Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

I A 60 Grundtvigs Kirke-Theorie: For Grundtvig er kirkens fundament menigheden, som samles om Guds ord - vel at mærke ikke det, der står skrevet i Bibelen, men det mundtlige ord, nemlig trosbekendelsen ved dåben og indstiftelsesordene ved nadveren (sakramenterne); det skrevne ord i Bibelen er menighedens værk og derfor sekundært i forhold til trosbekendelsen, der er den oprindelige forudsætning for menigheden og dermed kirken; senere udbygges teorien med den opfattelse, at Jesus havde meddelt disciplene trosbekendelsen i de 40 dage mellem opstandelsen og himmelfarten. - Grundtvig mener...: Kirkens Gienmæle (1825), i N. F. S. Grundtvig, Værker i Udvalg, ved G. Christensen og H. Koch (1940 ff.), Bd. 2, s. 326 f.; Om Daabs-pagten (1832), i samme udg. Bd. 3, s. 305 f. - K.: Kirken. - sit Angreb: på H. N. Clausen, der i sin bog Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Lære og Ritus (1825)* havde afskrevet kirken som retningsgivende for den kristne tro 485 og erklæret de bibelske skrifter for troens eneste fundament; sml. note til I A 328. - Lindberg: J. C. L. - eo ipso: i sig selv. - urgere: se note til I A 28. - Inspirationsbegrebet. se note til I A 26. - Mag. Lindb.:]. C. Lindberg. - et Sted i Theol: Maanedsskrift: 6. Bd. 1826, s. 239. - Indstiftelsen af Nadveren ...fortælles i det N. T: Matt. 26,26; Mark, 14,22 ff.; Luk. 22,15 ff. og 1. Kor. 11,25 f. - Hedning- .. .Jødechristne: se note til I A 4. - udfandt Mag.: J. C. Lindberg, Historiske Oplysninger om den danske Kirkes symbolske Bøger (1830), s. 48 ff. - Alterbogen: håndbog for præster, indeholdende forskrifter for gudstjenesten med bønner og afsnit fra Det Nye Testamente til brug på kirkeårets søn- og helligdage samt forskrifter for de kirkelige handlinger. »Alterbogen« udkom første gang i 1556; den, der var gældende på S. K.'s tid, gik i alt væsentligt tilbage til udgaven fra 1688.- Symbolet: se note til I A 57. - 1. Cor.: l. Kor. - apost. Symb.: se note til l A 57. - Gr.: »jeg annammede det fra Herren, som jeg og haver overantvordet Eder« (1819), l. Kor. 11,23. - Daabsformularen: Den apostolske Trosbekendelse. - Clausen ...gaae ind paa en Undersøgelse: H. N. Clausen i Maanedsskrift for Litteratur, 8. og 11. Bd. (1832 og 34), hhv. s. 606 ff. og 26 ff