. Astrolog, 308.

Hellevoetsluis, By i Holland, 17, 316.

Helsingør, XIV, 27.

Helt, Jakob, Corfitz Ulfeldts Livknægt, 352.

Henrik Julius, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel, 308.

Henriksen, Frants, Corfitz Ulfeldts Lakaj, 46, 114, 156, 369, 378.

Herrisvad, Ulfeldts Gods i Skaane, 90, 324, 357.

Herschmanitz, Ulfeldts Gods i Bøhmen, 89, 356.

Hofman, Tycho de, Historiker, 304, 397.

Hojer, Andreas, Læge, Jurist, Historiker, 297, 299, 301, 304.

Holberg, Ludvig, 303, 304, 392.

Holbæk, 399.

Holbæk, Christoffer Christensen, L. Chr.s Tysklærer, sen. Sognepræst i Stege, 9, 311, 312.

Holland, XIV, 16, 25, 301, 315, 317, 336.

Holme, Jens Pedersen, Købmand, 268, 275-77.

Holmen, København, 262, 353, 394.

Holmer, Peter, Raadmand, 388.

Holst, Claus, Arntsskriver i Flensborg, 24, 25, .50, 66, 322, 341, 342, 346.

Holsten, 312.

Honthorst, Gerhard, holl. Maler, XII, 376 f.

Husum, 288, 362, 398, 399.

Hvidtfeldt, Johan, Landsarkivar, 366.

Hyde, Anna, g. m. Hertug Jakob af York, 333.

Hørsholm, 312, 314, 318.

Høst, Jens Kragh, Historiker, 304.

Inger, L. Chr.s Opvarterske, 243-50.

Isabella, Dronning af Spanien, XIX.

Iversen (Dybbel, Dyppel), Jørgen, Guvernør paa St. Thomas, 277, 279, 396.

Jacobsen, Jacob, Raadmand i Malmø, 72/350.

Jakob, Hertug af York, sen. Kong Jakob IL, 333.

Jensen (Vejle), Christen, Dr., Christian IV.s Hofpræst og Skriftefader, 9, 311.

Johan, Taarngemmer, norsk, 264.

Johan II. Casimir, Konge af Polen, 319.

Johan Georg III., Kurfyrste af Sachsen, 364, 387.

Johansen, Isak, »Tyrk«, Ulfeldts Tjener, 76, 77, 83, 351.

Jon, Medhjælper i Blaataarn, 121.

Jonatha, L. Chr.s engelskfødte Vogterske, 268, 275-80, 283-87, 397.

Juel, Jens, Baron, 344.

- Niels, Admiral, 309, 344.

- Peder, dansk Resident i Stockholm, 54, 64, 343-46, 364.

Jürgensen, Christian, Professor, 302.

410

Jäger, Johann, Slotsfoged, 101, 188, 192, 193, 198, 199, 201-04, 206-09, 212-15, 219, 221, 224-28, 231, 232, 234, 236, 237, 239, 240, 243, 247-49, 251, 252, 254-58, 260, 265-67, 273, 274, 287-89, 361, 362, 384, 398.

Jørgensen, Johan, Købmand i Malmø, 76, 77, 348, 351.

Kajberg (Cojberg), Niels, Ulfeldts Tjener, 156, 378.

Kálnoky, Alexander, Greve, Csisco, 402.

Karen Andersdatter, Christian IV.s Frille, 394.

Karen Nielsdalter, L. Chr.s Opvarterske, 199-207, 209-224, 230, 233, 237, 238, 243, 249-51, 255, 289.

Karen Olesdatter, L. Chr.s Opvarterske, 48, 101, 146, 148-50, 152-62, 164, 165, 170-82, 185-99, 289, 341, 361, 377.

Karl IX. af Sverige, 398.

Karl X. Gustav, XIV, 20, 53, 54, 315, 320, 342-44, 347.

Karl XI. af Sverige, 343.

Karl XII. af Sverige, 343.

Karl I. af England, 316.

Karl II. af England, XVI, 99, 100, 336, 339, 340, 391.

Karl Ludvig, Kurfyrste af Nedre-Pfalz, 316.

Karlberg, Slot ved Stockholm, 53, 343.

Karlum, ved Tønder, 299.

Kingo, Thomas, Salmedigter, Biskop i Odense, XXI, 256, 257, 392, 393.

Knuth, Adam Levin, Kammerpage, sen. Gehejmeraad, 236, 243, 388.

Kolberger Heide, XIII, 105.

Koldinghus, 310.

Kölichen, Caspar, Dr., sen. Medicus ved Kvæsthuset, 188, 384.

Königsberg, 337.

Königsfeldt, J. P. F., Historiker, 305.

Kornerup, Bjørn, Overarkivar, Dr. theol., 336.

Korsør, 21, 57.

Krag, Erik Christensen, til Bramminge, Oversekretær i Dansk Kancelli, sen. Gehejmeraad og Assessor i Højesteret, 105, 114-15, 123-26, 132-36, 142-46, 321, 365, 372.

Krantz, Otto, Major, 31, 33, 37, 329 -31.

Kristianspris, Fæstning i Sydslesvig, 310,312.

Kronborg, 156, 312.

Kruse, Mogens Ottesen, Oberst 328.

- Tyge, til Stenalt, 309.

- Vibeke, Christian IV.s Frille, 321, 345.

Kückelsom, Alexander v., L. Chr.s Sproglærer og Dansemester, 7-10, 311.

Køler, se: Colerus.

Laaland, 324.

Lambsdorff, Andrea Casimir Thadæus v. d. Wengen, til Böchlin, Oberst, 396.

Landskrone, 77, 78.

Lange, Villum (Villem), Landsdommer i Jylland, sen. Kancelliraad, 174, 383.

Langeland, 324.

Langlois, Marie-Madeleine, fransk Demoiselle, 378, 379.

La Roche-Thudesguin, se Marryes;

La Voyette, u: Voyette.

Larson, Magnus, sv. Assessor, Hofauditør, 71-91, 325, 350 356.

Leernout, Borgmester i Brugge, 336.

Leeuwarden, Hovedby i Friesland, 308.

411

Leeuwenhoek, holl. Naturforsker, 400.

Leijoncloo, Anders, svensk Gesandt i København, 398, 399.

Lellinge, Hovedgaard paa Sjælland, 324.

Lenæus, Johannes Canuti, svensk Ærkebiskop, 53, 344.

Leo L, Pave, 308. - III., Pave, 308.

Leonin, spansk Adelsmand, Naturforsker, 16, 315.

Leonora Christina, Grevinde Ulfeldt: Fødselsdato: 306-8. -Navne: 307. - Undervisning og Uddannelse: XI, XII, 3, 7 -11, 308. - Forhold til Søskende: 4-10, 14, 16, 131, 140, 209, 250. - Forhold til Faderen: 11, 12, 17, 317, X. - Forhold til Manden: 5-7, 11, 12, 18, 27,39,40,96-99, 124, 338, 349, 350, X, XI, XIV, XVII, XVIII. - Barsler: XII, 16, 17, 307, 315-17. -Forhold til Børnene: XII, XXI, 153, 163, 211. - Forhold til Vibeke Kruse: XI, 60, 345. - Forhold til Dronning Sophie Amalie: XIII, XX, 48, 49, 103, 116, 118, 147, 148, 159, 162, 174, 176-79, 202, 226, 234, 238, 241, 273, 274, 283, 317, 335, 341, 380, 391, 396. - Forhold til Hannibal Sehested: XV, 156, 317, 327, 379. - Forhold til Dronning Christina: XIV, 320. - Forhold til Karl Gustav: 97f, 319. - Arrest i Malmø: 27-30, 71-92, 97, 98. - Forsvar: 28-30. - Bornholm: 30, 98, 208, 328, 329, XV. - Flugtforsøg: 31, 32, 34-37, 330, 331. - Adskillelse fra Manden: 39-42, 331, 332. - Arrest i Dover: XVII, 46, 100, 156 339, 340. - Forhold til Frederik III.: 17, 22, 59, 61, 159, 174, 176, 178, 179, 202, 231, 232, 298, 317, 321, 322, 380. - Mørke Kirke: 113-46, 369. - Forhør: 113-15, 123-26, 132-36, 142-46, 369, 372. - Sygdom: 175, 206-08, 244, 265, 269, 309, 395. - Nyt Fængsel: 146, 377. - Digte og Optegnelser: VIII, IX, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 166-69, 176, 217, 220, .223, 228, 239, 252-54, 256, 257, 260, 269-71, 272, 274, 275, 280 -82, 284, 291-93, 300, 329, 333, 342, 344, 345, 346, 358 -62, 388, 392, 394, 395, 397. - Andre Sysler i Fængslet: 47-49, 139, 162-66, 174-75, 176-79, 182, 184, 190-92, 199, 201, 205-06, 207, 209, 213, 220, 223, 228, 229, 231, 256, 258, 264, 271-74, 275, 279, 289-91. - Forhold til Christian V.: XIX, 236, 240, 241, 273, 274, 288, 298, - Naadesbevisninger og Lettelser: XIX, 241, 254, 258, 271, 388, 390, 393. - Forbønner: XX, 240, 241, 284, 285, 386, 388, 390, 391, 397, 401. - Løsladelse: 287, 288, 300, XX. - Til Husum: XX, 288, 398, 399. - Maribo Kloster: XX-XXII, 399. - Død: XXII, 300, 302, 307.

Leth, Hans, Dr., Hofprædikant, sen. kgl. Konfessionarius, 234, 235, 388.

Lille Bælt, 324.

Lille, Gauthier de, fransk Digter, 98, 363.

412

Limhavnsgaarden v. Malmø, 74, 76, 77, 347, 354.

Lindenov, Anna Catharina, 287, 288, 398.

- Hans, til Ivernæs, Rigsraad, 313, 400. Hans Hustru, u: Elisabeth Augusta.

- Otte Ottesen, til Borreby, Ritmester, 71, 350.

Lobkowitz, Maria Elisabeth, Fyrstinde, g. m. Corfitz Anton Ulfeldt, 402.

London, XIII, 17, 44, 45, 316, 337, 339, 401.

Lorentz, paa Maribo Kloster, XXII:

Lübeck, 18, 30, 63, 309.

Lublin, By i Polen, 315.

Lucia Henriksdatter, Kammerpige, 261, 394.

Ludvig XIV. af Frankrig, 315, 336, 338, 378.

Lütkens, Detlev, Oberstløjtnant, fungerende Guvernør paa Hammershus, 42, 333.

Lycosthenes (Wolfhart), Conrad, Professor i Basel, 383.

Lykke, Anne Eriksdatter, g. m. Frederik Qvitzow, 5, 309.

- Kaj, Kammerjunker, sen. Oberst, 401.

Lyngbygaard, Hovedgaard i Jylland, 366.

Løvenklau, se: Schröder-Løvenklau.

Løwenstein, Grevinde, se: Anna Marie, Grevinde Fürstenberg.

Magdalena Sibylla, Kurprinsesse af Sachsen, g. m. Prins Christian, 11, 131, 312, 387.

Magnus Eriksson, svensk Konge, 356.

Mahs, Mikkel, kgl. Hofskomager, 371.

Maire, Jacob le, holl. Resident i Helsingør, 374.

Malling, Ove, Historiker, 304.

Malmø, 27. - Se: Leonora Christina.

Malmøhus, 77, 352.

Mander, Karel van, Maler, 13, 313.

Maren Bloks, L. Chr.s Vogterske, 118-22, 140-42, 146, 153, 162, 165, 173, 177, 259, 260, 265.

Maren Hellesdatter, g. m. Hans Balcke, 389.

Maren Larsdatter, L. Chr.s Pige, 48, 110, 172, 174, 185, 341, 367, 384.

Maren Lauridsdatter, g. m. Præsten Niels Madsen Fog, 366.

Margrethe, L. Chr.s Opvarterske, 265-68.

Margrethe Christensdatter, g. m. Jørgen Iversen (Dyppel), 396.

Margrethe, Dronning af Danmark, XIX, XX.

Margrethe, holstensk Vorning, L. Chr.s Opvarterske, 243.

Margrethe, g. m. Bartholomæus Mikkelsen, 353.

Maria Amalia, Prinsesse af Kurland, g. m. Landgrev Karl af Hessen-Kassel, 239, 240, 390.

Maria Eleonora, Gustav Adolfs Enke, 53, 344.

Maribo Kirke, 300, 301, 303, 306. - Kfoster, VIII, 300, 362, 392, 393, 395, 397, 401, 402. -Se: Leonora Christina.

Marie, Hertuginde af Sachsen-Jena, 391, 401.

Marie Cathrine, Christian IV.s Datter, 401.

Marryes, David des, Sieur de La Roche-Thudesquin Dornano, tidl. Kommandant i Nakskov, 156, 157, 378, 379.

Marsvin, Ellen, g. m. Ludvig Munk til Nørlund, IX, 308, 400.

413

Marsvin, Otte Jørgensen, til Dybæk og Clausholm, 80, 353.

Mattisen, Olle, Taarngemmer, 264, 266, 268, 269, 283-87, 289.

Mauritius, Otto, lic. jur., Hofraad i Pløen, dansk Spion, 263, 264, 394.

Maurits, Søn af Grev Ernst Casimir af Nassau-Dietz, 4, 5, 309.

Mazarin, Kardinal, fransk Statsmand, 315, 380.

Meier, Hans Berntsen, Mag., Konrektor i Bordesholm, 375.

Meineken, Johannes, L. Chr.s Musiklærer, Organist v. Frederiksborg Slotskirke, 11, 312.

Mejer, Hans, Vagtmester paa Hammershus, 329.

Michail Fedorovic, russisk Tsar, 314.

Mikkelsen, Bartholomæus, Ejer af Limhavnsgaarden, 72, 73, 74, 75, 77-84, 88, 89, 92, 347-49, 351-54, 358.

Mogensen, Christen, Taarngemmer, 101, 188, 192-200, 202, 203, 209, 213-16, 218-23, 227, 228, 230, 232, 233, 237, 243, 245, 247, 250-52, 257, 361, 371, 384.

Molbech, C., Historiker, 305.

Mörner (af Morlanda), Hans Georg, svensk Oberst, sen. Generalløjtnant og Friherre, 89, 90, 356.

Moth, Rudolf, Mag. Slotspræst, sen. Vicebiskop paa Fyn, 239, 250, 389.

- Sophie Amalie, Christian V.s Elskerinde, 389.

Motteville, Madame de, Kammerfrue hos Dronning Anna af Østrig, XII, 315.

Mowbray, Advokat i London, 339.

Müller, Heinrich, Dr., Præst i

Hamburg, sen. Professor i Rostock, 241, 391.

Munk, Kirsten Christina, g. m. Christian IV., VIII, IX, 16, 307, 309, 315, 321, 322, 324, 330, 345? 400, 402.

- Ludvig, til Nørlund, Statholder i Norge, 400.

Mylius, Peder Benzon, Landsdommer, 303.

Møen, 6, 12.

Møinichen, Henrik à, Dr., kgl. Livmedicus, sen. Højesteretsassessor, 265, 268, 269, 395.

Nedergaard, Emmeke, Mag., Slotspræst, sen. Sognepræst i Køge, 250, 258, 391.

Neuburg, v. Rhinen, 301.

Neuenburg, v. Rhinen, 381.

Nielsen, C. Lindberg, Arkivar, 366.

Norbye, Emmeke, se: Nedergaard, Emmeke.

Nordhuus, Richard Hansen, Mag., Præst v. Vor Frue, 342.

Norge, 312.

Nyborg, 23, 60, 62.

Nykøbing Slot, Falster, 11, 222, 223.

Næstved, 399.

Odense, 63.

Offenberg, Anna Maria v., g. m. Lensgreve Mogens Nielsen Friis, 185, 384.

Ognate, Marcus Albertus, Borgmester i Brugge, 114, 369.

Oliva (v. Danzig), Cistercienserklostret i, 319 f.

Ostende, 17, 46.

Ottensen, Flække v. Altona, 26, 323.

Ovens, Jürgen, gottorpsk Hofmaler, 343.

Oxenstierna, Axel, Greve, svensk Rigskansler, 314.

414

Oxenstierna, Erik, Greve, svensk Rigskansler, 343.

- Gabriel Gabrielsson, Greve, svensk Rigsjægermester, 90, 357.

Paaske, Dreng hos Fangen Christian, 222, 223.

Pape, Margrethe, sen. Baronesse af Løvendal, Frederik HI.s Elskerinde, 397.

Paris, 16, 43, 315, 336, 401.

Parnell, Thomas, 339.

Parsberg, Christoffer, Greve, Gehejmeraad, 393.

- Else Olufsdatter, g. m. Laurids Ulfeldt til Egeskov, 115, 125, 370.

- Enevold, Amtmand i Aalborg, 378.

Paus, Hans, Historiker, 304.

Peblingesøen, 276.

Pedersen, Nels, Tolder i Malmø, 76, 81 f, 351.

Pembroke, Grevinden af, se: Sidney, Mary.

Pentz, Christian v., Rigsgreve, Guvernør i Glückstadt, 192, 273, 312. - Hans Hustru; se: Sophie Elisabeth.

Per, Slotsfogedens Kusk, 153-57, 162, 164, 165, 170-75, 179, 180, 182, 184-86, 188-90, 209.

Petersen, Jacob, kgl. Kammertjener, sen. Rigsbaron, 40, 332.

Petkum, Simon de, dansk Resident i London, XVI, 44-47, 100, 108, 155, 336, 339-41.

Pflügge, Peter, Ulfeldts Tjener, 31, 33, 208, 328, 336, 385.

Philippa, Erik af Pommerns Dronning, XX.

Picques, fransk Resident i Stockholm, 302.

Pommern, 19, 84, 85.

Posse, Gustav (af Hedensund), Landshøvding, sen. Rigsraad, 71, 81, 86-88, 90, 91, 350.

Prouin, Charles, Ulfeldts Tjener, 19, 21, 24, 25, 77, 130, 131, 319, 352, 373.

Provence, 335.

Pultava, russ. By, 343.

Qualen, Claus v., gottorpsk Gesandt i Stockholm, 343.

- Otto v., Grev Chr. Rantzau's Hofmester, 332 f.

Qvitzow, Pernille, g. m. Henrik Beiow til Spøttrup, 309.

Rålamb, Claës, svensk Hof- og Krigsraad, sen. Præsident i Göta Hofret og Friherre, 71, 85, 86, 350.

Raben-Levetzau, Frederik Sophus, Greve, til Beldringe, 302.

Randulf, Enevold Nielsen, Mag., Præceptor for Christian IV.s Børn, sen. Præst i Roskilde, 3, 308.

Rantzau, Bertram, Kammerjunker, 314.

- Birgitte, g. m. Corfitz Trolle, 28, 325.

- Christian, Rigsgreve, Statholder i Hertugdømmerne, sen. Frederik III.s Førsteminister, 33, 40-43, 66, 104, 113 -15, 123-26, 132-36, 142-46, 147, 157, 322, 332-35, 337, 365, 369, 372, 375.

- Ditlev, Oberst, 31, 50, 328.

- Frants, Rigshofmester, 400.

- Hedwig Margrethe Elisabeth, g. m. Josias R., 377.

- Josias, Marskal af Frankrig, 377.

- Margrethe, g. m. 1) Ove Thott til Biersholm, 2) Enevold 415 Parsberg, Amtm. i Aalborg, 28, 153, 325, 378.

Rasmus, Taarngemmer, sen. Portner, 121, 129, 130, 153, 172, 180, 185, 188-90,371.

Rasmussen (Trane eller Sønderup), Niels, Sognepræst til Hillested og Rosmos, 106, 366.

Rebolledo, Bernardino de, Greve, spansk Gesandt i København, 389.

Redi, Francesco, ital. Naturforsker, 400.

Reedtz, Peder Frederiksen, til Tygestrup, Kansler, Assessor i Højesteret, 105, 113-15, 123-26, 132-36, 142-46, 335, 366, 372, 375.

- Steen Frederiksen, til Hørbygaard, 71, 350.

Reitzer, Christian, Professor, 297, 299,301.

Reyes, Matias de los, spansk Forfatter, 20, 321.

Rhode (Rhodius), Laurits Andersen, Præst, sen. Sognepræst paa Lolland, 342.

Richen, Flække ved Basel, 381.

Roche, La, se: Marryes, David des.

Rochefoucauld, Frédéric-Charles de La, Comte de Roye et de Roucy, Generalløjtnant, sen. Generalfeltmarskal, 397.

Roetcaes, Maria Jeanne, g. m. Adolph Fuchs, 329.

Rom, 337, 401.

Rosenborg, XIII, 17, 317.

Rosenkrantz, Mogens Holgersen, til Glimminge, sen. Amtm. Lundenæs, 28, 90, 357.

- Niels Pallesen, Oberstløjtnant, sen. Generalløjtnant, 109, 112, 367.

Rosenvold, Hovedgaard i Jylland, IX, 371.

Roskilde, 324.

Rotterdam, 16, 17.

Rugaard, Hovedgaard i Jylland, 366.

Rupert, Pfalzgreve, Prins, engelsk Viceadmiral, 17, 316.

Rupprecht, se: Rupert.

Ruse, Henrik, Generalkvartermester, sen. adlet Rüsensteen, 383.

Rønne, 31.

Sandvig, By paa Bornholm, 331.

Saurius, Johannes Conradus, Kvak salver, 19, 319.

Schack, Hans, Generalløjtnant, sen. | Greve, Præsident for Krigs j koll. og Stiftsbefalingsmand j i Ribe, 105, 132-36, 142-46, j 335, 366, 372, 373.

Schiller, Magnus, svensk Assessor, sen. Herredshøvding i Upp land, 71, 90, 91, 350.

Schlegel, Johann Heinrich, Historiker, 304.

Schumacher, se: Griffenfeld.

Schönau, Frederik Christian, Historiker, 304.

Schröder, Hans, Oberst, Kommandant paa Hammershus, 333.

Schrøder-Løvenklau, Jørgen, Oberst, Generalproviantkommissær, 101, 361, 363, 364.

Schwartzkopf, Corfitz Ulfeldts Sekretær, 21, 62, 65-67, 321.

Schwinge, Biflod til Elben, 319.

Seefeld, Jørgen, til Visborg, 309.

Sehested, Christian Thomesen, Kansler, 64, 346.

- Christoffer, Hofmarskal, sen. Gehejmeraad, 188, 384.

- Hannibal, Statholder, Rigsskatmester, XIII, 6, 17, 32, 156, 238, 309-11, 327, 329, 336, 378, 379, 389, 401. -Se: Leonora Christina.

416

Sehested, Karen Clausdatter, Hofmesterinde for de kgl. Børn, g. m. l) Tyge Kruse til Stenalt, 2) Jørgen Seefeld til Visborg, IX, 6-11,309, 311,312.

Sick, Henrik, kgl. Sadelknægt, 122, 371.

Sidney, Algernon, eng. Gesandt, 327.

- Mary, Grevinde af Pembroke, 157, 379.

- Sir Philip, eng. Digter og Statsmand, 379.

Sidsel, g. m. Anders Livgarde, 265, 395.

Sidsel Klemmingsdatter, L. Chr.s Opvarterske, 259, 260, 265.

Skanderborg, 7, 311.

Skeel, Birgitte Christensdatter, g. m. 1) Grev Chr. Barnekow, 2) Grev Christian Parsberg, 3) Gehejmeraad K. Thott, 261, 393.

Skinkel, Morten, til Søholm, Hofmarskal, sen, Gehejmeraad, 371.

Skov, Sigv., Museumsinspektør, 301 f.

Skrøder, Jørgen, se: Schrøder-Løvenklau, Jørgen.

Skunck, Niels, Stadsskriver, sen. Landsdommer i Bleking, 71, 73, 78, 91, 350.

Slesvig, 24, 66, 68.

Solter, Hans Henriksen, Borgmester i Malmø, 72, 91, 350.

Sophie, Frederik II.s Dronning, 307.

Sophie Amalie, Frederik III.s Dronning, 105, 237, 300, 318, 365, 366, 387, 389. - Se: Leonora Christina.

Sophie Elisabeth, Datter af Christian IV., g. m. Rigsgreve Chr. v. Pentz, 3-8, 273, 307, 308, 312, 323, 324, 400.

Sophie Hedwig, Hertuginde af Braunschweig, g, m. Grev Ernst Casimir af Nassau-Dietz, 3, 308, 309.

Sophie Hedwig, Hertuginde af Glücksborg, 310.

Spa, Badested i Bispedømmet Liège, 336.

Spaën, Alexander v., brandenburgsk Generalmajor, 337, 338, 373.

Speckhan, Birgitte, se: Dichman, Birg. Evertsdatter.

Sperling, Anna, g. m. Kjeld Friis, 341.

- Eleonora, 341,

- Elisabeth, g. m. Christoffer Friis, 341.

- Otto, Dr. med. (d. æ.), 15, 16, 18, 21, 25, 26, 170, 174, 175, 184, 188-92, 200, 202, 213, 223, 236, 268, 269, 298, 301, 305, 314-16, 320, 323, 338, 341, 360, 364, 368, 372, 375, 381, 382, 384-86, 389, 395.

- Otto, Dr. jur. (d. y.), 297-304, 361, 362, 388, 390, 394.

Stade, By i Ærkebispedømmet Bremen, 19, 319.

Stege Slot, 313.

Steinburg Slot, Holsten, 307.

Stemann, Johann, tysk Student, 77, 352.

Stenbock, Gustav Otto, Greve, Rigsraad, Generalguvernør over Skaane, Halland, Bleking, sen. Rigsadmiral, 84, 85, 355.

Stephani, Daniel, brandenburgsk Informator, 336, 337.

Stettin, 20.

Sthen, Hans Christensen, Salmedigter, Sognepræst i Malmø, 395.

Stockholm, 20, 53, 319, 401.

Stocksund, v. Stockholm, 343.

Store Bælt, 324.

417

Stralsund, 20, 73, 319, 320.

Strode, Kaptajn, Kommandant paa Dover Castle, 339.

Susanne Hansdatter, g. m. Hans Balcke, 389.

Svane, Hans, Ærkebiskop, 311.

Svave, Arild Jørgensen, til Næsbyholm, 71, 350.

Svend, paa Maribo Kloster, XXII.

Sølvitsborg, Ulfeldts Grevskab i Bleking, 90, 324, 356.

Taasinge, 324.

Taubenfelt, Gustav Hansson, kgl. svensk Sekretær, sen. Landsdommer i Bahuslen, 76, 85, 351, 355, 388.

Terlon, Hugues de, fransk Gesandt, 327, 385, 398.

Thorn, By i Nordtyskland, 19.

Thott, Birgitte, lærd Adelsdame, 367.

- Knud, til Gaunø og Knudstrup, Gehejmeraad, 393.

- Otto, Greve, 302.

- Ove, til Bursholm og Skabersø, 325, 376.

Thyra Danebod, XIX.

Tobiesen, Fr., Læge, 395.

Torup, Ulfeldts Gods i Skaane, 90, 324, 357.

Trane, se: Rasmussen.

Travemunde, 18, 319.

Trolle, Corfitz, til Skarholt, Kammerjunker, sen. Assessor i Statskollegiet, 78, 83, 325, 352.

- Niels, Statholder i Norge, 364.

Tscherning, Paul, Generalauditør, 23, 322.

Turø, 335.

Tødsløf, Peder Jensen, Fuldmægtig hos Slotsfogeden, sen. Auktionsdirektør ved Hofetaten, 224, 231, 234, 237, 241-43, 248, 249, 252, 263, 267, 269, 285, 287, 293, 387, 393, XXI.

Uffeln, Juliane Elisabeth v., se: Wallenstein.

Ulfeldt, Anna Cathrine, L. Chr.s ældste Datter, g. m. Kaptajn Vigilius Cassetta, 28, 191, 326, 358, 381, 382, 386, 401.

- Anna Sophie, Datter af Laurids U., 392, 399.

- Anne Jakobsdatter, g. m. 1) P. Henriksen Ramel, Oberst, 2) J. N. Telone v. Hammerstein, 13, 14, 313.

- Birgitte Jakobsdatter, g. m. Otte Christoffersen Krafse til Egholm, 112, 368.

- Christian, Rigsgreve, sen. Kannik, XVI, 145, 323, 324, 328, 330, 336, 337, 376, 381, 401.

- Corfitz Corfitzen, Rigsgreve, 381, 386, 397, 401.

- Corfitz Jakobsen, Statholder, Rigsgreve, Rigshofmester: Penge- og Ejendomsforhold, 12, 20, 175, 311, 313, 314, 318 f, 320 f, 324, 333, 335, 356. - Statholder XI, 12, 313. - Forhold til Hannibal Sehested XV, 311, 327, 336.

- Forhold til L. Chr.: se denne. - Forhold til Frederik III.: XIII-XVI, 61, 62, 317, 318, 327, 334, 335, 339, 340.

- Forhold til Dronning Christina: 18, 20, 319-21, 345. -Æresforsvar: 319, 320, 368.

- Opraab til den jydske Adel: 323: - Forhold til Karl Gustav: XIV, XV, 26 -28, 84-89, 319, 321, 323-27, 355, 356. - Proces i Malmø: 28, 325-27. - Verantwortungsschrift: 33, 330. - 418 Deprekation: 41, 333. - Revers: 334. - Højesteretsdom 1663: XVI, 133-35, 338, 374. - Apologi: 329, 331, 334, 375. - Effigiehenrettelsen: 104, 159, 160, 365. - Skamstøtten: XVII, 175, 383. -Død: 301. - Se Leonora Christina og passim.

Ulfeldt, Corfitz Anton, Rigsgreve, kejserlig Udenrigsminister, kgl. ungarsk Hof- og Statskansler, 358, 402.

- Ebbe, til Ovesholm, sen. svensk Generalløjtnant, Rigsraad m. m., 20, 319, 343, 370, 401. - Hans Hustru, se: Hedvig.

- Edel Christoffersdatter, g. m. Rigsadmiral H. Bielke, 118, 370, 371, 401.

- Ellen Christina Corfitzdatter, 26, 43, 163, 301, 381, 385, 390, 391, 396, 401.

- Elsebet Jakobsdatter, g. m. Jesper Friis til Ørbæklunde, 399.

- Jakob, Rigsraad, Rigskansler, 309.

- Jakob Corfitzen, 401.

- Jakob Mogensen, 90, 357.

- Laurids Jacobsen, 392.

- Leo Corfitzen, Rigsgreve, sen. østr. Generalfeltmarskal, 358, 385, 402.

- Leo Belgicus, XXI, 163, 315, 338,381,401,402.

- Leonora Sophie, g. m. Lauge Beck, XX, XXII, 163, 304, 317, 381, 391, 401, 402.

- Ludvig Corfitzen, Rigsgreve, 376, 381, 385, 401.

- Maria Elisabeth, g. m. Gehejmeraad Georg Christian, Greve Waldstein-Wartenberg, 358, 402.

Ulfeldt, Maria Jakobsdatter, g. m. Axel Arenfeldt til Basnæs, 115, 370.

- Otto Corfitzen, 402.

Ulrik, Hertug, Søn af Christian IV., 311.

Ulriksholm, Hovedgaard paa Fyn, 365.

Urne, Dorthea Sophie Knudsdatter, L. Chr.s Selskabsdame, XXII, 393.

- Palle Johansen, til Gyllebo, Ritmester, 71, 76, 91, 350.

Urup, Axel, Ingeniørofficer, til Bæltebjerg, 375.

Utrecht, 18.

Valdemar Christian, Greve, Christian IV.s Søn, 3, 14-16, 307, 308, 310, 314, 315, 400, IX.

Vestindien, 277, 279.

Vibe, Peder, Rentemester, 17, 317.

Vilhelm, Søn af Grev Ernst af Nassau-Dietz, 5.

Vilhelm II. af Oranien, 353.

Vilhelm Frederik, Greve af Nassau-Dietz, 309.

Villads, Skolemester i Frederiksborg, 210.

Villars, Pierre, Marquis de, fransk Ambass. i København, 397.

Vind, Holger, Viceskatmester, Vicekansler, 381.

Vinhofvers, se: Dina.

Virmond, Maria Anna, Grevinde, g. m. Corfitz Anton Ulfeldt, 402.

Vordingborg, 324.

Voyette, La, Oberst, 79, 88, 352, 353.

Waldstein, Johann, Greve, 300, 302, 402.

Waldstein-Wartenberg, Georg Christian, Greve, Gehejmeraad, 358, 402.

419

Wallenstein, Feltherre, Hertug, 310.

- Gottfried v., hess. Gehejmeraad, Hofmester, 390.

- Juliane Elisabeth, f. v. Uffeln, g. m. Gottfried v. W., Hofmesterinde hos Dronning Charlotte Amalie, 240-43, 271, 390, 396.

Walter, Jørgen, Oberstløjtnant, 18, 41,97, 101, 106, 225-27,230-33, 318, 366, 387, 388.

- Hans, Oberst, sen. Generalmajor, 388.

Waltpurger, Jokum (Jochim), Slotsfoged, 48, 49, 113, 117, 121-23, 126-30, 132, 137, 139-42, 146-48, 152, 157-64, 170-83, 185, 187, 189, 341, 367, 368, 372, 373, 376, 380, 384, 393. - Hans Hustru, se: Bornemann, Thyra Beate.

Wedel, Flække ved Altona, 323.

Weibull, Martin, Historiker, 302.

Werdelmann, Hofleverandør, 388.

Whitelocke, Sir Bulstrode, eng. Ambass. i Stockholm, 320.

Wilschiøtt, Jacob Clausen, Borgmester i Malmø, 72, 76, 91, 350

Wisch, Wolf v. d., 365.

Wolf, Ulfeldts Tjener, 7, 28, 326.

Wolff, se Catharina (Wolff?).

Wrangel, Karl Gustav, Greve, General, sen. Rigsadmiral, Rigsmarsk, 26, 323, 327.

Yarmouth, eng. By, 316

Ziegler, Johannes (Pseud. for C. Dirckinck-Holmfeld), 300.

Zinzendorff, Anna Maria, Grevinde, g. m. Leo Ulfeldt, 402.

Zoëga, Hedwig Johanne, g. m. Philipp Julius Bornemann, 373.