Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Et Øjeblik blev jeg staaende ganske imponeret, jeg havde ikke tiltroet Madam Richter at have 32 saadan en Trumf i Baghaand. Saa tog jeg Plads paa den magelige Bænk; men jeg følte mig dog ikke helt vel tilmode, og det blev mig mer og mer tvivlsomt, hvorvidt jeg nu ogsaa havde Ret til at være her. Medens jeg plagede mig med disse Tanker, fik jeg Øje paa en lille Bog, der laa paa Bænken. Jeg tog den op og bladede i den og opdagede til min Forbavselse, at det var et tyskdansk Lexikon. Jeg vidste ikke af, at jeg havde nogen Landsmand i "Pensionen" - hvad denne Caserne-Villa kaldtes tiltrods for, at den kun havde og kun kunde have Logerende. Hvem kunde det vel være, der havde den i Tyskland yderst sjældne Passion at studere Dansk? ... Ved det slidte Bind var der mig for Resten noget Bekendt.