Falster, Christian Uddrag fra Lærdoms Lystgaard eller Adskillige Discurser

Sluttelig må oversætteren bringe professor D. Simonsen og dr. phil. Hans Ræder en oprigtig tak for råd og hjælp i adskillige spørgsmål, særlig vedrørende de hebraiske ord i bogen og en del af de klassiske citater samt de i noterne fremsatte oplysninger. At disse iøvrigt i adskillige henseender kunde have været udførligere og fuldstændigere, er han sig bevidst; men nogen absolut fuldstændighed kunde ikke have været nået uden anvendelse af langt mere tid end den der har stået til hans rådighed under udarbejdelsen.