Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Ifald der i disse tilfældige og ufuldkomne Discurser ikke er talt onde Ord til nogen, haaber jeg heller ikke at høre ilde derfor af nogen; ifald der er talt noget som staar din Mening imod, gunstige Læser, saa accorderer jeg mig ærbødig din Tilgivelse og Overbærenhed; ifald noget er talt ret og rigtigt efter dit Tykke, kræver jeg ingen Ros derfor. Min bedste Belønning vil være Fred og Ro samt en venlig Dom af dig; bliver dette mig til Del, vil jeg med GUDs naadige Hjælp fortfare med Arbejdet; hvis ikke, vil det fortryde mig at have lagt Haand paa Værket. Forman mig, undervis mig, sæt mig til Rette om du vil, jeg beder dig tilmed derom (du skal ingenlunde finde mig ulærvillig); men gør det venlig og med let Haand, uden hadefuld Skænden. Lev vel.