Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. I kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Forkortelser i variantapparatet

Faste forkortelser for udgaver består af en stærkt forkortet titel plus to tal, det første angivende hæftets eller bindets løbenummer blandt andre hæfter med samme titelforkortelse, det andet bestående af årstallets to sidste cifre; oplagsbetegnelse anføres ikke direkte. Eventyr, fortalte for Børn forkortes altså EB, de 3+3 hæfter nummereres 1-6, og deres originaloplag får således betegnelserne EB 1-35, EB 2-35, EB 3-37, EB 4-38, EB 5-39, EB 6-42. Andet-oplagene betegnes EB 1-42, EB 2-43, EB 3-46, EB 4-46, EB 5-47, EB 6-47, mens det udgiveren ubekendte tredie oplag af EB 1 må betegnes EB 1-45. Endvidere:

EP-50 H. C. Andersen's Eventyr. Med 125 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen, skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar. Kbh. 18[49]-50.
EP-54 samme. 2. Oplag. Kbh. 1854.
SS 19-55 Samlede Skrifter af H. C. Andersen. Nittende Bind. Kbh. 1855.
SS 20-55 samme. Tyvende Bind. Kbh. 1855.
Eventyrenes rækkefølge i EP og SS 19/20 er identisk, men helt afvigende fra den kronologiske orden, der genindføres i flg. udgave:
EHP 1-62 H. C. Andersens Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen. Første Bind. Kbh. 1862.
SS 2 fællesbetegnelse for eventyrbindene 13-14-15 i H. C. Andersens
Samlede Skrifter. Anden Udgave. Kbh. 1879-80.
Bibl. Birger Frank Nielsen: H. C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-75. Kbh. 1942. Der citeres løbenummer.
Brix H. C. Andersens Eventyr. Ny, kritisk Udgave med Kommentar ved Hans Brix og Anker Jensen. 1.-5. Bind. Kbh. 1919.
Denne udgaves noter har på en række punkter været til nytte for nærv. udgaves noter. Det samme gælder den række enkelt-eventyr, som Nordlundes Bogtrykkeri har udgivet årligt siden 1943, 1945-49 med kommentarer af H. G. Olrik, fra 1950 med stedse mere fyldige kommentarer af H. Topsøe-Jensen. Andre udgaver har ikke været rådspurgt.

Variable forkortelser, trykt med halvfedt i apparatet og forklaret ved hvert eventyrs begyndelse.

m Manuskript (i bind I findes intetsteds mere end eet).
O Originaltryk før første tryk i bogform (i bind I kun i Rosen-Alfen).
A Første tryk i bogform, nærv. udgaves faste textgrundlag.
B, C, D Successive optryk i nye udgaver.
A2 etc. Oplag af ovennævnte udgaver.