Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C. Drøm og Virkelighed

Første Deel
Revolutionstiden

77Decennium: tidsrum på ti år. - Grev A.P. Bernstorf: Andreas Peter B., 1735-1797, dansk statsmand, udenrigsminister 1773-1780 og 17841797. I de første tretten år af den senere Frederik Vis 261 kronprinseregenttid var Bernstorff landets egentlige hersker og gennemførte efter 1794 ved væbnet neutralitetspolitik at holde landet uden for revolutionskrigene. - Afsendt: person, sendt i bestemt offentligt ærinde. - Cocarde: roset.

78Notabiliteter: ansete folk. - idenne periode: Bernstoffs styre betød et yderligere økonomisk opsving i den »florissante« (blomstrende) periode for handelen, 1740-1807, hvor Danmark var hovedtransitplads mellem Østersølandene og de øversøiske lande. - Justitsraad: titel, der gav rang i 4. eller 5. rangklasse. - Physionomie: ansigt. - Presenteerbakke: bakke til kopper, glas osv. - Extract: afkog. - Mixtur: egentlig blanding, her medicin i flydende form.

79Kongemordere: Ludvig XVI blev guillotineret 21.1.1793. - Robespierre: Maximilien de R., 1758-1794, ledende fransk revolutionær politiker, hvis styre førte til rædselsherredømmet. Blev selv henrettet.

80Girondisterne: gruppe politikere under den franske revolution med navn efter landskabet Gironde, spillede en rolle 1791-1793, dannede 1792 regering. - Uven med begge Partier: Girondinerne stod oprindeligt stærkt til venstre, men da der var mange repræsentanter for det velhavende provinsborgerskab blandt dem, kom de i modsætning til Jakobinerne, hvortil hørte Robespierre, Marat og Danton. Jakobinerklubben oprettedes 1789 og havde sin største indflydelse omkring 1793.

81den amerikanske Krigs Tider: den nordamerikanske frihedskrig, 17751783, mellem England og de tretten britiske kolonier på østkysten. - Despotie: voldsherredømme. - Negotie(s): handel, omsætning. - Citoyen Grouvelle: borger Philippe Antoine G., 1758-1806, republikkens gesandt. - National-Conventet: Frankrigs grundlovgivende forsamling, 1792-1795, valgt ved alm. valgret af borgere over 21 år.

82plaiderede pro et contra: diskuterede for og imod.

83den trefarvede Fane: trikoloren, Frankrigs nationalflag fra 1789, blå-hvidrød. - Jeanne d'Arc: 1412-1431, fransk helgen og nationalheltinde, »Jomfruen fra Orleans«, følte sig under hundredårskrigen kaldet af Gud til at føre den franske hær mod englænderne. - høit: stærkt.

84 Gedske Klokkers: person i Ludvig Holbergs »Barselstuen«. Hun græder hele tiden over småting. - kævler: pylrer. - Noder: regler, forskrifter. - Trois oeufs eller Deux sous: tre æg eller to sous. l sou = 5 centimer, 100 centimer = l franc.

85Postillion d'amour: kærlighedsbudbringer. - Heros: helt. - Brutus: Marcus Junius B., 85-42 f.Kr., romersk politiker, ledede sammensværgelse, der førte til mordet på Cæsar. - General Custine: Adam Philippe C., 1740-1793, fransk general under første koalitionskrig: de europæiske fyrster mod det revolutionære Frankrig; blev afsat efter nederlag og dødsdømt for højforræderi. - depecher: diplomaters korrespondance med regering. - Tonsuren: kronragning hos katolske gejstlige.

86flaut: banalt. - »Je suis fou de cet enfant«: »jeg er tosset med det barn«. - Commerceraad: rangtitel for 6. og 7. rangklasse.

262

87 Daarligheder: tåbeligheder.

88 Lyder: fejl. - Sordine: dæmper.

90 Notabiliteter: berømtheder, ansete personer. - Curiositet: seværdighed. - l'ancien régime: den gamle regeringsform.

91 Tribut: bidrag. - Impromtus: improvisationer. - Rahbek: Knud Lyhne R., 1760-1830, dansk forfatter.

92 Ludvig den fjortende: 1638-1715, fransk konge fra 1643, førte strålende hofliv på Versailles-slottet, hvilket gav ham tilnavnet »solkongen«. - Genier: skytsånder. - Symposier: drikkegilder med åndfulde diskussioner. - Duveyrier: Honoré Nicolas Marie D., 1753-1839, fransk jurist og politiker, husven hos P.A. Heiberg, forbillede for personen Sardes i Th. Gyllembourgs »Ægtestand«, 1835.

93 Marseillaisen: den franske nationalsang, digtet og komponeret i 1792, blev sunget af frivillige fra Marseille under indtog i Paris. - »Aux armes, citoyens«: »til våben, borgere«; sangens omkvæd. - »Amour sacré de la patrie«: »den hellige fædrelandskærlighed«. - Pianoforte: klaver. - Chant de Victoire: sejrssang. - Chenier: André de C., 1762-1794, fransk digter, sluttede sig til de revolutionære, men var modstander af rædselsregimetet og blev henrettet. - »Périssant les rois«: »død over kongerne«. - Le vengeur: hævnen. - citaterne: »Løft dig! Forlad det dybe hav,/kadaver osende af hævn«// - »hvorfra kommer disse hjerteskærende skrig?/hvis er disse modige stemmer?/de tapre døendes stemmer,/som synger fra afgrundens dyb.«

94Vive la République: leve republikken. - Turenne: Henri Latour d'Auvergne de T., 1611-1675, fransk hærfører. - Henrik den Fjerde: Henri IV, 1553-1610, fransk konge fra 1589. - adspredte sig: spredte sig. - Suivante: ledsager.

95 Parabel: lignelse.

96 courtiseret: gjort kur til.

97 Jacobinernes Regiment: se n.t.s. 80.

100 Fredriks Hospital: indviet 1757, Bredgade i Kbhvn.; huser nu Kunstindustrimuseet.

102 Vundfeberen: sårfeberen. - Revolutionstribunalet: revolutionsdomstolen. - Endymion: i græsk mytologi den smukkeste af alle mænd. Elskedes af månegudinden, Selene, der fik Zeus til at give ham evig ungdom gennem evig søvn.

103 Talisman: genstand, der tillægges lykkebringende kraft.

104 Gudinden Ceres: i romersk mytologi gudinde for plantevækst.

105 Skilsmisse: i Danmark under særlige betingelser fra 1700, udvidet adgang 1790; i Frankrig tilladt fra revolutionen, ophævet igen 1816. - Heloise og Abailard: Héloïse, ca. 1100-1163, og Abélard, 1079-1142, berømt fransk middelalderpar. Levede adskilt, da han var præst, men havde barn sammen og brewekslede i hemmelighed. Deres liv og breve brugt i litteraturen. - profanere: vanhellige.

106 Primula veris: vårens første (blomst); forårsblomsten kodrivers lat. navn; 263 »våren« her i betydningen »ungdommen«. - Parnasset: kreds af digtere; af Parnassos, bjerg i Grækenland, viet til Apollon (gud for musik og poesi og musernes anfører).

107 Libation: drikoffer. - Phoebus: tilnavn til Apollon i hans egenskab af solgud. - Luna: månen. - Amor: romersk elskovsgud. - hans Moder: Venus, romersk kærlighedsgudinde. - Victoria: sejr.

109 Le Duc de Montalbert: hertugen af M. - citoyen: borger.

112 nedreven: kritiseret. - Justitien: retten. - Recommandationsbreve: breve, der anbefaler person. - Creditiver: breve, der giver fuldmagt til at hæve penge.

113 Sambre- og Meuse-Armeen: Sambre er biflod til Meuse, udspringer i Nordfrankrig, udmunder i Belgien. Meuse: den franske del af Maasfloden. Her er altså tale om nordhæren.

116 mislig: tvivlsom, vanskelig. - Pichegrus: Charles P., 1761-1804, fransk general, erobrede 1794 Nederlandene.

119 Charons Baad: i græsk mytologi færger Charon de døde over floden Styx til dødsriget. - la pensée: forglemmigej.

122 den syge Claudine: hun har veer.

126 ærgre mig: hidse mig op. - Palliativ: lindrende middel.

127 Livstykke(r): tætsluttende beklædningsstykke til overkrop, svarer nærmest til vest.

128 sonore: klangfulde.

129 Nødtørft: trange kår.

130 Postroute: fra 1798 diligencer fra Kbhvn. og større byer som f.eks. Helsingør og Korsør 1-2 gange ugentlig.

134 afgjorte: afholdte. -glimrende: smukke. - langt fra ikke: på ingen måde.

135 hos simple Folk: der var på bogens udgivelsestidspunkt stor forskel i kønsmoral mellem underklasse - bønder og borgere - adel.

136 Kirke og Daab og Vielse afskaffes: konen har formentlig hørt revolutionsrygter herom.

137 Præexistens: tidligere liv. - Penater: husguder.

148 Honoratiores: folk med titel og rang, her også de rige. - gjør Epoche: er af betydning.

140 Fruentimmer: ordet havde dengang ingen nedsættende klang.

142 Axelskjærf: skulderbånd.

143 sansculottiske: pøbelagtige; efter sans culotte: uden knæbukser. De højere klasser gik med knæbukser, de lavere med lange: pantalons.

144 rare: søde. - Citrinke: lille citer, strengeinstrument. - curies: underlig. - tvine hen: tvine, egentlig græde, her nok sørge, gå til af sorg. - reputeerlige: agtværdige.

145 Aspecterne: udsigterne. - den vingede gud: Amor med kogger og pile, romersk elskovsgud. - sympathetisk: ligestemt. - Gratier og Furier: i romersk mytologi henholdsvis tre gudinder for skønhed og ynde og tre hævngudinder.

146 havde smigret sig: indbildt sig på behagelig måde.

148 et lille Juletræ: første gang i Kbhvn. 1811 - først almindeligt sidst i 264 1800-tallet. - gjøre Honneurs: optræde som værter. - Kobberværker: bøger med kobberstik.

150 Urne: beholder, hvorfra man trækker lodder.

151 Mesalliance: giftermål med person af anden stand. - Participanter: lodsejere.

157Delicatessen: finfølelsen. - affecterede: foregav.

161 Doberan: by i Mecklenburg-Schwerin. - skjønne Løfter ... ikke har holdt: om frihed, lighed, broderskab.

165Carnot: Lazare C., 1753-1823, fransk militær, jakobiner, krigsminister 1793-1795. - Votum: udtalelse. - Que ... libre: Gid Cæsar var stor, men Rom frit.

166Heros: helt. - Hydra: i græsk mytologi vandslange med ni hoveder, her: et onde, der hele tiden antager nye og flere former. - denne Heros: Napoleon. - Despotismen: tyranniet.

167Rousseau: Jean-Jacques R., 1712-1778, fransk forfatter og filosof. - Saint-Preux: den mandlige hovedperson i Rousseaus roman »La nouvelle Héloïse«, »den nye Hélolïse«.

168Bataille: slag. - Hélas, hélas! osv.:

Ak, ak, dette smukke forår

som knap varer et par dage,

vender aldrig tilbage til de elskende,

som det vender tilbage til naturen.

- Florian: Claris de F., 1755-1794, fransk digter.